Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Wniosek o udzielenie poparcia przez posła Ryszarda Kalisza do złożenie interpelacji w sprawie wyroku skazującego Zbigniewa Kękusia za nie popełnione czyny tj. zniesławienie sędziów z art.212kk

Kraków, 5 marca 2010r.

Zbigniew Kękuś

Szanowny Pan

Ryszard Kalisz
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Dotyczy: Wniosek o udzielenie poparcia dla mego wniosku z pisma z dnia 5 marca 2010r. do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o złożenie interpelacji w sprawie skazującego mnie za popełnienie czynów, których rzeczywistymi sprawcami były inne niż ja osoby wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007r. /sygn. akt II K 451/06/

Szanowny Panie,

Podczas programu „Kawa na ławę” w Telewizji TVN w dniu 28 lutego 2010 roku, powołując się na zamieszczony w wydaniu „Polityki” z dnia 27 lutego 2010r., określony przez Pana jako bardzo dobry, artykuł Piotra Pytlakowskiego „Zdechła ośmiornica”, powiedział Pan, że trzeba zastanowić się nad tym, co robić, by zapobiec wydawaniu wyroków skazujących niewinnych ludzi.
W artykule P. Pytlakowskiego /P. Pytlakowski, „Zdechła ośmiornica”; „Polityka”, 27.02.2010, s. 30/ opisano kilka przypadków uniewinnień skazanych wcześniej prawomocnymi wyrokami sędziów i lekarzy.

Ja także – jak bohaterowie artykułu P. Pytlakowskiego – zostałem uczyniony przestępcą przez pomyłkę.
W dniu 18 grudnia 2007r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma skazał mnie z art. 226 § 1 i inne /sygn. akt II K 451/06/ na karę grzywny w kwocie 15.000,00zł.

Skazujący mnie wyrok sędzia T. Kuczma wydał zaocznie, z oczywistym i rażącym – potwierdzonym przez Zastępcę Prokuratora Generalnego Andrzeja Pogorzelskiego - naruszeniem przepisów prawa materialnego.
Skazał mnie sędzia T. Kuczma za sprawstwo czynów, których ja nie popełniłem i których rzeczywistymi sprawcami były inne niż ja osoby.

Sędzia Tomasz Kuczma skazał mnie za popełnienie 18-u przestępstw za pomocą środków masowego komunikowania, tj. za pośrednictwem podanych w akcie oskarżenia wydanym w dniu 12.06.2006r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan stron Internetowych.

Mimo, że skazujący mnie wyrok został wydany przez sędziego Tomasza Kuczma zaocznie oraz z oczywistym i rażącym naruszeniem przepisów prawa materialnego, interpretatorzy prawa, jakich moc w instytucjach wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej odmówili mi jego wzruszenia.

Ponieważ sędzia Tomasz Kuczma skazał mnie za popełnienie czynów, których ja nie byłem sprawcą lecz popełniły je inne niż ja osoby, pismem z dnia 4 lutego 2010r. złożyłem wniosek do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o złożenie interpelacji w tej sprawie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego.

Poseł Bronisław Komorowski złożył pismem z dnia 23.02.2010r. prośbę do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Jest to bardzo ogólna jednak w treści prośba – Załącznik I, 1.
W związku z powyższym pismem z dnia 5 marca 2010r. zwróciłem się kolejny raz z wnioskiem do Posła Bronisława Komorowskiego o złożenie do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego interpelacji – lub uzupełnienia do jego pisma z dnia 23.02.2010r. - w sprawie skazującego mnie za sprawstwo czynów, które popełniły inne niż ja osoby wyroku sędziego Tomasza Kuczma z dnia 18.12.2007. – Załącznik I.

Przedstawiłem w mym piśmie gotowość podania – razem z Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Panem Krzysztofem Łapałem - Posłowi B. Komorowskiemu, kto jest rzeczywistym sprawcą czynów, za których popełnienie mnie skazał omyłkowo sędzia Tomasz Kuczma prawomocnym wyrokiem.

Przede wszystkim jednak poprosiłem Posła B. Komorowskiego, by złożył wniosek do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego o przedstawienie dowodów, na podstawie których sędzia Tomasz Kuczma wydał skazujący mnie wyrok, w tym o podanie Posłowi przez Ministra numerów IP komputerów, z których dokonywano zmian, o których dokonywanie na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl mnie omyłkowo oskarżyła aktem oskarżenia wydanym w dniu 12.06.2006r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosława Ridan /sygn. akt: 1 ds. 39/06/s / oraz za których dokonywanie na w.w. stronach internetowych mnie skazał omyłkowo wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma /sygn. akt II K 451/06/.

