Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:





Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Żądamy natychmiastowego uwolnienia Janusza Górzyńskiego ! ! !

Zapraszamy na sprawę Janusza Górzyńskiego! Sąd Rejonowy w Gostyniu środa 31 marca godz. 8.30- rozprawa Janusza i Wiesławy Górzyńskich, zainicjowana fałszywym, w oczywisty sposób bezpodstawnym oskarżeniem Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp.

Przypomnijmy, dziennikarska interwencja zaczęła się od napadu funkcjonariuszy na dom Górzyńskich - co zostało nagłośnione m.in. w tekście: Żądamy natychmiastowego uwolnienia Janusza i Krystyny Górzyńskich

Janusz i Wiesława Górzyńscy są pokrzywdzonymi przez oszustów ze Środy Wlkp. W 1999 r. Wiesława Górzyńska chciała kupić komputer dla syna. Jej mąż, Janusz przygotował zamówienie, w którym określił konfigurację komputera, i złożył je w Sklepie „U Szandora” w Środzie Wlkp. Wiesława Górzyńska za pośrednictwem sklepu i współpracującego z nim pośrednika kredytowego, firmy Credo Sp. z o.o., zaciągnęła kredyt bezgotówkowy w Banku PKO BP O/Kalisz na zakup tego komputera. Bank przelał pieniądze na konto oszusta, właściciela sklepu, ale Wiesława Górzyńska nigdy komputera nie otrzymała. Zawiadomiła o oszustwie policję.
Dopiero po 2 latach wszczęto śledztwo, podczas którego ustalono, że:

A/ właściciel sklepu Zenon Biela przyznał się, że nie dostarczył Wiesławie Górzyńskiej zamówionego komputera oraz że podzielił się pieniędzmi z kredytu z Ferdynandem Górnym,

B/ Zenon Biela posłużył się przed organami ścigania i Bankiem dostarczoną przez Górnego fałszywą fakturą rzekomego zakupu części w nieistniejącej firmie w celu upozorowania zakupu komputera dla W. Górzyńskiej, za co Górny został skazany wyrokiem II K 510/02,

C/ Zenon Biela dokonał licznych fałszerstw na umowie kredytowej — podał numer fabryczny nieistniejącego urządzenia, fałszywie potwierdził, iż towar odwieziono na adres wskazany w umowie oraz że J. Górzyński podpisał umowę w obecności Bieli jako gwarant, gdy tymczasem podpis Górzyńskiego został sfałszowany przez nieustaloną osobę / stwierdzono to po przeprowadzeniu analizy grafologicznej/. Do wymienionych fałszerstw Biela się przyznał, za co został skazany wyrokiem II K 604/04/.

Mimo pozyskania wyżej wymienionych jednoznacznych dowodów oszustwa popełnionego na szkodę Górzyńskich, Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp. 4-krotnie umarzała śledztwo twierdząc, że „brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie zaistnienia przestępstwa”. Prokuratura posługiwała się przy tym historyjką wymyśloną przez Bielę i Górnego o tym, że umowa pisemna zawarta między dostawcą Bielą i konsumentką Górzyńską z udziałem Banku była fikcyjna, gdyż – zdaniem oszustów - nie miał być dostarczony nowy komputer, ale modernizowany stary. Biela i Górny nie potrafili — przy tym — nadać żadnej treści pojęciu „modernizacja” /co modernizowali, kiedy, skąd pochodziły części i jakie to były, etc./, zresztą prokurator Anna Skrzypczak i tak ich nigdy o to nie zapytała. Oszuści Biela i Górny w rzeczywistości niczego nie dostarczyli, ani niczego nie modernizowali, tylko tak sobie – bez żadnych konkretów – o rzekomej usłudze opowiadali. W tą tandetną opowiastkę Prokuratura w Środzie Wlkp. bezkrytycznie „uwierzyła”.

Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Poznaniu z dnia 31.12.04 r.

