Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
11 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA

Poszkodowany przez skorumpowane władze (nie)sprawiedliwości - list otwarty do Prezydenta, Premiera, Marszałka Sejmu i Ministra Sprawiedliwości

Środa Śląska, dnia 12 lutego 2009 r.
Eugeniusz Wójcik
Do;

Pan Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Donald Tusk
Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu

Pan Andrzej Czuma
Minister Sprawiedliwości

List otwarty
do władz Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z opublikowanymi niedawno wynikami badania opinii publicznej tylko jeden procent Polaków darzy zaufaniem sądy i prokuratury w naszym demokratycznym państwie, aż 69% nie ma zaufania do sędziów i prokuratorów, a 79% rodaków wskazuje na przekupstwa w wymiarze sprawiedliwości uważając, iż szczególnie sędziowie i prokuratorzy są zżerani przez korupcję, łapownictwo, brak kompetencji, nieprzestrzeganie prawa, nierzetelne sporządzanie protokołów z czynności procesowych i stronniczość. Nie trzeba przywoływać tu ustaleń dotyczących opinii publicznej poczynionych przez Waltera Lippmana, by zrozumieć powagę sytuacji.

Społeczeństwo polskie chce mieć zaufanie i szacunek do decyzji i działań reprezentantów wymiaru sprawiedliwości. Osąd Polaków dotyczący wymiaru sprawiedliwości z dnia na dzień jest coraz gorszy. Prominentni przedstawiciele trzeciej władzy oraz środowisk prawniczych mentorskim głosem mówią, że społeczeństwu nic do tego, kto jest sędzią czy prokuratorem; nie patrząc na morale, zapominają, że sprawowanie urzędu sędziowskiego to zaszczyt i obowiązek sprawowany w interesie wszystkich Polaków. Statystyka przedstawiają występującą w społeczeństwie świadomość istnienia owej grupy stojącej we własnym mniemaniu ponad prawem i czyniącej w związku z tym ze swojego urzędu prywatny folwark. W wielu sądach rejonowych panują układy, nepotyzm i całkowite poczucie bezkarności. Wiedzą powszechną są cenniki za załatwienie odpowiedniego wyroku. Dlatego też wielu sędziów nie zezwala na nagrywanie prowadzonych rozpraw sądowych. Nie trzeba nikogo rozsądnego przekonywać, że jest to bardzo groźne dla istnienia konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawa. Trzecia władza w tym stanie patologii nie spełnia roli gwaranta Konstytucji RP.

Najwyższy już czas spełnić swój konstytucyjny obowiązek wobec rosnącego zagrożenia dla Polski i Polaków: doprowadzić do przywrócenia państwa prawa. Francuzi będąc w podobnej sytuacji w 1960 roku wydali dekret, na mocy, którego rozwiązaniu uległy sądy i prokuratury. W ich miejsce powołano nową strukturę sądowo i prokuratorską, w której na stanowiska sędziów i prokuratorów powołano wyłącznie osoby uznane nie tylko za kompetentne, ale również cieszące się nieskazitelną postawą obywatelską. Poprzez podobną decyzję państwo polskie może zaoszczędzić majątek z tytułu szkód wyrządzonych przez wymiar sprawiedliwości. Podniosłoby to zaufanie obywateli do trzeciej władzy w tym, co szczególnie ważne całego państwa.

Panie Prezydencie
Panie Marszałku
Panie Premierze
Panie Ministrze

Moja sytuacja jest wręcz paradygmatyczną egzemplifikacją nieprawidłowości dotykających polski wymiar tzw. sprawiedliwości.

- Spółka AVENA-AGRO w 2002 roku składa kilka pozwów do Sądu Okręgowego o kilkadziesiąt milionów złotych w tym również przeciwko wnioskodawcy ogłoszenia upadłości.

- Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna ogłasza upadłość mojej spółki syg.VIII U234/02 pomimo, że wnioskodawca (córka mafijnej spółki paliwowej ze Szczecina) SHIP-SEWIS na wezwanie Sądu w terminie 7 dni pod rygorem oddalenia wniosku nie udokumentował swojej wierzytelności nie dokonał opłaty sądowej nie wykonał pozostałych zaleceń Sądu. Syndykiem zostaje, J. Kuczkowski kolega naszego radcy prawnego obsługującego naszą spółkę i syndyka oraz wnioskodawcę ogłoszenia upadłości. Wnioskodawca nie był wierzycielem upadłej spółki AVENA-AGRO sj, potwierdza temu wyrok Sądu Okręgowego XGC 779/02 pozbawiający tytuł wykonawczy, jakim posługiwał się wnioskodawca. W 2002 roku AVENA-AGRO składa pozew do S.O. przeciwko wnioskodawcy SHIP-SERWIS o kilka milionów złotych. Proces do obecnej chwili się nie rozpoczął XGC 374/05 (nowa)

