Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 listopada 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Represjonowana demokracja. Rafał Gawroński

W artykule pt : „Helsinska Fundacja Praw Człowieka zbankrutowała” opisałem, jak wspólnie z kolegą Dariuszem Wernickim z Kuriera Codziennego w Chicago, zapytaliśmy Marszałka Sejmu RP, Pana Krzysztofa Putrę dlaczego w Senacie RP wisi tabliczka Senacka Komisja Praw Człowieka i Petycji ?

Brak jest bowiem delegacji ustawowej do Petycji w prawie w Polsce. Zatem wieszanie bezprawnych napisów w Senacie RP to pospolite nadużycie. Odpowiedzi do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy. Jedyna forma petycji obowiązująca w Polsce, to w dalszym ciągu jak za dawnych lat pisanie na Berdyczów.

Powracając jednak do naszej wspólnej rzekomo Europy, to napisałem dwie Petycje do Parlamentu Europejskiego, mając na uwadze wzniosłe prawa europejczyka w szczególności artykuł 194 Traktatu o Unii Europejskiej. Petycja numer 0994/2007 i Petycja numer 1248/2007.

Zadowolony i szczęśliwy że nareszcie będę mógł dostać należne mi dopłaty rolnicze bo przecież w Unii Europejskiej jaką znałem nie stosuję się represji politycznych, religijnych, rasowych czy pochodzeniowych w przeciwieństwie do Polski. A jeżeli występują takie patologie to można ich skutecznie dochodzić na drodze sądowej. Wtedy moje konto bankowe jest zadowolone, a urzędnik ma problemy po przecież działał na szkodę skarbu państwa i naraził go na utratę znacznych środków finansowych. Co z punktu logiki prawa nauczanej w mojej Ojczyźnie w pierwszym roku studiów jest zrozumiałe. Jest szkoda to należy ją naprawić, a autora tej szkody rozliczyć. Nic prostszego niż cep do młócenia, dwa kije i po sprawie.

Znając doskonale problematykę rolnictwa z racji wykonywania zawodu w Unii Europejskiej, ufałem w instytucje unijne, ponieważ przebywając tam przeszło 25 lat nigdy nie doświadczyłem tylu dyskryminacji co w mojej Ojczyźnie i oczywiście przy biernej obserwacji wielu naszych wybrańców Narodu czy to do Sejmu, Senatu czy do Parlamentu Europejskiego wszystkich opcji politycznych.

Proszę zrozumieć moją rozterkę o opcje polityczne, od prawa do lewa, tylko że ja nie mogę zrozumieć, która to prawica, a która lewica, bo przy okrągłym stole to jakoś wygląda mi mi na komunistyczną wspólnotę interesów.

Historia w 20 rocznicę, niestety ukazała wyżej określoną prawdę i wszyscy z tego gremium lub ich sługusów w stylu tuska, nieźle są ustawieni do trzeciego pokolenia włącznie.

Tylko stoczniowcy są na bruku, rolnicy w biedzie mają dopłaty i są z nich rokrocznie okradani przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sumę przeszło 300 mln. euro, chorzy zdychają jak muchy bo fundusz nie ma pieniędzy, itd.

Oczywiście media informują w specyficzny sposób, tak jak o zamarzniętych ludziach podają informacje przy okazji odśnieżania dróg, bo wygląda na to że ci ludzie po prostu leżą na poboczach. Ten typ informacji to znana technika goebelsowskiej propagandy i ukazana już w filmach o polakach, żydach i cyganach.

Nie zdawałem sobie jednak sprawy z jakości totalitarnych funkcjonariuszy przeszkolonych i oddelegowanych do instytucji unijnych, a wykształconych w mojej opinii według najgorszych wzorców zbrodniarzy totalitarnych, pokroju jaruzelskiego i kiszczaka (ojców założycieli junty urzędniczej w Polsce).