Prokurator Prokuratury Okręgowej, która kilkukrotnie uchylała Postanowienia Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp., w swoich Postanowieniach uzasadniała uchylenie m.in.w ten sposób:

1/ Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp. formułuje kategoryczne ustalenia co do przebiegu ustaleń między stronami umowy, mimo zachodzących w tym zakresie wątpliwości w świetle sprzeczności w zeznaniach świadków,

2/ postępowanie Prokuratury należy ocenić jako prowadzone bez konkretnej koncepcji, w konsekwencji czego doszło do wielokrotnego, lecz bezskutecznego przesłuchiwania świadków,

3/ Z. Biela i F. Górny nie wyjaśnili powodów braku pokwitowania odbioru komputera przez małżeństwo Górzyńskich,

4/ nieznane są motywy, dla których F. Górny posłużył się fałszywą fakturą,

5/ F. Górny nie udokumentował faktu nabycia i pochodzenia części użytych do rzekomej modernizacji /poza tym Prokuratura tego się od niego nie domagała/,

6/ F. Górny nie wskazał na czym miała polegać wskazywana przez niego modernizacja, jakiej marki był rzekomo modernizowany komputer, ani też jakie konkretnie części zostały użyte,

7/ kolejne zeznania Górnego wykazują sprzeczności dotyczące m.in. użytej skrzyni komputerowej,

8/ zeznania Górnego są sprzeczne z zeznaniami Bieli i Górzyńskiego w sprawie rozdysponowania przez Z. Bielę pieniędzy z kredytu,

9/ zeznania F. Górnego są mało wiarygodne w kontekście posłużenia się przez niego fałszywą fakturą, nieudokumentowania faktu nabycia części komputerowych, braku pokwitowania odbioru komputera przez pokrzywdzonych,

10/ Z. Biela sam przyznał, że nie zna się na komputerach, a zatem fakt, że widział on w domu Górzyńskich bliżej nieokreślony komputer należy ocenić z dużą ostrożności.

Wbrew stanowisku Prokurator Prokuratury Okręgowej, prokurator Anna Skrzypczak utrzymywała, że oszustwo na szkodę Wiesławy i Janusza Górzyńskich nie zostało popełnione.

Wniosła natomiast akt oskarżenia przeciwko Januszowi i Wiesławie Górzyńskim, twierdząc, że oszukali oni Bank, gdyż zamiast nowego komputera chcieli mieć modernizację starego. Podstawą twierdzeń prokurator Anny Skrzypczak były wyłącznie pomówienia oszustów Zenona Bieli i Ferdynanda Górnego nie znajdujące potwierdzenia w żadnych innych dowodach. Pomówienia te były linią obrony oszustów przed zarzutem, że Zenon Biela przywłaszczył sobie kredyt nie dostarczając w zamian zamówionego towaru oraz że podzielił się przywłaszczonym kredytem z Ferdynandem Górnym.

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

Niniejszą sprawę badał Rzecznik Praw Obywatelskich. Nie podzielił on poglądów Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp. W publicznej wypowiedzi na swoim blogu prowadzonym na portalu Salon24 RPO podał:


"Sprawą p. Górzyńskiego RPO zajmuje się od września ub. roku, gdy zwracał się do prokuratury z sugestią, że materiał dowodowy jest niekompletny. Prokuratura nie uwzględniła tych zastrzeżeń. Wczoraj RPO zwrócił się do sądu o informację o stanie sprawy i ustosunkowanie się do zarzutów brutalności policji podczas zatrzymania p. Górzyńskiego.
Planowane jest też wystąpienie w stanie stanu zdrowia zatrzymanego".

Eleganckie sformułowanie Rzecznika, że materiał dowodowy oskarżenia jest niekompletny, oznacza w języku potocznym, że brak jest jakichkolwiek podstaw dowodowych oskarżenia. Zdumiewa determinacja z jaką Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp. oskarża bez dowodów Janusza i Wiesławę Górzyńskich.

Na co liczy Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp.?