Spółka składa zażalenie na ogłoszenie upadłości XGz 601/02. Sąd rozpatruje zażalenie na podstawie materiałów dowodowych dostarczonych za pośrednictwem wydziału ds. upadłości, lecz bez dopuszczenia wszystkich dowodów przedstawionych przez spółkę, dokumenty były również podmieniane.

- Przeprowadziłem dwukrotnie rozmowę w kwietniu 2003 roku przewodniczącym wydziały upadłości sędzią J.D. pytając o brak w aktach dowodów i pism dołączonych do zażalenia a które to miały istotny wpływ na rozstrzygnięcie zażalenia. W trakcie rozmowy poruszyłem również sprawę bezkarności syndyka polegającym na sprzedaży majątku prywatnego nie ujętego w spisie. Sędzia w formie groźby ostrzegł mnie cyt.,.. Jak będę nie spokojny i pokorny będę długo żałował..’’ Pełnomocnik składa ponad 100 pism do sędziego komisarza wnioskując o wyłączenie majątku prywatnego i zaprzestania sprzedaży mojego majątku np:
- sprzęt rybacki wart ponad 3 miliony sprzedaje za 86 tyś. złotych
- nieruchomość wart 5 milionów sprzedaje za 300 tyś.złotych

W rewanżu za moją obronę majątku prywatnego, który przejął i sprzedał zostaje ukarany na wnioski syndyka czterokrotnie przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna Wydział Upadłości 16 lutego 2004 roku Syg. U234/02 zakaz opuszczania miejsca zamieszkania plus tysiąc złotych.
- syg. 51Gzd/06- zakaz zajmowania stanowisk i prowadzenia działalności gospodarczej do lipca 2010 roku.
- syg. VIII U 234/02 z dnia 29 lutego 2008r. kara grzywny tysiąc złotych.
- pełnomocnik mój również zostaje ukarany na wniosek sędziego komisarza przez Dziekana Rady Adwokackiej.

- sędzia J.D. jak się mówi wśród syndyków wrocławskich, że jest szwagrem syndyka J.Kuczkowskiego zwanego ,,królem syndyków”. Sędzia J.D po oddelegowaniu do Sądu Okręgowego przejmuje moje procesy między innymi proces przeciwko wnioskodawcy o ogłoszeniu upadłości XGC 374/05 (nowy) z naruszeniem prawa oddala pozew. Syg. XGC 397/04 wstępuje do kończącego się procesu trwającego trzy lata – również oddala pozew z rażącym naruszeniem prawa. Pan sędzia J.D., syndyk J. Kuczkowski wraz z swoja żona przeprowadzają upadłości kilka lukratywnych upadłości gdzie z wolnej ręki sprzedaje syndyk olbrzymie majątki za bezcen a żona syndyka kupuje z masy upadłości wierzytelności, ruchomości i nieruchomości nawet za 0.6% wartości. Skarb państwa, upadłe spółki i wierzyciele tracą setki miliony złotych.

- wystąpiłem do Sądu Okręgowego IC 1016/05 o pozbawienie umowy sprzedaży mojej nieruchomości przez syndyka aktem notarialnym w dniu 29.04.2004 bez ważnego wypisy z ksiąg wieczystych stanowiących moją własność, na co przedstawiłem dowody i wyrok SN z dnia 26.04.2006 roku VCSK 159/05 w którym jednoznacznie stwierdzono, że sprzedany majątek nie jest majątkiem masy upadłości a moim. Dołączyłem również opinię sporządzoną na okoliczność, co stanowi majątek upadłej spółki, a co jest majątkiem prywatnym. Sędzia oddalając pozew w uzasadnieniu opiera się na wyroku SN wydanego dopiero za trzy miesiące, ale dotyczącego innego stosunku prawnego. W złożonej apelacji do tego wyroku Sąd Apelacyjny oddala apelacje IACA 680/08 uzasadniając, że,,żadnej obowiązujący przepis prawa cywilnego nie ustanawia w sposób pozytywny zakazu zbywania cudzej rzeczy”, - w celu ominięcia prawa Sąd nie zauważył, że spór dotyczy nie rzeczy a nieruchomości.