Sprawa ś.p. Księdza Jerzego Popiełuszki niech będzie jednym z wielu przykładów zbrodni komunistycznych, osądzonych według pospolitych zbrodni z rażącym naruszeniem prawa oraz bezkarności zleceniodawców politycznych. Należy zauważyć, że Ksiądz Jerzy nie jest jedynym bestialsko zamordowanym księdzem. Tego typu morderstw była cała masa.

Mając to wszystko na uwadze postanowiłem napisać ostatnią już Petycję do Parlamentu Europejskiego, której treść załączam szanownym czytelnikom w celach edukacyjnych i ku przestrodze innych osób.

Za treści zawarte w Petycji numer 1248/2007 dostałem jako autor Petycji, wyrok od sądu rejonowego w Elblągu, rok więzienia w zawieszeniu na pięć lat.

Wyrok oczywiście ma cel wychowawczy, abym nie pisał już do Parlamentu Europejskiego i nie zawracał głowy skundlonym wybrańcom w realizacji ich polityki wielkiej Europy na zasadzie porządku germańsko-bolszewickiego z 1939 roku.

Za treści zawarte w tej jeszcze nie złożonej Petycji już wydano wyrok K.S. (Kary Śmierci), który próbowano wykonać na mnie w grudniu 2009 roku. Ale w dalszym ciągu istnieje dla mnie poważne zagrożenie zachorowania w polskim więzieniu na wirus samobójczy, podobno jest śmiertelny.

Pozwoliłem sobie zatem na napisanie tego artykułu, a dotyczącego stosowania represji za demokratyczne dochodzenie roszczeń.

Kończąc, pragnę zacytować sędziego z Elbląga. Gdy powoływałem się na prawo europejskie stwierdził że „u nas to prawo się nie przyjęło”. Zapomniał tylko o sformułowaniu „u nas w „polszy” to prawo się nie przyjęło”.

Petycja Rafała Gawrońskiego

w imieniu Stowarzyszenia Ziemiańskiego.

/ W związku z wyjątkową okolicznością będącą przedmiotem niniejszej Petycji nie wyrażam zgody na jej streszczenie z powodu manipulacji treścią poprzednich składanych petycji oraz zapewnień że zostanie ona wiernie przetłumaczona na wszystkie języki UE.

Jest ona złożona w dwóch jednobrzmiących wersjach językowych angielskim i polskim /.

Złożenie zasadnej i w pełni udokumentowanej Petycji do Parlamentu Europejskiego ujawniającej wykorzystywanie pomocy Unii Europejskiej do celów przestępczości kryminalnej przez funkcjonariuszy dawnego państwa totalitarnego w Polsce grozi śmiercią fizyczną lub cywilną, ewentualnie jednym i drugim.

Ich publiczne ujawnienie w głównej mierze było podyktowane zwróceniem uwagi Parlamentu Europejskiego na notoryczne naruszenia zasad demokratycznego państwa prawnego wyrażonego w artykule 6 pkt. 1 i 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz zaniechania właściwych działań kontrolnych dotyczących przyznania akredytacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Polsce używanej również do celów przestępczości kryminalnej i współuczestnictwa w stosowaniu terroru sądowego, gdzie jako stronę pokrzywdzoną wskazuje się Wspólnotę Europejską.

W tym stanie rzeczy członkowie Wspólnoty Europejskiej poza Polską, nawet nie wiedzą, że są stroną w postępowaniu sądowym i że w przyszłości mogą być pociągnięci do odpowiedzialności i wypłacenia wielomilionowych odszkodowań za straty wynikłe z tego tytułu.

Komisja Europejska na długo przed przyznaniem akredytacji w/w Agencji, była w posiadaniu wiarygodnych dowodów na stosowanie wyrafinowanej formy uznaniowości przez ARiMR w Polsce w przyznawaniu dopłat wynikających z prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej.

Taka sytuacja w Polsce jest możliwa, ponieważ w wymiarze sprawiedliwości, organach ścigania i instytucjach państwowych w dalszym ciągu pracują członkowie organizacji kryminalnej rozwiązanej Służby Bezpieczeństwa, ich powinowaci lub kolaboranci z czasów totalitarnych. Innymi słowy mówiąc, zajmują się oni stosowaniem bezprawia w majestacie prawa. W tym stanie rzeczy otrzymywane przez instytucje unijne w tym Parlament Europejski informacje i stanowiska władzy w Polsce należy traktować na zasadzie ufam i sprawdzam.