Stanowisko Senatu RP

Podobnie jak RPO, wątpliwości dotyczące aktu oskarżenia, 6-krotnie zgłosił senator Czesław Ryszka.

Linki do Oświadczeń Senatora na stronie internetowej Senatu tutaj: Oświadczenie 1., Oświadczenie 2.. Oświadczenie 3., Oświadczenie 4., Oświadczenie 5., Oświadczenie 6.

W dniu 26.06.2008 r. Senator pisał do Ministra Zbigniewa Ćwiąkalskiego:

„Ponownie podkreślam, że w niniejszej sprawie istnieją wyłącznie dowody pokrzywdzenia małżonków Górzyńskich przez oszusta Zenona Bielę, znane Prokuraturze Krajowej. Przypominam, że Zenon Biela: przyznał się, że nie dostarczył zamówionego pisemnie towaru - komputera; przywłaszczył środki na sfinansowanie tego zakupu, przydzielone Wiesławie Górzyńskiej w formie kredytu bezgotówkowego, co dodatkowo potwierdził bank w okazanym przez nas ostatnio piśmie z dnia 7 kwietnia 2008 r.; posługiwał się przed organami ścigania fałszywą fakturą rzekomego zakupu części do niedostarczonego komputera; dopuścił do sfałszowania przez nieustaloną osobę podpisu Janusza Górzyńskiego jako gwaranta na umowie kredytowej; potwierdzał nieprawdziwe informacje na tej umowie; przedstawiał liczne, zasadniczo różniące się, rozliczenia dotyczące wykorzystania pieniędzy otrzymanych z banku; nie posiada żadnych dokumentów, które by potwierdziły jego wersję, iż dokonał jakiejś modernizacji komputera, i to rzekomo w porozumieniu z małżonkami Górzyńskimi; nie potrafił nawet wskazać, jakie zespoły wykorzystywano do rzekomej konfiguracji starego komputera - zwanej przez niego modernizacją - skąd one pochodziły i ile kosztowały”.

„Przypominam też, że podstawą fałszywego oskarżenia Wiesławy i Janusza Górzyńskich w sprawie Ds. 186/05 jest fałszywy dowód wytworzony w niniejszej sprawie przez Prokuraturę Rejonową w Środzie Wielkopolskiej. Polegało to na tym, że prokuratura ta przyjęła - wbrew wszystkim materiałom dowodowym zgromadzonym w postępowaniu Ds. 596/02 i dalszych, w tym dowodom z dokumentów, a wyłącznie na podstawie pomówienia faktycznego oszusta Zenona Bieli i jego pomocnika, Ferdynanda Górnego - że Górzyńscy i Biela działali wspólnie, w porozumieniu, na szkodę banku, rzekomo wyłudzając kredyt na modernizację starego komputera, zamiast na nowy komputer. Następnie prokuratura sztucznie rozdzieliła fałszywy akt oskarżenia przeciwko Górzyńskim i ich rzekomemu pomocnikowi Zenonowi Bieli oraz skierowała do sądu najpierw tylko oskarżenie przeciwko Zenonowi Bieli, łamiąc przepis art. 34 par. 2 k.p.k. Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej rozstrzygnął w dniu 17 marca 2005 r. sprawę przeciwko Zenonowi Bieli, II K 604/04, bez prowadzenia rozprawy, na podstawie jego wniosku o dobrowolne poddanie się karze, mimo że nie pozwalała na to treść przepisu art. 387 par. 2 k.p.k. W ten sposób przypisano w wyroku winę Wiesławie i Januszowi Górzyńskim, wymieniając ich z imienia i nazwiska, co jest niedopuszczalne zarówno na gruncie orzecznictwa polskiego, jak i ETPC, i mimo że nie byli oskarżonymi w sprawie II K 604/04. Pozwoliło to następnie Prokuraturze Rejonowej w Środzie Wielkopolskiej powołać się na argument wiarygodności zeznań Zenona Bieli, gdyż rzekomo zweryfikował je sąd”.