- Podobnie przy procesie IC 11/07 SR w Środzie Śląskiej sędzia oddala powództwo a w uzasadnieniu opiera się na wyroku SN dotyczącego zupełnie innego stosunku prawnego, podobna sytuacja w IC 163/06 SR w Wołowie.

- IACA 1030/08 wyrok z dnia 22grudnia 2008 roku dotyczący procesu o udziały, jakie syndyk zagarnął bezprawnie, sąd pomimo dowodów i orzeczenia wyroku SN VCSK158/08 dotyczący tego samego stosunku prawnego, przyjmuje stanowisko w obronie syndyka a nie prawa.

W dniu 10 marca 2008 roku (uzupełnione pisami z dnia 9 maja, 3 czerwca, 25 czerwca 2008 roku) składamy wniosek o umorzenia postępowania upadłościowego uzasadniając obszernie stan faktyczny i prawny spełniający wszystkie normy i przesłanki do umorzenia postępowania upadłościowego. Sąd oddala wniosek U2342/02 z dnia 12 sierpnia 2008 roku – w uzasadnieniu ani słowem nie odnosi się stawianych dowodów m. in., że spółka nie zaprzestała płacenia zobowiązań, to, że syndyk nie wypełnił zapisu art. 105 i 108 prawa upadłości pomimo posiadania wiedzy o majątku upadłej spółki sprzedaje majątek prywatny spójników bez ważnej i kilkakrotnie zaniżonej wyceny za bezcen oraz ważnego wypisu z ksiąg wieczystych. Syndyk przejada półtora miliona złotych nie płacąc ani grosza zobowiązań a dalsze prowadzenie upadłości przynosi jemu korzyści a straty wspólnikom i wierzycielom. 22 grudnia 2008 roku XGZ 359/08 S. O. oddalając zażalenie w uzasadnieniu tworzy wersję nowego prawa od siebie, pomijając obowiązujące przepisy prawa poparte rozstrzygnięciem tej kwestii przez SN z dnia 26.04.2006r. VCSK 159/05 odnosząc się imiennie do upadłej spółki oraz problemu majątku przyznając nam rację, nie zważa również na dołączoną opinię współtwórcy k.s.h prof. Andrzeja Kidyby wykonana w celu potwierdzenia, że nasza wola zawarta w uchwale wspólników z dnia 08.01.2001 roku o przeniesie upadłej spółki kapitału tylko 100 tyś. złotych jest zgodna z obowiązującym prawem a Sąd zmienia naszą wole i obowiązujące przepisy prawa.

- Sady poza okręgiem wrocławskim rozpatrują procesy sadowe z tego samego stosunku prawnego dotyczące naszej upadłej spółki orzekają zgodnie z obowiązującym prawem np. wyrok S.O w Legnicy IICo 333/05 oraz SN VCSK 159/05.

W dniach 8 grudnia 2005 roku, 7 sierpnia 2007 roku i 4 września 2008 roku zwróciłem się do Ministra sprawiedliwości po za wyżej wymienionymi o zbadanie wielowątkowych zdarzeń związanych z działaniem wymiaru sprawiedliwości, które doprowadziły do upadku mojej spółki i wywłaszczenia mnie z dorobku całego życia.

- Przedstawiłem sposób pozbawienia upadłej spółki z pieniędzy za sprzedany rzepak w kwocie za trzy miliony złotych przez firmę Eternus Brokers z Gdańska, a toczący się proces sądowy przed SO IXGC 154/02 o zapłatę – syndyk w trakcie procesy wycofuje pełnomocnictwo adwokatowi w zamian nie wprowadzając nowego. Aby ratować pieniądze po przegranym procesie 05 września 2003 roku złożyliśmy wraz z pełnomocnikiem wniosek do sędziego komisarza o pozwolenie na dalsze prowadzenie procesu na własną rękę uzgadniając dowodami, że sprawa jest do wygrania – wniosek oddalono. Zawiadomiłem Prokuraturę w Gdańsku Ds. 4702/01 i Ds. 3249/02 o zorganizowanej grupie powiązanej z firmą Eternus Brokers pozbawiającej spółkę zapłaty za rzepak. Pomimo przedstawionych wielu niepodważalnych dowodów Prokuratura sprawę umarza. Natomiast bezkarność tych osób zarabiających dziesiątki milionów złotych na oszustwie i również po za moją spółką wiele dużych podmiotów w podobny sposób oraz skarb Państwa. Potwierdza to wpis do KRS firmy. Na czas oszustwa 80% udziałowcem jest pełnomocnik Eternus Brokers a po wyprowadzeniu pieniędzy spółka zostaje zlikwidowana. Dodaję, iż dyrektor tej spółki i jej pełnomocnik żądali ode mnie 350 tyś. złotych łapówki to mi zapłacą za rzepak.

