Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 września 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

RUCH OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH I WALKI Z KORUPCJĄ JERZY PLESKOTA

RUCH OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH I WALKI Z KORUPCJĄ - zawiadomienie o przestępstwie radnego z Jeleniej Góry - Jerzego Pleskota

Jelenia Góra, 16.02.2006 r.

Grzegorz Niedźwiecki

Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Tel./fax 0756431990; e-mail: lew1@poczta.fm

 

Prokuratura Rejonowa

w Jeleniej Górze

Zawiadomienie o przestępstwie

 

Mam zaszczyt w ten niekonwencjonalny sposób donieść o przestępstwie fałszowania dokumentów na liście obecności posiedzeń Komisji Prawa i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Przestępstwo polegało na podrobieniu podpisów przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry Jerzego Pleskota na liście obecności Komisji PiSS w dniach 15.12.05 i 12.01.06 r. Pan przewodniczący Jerzy Pleskot nie uczestniczył w tych dniach na posiedzeniach Komisji (rzadko uczestniczy w posiedzeniach lub wpada tylko na chwilę) i prawdopodobnie czyn ten przysporzył mu korzyści finansowych w postaci wypłacenia pełnych diet radnego.

Udział przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry w tej sprawie jest jednoznaczny sądząc po milczeniu, a przynajmniej winien również odpowiedzieć za zatajenie przestępstwa jeżeli pobrał całą dietę za miesiąc grudzień 2005 r. i styczeń 2006 r. i nie zgłosił protestu.

Odpowiedzialność przewodniczącego Komisji Prawa i Spraw Społecznych, pana Józefa Gajewskiego jest równie istotna, bo jako przewodniczący tak ważnej komisji winien czuwać na straży porządku we własnym ogródku.

Nie potrzeba grafologa by stwierdzić, że podpisy w pozycji Jerzego Pleskota, rubryki z dnia 15.12.05 i 12.01.06 r., są inne niż z dnia 26.01.06 r. i łudząco podobne do podpisów radnego Józefa Rypińskiego – członka komisji.

Jeżeli potwierdzą się moje podejrzenia, to sankcje w tej sprawie winny być bardzo daleko idące. Szkodliwość społeczna takiego czynu jest ogromna (vide podwójne głosowanie w Sejmie); z racji pozycji i rangi pełnionych funkcji odwołanie wymienionych osób z zajmowanych stanowisk w Radzie Miasta Jeleniej Góry będzie nieodzowne, by przywrócić naszemu samorządowi zaufanie społeczne potrzebne do wypełniania zadań gminy. Takie czyny podważają wiarygodność radnych i ich służebną rolę.

Członkowie Komisji Prawa i Spraw Społecznych winni stać na straży porządku, a nie podrabiać podpisy kolegi, by wkraść się w jego łaski. Przewodniczący Rady Miasta zaś, winien szczególnie dbać o wizerunek gminy, wzorcowo nas reprezentować i być poza wszelkimi podejrzeniami.

Ten „drobny” przykład pokazuje, że kombinatorstwo w naszym samorządzie jest na porządku dziennym, a skala tego procederu może przekroczyć wszelkie wyobrażania, co zdają się potwierdzać moje wcześniejsze odkrycia.

 

W załączeniu kopia listy obecności, której oryginał należy natychmiast zabezpieczyć jako dowód przestępstwa. Jeżeli lista ta zginie, to do grona podejrzanych dołączy kierownik Biura Rady – pan Wojciech Hada.

 

Przepisy prawne

Dowód przestępstwa

Radny Jeleniej Góry

 

Grzegorz Niedźwiecki

 

Dla informacji i pouczenia prokuratorów:

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
(Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.)

Rozdział XXIX
Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego

Art. 228. (6 § 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228.

Rozdział XXXIV
Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

Art. 270. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.


USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.
(Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r.)

Art. 304. § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
§ 3. (167) Zawiadomienie o przestępstwie, co do którego prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe, lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa Policja przekazuje wraz z zebranymi materiałami niezwłocznie prokuratorowi.

Artykuły interwencyjne:
Pozew o odszkodowanie za przewlekłość postępowania sądowego - z cyklu "patologie systemy sądownictwa"

BYSTRZANOWASKI JANUSZ - oszustwo adwokata z Tarnowa - spacjalista w okradaniu staruszków?
Pozew o odszkodowanie za przewlekłość postępowania sądowego
TARNÓW - Jak ukryć fałszerstwa w księgach wieczystych? - tylko NIEKOMPETENCJA SĘDZIÓW?
Z cyklu "patologia systemu sądownictwa" - KOLEJNY DOWÓD NIEETYKI SĘDZIÓW KROŚNIEŃSKICH: niby etycznego należącego do śmiesznej kliki wzajemnej adoracji IUSTITIA? przewodniczącego wydz. karnego ARKADIUSZA TROJANOWSKIEGO
Na przejściu dla pieszych pierwszeństwo ma samochód!!! - takie rewelacje prawa w ruchu drogowym "ustanowili" sędziowie z Sanoka ...
KIM JEST RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH PROF. ANDRZEJ ZOLL? CZY INSTYTUCJA RZECZNIKA MA KORUPCYJNY CHARAKTER?
i wiele innych w kolejnych działach wydawnictwa:  SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY PRAWA" 
Ruch Ochrony Praw Obywatelskich  i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.