Sędzia T. Kuczma nie mógł zebrać dowodów poświadczających, że ja byłem sprawcą czynów, za których popełnienie mnie skazał, ponieważ takie dowody nie istnieją.

Pragnę nadmienić, że od ponad dwóch lat są – jeśli istnieją - przede mną skrzętnie ukrywane.
Odmówiono mi ich okazania nawet w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdy tam w lutym 2009r. były akta sprawy karnej prowadzonej przeciwko mnie przez sędziego Tomasza Kuczma.

Poproszeni podczas mej wizyty w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 6 lutego 2009r. przeze mnie, a także przez sędziego dyżurnego Biura Skarg i Wniosków Ministerstwa o udostępnienie mi akt sprawy przeciwko mnie, urzędnicy Ministerstwa, Biura Prokuratury Krajowej odmówili mi dostępu do nich, zbywając mnie oraz sędziego Biura Skarg i Wniosków informacją, że tego … nie praktykują.
Wskazać należy, że art. 51. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.”

Urzędnicy Biura Prokuratury Krajowej Ministerstwa Sprawiedliwości nie praktykują zatem … Konstytucji.

W związku z powyższym, tj. w związku z brakiem dowodów poświadczających popełnienie przeze mnie czynów, za których sprawstwo skazał mnie prawomocnym wyrokiem z dnia 18.12.2007. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma /sygn. akt II K 451/06/ oraz w związku z zaprezentowaną przez Pana, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w programie TVN „Kawa na ławę” w dniu 27.02.2010r. opinią, że należy chronić niewinnych ludzi przed wydawaniem skazujących ich wyroków wnoszę o udzielenie przez Pana poparcia dla mego wniosku z pisma z dnia 5 marca 2010r. do Posła Bronisława Komorowskiego.

Uprzejmie proszę o sporządzenie pisma w tej sprawie do Posła B. Komorowskiego oraz o doręczenie mi jego kopii.

Z poważaniem,

dr Zbigniew Kękuś

Ojciec Przestępca

Więcej na stronach:
www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl

Dodajemy dla niekompetentnych sędziów starą prawdę:

Sąd kasacyjny pragnie zwrócić uwagę na to, że zachowało aktualność orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 1934 r. (3 K. 469/33 - Zbiór Orzeczeń Izby Karnej Nr 185/1934) wydane na tle art. 255 kk z 1932 r., według którego nie stanowią przestępstwa zniesławienia różnego rodzaju wypowiedzi dokonywane w ramach przysługujących jednostce uprawnień, między innymi oświadczenia składane w uzasadnieniu lub w obronie praw (np. skargi sądowe, odpowiedzi na zarzuty procesowe, zażalenia, odniesienia pokrzywdzonych o przestępstwie). Słuszny jest pogląd, iż "Nie stanowią bezprawnego zniesławienia zarzuty stawiane w obronie własnych praw, kierowane do władz (zawarte w pismach procesowych, doniesieniach pokrzywdzonych o popełnionym przestępstwie, pozwach rozwodowych). Legalność takich zarzutów uzależniona jest jednak od potrzeb wynikających z zagrożenia własnego prawa i konieczności wykazania niebezpieczeństwa dla własnych praw ze strony postępowania lub własności innej osoby, lub podmiotu zbiorowego". (A. Zoll w. G. Bogdon, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kordas, P. Kordas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Kodeks Karny. Część szczególna. Komentarz. Zakamycze 1999, t. II, s. 660).

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Gerry
05-01-2015 / 07:30
That adresesds several of my concerns actually. rgyeryw.com [url=ccsteer.com]ccsteer[/url] [link=icpjicxyz.com]icpjicxyz[/link]
~Fanny
25-12-2014 / 09:53
Boy that relaly" rel="nofollow">celfzi.com">relaly helps me the heck out.
~Kayo
20-12-2014 / 19:52
I have been searching high and low for this gorogeuuuus H&M dress! Still kicking myself in the bum real hard for not buying it in the store when I had the chance. I keep checking on eBay for some fashion savior to list this dress. haha!Come by for a visit sometime, lovely lady!xx Laurenlittlefashionbird.blogspot.comlittlefashionbird.blogspot.comlittlefashionbird.blogspot.com