Niestety, Prokuratura Krajowa nie chciała przyznać, iż akt oskarżenia skierowany przeciwko Górzyńskim jest całkowicie pozbawiony podstaw. Chroniła prokuratorkę – autorkę fałszywego oskarżenia – i jej szefów, który ten akt oskarżenia nakazali prokurator Annie Skrzypczak wnieść. Prokuratura stała na stanowisku, że sprawę powinien rozstrzygnąć Sąd.

Sąd w Gostyniu

Sąd Rejonowy w Gostyniu przyjął powyższy akt oskarżenia na wokandę, choć powinien go zwrócić prokuraturze ze względu na brak faktycznych podstaw.

Janusz Górzyński trzykrotnie składał odpowiedź na akt oskarżenia, wskazując, że nie ma w nim żadnych dowodów jego domniemanego przestępstwa, za to znajdują się tam mocne dowody pokrzywdzenia Górzyńskich.

Sąd nie ustosunkował się do tych odpowiedzi. Nie zorganizował posiedzenia, na którym powinien się do tych odpowiedzi odnieść. Nakazał Górzyńskiego aresztować z powodu rzekomego utrudniania rozprawy. Odrzucono Zażalenie Górzyńskiego na Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Nie przychylono się do wniosków o uchylenie aresztu. Nie uwzględniono stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich.

W efekcie Janusz Górzyński znalazł się w areszcie, przedtem brutalnie zatrzymany przez Policję, na skutek czego doznał poważnych obrażeń. Jego zażalenie na brutalne zatrzymanie, złożone 24 lutego, zaginęło na ponad 4 tygodnie. Dopiero pod koniec ubiegłego tygodnia „znalazło” się w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej. Być może czekano, aż obrażenia zagoją się. Niestety, rana na nodze jest nadal w złym stanie.

W Wielką Środę o godz. 8.30 rozpoczyna się w Sądzie Rejonowym w Gostyniu rozprawa przeciwko Januszowi i Wiesławie Górzyńskim.

Już wkrótce okaże się, czy Sąd będzie potrafił – pomimo wielu dotychczas popełnionych błędów – odnieść się do sprawy obiektywnie i uniewinnić fałszywie oskarżonych małżonków Górzyńskich.

Do postępowania chciały przystąpić w charakterze uczestników dwie organizacje społeczne Stowarzyszenie przeciwko Bezprawiu z Bielska-Białej i Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski z Rzeszowa. Sąd odrzucił wnioski obu Stowarzyszeń.
Zapraszamy publiczność na rozprawę, aby zapewnić – choćby w ten sposób – publiczną kontrolę nad sposobem działania Sądu.

Krystyna Górzyńska, tel. 692 263 992

PROTEST PRZECIWKO FAŁSZYWEMU OSKARŻENIU JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO I BEZPODSTAWNEMU WYDANIU NAKAZU ARESZTOWANIA I LISTU GOŃCZEGO

Górzyński - informacja nt. bezprawnych, brutalnych działań Prokuratury i Policji w stosunku do rodziny Górzyńskich i Tomanków w dniu 12.01.2007 r.

Janusz Górzyński - Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości - przez stronniczość funkcjonariuszy sądowo - prokuratorskich stracił wszystko - z cyklu jak urzędnicy władz niszczą polskie firmy...

Górzyński Janusz - dziennikarz AP jest ciężko chory... Interpolacja senacka w jego sprawie. 06.05.2008r - Akcja protestacyjna w Warszawie przeciwko bezprawiu w sądach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Dariusz Karasiński i jego asesorzy: Leszek Wietchy i Sebastian Żurek - dowody oszustw komorniczych.

Górzyński - funkcjonariusze policji i (bez)prawa, czyli polskojęzyczne "gestapo" bije nawet dzieci i kobiety, zamyka ludzi, łamie prawo obywateli...

