Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA BANK UNICREDITO I FUZJA BANKU BPH Z PEKAO SA

Balcerowicz musi odejść! - spór rządu z UniCredito o fuzję Banku BPH z Bankiem Pekao SA. Na czym polega kolejny przekręt Leszka Balcerowicza?

Premier Kazimierz Marcinkiewicz jako skandaliczną i niezgodną z prawem ocenia decyzję Komisji Nadzoru Bankowego i działanie prezesa Leszka Balcerowicza, który nie zgodził się na udział ministerstwa skarbu państwa w charakterze strony w postępowaniu w sprawie wniosku UniCredito. Komisja zdecydowała też o wykluczeniu wiceministra finansów Cezarego Mecha z jej posiedzenia.
Podobnie wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska uważa, że wykluczenie wiceministra finansów Cezarego Mecha z procedowania przez Komisję Nadzoru Bankowego nie miało podstawy prawnej i faktycznej.
Przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa w Komisji Nadzoru Bankowego jest – można powiedzieć – z mocy prawa i jako taki powinien zawsze brać w niej udział.

Mech został wykluczony z postępowania na wniosek włoskiego UniCredit, ponieważ w wywiadzie prasowym powiedział, że jako członek KNB będzie głosował przeciwko wydaniu przez KNB zezwolenia na wykonywanie przez UniCredit prawa głosu. 
Tak więc postanowiono wykluczyć go z głosowania , ponieważ jak stwierdził Balcerowicz:   
- Mogły powstać wątpliwości co do bezstronności KNB, dlatego podjąłem decyzję o wykluczeniu Cezarego Mecha" 
To takie żydowskie postępowanie. Bez wątpienia mamy tu kolejny dowód prywaty masona Balcerowicza  przeciwko Państwu Polskiemu. Kolejne działanie dążące do obniżenia budżetu Państwa, zgoda na wywóz za granicę zysków z działalności lichwiarskiej żydowskich banków, wypracowanych przez pracujących polskich gojów.
Tu należy zwrócić uwagę, że lichwiarskie działanie Balcerowicza i banków zagranicznych corocznie doprowadza do bankructwa tysiące polskich firm, przejęcia ich majątków, oraz doprowadziło nasze społeczeństwo do życia poniżej minimum socjalnego. Tylko nieliczni aferzyści z tzw. układów partyjno-agenturalnych mają się wyjątkowo dobrze. 
Dlatego szef LPR Roman Giertych już zapowiedział, że chce, by wniosek o postawienie Balcerowicza przed Trybunałem został przegłosowany na następnym posiedzeniu Sejmu. Trybunał miałby wyjaśnić sprawę do końca kwietnia. Giertych dodał, że LPR chce, by Trybunał zakazał Balcerowiczowi pełnienia funkcji publicznych.

Włoskie mafijne UniCredito chce w ciągu 1-2 lat przeprowadzić fuzję Banku BPH, w którym 71,03% akcji przejęło wraz z niemiecką grupą HVB, z posiadanym już w Polsce Bankiem Pekao SA. W rezultacie powstałby drugi co do wielkości bank w Polsce kontrolujący ok. 20% rynku. Miejsce pierwsze ma niezagrożony ciągle PKO BP.  
Polski rząd jest przeciwny fuzji, argumentując, że UCI łamie przepisy dwóch ustaw, w tym Prawa bankowego oraz umowę prywatyzacyjną Banku Pekao SA z 1999 roku, w której włoski inwestor zobowiązał się, że w ciągu 10 lat nie będzie inwestował w konkurencyjny bank w Polsce, jeśli będzie posiadał jeszcze co najmniej 10% akcji Pekao SA.