Szczególny krąg zainteresowań części funkcjonariuszy w Polsce to pozyskiwanie atrakcyjnych nieruchomości i przedsiębiorstw, doprowadzanie do celowych bankructw poprzez wydawanie decyzji administracyjnych z rażącym naruszeniem prawa a następnie ich wykup w postępowaniach egzekucyjnych za znikome środki finansowe lub dezintegracja opozycji politycznej. W szczególności dotyczy to osób powracających do kraju i organizujących się w legalnie działających stowarzyszeniach po wielu latach emigracji wymuszonej polityką państwa totalitarnego.

Utrudniają oni również dochodzenie roszczeń przez osoby poszkodowane taką kryminalną działalnością części urzędników, którzy de facto objęci są kuratelą i poprzez awans zawodowy uzyskują zwiększenie dochodów. Należy również dodać, że są oni bezkarni, ponieważ za szkody przez nich wyrządzone płaci Skarb Państwa, to znaczy również ja sam pośrednio.

Petycja numer 1248 / 2007 do Parlamentu Europejskiego jest przedmiotem niespotykanych od czasu powołania do życia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali przez Belgię, Francję, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy i Włochy czyli od 18 kwietnia 1951 roku represji w stosunku do autora, jego najbliższej rodziny i osób go wspierających.

Autor Petycji w związku z ich napisaniem bezpośrednio lub pośrednio był bezprawnie:

  1. skazany na karę więzienia za treści i opinie wyrażone w Petycji

uprowadzony w celach rabunkowych przez zastosowanie bezprawnego więzienia

okradziony z bezcennych zabytków wpisanych do Rejestru Zabytków

okradziony ze środków ruchomych – wielokrotnie

okradziony z nieruchomości

pozbawiony prawa do sądu, co uniemożliwia mu dochodzenie jakichkolwiek roszczeń i zadośćuczynienia, w tym również na forum międzynarodowym

pozbawiony możliwości wykonywania zawodu rolnika

wielokrotnie terroryzowany i represjonowany przez policję i organy ścigania, dotyczy to również jego chorej matki (79 lat)

zmuszany do wielokrotnych badań psychiatrycznych

poniżany publicznie i pozbawiony możliwości dialogu publicznego

przez funkcjonariuszy dawnego państwa totalitarnego, bezkarnych mimo złożenia udokumentowanych zawiadomień o popełnieniu wielu przestępstw, przy biernej uwadze koncesjonowanej opozycji w Polsce.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 21 w związku z art. 194 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej Rafał Gawroński w imieniu Stowarzyszenia Ziemiańskiego, zwraca się z Petycją do Parlamentu Europejskiego o zniesienie prawa obywateli Unii Europejskiej wyrażonego w artykule 194 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej.

Uzasadnienie.

Mając powyższe na uwadze wnioskodawca stwierdza, doznając wielopokoleniowych represji totalitarnych, że prawo obywateli Unii Europejskiej do składania Petycji w tym stanie rzeczy jest zaprzeczeniem powołania Wspólnoty Europejskiej.

Korzystanie z tego prawa uznanego w Polsce (art 63 Konstytucji RP), lecz nieznanego (brak jest bowiem delegacji ustawowej) w pięć lat od wstąpienia do Unii Europejskiej rodzi bezprawne naruszanie podstawowych norm cywilizacyjnych oraz stosowanie przez stronę sporu terroru policyjno-prokuratorsko-sądowego i tym samym uniemożliwia słuszną obronę swojej godności, własności i rodziny przed bezkarnymi urzędnikami - przestępcami.

Takie działanie oddala w czasie cierpienia z powodu doznanej krzywdy tolerowanej przez sterylne i bezowocne pisma. Jest to szczególnie upokarzające kiedy weźmie się pod uwagę kradzież bezcennych obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków i nieruchomości rolnych przez kolejne reżimy totalitarne oraz władzę w Polsce do chwili obecnej.