Górzyński - Do wiadomości: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości - Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu - Paweł Korbal

Górzyński W CIENIU "PSYCHUSZEK" - Inicjatywa Przeciwko Niesprawiedliwości

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Zawiadomienie o Rażącej Obrazie Przepisów Prawa PRZEZ sSR uRSZULĘ mROCZKOWSKĄ ZE ŚRODY WLKP.

Górzyński - Historia „błędów” rozliczenia jednej egzekucji, czyli co nie jest zdaniem sędziów poznańskich działalnością bezprawną...

Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości oraz Stowarzyszenie przeciwko Bezprawiu pod patronatem prasowym „Afer Prawa” PRZECIWKO FAŁSZYWEMU OSKARŻENIU JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO

Informacja o przebiegu protestu w dniu 4.11.2008 r. przeciwko fałszywemu oskarżeniu Janusza Górzyńskiego, bezpodstawnemu wydaniu nakazu aresztowania i listu gończego.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Sewana
04-01-2015 / 18:43
I cannot tell a lie, that really hedepl. jrfcxhcvvvf.com [url=zgddqp.com]zgddqp[/url] [link=hlhrampbyp.com]hlhrampbyp[/link]
~Belle
04-01-2015 / 18:14
There are no words to describe how bodcoiaus this is. qlgfjah.com [url=llrrpku.com]llrrpku[/url] [link=tpanxiq.com]tpanxiq[/link]
~Amanda
24-12-2014 / 01:46
Teresa pisze:Wszystkim, ktf3rzy chcą nauczyć się języka" rel="nofollow">jhumey.com"> rekijssyogo, czy też zdać wymarzony egzamin gorąco polecam naukę w AKRUSS. Lekcje prowadzone wg tematycznych materiałf3w, przygotowanych przez Panią Agnieszkę były tak wciągające, że z wielką przyjemnością przychodziłam na następne i tak po 4-miesiącach spokojnie podeszłam do matury. Egzamin uważam za udany.Serdecznie polecam.
~Marialbert
24-12-2014 / 01:15
Agnieszka pisze:Warto uczyć się w AKRUSS!Warto uczyć się w AKRUSS, gdyż miła atmosfera, ale też poważne podejście do ucznif3w," rel="nofollow">pzbjyaurb.com"> szzreca chęć przekazania wiedzy i anielska cierpliwość Pani Agnieszki sprawiają, iż w tej szkole po prostu nie można nie nauczyć się tego języka. Fajnie, że znalazła się w Gorzowie osoba, ktf3ra wbrew obecnie panującej modzie na języki zachodnie chce zainteresować językiem i kulturą rosyjską.
~Botsoy
20-12-2014 / 13:11
Renata pisze:Witam wszystkich cipleutko.Ja rf3wnież podjęłam naukę u Pani Agnieszki i szczerze mf3wiąc nie spotkałam się z tak uprzejmą,cierpliwą osobą. Takie umiejętności i wiedzę jakiej większość nauczycieli w szkołach nie ma i nie miało, mogli by u Pani Agnieszki się uczyć.Jestem słaba z tego języka,ale swoją cierpliwością Pani sprawia ze zależy mi na kursie.Faktycznie tak jak piszą wyżej w opiniach: poważne podejście ,cierpliwość anielska i miła atmosfera a nie szybko aby czas zleciał i douczaj się w domu.Są i zadania domowe,ale temat na zajęciach u Pani Agnieszki jest tak dokładnie przerobiony że nie ma mowy aby nie zdać jakiegoś egzaminu !!!Serdecznie polecam naukę u Pani Agnieszki Kowalskiej szkołę AKRUSS,bo wiem że nigdzie w Polsce nie znajdziecie na tym poziomie i takiej fachowego podejścia!!Serdecznie pozdrawiam,życząc samych sukcesf3w. Z wyrazami szacunku. Renata
~Driss
20-12-2014 / 13:10
Piękne są Twoje kadry, i te tutaj, i te w głowie. Te drugie priwae widzę, ciekawe na ile byłoby zbieżne to co w Twojej pamięci z tym co moja wyobraźnia wyprodukowała :) Też mam takie zdjęcia w głowie, "nigdyniezrobione", całe mnf3stwo ich mam.