W wyżej wymienionych pismach w obszerny i poparty materiałem dowodowym przedstawiłem funkcjonowanie Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej. Jak wynika z wielu faktów wskazany Sąd jest obrońcą komornika A. Masternaka.

- Sąd rozpatruje skargi na czynności komornika dopuszczający się przestępstwa przekazuje bez rozpatrzenia ponownie do komornika lub skargę oddala, pomimo, że skargi poparte są licznymi dowodami; nieważność wyceny od ponad dwóch lat, wycena nieruchomości wykonana z drogi nieuwzględniająca wszystkich składników z wewnątrz jak i zewnątrz, garażu wolnostojącego, ogrodzenia, ogrodu. Na gruntach rolnych nie zauważa, że rośnie las i sad sprzedając je za 5% wartości rynkowej. Prowadzi grabieżcą egzekucję bez właściwego nakazu sądowego, dokuje eksmisji bez powiadomienia i pokwitowania zajętych we wnętrz domu wyposażenia i sprzedaje za 1 % wartości. Mimo licznych skarg Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej nie widzi w tym nic złego a w trakcie licytacji jak w przypadku ICo 639/06 giną dokumenty złożone poświadczające o nieprawidłowościach komornika. Do podobnej sprawy zaliczyć należy też sprawy ICo316/01, I Co 573/02 i I Co 825/07 w których wskazuję na przestępcze działanie komornika. Na przestępcze działanie komornika złożyłem zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej Ds. 1071/07. Ds. 1135/07, Ds. 238/07. Zawiadomienia poparte zostały licznymi niepodważalnymi dowodami zostały umorzone. W dniu 22.11.2008roku złożyłem nowe zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez komornika i osób z nim powiązanych. Poszkodowanych przez komornika składających skargi na czynności komornika do Sadu Rejonowego i zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskie jest ponad 100 osób. Wszystkie zostają oddalone i umorzone.

Zażalenia na umorzenie dochodzenia rozpatrywane są przez ten sam Sąd Rejonowy i w 100% oddalane. Prokuratura Okręgowa i Apelacyjna mimo wiedzy od wielu poszkodowanych w formie składnych skarg i rozmów nie robi nic. – Departament Sądów w MS w odpowiedzi na w/w wymienione skargi odpisuje – nie możemy nic zrobić nie mamy uprawnień PR VC 1935/07. Departament Probacji i Orzeczeń IV-051-87-07 w celu zbadania skargi zwraca się do Sądu Okręgowego we Wrocławiu – ten faksem wysyła do komornika i Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej. Odpowiedź faksem otrzymuje od komornika i Sądu.

Sąd Okręgowy bez badania sprawy udziela odpowiedz do Departamentu sygn. VI-051/59/03 i Wo 52/255/06 – wszystko w porządku. Składam zażalenie do Departamentu na bezczynność i tendencyjność przedstawiając w 17 punktach zarzuty potwierdzenia, – że ich Sąd nie zauważył i pominął. W dalszym ciągu w sprawie tej jest cisza, nie winnych a ja majątku.

- Prokuratura Krajowa doprowadziła do wznowienia śledztwa w sprawie osób poświadczających nieprawdę. W wznowionym śledztwie przedstawiłem mechanizm, jaki funkcjonował w grupie osób, którzy w udany sposób pozbawili mnie domu Syg. Ds. 1281/08 Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej dołączając liczne wiarygodne dowody – i znów umorzono. Ponownie w dniu 17 grudnia 2008r.o g. 14.30 składam zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa pomimo przyjętego obszernie złożonego zeznania obciążające grupy osób. Tego samego dnia Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej wydaje zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia.

