Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
11 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

PROJEKT USTAWY O UJAWNIENIU POCHODZENIA NARODOWOŚCIOWEGO OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE.

Projekt ustawy o ujawnieniu pochodzenia narodowościowego osób pełniących funkcje publiczne

W trosce o byt i przyszłość naszych rodaków,
mając świadomość, że po latach zaborów, okupacji i komunistycznego zniewolenia, nie była Narodowi Polskiemu do tej pory dana możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o losie naszego Narodu i naszej Ojczyzny,
świadomi potrzeby ujawnienia kulis powojennej produktywizacji osób narodowości żydowskiej i faworyzowania towarzyszy żydowskich przy obsadzaniu najważniejszych stanowisk w państwie,
pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy poddawani byliśmy represjom przez osoby nieustalonej narodowości, często przybyłe niezgodnie z prawem z terenów ZSRR jako tzw. repatrianci,
zdając sobie sprawę, że obecnie panujący od końca II wojny światowej w naszej Ojczyźnie system władzy, nie uległ rewolucyjnej zmianie, a jedynie został w wyniku dogadania się elit przy pomocy służby bezpieki przy tzw. Okrągłym Stole przetransformowany ze znacznym udziałem osób narodowości żydowskiej,
w przeświadczeniu o potrzebie odzyskania prawdziwej wolności narodowej, poprzez jawne publikowanie narodowości osób zajmujących kluczowe stanowiska w państwie, szczególnie tych, którym powierzane są i przechowują tajemnice państwowe,
wiedząc doskonale, że tylko ludzie nieuczciwi, często o niecnych zamiarach ukrywają swoją prawdziwą tożsamość narodową,
w obawie o istnienie spisku syjonistów przeciwko naszemu narodowi, ulokowanych w organizacjach o przewrotnej nazwie, „Otwarta Rzeczpospolita”, wcześniej „KOR”,
w poczuciu odpowiedzialności za los naszych rodaków w Ojczyźnie i rozsianych po świecie,
nie godząc się na to, że tylko w naszej Ojczyźnie mają prawo istnieć organizacje mniejszości narodowych jak niemieckich i żydowskich i mogą się one z poparciem "społecznym" ze swoim nacjonalizmem obnosić, ale nie mogą tego pod żadnym pozorem czynić polscy narodowcy, bo to, to już jest "antysemityzm" i nietolerancja,
w proteście przeciwko nasilającym się ostatnio ze strony ABW, policji i prokuratur represjom polskich środowisk narodowych, szczególnie członków, zwolenników i sympatyków PPN,
chcąc przeciwdziałać staczaniu się polskiego społeczeństwa do roli obywateli drugiej kategorii we własnej Ojczyźnie, w obliczu stale pogarszających się warunków życia w Polsce i marazmu społecznego, które powodują masową emigrację naszych rodaków za granicę,
celem przywrócenia wiarygodności i odbudowy utraconego przez społeczeństwo zaufania do polityków,
zastanawiając się, dlaczego organizacja żydowska International Council of Jewish Parlamentarians cieszy się, że w Polsce w obu izbach parlamentu zasiada obecnie ponad 50% czyli ponad 280 Żydów,
z uwagi na fakt, iż obywatele polscy mają dziś swobodną możliwość powrotu do swoich rodowych nazwisk i czyni to nieodpłatnie chętnie mniejszość narodowa niemiecka,
w imię prawa do walki o wolność narodu, o tożsamość kulturową i religijną, zważywszy, iż każdy ma w sercu wypisaną wolność i dążenie do tożsamości, jaką przeznaczenie dla niego zaplanowało,

my Naród Polski domagamy się godnego traktowania i w celu pełnej realizacji postanowienia art. 60 Konstytucji RP, zgodnie z art. 61 Konstytucji RP domagamy się uzyskania jasnej, przejrzystej i jawnej informacji o działalności osób pełniących funkcje publiczne, poprzez wdrożenie w życie ustawy o ujawnieniu pochodzenia narodowościowego lub etnicznego osób pełniących funkcje publiczne.