~Synowie diabelscy III RP
29-12-2010 / 11:44
Uzupełniając, aby wiedzieć, jaki element kryminalny rządzi Polską, polecamy jeszcze te teksty; Sprawiedliwy wyrok po latach blogmedia24.pl/node/40658 Prokurator Przybylska-Michalak nie powinna kierować prokuraturą blogmedia24.pl/node/37352 O tym, jak generał Rapacki posłowi Dornowi odpowiedział . konserwatysta100.salon24.pl/221028,o-tym-jak-general-rapacki-poslowi Napisałam do Ministra | Blogmedia24 blogmedia24.pl/node/35506 Jak Sąd w Pszczynie zażalenia na zatrzymanie przez 7 miesięcy nie zbadał blogmedia24.pl/node/37435 Bielska psychuszka. Psychiatryczni łowcy skór | Jurczyk i Zając blogmedia24.pl/node/28789 Aferyprawa - ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEGO UWOLNIENIA JANUSZA I KRYSTYNĘ Górzyńskich. www.aferyprawa.eu/Interwencje/ZADAMY-NATYCHMIASTOWEGO-UWOLNIENIA-JAN Aferyprawa - Komanda śmierci w „polskich” aresztach? Akcje w obronie Janusza i Krystyny Górzyńskich. www.aferyprawa.eu/Zycie/Komanda-smierci-w-polskich-aresztach-Akcje-w Dodajmy, że w tej sprawie - jak i we wszystkich innych - już od dziesięciu lat decydują wyłącznie wariaci z policji i prokuratury!!! JANUSZ GÓRZYŃSKI DLA POLSAT-NEWS – DECYDUJĄ O NASZYCH SPRAWACH DZICY Z DZIDĄ KONIECZNIE OBEJRZYJ TEN MATERIAŁ „Ostatnia instancja” w telewizji POLSAT.NEWS Program został wyemitowany w dniach1-go i 3-go maja br. Uczestnicy programu redaktor „Afer prawa” Janusz Górzyński i prof. H. Gajewska Kraczkowska oraz poseł Jerzy Kozdroń z PO, a także red. Krystyna Górzyńska (Rebeliantka), mecenas Maciej Zubek, ekspert Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dr Piotr Kładoczny (WARTO OBEJRZEĆ!!!) www.ipla.tv/VOD,2958/Wiadomosci,2991/Ostatnia_Instancja,3131/Ostatni
~Temida
29-12-2010 / 05:21
16 listopada 2010 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu potwierdził prawomocnie wyrok I-instancji, bez możliwości już odwołania się prokuratury, że oskarżenie było kuriozalne. Sąd uznał, że prokuraturą w Polsce kierują idioci, oszczercy, nie znający procedur procesowych i prawa materialnego, nie rozumiejący logiki zdarzeń gospodarczych, a do tego są tak tępi, że nawet nie posiedli umiejętności poprawnego pisania w języku polskim. Zatem prokuratura RP pod rządami Kalwasa, Ziobro, Ćwiąkalskiego, Seremeta, to stado chazarskich baranów funkcjonujących w skorumpowanym świecie kultury idiotów!!! Oczywiście żaden z policyjnych idiotów z tego powodu nie ma dyskomfortu, że jest kretynem ścigającym niewinnych, aby w ten sposób uchronić prawdziwych oszustów zaprzyjaźnionych z prokuratorem okręgowym Krzysztofem Grześkowiakiem i zamieść pod dywan bandytyzm Spółki Credo i banku PKO Centrum w Kaliszu. Okazało się także, że Ceredo to firma należąca do żydowskich bandytów pracujących w służbach, zaś szefowa windykacji w PKO, która o przekrętach wiedziała - po prostu została prokuratorem RP - nazywa się Aneta Kubiak. Jak widzicie na tym krótkim przykładzie, to w Polsce policja i prokuratura i system bankowy są ściekiem najgorszego litwackiego brudu!!!! Pamiętamy o tych bandytach!!!! NA zasadzie art. 44 Konstytucji RP nic się nie przedawnia!!!! Będziemy ścigać tych satanistów-mamonistów