Spycha to na margines życia społecznego osoby lub organizacje upominające się o zwrot bezprawnie zabranego mienia wielkiej wartości według sprawdzonych w przeszłości metod totalitarnych.

Wypowiedzi i stanowiska w imieniu Komisji Europejskiej na forum Parlamentu Europejskiego świadczą o braku zapoznania się z załączonym materiałem dowodowym i bazowaniu na opinii osób, które dopuściły się nieprawidłowości, bez próby przeprowadzenia zwykłych czynności sprawdzających na podstawie załączonych wraz z Petycją dowodów, a w konsekwencji uniemożliwienie składającemu Petycję merytorycznego dialogu z instytucjami Unii Europejskiej. Należy zauważyć że złożona petycja została uznana za zasadną w dniu 28 kwietnia 2008 roku i stanowisko Komisji Petycji PE zostało przesłane 21 kwietnia 2009 roku. Na dzień złożenia niniejszej petycji brak jest jakiegokolwiek stanowiska strony lub próby dialogu. Taka sytuacja sama w sobie uzasadnia złożenia niniejszej petycji i bezsprzecznie jest to lekceważenie Parlamentu Europejskiego. To przemawia o tym że władza w Polsce jest totalnym ignorantem w sprawach obywatelskich, liczących tylko na potencjalne zyski finansowe z racji przystąpienia do Unii Europejskiej i zmniejszenie bezrobocia w Polsce, a składającemu petycji należy skutecznie poprzez wyrok karny zakazać pisania do Parlamentu Europejskiego i wyrażania swoich opinii ujawniającą patologię tolerowaną przez władze .

Załączone dowody bezsprzecznie świadczą o naruszeniu wielu norm prawnych, również międzynarodowych, w tym tak fundamentalnych jak fałszowanie dokumentów i poświadczanie nieprawdy.

Jeżeli takie normy prawne są tolerowane w Unii Europejskiej to nie ma to nic wspólnego ze wspólnotą gospodarczą opartą na wolności prowadzenia działalności gospodarczej, a jedynie nową formą konfrontacji, polegającej na pozyskiwaniu od podatników tzw. „starej Europy” znaczących kapitałów dla stricte określonych osób z kręgów politycznych dawnej władzy krajów RWPG, ich konfidentów lub osób płacących haracze, co niniejszym ujawniam publicznie.

Jest faktem niezaprzeczalnym, że nawet w przypadku, gdy Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego osobiście po zapoznaniu z treścią złożonej Petycji zwraca się do władz w Polsce o wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie to dwukrotnie jest zbywany na zasadzie otrzymywania informacji nie będących przedmiotem interpelacji parlamentarnej i w dodatku przez osoby nieuprawnione. Jedynie co jest dotrzymane to termin odpowiedzi, innymi słowy „możemy udzielać informacji, tylko nie na temat przedmiotowej interpelacji”. To jednoznacznie świadczy, że mamy do czynienia z decyzjami politycznymi a nie merytorycznymi.

Sytuacja ta pozostaje w sprzeczności do przywiązywania dużej wagi przez Parlament Europejski do kwestii przestrzegania praw człowieka, jeżeli autora Petycji uprowadza się w celach rabunkowych stosując bezprawny areszt tymczasowy i uzasadniając swą decyzję tym, że unika kontaktu z wymiarem sprawiedliwości, gdy tymczasem jest on stroną w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu i czynnie uczestniczy w postępowaniach sądowych oraz korzysta ze swojego prawa do Petycji. Uniemożliwia mu się tym samym złożenie dowodów oraz uczestnictwo w rozprawie na forum międzynarodowym w sytuacji nieposiadania pełnomocnika do reprezentowania jego interesów. Liczba spraw wnoszonych do tej instytucji przez obywateli w Polsce świadczy bezsprzecznie o poważnych naruszeniach norm cywilizacyjnych i niechęci przystosowania się do nowych realiów polityczno-gospodarczych przez część totalitarnych urzędników.