Rozdział 1

Podmiot przejrzystości narodowej

Art. 1
Zobowiązani do oświadczeń

(1)Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pochodzenia narodowościowego według przepisów tej ustawy, zwanego dalej "oświadczeniem", mają osoby, o których mowa w art. 2.
(2)Oświadczenia osób, o których mowa w art. 2, składane są w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie funkcji.
(3)Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy pełnią funkcję publiczną w rozumieniu ust. 4, zobowiązane są złożyć oświadczenie o pochodzeniu narodowościowym w przeciągu miesiąca czasu od wejścia w życie tej ustawy, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
(4)1. Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, poseł, senator, radny, wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz osoba powołana, wybrana lub mianowana na określone w innych ustawach kierownicze stanowisko państwowe, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów, radę gminy, radę powiatu, sejmik województwa, Radę m.st. Warszawy i radę dzielnicy m.st. Warszawy oraz wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także Szef Służby Cywilnej, dyrektor generalny w ministerstwie, urzędzie centralnym lub urzędzie wojewódzkim oraz sędzia, prokurator i adwokat.
2. Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są również: członkowie rad nadzorczych, członkowie zarządów, dyrektorzy programów oraz dyrektorzy ośrodków regionalnych i agencji "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna" i "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", dyrektor generalny Polskiej Agencji Prasowej, dyrektorzy biur, redaktorzy naczelni oraz kierownicy oddziałów regionalnych Polskiej Agencji Prasowej, prezes Polskiej Agencji Informacyjnej, wiceprezesi, członkowie zarządu oraz dyrektorzy - redaktorzy naczelni Polskiej Agencji Informacyjnej.

Art. 2
Oświadczenia

(1)Oświadczenia składają:
1. kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Państwowej Komisji Wyborczej,
2. kandydat na posła lub senatora - Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem okręgowej komisji wyborczej,
3. kandydat na radnego do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, Rady m.st. Warszawy i rady dzielnicy m.st. Warszawy oraz wójta, burmistrza i prezydenta miasta - Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem okręgowej komisji wyborczej,
4. osoba desygnowana na stanowisko Prezesa Rady Ministrów - Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,
5. kandydat na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów - powołującemu lub mianującemu,
6. kandydat na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje, wybiera lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Senat lub Marszałek Sejmu - Marszałkowi Sejmu,
7. kandydat na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub mianuje Senat lub Marszałek Senatu - Marszałkowi Senatu,
8. kandydat na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub mianuje rada gminy, rada powiatu, sejmiku województwa, Rada m.st. Warszawy i rada dzielnicy m.st. Warszawy oraz wójt, burmistrz i prezydent miasta,
9. kandydat na stanowisko Szefa Służby Cywilnej lub dyrektora generalnego w ministerstwie, urzędzie centralnym lub urzędzie wojewódzkim - Prezesowi Rady Ministrów,
10. kandydat na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub sędziego Trybunału Stanu - Marszałkowi Sejmu,
11. osoba nie będąca sędzią, ubiegająca się o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego - Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego,
12. osoba nie będąca sędzią, ubiegająca się o stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego - Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego,
13. osoba ubiegająca się o nominację sędziowską - ministrowi właściwemu do spraw sprawiedliwości,
14. osoba ubiegająca się o nominację prokuratorską - Prokuratorowi Generalnemu,
15. osoba ubiegająca się o wpis na listę adwokatów - ministrowi właściwemu do spraw sprawiedliwości,
16. kandydaci na stanowiska w "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna" oraz w "Polskim Radiu - Spółka Akcyjna" - Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
17. kandydaci na stanowiska w Polskiej Agencji Prasowej i Polskiej Agencji Informacyjnej - Prezesowi Rady Ministrów.
(2)Złożenie oświadczenia powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania na funkcję publiczną, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia.
(3)Tryb składania oświadczeń przez osoby, o których mowa w ust. 1 nr 1, 2 i 3, określają przepisy odpowiednich ordynacji wyborczych.
(4)Organy, którym składane są oświadczenia, przekazują je niezwłocznie, z zastrzeżeniem ust. 5, do Instytutu Pamięci Narodowej celem rozpoznania w trybie określonym w rozdziale 2.
(5)Oświadczenie kandydata na posła, senatora, radnego, wójta, burmistrza i prezydenta miasta przekazuje się jedynie w przypadku, gdy zostanie on wybrany.

Art. 3
Definicja tożsamości narodowej

Polakiem narodowości polskiej jest ten, kogo rodzice żyją lub zmarli jako rodowici Polacy, wychowując lub pozostawiając potomków w przeświadczeniu, że są oni poczęci tylko z polskich rodziców i przodków.