aż do zasranej śmierci!!! Będą w pasiakach chodzić wszystkie rządy III RP, które zaniechały ścigania rzeczywistych bandziorów i prześladowały pokrzywdzonych!!!! Warto wiedzieć, że niejaki prof Jerzy Robert Nowak nazywał publicznie kretyna prawa Zbigniewa Ziobro - "najlepszym ministrem III RP". Nowak jest błaznem, gdyż Ziobro to przedstawiciel żydowskiej kultury idiotów, którego liczne zastępy urzędasów, jak potwierdza ten wyrok - nie posiadły sztuki pisania i logicznego rozumowania, ani także znajomości prawa obowiązującego w Polsce. PRZYPOMNIJMY, ZE SCIERWA O NAZWISKU BRACIA KACZYNSCY - PIASTUJACY STANOWISKA PREMIERA I PREZYDENTA RP - NIE CHCIELI WYCOFAC FALSZYWEGO OSKARZENIA I SCIGAC RZECZYWISTYCH OSZUSTóW!!! Kaczyńscy są wiec małymi krętaczami i bandziorami. Nie mają nic wspólnego z uczciwością i sprawiedliwością jak kłamliwie głoszą Redemptoryści. Kaczyńscy to synowie diabelscy, jak większość Azjatów z ich szatańskiej partii. Informacje o prześładowaniach Górzyńskich już dawno otrzymał każdy z członków tej partii, ale bandyci za nic mają prawa człowieka i sprawiedliwość, albowiem są agresywnymi oszustami i krętaczami!!! NIGDY JUZ WIECEJ NIE BEDA RZADZIC POLSKA!!!! Są bowiem zwyrodnialcami, którzy do gnębienia Polaków posługiwali się tym samym aparatem kryminalnym co bolszewicka koszernostra z SLD-PSL i PO-PSL Oto lista bandytów, półanalfabetów z Ministerstwa Sprawiedliwości, która mantrowała, że w oskażeniu "nie ma żadnych nieprawidłowości". Za rządów PO-PSL fałszywe oświadczenia składali – prokuratorscy oszuści - półanalfabeci; Pierwsza odpowiedź Marek Staszak – szef Prokuratury Krajowej www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/oswiad/ryszka/0501oa.pdf Druga odpowiedź – Z-ca Prok. Generalnego Andrzej Pogorzelski www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/oswiad/ryszka/1001o.pdf Trzecia odpowiedź Marek Staszak - szef Prokuratury Krajowej www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/oswiad/ryszka/1403o.pdf Czwarta odpowiedź – Jerzy Szymański – Z-ca Prok. Generalnego Andrzej Pogorzelski www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/oswiad/ryszka/1901o.pdf Piąta odpowiedź Marek Staszak szef Prokuratury Krajowej www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/oswiad/ryszka/2301o.pdf Szósta odpowiedź Krzysztof Kwiatkowski – Minister Sprawiedliwości www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/oswiad/ryszka/4902o.pdf Były one efektem odpowiedzi na interwencje następujących osób publicznych; Senatora Czesława Ryszki w latach 2008 do 2010 (str. od 1 do 2) 1- sze Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę (7 lutego 2008 rok 5 posiedzenie Senatu RP) www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/oswiad/ryszka/0501.htm (str. od 2 do 3) 2-gie Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę (24 kwietnia 2008 rok 10 posiedzenie) www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/oswiad/ryszka/1001.htm (str. od 3 do 6) 3-cie Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę 14. posiedzenie Senatu, 26.06.08 r. www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/oswiad/ryszka/1403.htm (str. od 6 do ) 4-te 19 posiedzenie Senatu, 16-17 października 2008 Oświadczenie do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ćwiąkalskiego