Taka sytuacja jest przerażającą formą ignorancji ze strony starych krajów Unii Europejskiej ufających, że dawni zbrodniarze totalitarni w nowych realiach będą respektować prawa swoich dawnych wrogów i nie będą stosować dawnych metod totalitarnych w celach prywatnych.

Złożenie pierwszej Petycji numer 0994 / 2007 skutkowało odrzuceniem jej poprzez manipulację polegające na nieuprawnionym streszczeniu i wadliwym tłumaczeniu Petycji. W związku z powyższym zidentyfikowaliśmy dawnego członka organizacji kryminalnej w Polsce będącego Przewodniczącym Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. Opublikowaliśmy tą informację na naszej stronie internetowej www.rafzen.pl w głównej mierze bazując na danych Instytutu Pamięci Narodowej. Dane o tym osobniku potwierdziła jego rodzima partia polityczna i pozbawiła go możliwości ponownego kandydowania do Parlamentu Europejskiego. Ponowiliśmy Petycję w innej formie i została ona przyjęta, mimo że dotyczy tego samego działu a mianowicie używania środków podatkowych obywateli Unii Europejskiej w celach przestępczości kryminalnej i stosowaniu uznaniowości w przyznawaniu środków finansowych z tytułu wspólnej polityki rolnej.

Pragnę nadmienić, że składający Petycję jest oszukiwany twierdzeniem, że Petycja będzie przetłumaczona we wszystkich językach europejskich gdy tymczasem jest ona bez wiedzy autora Petycji streszczana i to tylko w kilku językach. W naszej sytuacji streszczenie było wadliwe. Taka wymuszona sytuacja uniemożliwia autorowi Petycji skuteczne komunikowanie się z parlamentarzystami innych nacji i skazuje obywateli europejskich de facto na ograniczone porozumiewanie się z wąskim gronem parlamentarzystów, najczęściej własnego kraju, którzy nie są zainteresowani wywlekaniem przykrych spraw danego kraju na forum międzynarodowe. Mimo moich pisemnych protestów sytuacja pozostała bez zmian. To zdecydowanie ogranicza dostęp i pozyskiwanie wiarygodnych informacji również przez parlamentarzystów Parlamentu Europejskiego oraz rządy państw członkowskich na temat przyswajania i wdrażania standardów cywilizacyjnych oraz dziedzictwa prawnego Wspólnoty Europejskiej przez nowe kraje członkowskie, a tym samym dezinformuje się ich o realnych problemach obywateli europejskich będących ich odzwierciedleniem w składanych Petycjach oraz uniemożliwia przeciwdziałaniu rodzącej się patologii stopniowej transformacji Wspólnoty Europejskiej w Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej – bis z udziałem byłych państw totalitarnych. Pozwolę sobie przypomnieć obowiązującą zasadą dialogu społecznego w RWPG, opartego na rozmowach z pozycji siły. a w przypadkach nieposłuszeństwa mordowania obywateli. Niestety zostałem zmuszony do przypomnienia tych faktów, aby nie relatywizować okoliczności mordowania obywateli (tylko za to, że chcieli wyjechać z kraju) i innych tego typu patologii.

W uzupełnieniu pragnę dodać, że informowałem osobiście na forum Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w dniu 31 marca 2009 roku, że jeden z autorów Petycji numer 994 / 06 zadeklarował że dokona samospalenia w dniu 04 czerwca 2009 roku, w proteście przeciwko bandyckim metodom władzy w Polsce i zaniechaniom ścigania urzędników trudniącymi się wystawianiem decyzji administracyjnych z rażącym naruszeniem prawa skutkujących zaniechaniem prowadzenia działalności rolniczej. W wyniku deklaracji samospalenia się uroczystości rocznicowe obchodów pierwszych wyborów z udziałem koncesjonowanej opozycji w Polsce zostały przeniesione z Gdańska do Krakowa. Ogólnokrajowa prasa w Polsce szeroko komentowała tę deklarację. Na dzień złożenia niniejszej Petycji protest ze względów na interwencję rodziny i prasy oraz części polityków został odroczony w czasie bezterminowo.

