Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
11 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA PETYCJA NA RZECZ ZMIAN KONSTYTUCJI RP

PETYCJA na rzecz zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Polska, wrzesień 2008 r.

Motto:
Największym wrogiem prawa jest przywilej.”
(Marie von Ebner-Eschenbach, 1830-1916).

Szanowny Pan
Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Kluby Parlamentarne

PETYCJA

na rzecz zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawą prawną tej petycji są następujące przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 4.

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Art. 32.

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego
traktowania przez władze publiczne.

Na podstawie i w powołaniu się na powyższe, wnosimy o:

1. Skreślenie z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej następującego przepisu:

Art. 179.

Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.

– a w zamian wstawienie przepisu o następującej treści

Art. 179.

Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej
Rady Sądownictwa, na pięcioletnią kadencję i mogą być ponownie powoływani
tylko dwa razy.

Uzasadnienie:

Prezydent wybierany jest w wyborach bezpośrednich na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz (Art. 127 Konstytucji).
Posłowie oraz senatorowie wybierani są na czteroletnią kadencję (Art. 98.2. Konstytucji).

Sprawowanie funkcji na czas nie oznaczony, czyli dożywotnio, jest szczególnego rodzaju przywilejem promującym sędziów ponad prezydenta R.P., oraz ponad posłów i senatorów.

Warto tu zaznaczyć, że Sejm, czyli posłowie uchwalają ustawy, według których to ustaw sędziowie prowadzą procesy sądowe i orzekają.
Tak więc, sędziowie są wykonawcami, a nie są ustawodawcami.
Jeżeli więc można by komuś użyczać jakiś szczególny przywilej, to raczej ustawodawcy (posłom), a nie wykonawcy (sędziom)!

Warto też wskazać, że przywilej sprawowania dożywotnio danej funkcji posiadali królowie (dziedziczni oraz elekcyjni), a także carowie i cesarze. Ale tak było i jest w t.zw. ustroju monarchicznym, przy czym władza zasiadających na tronach „pochodziła od Boga”.

Według (niezależnej!) propagandy, Rzeczpospolita Polska nie jest już monarchią jednoosobową (jeden król, jeden cesarz, jeden car), ale jest monarchią pluralistyczną, w której około dziewięciu tysięcy sędziów-monarchów jest niezależnych od innych władz: Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.
Tak więc, w pluralizmie i demokracji namnożyło się, a namnożyło się... królów w Polsce.

Ponadto, należy też mieć na uwadze treść paremii prawniczej umieszczonej na jednej ze ścian Sądu Najwyższego w Warszawie:
„Memo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet”.

“Nie można przenieść na drugiego więcej praw, niż ma się samemu”.

W dniu 2 kwietnia 1997 r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję.
Tak więc, posłowie i senatorowie nadali sędziom większe prawa, niż sami posiadali i posiadają.
Ale nie mają takiej mocy. A to oznacza, że wskazany przepis Art. 179 Konstytucji jest martwy.

2. Skreślenie w całości z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej następującego przepisu:

Art. 180.

1. Sędziowie są nieusuwalni.

2. Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie.

3. Sędzia może być przeniesiony w stan spoczynku na skutek uniemożliwiających mu sprawowanie jego urzędu choroby lub utraty sił. Tryb postępowania oraz sposób odwołania się do sądu określa ustawa.

4. Ustawa określa granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku.

5. W razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych wolno sędziego przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku z pozostawieniem mu pełnego uposażenia.

– a w zamian wstawienie przepisu o następującej treści:

Art. 180.

  1. Na stanowisko sędziego może być powołany obywatel polski, który w dniu złożenia wniosku o mianowanie ukończył lat 45 oraz posiada wyższe wykształcenie.
  2. Ustawa określa w jakich przypadkach wolno sędziego przenosić do innego sądu.

è è

Uzasadnienie: dziedziczni królowie byli nieusuwalni (poza szczególnymi przypadkami,
jak np. w czasie Rewolucji Francuskiej czy Rewolucji Październikowej).
Ale sędziowie nie byli i nie są królami.
Ponownie wskazujemy, że posłowie nadali sędziom większe prawa niż sami posiadają.