w sprawie oskarżeń wobec Janusza i Wiesławy G. www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/oswiad/ryszka/1901.htm (str. od 1 do ) 5-te Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę na 23. posiedzeniu Senatu w dniu 4 grudnia 2008 r. www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/oswiad/ryszka/2301.htm (str. od 1 do ) 6-te 49 posiedzenie Senatu, 17-18 lutego 2010 Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie aresztowania Janusza G. www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/oswiad/ryszka/4902.pdf Wszystkie te odpowiedzi tych szachrajów – zajmujących najważniejsze stanowiska w Polsce rozmijały się z prawdą co potwierdził orzekający w sprawie Sąd w II-ch instancjach. PRAWOMOCNIE ORZECZONO, ŻE GÓRZYŃSCY SĄ NIEWINNI Za PiS-u poświadczali nieprawdę i stosowali prześładowania oraz terror - pomimo, że dowody pokrzywdzenia mieli osobiście w swoich rękach półanalfabeci i krętacze; Zbigniew Ziobro i wojewoda Tadeusz Dziuba, bracia Kaczynscu, mecenas oszust Jan Olszewski, obydwaj Libiccy Marcin i Jan Filip, a także Jacek Tomczak i Przemysław Alesandrowicz, wiceminister Beata Kempa i wieceminister w MSWiA Marek Surmacz, pajacopremier Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Hoffman, Marek Waszkowiak, etc. - prawie cały klub. Oto lista kryminalistów poświadczających nieprawdę w pismach urzędowych umożliwiających prześładowania karne; Izabela Wyrzykowska Ewa Żochowska Bernardeta Misiewicz Teresa Urbanowicz Anna Kanpa Halina Święcicka Grażyna Kołodziejska W. Kwaśna Departament Skarg i Wniosków; kierowany przez dyrektorów Łukaszewicza i Dostatniego – ci dwaj wielokrotnie poświadczali nieprawdę w dokumentach urzędowych i wprowadzali w błąd parlamentarzystów, aby umożliwić gangsterom policyjnym i togowym bezkarność i dalszą wtórną wiktymizację ofiar spisków i prześladowań oraz rabunków i tortur A także wiceministrowie Józefowicz i Komisarski, którzy zostali potem prezesami Sądu Okręgowego w Poznaniu. PRZYPOMNIJMY, ZE WYWZEJ WYMIENINE KURESTWO ZYDOWSKIE JEST ODPWOIEDZIALNE ZA ZBRODNIE NA PODSTAWIE ART. 117 KK ZA PROWADZENIE WOJNY PRZECIWKO POLAKOM. Bandyci ci nie tylko w tej sprawie tak się zachowywali, ale identycznie we wszystkich innych jakie wytaczali Górzynskim. Przypomnijmy, że Poznaniem rządzi kryminalista Grobelny, a służby jakie mu podlegały i policji w Poznaniu, to skazani kryminaliści i powszechnie znani aferzyści. Identycznie jest ze Środą Wlkp. i układem turkmenskim w Polsce.
~Autor Z.J.P.
02-04-2010 / 00:00
LIST DO JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO !Drogi Januszu, jestem niezmiernie radosny, że jednak i Apele i Komentarze Polaków na różnych Portalach - a na AFERACH PRAWA jak najbardziej bo sądy w Złodziejowie muszą się liczyć jednak z Opinią Publiczną w AP, wyszedłeś jak to się mówi "na wólkę"... Świątecznie Cię Pozdrawiam ! Zostań z Panem Bogiem, Rodziną i Przyjaciółmi przy Stole Wigilijnym... Zygmunt Jan Prusiński, 2 Kwietnia 2010 r. Ps. w V Rocznicę śmierci (mojego kolegi po piórze Karola Wojtyły) a Papieża Jana Pawła II !
~anonim
01-04-2010 / 00:00
chciałam właśnie złożyć życzenia świąteczne redakcji AP i państwu Górzyńskim. W tej sytuacji powiem tylko: na pohybel menelom w mundurkach!