- Po reakcji na pismo z dnia 07.08.2007 roku skierowane do MS Prokuratura Okręgowa kieruje pismo wraz z załączona skargą do MS do Prezesa Sądu Apelacyjnego dnia 08.10.2007 roku prosząc o wyjaśnienie okoliczności dotyczących nieprawidłowości zaistniałych w toku postępowań przez sądy Cywilne w okręgu apelacji wrocławskiej z prośbą o rozważenie potrzebę zbadania tego zagadnienia i udzielenia zainteresowanemu odpowiedzi. Wysłane pismo nie zawiera podpisu i pieczątki osoby kierującej. Anonimowy prokurator wysyłając do Prezesa moje załączniki dopuścił się nadużycia. Do chwili obecnej brak odpowiedzi-, ale za to od momentu tego pisma przegrywam w Sądzie Apelacyjnym wszystkie procesy np. IACA 277/08 z dn. 29.04.2008r. – proces dotyczył zapłaty z faktur popartych podpisaną umową na wykonaną usługę, w uzasadnieniu Sąd stwierdza, że umowa pomiędzy stronami o zapłatę nie jest dowodem. IACA1030/08 z dn. 22.12.2008 r. o udziały, jakie syndyk chce zagarnąć stanowiące prywatną własność wspólników poparte prawnymi dowodami oraz orzeczeniem SN.

Tego samego stosunku prawnego VCSK 158/08 . Podobny los spotkał I ACA 23/08. Natomiast w sprawie IACA 951/06 Sąd Apelacyjny rozstrzygnięcie tego procesu dokonał już w piątym dniu po przekazaniu akt sprawy z Sądu Okręgowego. Prokuratura Okręgowa swym postępowaniem przysporzyła mi agonię mojego żywota za wykazanie oszust i ,,króla” syndyków powiązanych z wieloma osobami wymiaru sprawiedliwości. Wszystkie postępowania dotyczącego tego typu spraw są umarzane a w sprawie Ds. VI 88/07 prokurator zamiast podjąć działania wyjaśniające stawiane zarzuty umarza postępowanie a w uzasadnieniu na odmowę śledztwa zajmuje się kilkoma osobami poszkodowanymi przez syndyka. Natomiast w sprawie Ds. 3079/07 mimo złożenia dowodów i zeznań o nadużyciach prokuratura nie przesłuchuje świadków występujących w sprawie, skarb państwa, wierzyciele i upadłe spółki tracą setki milionów złotych.

Przedstawiłem tylko część problemów z wymiarem sprawiedliwości. Szeroko przedstawił mój problem zwracając się do MS euro-deputowany poseł RP Janusz Wojciechowski oraz Poseł RP Pan Mularczyk obszernie przedstawiając wszystkie zdarzenia z wymiarem sprawiedliwości potwierdzając dowodami (czterysta stron) - nawet tak znane i wpływowe osoby zostały potraktowane w taki sam sposób jak i ja otrzymywałem odpowiedzi.

Z powyższej analizy moich opisanych tu spraw wynika, że nie nauczyłem się elementarnej zasady obowiązującej w naszym kraju „Dasz to Masz”. Natomiast z jednej z rozmów z syndykiem, w której broniłem swojego majątku i z tym wiążących się procesów sądowych usłyszałem słowa „Ani MY ani TY”.

Z uwagi na wyczerpanie wszystkich możliwości prawnych zmuszony jestem prosić wskazane powyżej osoby oraz Pana Ministra Sprawiedliwości Pana Andrzeja Czumę o pomoc w odzyskaniu moich pieniędzy i majątku poprzez chybione i nietrafne orzeczenia sądowe i postanowienia prokuratorskie. Przywrócenie poczucia sprawiedliwości wydaje się być podstawowym obowiązkiem organów państwa, bowiem bez sprawiedliwości - by odwołać się do św. Augustyna - „czym państwo różniłoby się od bandy zbójców”. Proszę, zatem, aby właśnie w imię sprawiedliwości Ci, którzy stoją na jej straży i na straży (zgodnie ze złożonym ślubowaniem) praworządności Rzeczpospolitej Polskiej podjęli odpowiednie działania.

Z poważaniem
Eugeniusz Wójcik

Kontakt: ewojciksen@op.pl

Linki do tekstów Eugeniusza Wójcika

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Gracelyn
05-01-2015 / 06:35
I am forever indebted to you for this infmooatirn. sucnkmcqqxa.com [url=rvbpuizoojc.com]rvbpuizoojc[/url] [link=fyddbuh.com]fyddbuh[/link]
~Renz
20-12-2014 / 21:10
Znając życie, to tylko takie oferty zzjedniasz Nie dość że będziesz musiał dokonać przedpłaty, to jeszcze koszty będą wcale nie takie małe. Takie pożyczki to duży krok ku spirali kredytowej.