Art. 4
Formuła oświadczenia

(1)Wzór oświadczenia stanowi załącznik do ustawy i zawiera formuły:
1. Świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią definicji tożsamości narodowej, w brzmieniu artykułu 3 ustawy z dnia ... o ujawnieniu pochodzenia narodowościowego osób pełniących funkcje publiczne oświadczam, że jestem narodowości tylko polskiej w rozumieniu artykułu 3 powołanej ustawy, nie zmieniałem/zmieniałam, ani nic mi nie wiadomo o zmianie przez moich przodków przynależności narodowej, nazwiska i życiorysu ascendentów.
2. Świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią definicji tożsamości narodowej, w brzmienia artykułu 3 ustawy z dnia ... o ujawnieniu pochodzenia narodowościowego osób pełniących funkcje publiczne oświadczam, że nie jestem narodowości tylko polskiej w rozumieniu artykułu 3 powołanej ustawy, albowiem mam pochodzenie narodowościowe/etniczne.........., lub moi przodkowie mieli pochodzenie narodowościowe/etniczne.......... .
(2)Oświadczenie składa sie w ten sposób, że skreśla się formułę ustępu 1 nr 1 lub 2, która nie dotyczy zobowiązanego do składania oświadczenia lub poszczególne wersety w nich zawarte i w przypadku ustępu 1 nr 2 w miejscach wykropkowanych wpisuje się właściwe pochodzenie narodowościowe/etniczne.
(3)Druk oświadczenia jest jednolity dla wszystkich i zawiera ponadto: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, inne imiona i nazwiska używane od urodzenia, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość, jego numer i numer PESEL składającego/składającej oświadczenie; imiona i nazwiska rodowe jego/jej ojca i matki oraz ich daty i miejsca urodzenia i ewentualnie daty zgonu.
(4)Treść oświadczenia osoby, o której mowa w art. 2 i art. 1 ust. 3, stwierdzającego fakt jej przynależności narodowej lub etnicznej, w części A określonej wzorem stanowiącym załącznik do ustawy, podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" organ, któremu oświadczenie zostało złożone, z zastrzeżeniem ust. 5.
(5)Treść oświadczenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, posła, senatora, radnego, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta stwierdzającego fakt ich przynależności narodowej lub etnicznej, w części A określonej wzorem stanowiącym załącznik do ustawy, podaje się do publicznej wiadomości w obwieszczeniu wyborczym.

Art. 5
Weryfikacja oświadczenia

(1)Oświadczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2, złożone przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia o pochodzeniu narodowościowym na zasadzie art. 1, zostają poddane kontrolnej weryfikacji danych na wniosek składającego oświadczenie, za pośrednictwem Instytutu Pamięci Narodowej do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania składającego oświadczenie.
(2)Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3 wraz z oświadczeniem na zasadzie art. 1 ust. 1 i 3.
(3)Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zamieszkania składającego/składającej oświadczenie, zasięga informacji o stanie ksiąg stanu cywilnego Urzędów Stanu Cywilnego właściwych dla miejsc urodzenia składającego/składającej oświadczenie i jego/jej rodziców, w zakresie danych zawartych w oświadczeniu i wydaje zaświadczenie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180), znowelizowanych w oparciu o przepisy tej ustawy.
(4)Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy i jest wydawane nieodpłatnie za pośrednictwem IPN osobie składającej wniosek na zasadzie ust. 2, w przeciągu miesiąca czasu od złożenia wniosku.
(5)Treść zaświadczenia wydanego na podstawie ust. 4, dotyczącego osoby, o której mowa w art. 2 i art. 1 ust. 3, stwierdzającego fakt jej przynależności narodowej lub etnicznej, bądź ujawniającego zapisy ksiąg stanu cywilnego na zasadzie ust. 3, w części B określonej wzorem stanowiącym załącznik do ustawy, podaje niezwłocznie po otrzymaniu do publicznej wiadomości w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" IPN, z ewentualnym zastrzeżeniem i ujawnieniem posiadanych w swoich zasobach w tej materii innych faktów.
(6)Oświadczenia na zasadzie art. 4 ust. 2 i zaświadczenia na zasadzie ust. 3 powinny być ponadto opublikowane do publicznej wiadomości na stronach internetowych. Zasady publikacji regulowane są rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozdział 2

Organizacja

Art. 6
Zobowiązanie Instytutu Pamięci Narodowej

(1)IPN wykonuje tę ustawę według fachowych rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
(2)Do przeprowadzenia tej ustawy zobowiązane są terenowe oddziały IPN.
(3)IPN przy wdrażaniu tej ustawy prowadzi oznaczenie Oddział Spraw Obywatelskich i Migracji.

Rozdział 3

Zapewnienie środków

Art. 7
Zapewnienie środków z budżetu państwa

(1)Wydatki IPN ponoszone przy wdrażaniu tej ustawy pokrywa budżet państwa.
(2)Skarb Państwa zapewnia Instytutowi Pamięci Narodowej środki finansowe dla realizacji tej ustawy według zapotrzebowania.
(3)Skarb Państwa wyasygnuje koszty administracyjne, które przy wdrażaniu tej ustawy ponosi IPN, na zasadzie ryczałtu, który pomiędzy rządem RP a IPN zostanie uzgodniony.

Art. 8
Zapewnienie środków przez samorządy

Wydatki Urzędów Stanu Cywilnego ponoszone przy realizacji weryfikacji oświadczeń na zasadzie art. 5 pokrywane są z budżetu poszczególnych miast.