Natomiast wskazanie wieku w jakim obywatel może być mianowany na sędziego jest zgodne z przepisem Art. 99 Konstytucji, który wskazuje wiek w przypadku wyboru posłów i senatorów.

3. Skreślenie w całości z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej następującego przepisu:

Art. 181.

Sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

– a w zamian wstawienie przepisu o następującej treści:

Art. 181.

Sędzia podlega takiej samej odpowiedzialności karnej jak inni obywatele, przy czym osądzany jest przez ławę przysięgłych. Ma tu zastosowanie Art. 32.1. niniejszej Konstytucji.

Uzasadnienie: kwestionowany przepis Art. 181. określa t.zw. immunitet przypisany sędziom.
Uwzględniając obowiązujący Art. 179 Konstytucji, w czasie nieoznaczonym, czyli praktycznie nigdy sędziowie nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej za popełnione czyny przestępcze.
Oznacza to, że Rzeczpospolita Polska jest krajem wyjątkowym, tak w Niebie jak i na Ziemi.

Dowód powyższego:
a) bogowie Olimpu odpowiadali karnie za swoje czyny, a także niektórzy aniołowie (w postaci
diabełków zostali strąceni z Nieba do Piekła).
b) w takich krajach europejskich jak na przykład: Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania,
nie ma immunitetów. Także w kraju zamorskim: Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Ściśle poufne: jeden z sędziów Sądu Najwyższego (tu, na Ziemi, oczywiście) w prywatnej rozmowie wskazał, że sędziowie w Polsce są równi Panu Bogu. Nie negował, gdy jeden z rozmówców podpowiedział, że może nawet stoją wyżej… Amen.).

Uwagi końcowe: uwzględnienie niniejszej petycji będzie oznaczać, że wbrew „wrogiej
propagandzie”, Rzeczpospolita Polska nie jest folwarkiem zwierzęcym, gdzie są „równi i równiejsi”, a rządzą świnie (patrz np.: George Orwell – Folwark zwierzęcy).

Natomiast, nie uwzględnienie niniejszej petycji może oznaczać, że Rzeczpospolita to kraina, w której jednak są „równi i równiejsi”, i wyżej od Pana Boga.

Załączamy wiersz T. Paryny – „Cóż to za kraj”, – ku uwadze.

Inicjatywa
Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
Redakcji czasopisma AFERY PRAWA

„Cóż to za kraj ?”

Tu o sprawiedliwość
kamienie wołają.
Tu spryt się nagradza,
a wyszydza prawość.
Tu depcze się prawdę
i krzyżuje świętość.
Tu kpi się z proroków,
patriotów, mędrców.
Tu dużo się krzyczy, a robi niewiele.
Tu wyznaje się Boga jedynie w kościele.
Tu podcina się skrzydła
wielkim ideałom.
Tu życie poświęcić
- to jeszcze za mało!
Tu honor, wstyd,
dumę odesłano w baśnie.
- A cóż to za kraj? -
A to Polska właśnie.

(T. Paryna)

ZŁÓŻ PODPIS POD PETYCJĄ PRZEZ INTERNET
(uwaga: należy zweryfikować podpis po otrzymania mailu na stronie www.petycje.pl/3446

Jesteś poszkodowany przez urzędników władzy?
Chcesz być poważnie przez nich traktowany?

Zgłoś do nas swoją chęć zbierania podpisów pod petycją w sądach, prokuraturach i urzędach całego kraju a otrzymasz od nas wzory dokumentów i materiałów reklamowych.

Wybrane teksty archiwalne o podobnej tematyce:

Petycja na rzecz pozbawienia sędziów i prokuratorów immunitetu

IMMUNITET DO POPRAWKI - DLACZEGO SĘDZIA NIE POWINIEN KRYĆ SIĘ ZA IMMUNITETEM cz.1

DYSKUSJA NAD IMMUNITETEM - Czy sitwa sama zrezygnuje z koryta i nahajki?

Co kryje przywilej immunitetu?

Prof. Lech Gardocki bajeruje

AKTUALNE WPADKI - PRZEKRĘTY W SĄDACH GDAŃSKICH

afery i wpadki prokuratorów i sędziów,

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.