W głosowaniu za dopuszczeniem MSP jako strony w postępowaniu głosowało trzech członków KNB: Paweł Pelc, Danuta Wawrzynkiewicz oraz Zyta Gilowska, a trzech było przeciwko: oczywiście Leszek Balcerowicz, Wojciech Kwaśniak oraz Ewa Kawecka-Włodarczak). Jeden z członków - Jarosław H. Kozłowski wstrzymał się od głosu. W tej sytuacji decydujący o tym, że resort skarbu nie został dopuszczony jako strona w postępowaniu, był głos przewodniczącego Balcerowicza. Co ciekawe, o takim jego przekonaniu też prasa pisała. Tak więc przewodniczącemu Balcerowiczowi można zarzucić więcej niż Mechowi - po prostu udokumentowaną stronniczość w sprawie.  
W trakcie posiedzenia KNB przedstawiciel Ministerstwa Finansów Paweł Pelc zgłosił postulat o wykluczenie z postępowania Balcerowicza oraz Wojciecha Kwaśniaka, Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego.

W tej ocenie podobnie zdanie ma Paweł Szałamacha wiceminister Skarbu Państwa:
- wydarzenia budzą najwyższy niepokój MSP bo nie może być tak, że jeden organ państwa pomaga kontrahentowi w naruszeniu umów zawartych z innym organem państwa. To niedopuszczalne, karygodne - te decyzje budzą nasz niepokój co do obiektywności i bezstronności tego organu i zasad, którymi się kieruje. Jesteśmy przekonani, że są to decyzje błędne, a co do decyzji o niedopuszczeniu MSP jest ona na pewno sprzeczna z prawem, Kodeksem postępowania administracyjnego i szeregiem innych przepisów. Tą decyzję na pewno będziemy skarżyć.

Oświadczenie w tym samym tonie wyraziła Żyta Gilewska:
- Oświadczam, że uważam rozstrzygnięcie wydane przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego za nie posiadające podstawy prawnej i faktycznej.
Brak podstawy prawnej wyraża się w zastosowaniu przez Przewodniczącego Komisji do wyłączenia zastępcy przewodniczącego tej komisji procedury wynikającej z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, podczas gdy obowiązujący stan prawny (art. 25 ustawy o NBP, art. 11 ustawy Prawo bankowe) nie dopuszcza wyłączenia członka Komisji Nadzoru Bankowego, a tym bardziej kształtowania składu tej komisji przez przewodniczącego – napisała wicepremier, która zastąpiła Mecha na posiedzeniu KNB.

W tej sytuacji całkiem śmieszne jest stwierdzenie Hanny Gronkiewicz-Walz:  
- Uważam, że jest to sprzeczne z konstytucją i utrudnia konkurencję i zniechęca inwestorów do przychodzenia do Polski. 
Sam fakt działania mafijnego UniCredito Italiano i wykupywania polskich banków i aktywów świadczy akurat o czymś przeciwnym. A takich działań jest naprawdę wiele. 

Kolejne, nadzwyczajne posiedzenie KNB w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez UniCredit prawa głosu z akcji Banku BPH ma odbyć się w 15 marca.
 
A jak kombinują globaliści?

Po trwającej od stycznia wymianie listów z polskim rządem Komisja Europejska otworzyła postępowanie przeciwko Polsce w sprawie Unicredit. KE uznała, że sprzeciwiając się fuzji banków Pekao SA i BPH, których udziałowcem jest włoski UniCredit, Polska blokuje swobodny przepływ kapitałów w UE i łamie w ten sposób fundamentalną zasadę jednolitego unijnego rynku.

Komisja uznała, że sprzeczne z tą zasadą jest powoływanie się przez Polskę na umowę prywatyzacyjną Pekao SA z 1999 roku, która zakazuje włoskiemu inwestorowi angażowania się w Polsce w działalność gospodarczą konkurencyjną wobec Pekao SA.W opinii Komisji wspomniana klauzula może naruszać postanowienia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską - głosi komunikat. 
- Komisja uważa, że umieszczenie klauzuli o zakazie konkurencji w umowie prywatyzacyjnej Pekao SA stanowi restrykcyjny środek państwa naruszający swobodę przepływu kapitału, jak również prawo przedsiębiorczości.

