Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

SĄD NAJWYŻSZY - ZADANIA PIERWSZEGO PREZESA 

Czy PIERWSZY PREZES SN  zajmuje się wykładnią prawa i rozpatrywaniem spraw szczególnej wagi? - myliłby się każdy tak rozumujący. Pierwszy, jak to wynika z Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie Regulaminu Sądu Najwyższego [poniżej], zajmuje się przede wszystkim  podziałem kasy. I to nic, że ma zielonego pojęcia o księgowaniu - sędziowie już dawno załatwili sobie tajność, [nawet przed Urzędem Skarbowych], swoich majątków, premii i wszelkich dochodów. Są "bogami?" ponad prawem. Z prowadzenia spraw administracyjnych przez lekarzy już dawno zrezygnowały szpitale, ponieważ fatalnie na tym wychodzili. Kiedy prawdziwi  menadżerowie zajmą się administrowaniem sądów, a sędziowie sądzeniem?

 Dla zainteresowanych:

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego 
Sędziów Sądu Najwyższego 
z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie Regulaminu Sądu Najwyższego.

 Na podstawie art.3 § 2 i art. 51 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052):
§1.Uchwala się regulamin Sądu Najwyższego, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Załącznik
§ 1. Regulamin określa wewnętrzną organizację Sądu Najwyższego, szczegółowy podział spraw między izby oraz zasady wewnętrznego postępowania.

Rozdział 1      Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 

§ 2.  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego kieruje pracami i reprezentuje Sąd Najwyższy, pełni czynności z zakresu administracji sądowej oraz sprawuje ogólny nadzór nad działalnością administracyjną Sądu Najwyższego.

§ 3.1. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wykonuje także czynności określone ustawą, innymi aktami normatywnymi oraz niniejszym regulaminem, a w szczególności:

1) przygotowuje projekt dochodów i wydatków Sądu Najwyższego oraz wykonuje budżet Sądu Najwyższego; [ najważniejsze???]

2) przygotowuje projekt podziału czynności w Sądzie Najwyższym;

3) występuje do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą;

4) występuje z wnioskiem o podjęcie - w składzie siedmiu sędziów, w składzie izby (izb) lub w pełnym składzie Sądu Najwyższego - uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa;

5) składa informację o działalności Sądu Najwyższego oraz o wynikających z niej istotnych problemach;

6) przedstawia właściwym organom uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach lub lukach w prawie, których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego;

7) przedstawia właściwym organom opinie o projektach ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych ustaw w zakresie, w którym uzna to za celowe, albo odmawia ich przedstawienia;

8) rozstrzyga spory co do właściwości izb;

9) wnosi środki zaskarżenia w przypadkach przewidzianych w ustawie;

10) wyznacza terminy posiedzeń pełnego składu Sądu Najwyższego, składu izb, Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego i Kolegium Sądu Najwyższego;

11) pełni funkcję przewodniczącego sądu dyscyplinarnego;

12) zarządza ogłaszanie orzeczeń Sądu Najwyższego w zbiorze urzędowym;

13) obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego;

14) wykonuje czynności przewidziane przepisami o pracownikach urzędów państwowych, a w szczególności:
a) określa stanowiska, na których zatrudnieni pracownicy są urzędnikami państwowymi,
b) określa wykaz stanowisk objętych aplikacją administracyjną oraz zasady i tryb odbywania tej aplikacji,
c) ustala rozkład czasu pracy w tygodniu i jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia,
d) ustala regulamin wynagradzania w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia określonych w ustawie budżetowej,
e) zwraca się o utworzenie i dysponuje dodatkowym funduszem nagród dla urzędników państwowych za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz podwyższa ten fundusz w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

2. Ponadto Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego:
1) zgłasza wnioski do Ministra Sprawiedliwości o delegowanie sędziów do pełnienia czynności w Sądzie Najwyższym oraz w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego;
2) powołuje i odwołuje przewodniczących wydziałów;
3) powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Dyrektora Biura Studiów i Analiz;
4) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.

§ 4.  
Obsługę czynności Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zapewnia sekretariat Pierwszego Prezesa.

i dalej jeszcze 23 strony instrukcji typu "wchodzenie po schodach" dla niższej rangi urzędników, czym nie będę zanudzał czytelników...

Jasne, że dodatkowo w te wszystkie czynności administracyjne zaangażowani są i pozostali prezesi SN. Teraz już wiemy, dlaczego tak mało spraw jest rozpatrzonych i tak długo trzeba czekać na wyrok... 
I tak dochodzimy do np. odszkodowań i kasacji SN, a kończymy na 
"siedmiu grzechach głównych organów (nie)sprawiedliwości"

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Anjilo
04-03-2017 / 08:24
Quickbooks24 Support Number @ www.quickbooks24support.com/ Quickbooks Support Number @ www.quickbookssupportphone-number.com/ Quicken Support Number @ www.quicken.support-phonenumber.com/ Sage Support Number @ www.sage.support-phonenumber.com/