Rozdział 4

Postępowanie

Art. 9
Wniosek

Wniosek o weryfikacje oświadczenia składa się pisemnie na zasadach określonych w art. 5 ust. 2.

Art. 10
Obowiązek udzielenia wyjaśnień

(1)Jeśli do przeprowadzenia art. 1, art. 4, art. 5 konieczne jest, mają poszczególne Urzędy Stanu Cywilnego, tym w tych przepisach określonym osobom na życzenie uprawnionych organów, obowiązek wystawić zupełny akt ich urodzenia, zupełny akt urodzenia ich rodziców, bądź skrócony akt urodzenia ich i ich rodziców.
(2)Te do przeprowadzenia tej ustawy uprawnione organy, mogą zobowiązanym w ust. 1 nałożyć rozsądny termin do wykonania ich obowiązku.

Art. 11
Wystawianie Zaświadczenia

(1)Zaświadczenie na zasadzie art. 5 ust. 3 wystawiane jest tym w tych przepisach określonym osobom i wydawane jest im za pośrednictwem IPN – OSOiM w oryginale. IPN sporządza i zachowuje sobie kopie tego dokumentu.
(2)Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 może być wydane z urzędu lub na wniosek IPN.
(3)Zapis art. 87. 1. ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180), mówiący o tym, że „wypisy z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r., wydane przez osoby, które prowadziły wyznaniową rejestrację stanu cywilnego, nie mają mocy dokumentu urzędowego”, nie jest stosowany z dniem wejścia w życie tej ustawy wobec określonych w tych przepisach osób.

Art. 12
Droga odwoławcza

(1)Publiczno-prawne spory w zakresie tej ustawy są sporami w zakresie Instytutu Pamięci Narodowej w rozumieniu ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
(2)W sprawach postępowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

Art. 13
Stosowanie prawa

(1)Każdy ma prawo ze względu na dobro publiczne do uzyskania informacji i przetwarzania danych osobowych o osobach, które złożyły oświadczenie na zasadzie art. 1 ust. 1 i 3 i w zakresie danych osobowych, których ta ustawa dotyczy.
(2)Zgodnie z art. 53 ust. 7 Konstytucji RP organy uprawnione do realizacji tej ustawy nie mogą ujawniać wyznania religijnego żadnych osób bez ich zgody.
(3)Przepis art. 3a. 1. Nr 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), mówiący o tym, że „Ustawy nie stosuje się do podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim, wykorzystujących środki techniczne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie do przekazywania danych”, jest na podstawie tej ustawy anulowany.

Art. 14

Ustawa wchodzi w życie z dniem...


ZAŁĄCZNIK

Wzory oświadczeń o ujawnieniu pochodzenia narodowościowego osób pełniących funkcje publiczne

Część A

Ja .................................................
(imię i nazwisko, nazwisko rodowe, inne imiona i nazwiska używane od urodzenia)
urodzony/urodzona .............................................
(data i miejsce urodzenia)
zamieszkały/zamieszkała .......................................
(adres zamieszkania)
legitymujący się/legitymująca się .............................
(nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość, jego numer i numer PESEL)

Dane ojca .................................................
(imię i nazwisko, nazwisko rodowe, inne imiona i nazwiska używane od urodzenia)
urodzony ............................................. (zmarł).............................
(data i miejsce urodzenia, ewentualnie zgonu)
zamieszkały .......................................
(ostatni adres zamieszkania)

Dane matki .................................................
(imię i nazwisko, nazwisko rodowe, inne imiona i nazwiska używane od urodzenia)
urodzona ............................................. (zmarła)............................
(data i miejsce urodzenia, ewentualnie zgonu)
zamieszkała .......................................
(ostatni adres zamieszkania)

1. świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią definicji tożsamości narodowej, w brzmieniu artykułu 3 ustawy z dnia ... o ujawnieniu pochodzenia narodowościowego osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. Nr .., poz. ...) oświadczam, że jestem narodowości tylko polskiej w rozumieniu artykułu 3 powołanej ustawy, nie zmieniałem/zmieniałam, ani nic mi nie wiadomo o zmianie przez moich przodków przynależności narodowej, nazwiska i życiorysu ascendentów.

2. świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią definicji tożsamości narodowej, w brzmieniu artykułu 3 ustawy z dnia ... o ujawnieniu pochodzenia narodowościowego osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. Nr .., poz. ...) oświadczam, że nie jestem narodowości tylko polskiej w rozumieniu artykułu 3 powołanej ustawy, albowiem mam pochodzenie narodowościowe.........., lub moi przodkowie mieli pochodzenie narodowościowe.......... .
.........................
(własnoręczny podpis)

____________________
Nie dotyczące skreślić

Projekt ustawy o ujawnieniu pochodzenia narodowościowego osób pełniących funkcje publiczne

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.