Otwarcie postępowania w sprawie naruszenia unijnych przepisów polega na "wezwaniu do usunięcia uchybienia". Polska ma na odpowiedĽ dwa miesiące. Jeśli KE uzna ją za niewystarczającą, może podjąć decyzję o wystosowaniu tzw. uzasadnionej opinii, wnioskując o niestosowanie klauzuli oraz o wprowadzenie odnośnych zmian do umowy prywatyzacyjnej.
Jeśli Polska się temu nie podporządkuje, KE skieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.
-Jestem zdecydowana podjąć odpowiednie kroki, aby zagwarantować, że państwa członkowskie nie będą stały na drodze fuzjom objętym wyłączną kompetencją Komisji. Inaczej rynek wewnętrzny UE znajdzie się w chaosie - oświadczyła komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes.

Komisja upoważniła także komisarz UE ds. konkurencji Neelie Kroes do wysłania listu do Polski z pytaniem, na jakiej podstawie polski rząd blokuje fuzję Pekao SA - BPH, skoro KE zatwierdziła ją w paĽdzierniku. List zarzuca Polsce, że rząd naruszył wyłączne kompetencje KE do podejmowania decyzji w sprawach fuzji o wymiarze wspólnotowym. W szczególności, Komisja uważa, iż rząd RP wkroczył w wyłącznie kompetencje Komisji poprzez wezwanie włoskiego banku Unicredito do sprzedaży należących do niego akcji w polskim banku BPH - głosi komunikat.

Czy Polska jest już wasalem? - straciła swą suwerenność państwową?
Świadczy o tym kolejne oświadczenie, lub groĽba: 
- Państwa członkowskie nie mogą stosować własnego ustawodawstwa krajowego w zakresie prawa konkurencji w stosunku do tego typu transakcji - przypomina KE. 
Jednocześnie Komisja uważa, że Rząd nie może powoływać się na klauzulę prywatyzacyjną, ponieważ "jako że wydaje się być ona sama w sobie niezgodna z prawem". 
- hee, tak więc cała ta prywatyzacja m.in. banków to wielkie oszustwo?
Dopiero teraz przyznają się do rozkradzenia majątku polskiego?

 Na takie postępowanie banków Prezydent Lech Kaczyński widzi jedną możliwość - Leszek Balcerowicz skończy swoją działalność na szkodę Państwa, a jego rolę w wysprzedaży banków i przedsiębiorstw  rozpatrzy Trybunał.
Nowym prezesem Narodowego Banku Polskiego ma zostać Urszula Grzelońska. Już wcześniej nazwisko Grzelońskiej otwierało słynną listę ekonomistów, którzy maja zasilić spółki Skarbu Państwa przygotowaną przez Jarosława Kaczyńskiego.
 Kaczyński wielokrotnie podkreślał, że nowy prezes NBP ma być ekonomistą, którego poglądy na politykę monetarną są inne niż Balcerowicza. - Prezes Leszek Balcerowicz jest monetarystą koncentrującym się na inflacji i wartości pieniądza – mówił w wywiadzie dla agencji Reuters. 
Wywołało to zresztą ostrą polemikę z obecnym prezesem NBP. Można oczekiwać, że od nowego szefa banku centralnego prezydent będzie oczekiwał, że będzie uwzględniać w swojej polityce kwestie, takie jak społeczne konsekwencje reform czy realia biznesowe dla przedsiębiorców.

Profesor Urszula Grzelońska jest Kierownik Katedry Ekonomii I w SGH w Warszawie i w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Studia Ekonomiczne”, wydawanego przez INE PAN. Może się pochwalić ponad czterdziestoma latami pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej jako ekonomista. Do 1989 zajmowała się teorią gospodarki socjalistycznej, zaś od roku 1989 specjalizowała się w mikroekonomii (teorii przedsiębiorstwa). Jest autorką około 40 publikacji naukowych.
cdn. 
Zdzisław Raczkowski

Podobne tematy znajdziesz w dziale:  ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

i wiele innych w kolejnych działach wydawnictwa: 
 SˇDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY PRAWA"  Ruch Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.