W aktualnym stanie rzeczy, w wyniku skazywania na karę więzienia i stosowania praktyk represji egzystencjalnych oraz terroru policyjno-prokuratorsko-sądowego połączonego ze zmuszaniem do bezprawnych badań psychiatrycznych w stosunku do obywateli Unii Europejskiej korzystających z tego prawa przez stronę konfliktu, artykuł 194 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej jest zapisem martwym i de facto szkodliwym dla obywateli Unii Europejskiej oraz wyrazem niespełnionych nadziei wykonywania przez Parlament Europejski szeroko rozumianej kontroli demokratycznej nad działalnością instytucji wspólnotowych, uzasadniając tym samym niniejszą Petycję.

Rafał Gawroński

Prezes

Elbląg, 25 październik 2009 roku, PL

Kontakt: adres- Rafal Gawronski, Stowarzyszenie Ziemiańskie, Weklice 13 A, 82-310 Elblag, Polska,

email rafal-gawronski@wp.pl www. rafzen. pl telefon 48 / 720-323-424

Załączniki do Petycji Rafała Gawrońskiego w imieniu Stowarzyszenia Ziemiańskiego.

1. Petycja nr 0994/200 oraz informacja o tłumaczeniu i nadaniu numeru

2. Streszczenie Petycji nr 0994/2007 oraz protest w sprawie tłumaczeń

3. Stanowisko Komisji Petycji i informacja IPN o Przewodniczącym Komisji

4. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce

5. Zeznania Zbigniewa Żbikowskiego

6. Zeznania Jerzego Kulasa

7. Zeznania Rafała Gawrońskiego wraz z listą i opisanych dowodów

8. Wypis sądowy deklaracji o fikcyjnych fakturach

9. Kopie umów dotyczące fikcyjnych faktur

10. Kopie przelewów finansowych dotyczących fikcyjnych faktur

11. Petycja nr 1248/2007 wraz aneksem z dnia 09.sierpnia 2008 roku oraz informacja o tłumaczeniu i nadaniu numeru

12. Streszczenie Petycji nr 1248/2007 oraz stanowisko w sprawie tłumaczeń

13. Pismo do Prezydenta Barroso i stanowisko Komisji Europejskiej na niniejsze pismo

14. Stanowisko Rządu RP

15. Stanowisko Komisji Petycji

Jeżeli Państwo macie lub mieliście podobne problemy w związku ze złożoną Petycją do Parlamentu Europejskiego, proszę o poinformowanie mailem mnie osobiście lub redakcję. W miarę naszych możliwości będziemy starali się nagłaśniać w mediach i interweniować w sprawach dotyczących składanych Petycji przez Parlamentarzystów z innych krajów z którymi jestem w stałym kontakcie.

Rafał Gawroński

Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.

Email: rafal-gawronski@wp.pl

Autor zastrzega sobie wszelkie prawa do tej publikacji.


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Joshuawef
07-03-2017 / 16:18
~Kgrtkuaf
13-08-2015 / 14:28
~Janesa
19-02-2015 / 08:23
interesting drugssonline.com years fsd deemed appropriate toppharamacy.com lost sex high edtriallpacks.com quite help bestdrugustore.com drugs like
~Elouise
04-01-2015 / 14:21
My hat is off to your astute command over this tovoc-brapi! noypnmmtfrh.com [url=acehmvlxh.com]acehmvlxh[/url] [link=zxiwezubh.com]zxiwezubh[/link]
~Tami
23-12-2014 / 19:10
well thoughtout and nice" rel="nofollow">chkswbtv.com"> exmaine so I figured I would leave you a comment. Experience free to verify out my website someday and let me know what you feel.
~Elaine
19-12-2014 / 23:20
admingp pisze:Thank you for reading our posts. As we are a soical organization designed to provide accurate information about what is happening in our country. Despite the resistance of mainstream media and politicians. We are also curious about the situation in your country, but now we are focused on our huge problems. If something important is happening please let us know. Thanks again for your positive feedback.