Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
11 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

List Otwarty do: Prezydenta i Premiera RP, Senatorów, Posłów oraz Ministrów RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, 10 września 2009 roku

Organizacje Broniące

Praw Dzieci i Rodziców

List Otwarty do:

Szanownego Pana Prezydenta RP i Szanownego Pana Premiera RP

oraz

Szanownych Senatorów, Posłów i Ministrów

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W sprawie dramatycznej sytuacji Dzieci Polskich i ich rodziców oddzielanych od siebie w sytuacji kryzysu w rodzinie i koniecznych rozwiązań prawnych by się temu przeciwstawić.

Jako organizacje broniące praw dziecka i rodziców reprezentujemy dzieci i rodziców którzy znaleźli się w tak dramatycznej sytacji.Co roku przybywa ok 100 tysięcy dzieci dotkniętych dramatem rozpadu ich rodzin co często skutkuje pozbawieniem podstawowego prawa dziecka do wzrastania u boku swojego rodzica a rodzicom odbiera się podstawowe naturalne prawo do wychowania własnego potomstwa.

Obecne prawo rodzinne w Polsce w zakresie opieki i wychowania dziecka wymaga dostosowania do ratyfikowanej prze Polskę Konwencji Praw Dziecka, której art. 18. 1.stanowi:

Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka”, Art. 9.1. Państwa-Strony zapewnią, aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich rodziców wbrew ich woli.”

Obecne prawo jest też niedostosowane do Praw Podstawowych zawartych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej gdzie Artykuł 24 pkt.3 Prawa dziecka stanowi

„Każde dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, osobistego związku i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne z jego interesami”.

W ostatnich latach ilość separacji i rozwodów drastycznie wzrosła, co doprowadziło do zastanowienia sie ustawodawców większości krajów europejskich i zmian prawa w celu zabezpieczenia praw dzieci i ojców, pozwalając ojcom na większą obecność w życiu dziecka.

We Włoszech w 2006 roku wprowadzono ustawę nr. 54 jej fragment :

W przypadku separacji rodziców dziecko ma prawo do zachowania stałego, równoważnego i bezpośredniego związku z każdym z nich, otrzymywania opieki, edukacji i zdobywania doświadczenia od każdego rodzica i utrzymywania znaczących relacji ze swoimi przodkami i krewnymi od strony obojga rodziców.”

Dziś Polskie prawo i praktyka sądownicza z zasady dyskryminują jednego rodzica. Wyznaczając jednego rodzica jako dominującego opiekuna a drugiemu rodzicowi udziela się tzw. kontaktów do własnego dziecka, zdarza się np. że jest to kilka godzin w tygodniu. Jak dziecko ma otrzymać wychowanie edukację czy zdobyć doświadczenie od rodzica którego widzi kilka godzin w tygodniu lub rzadziej? Rozwiązanie dotychczasowe silnie konfliktuje pary, jest krótkowzroczne i prowadzi do wielu nadużyć i tragedii rodzinnych.

Prawo musi zapewnić dzieciom zdobycie doświadczenia od obojga rodziców, możliwość rozwijania się i zdobywania doświadczeń w obecności swojego rodzica w sposób wolny od przeszkód i wpływów rodzica próbującego dominować nad dzieckiem.

Opieka Równoważna, inaczej wspólna, obowiązuje już w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Krajach Skandynawii i krajach takich jak USA czy Australia. Silną preferencję dla tej formy opieki ostatnio wprowadzono w 2006r.w Prawie Włoskim ustawą nr.54.

Niewątpliwymi korzyściami płynącymi z prowadzenia preferencji dla tej formy opieki w przypadku separacji rodziców jest:

· mniejsze skonfliktowanie par i całych rodzin wciąganych dziś w walki o dzieci, gdzie wzajemny żal często przenoszony jest w następne pokolenia,

· spadek liczby separacji i rozwodów,

· częstsze niż w innych formach opieki sukcesy w przezwyciężaniu kryzysu par,

· dzieci lepiej rozwijające się emocjonalnie

· stabilność poprzez zapewnienie dziecku dorastanie w obecności swoich rodziców bez poczucia utraty jednego z nich.

· zachowanie tożsamości poprzez utrzymanie znaczących relacji ze swoimi przodkami z obu stron.

· dziecku nie jest już w ramach zemsty na partnerze czy osiągnięcia korzyści majątkowych ograniczany kontakt ze swoim rodzicem.,

· mobilizacja rodziców do współpracy dla dobra dziecka zamiast co często ma miejsce obecnie angażowania w konflikt pary wszystkich ludzi wokół, w tym rodziny, przyjaciół, prawników, sędziów i ekspertów w celu nakłonienia ich do strony rodzica w celu alienowani i wykluczenia drugiego rodzica z życia dziecka

W tym celu postulujemy wprowadzić takie zmiany w ustawodawstwie które realnie wprowadzą w Polsce preferencje dla Opieki Równoważnej (Wspólnej, Naprzemiennej) gdy oboje rodzice chcą wychowywać dzieci, podobnie jak ma już to miejsce w innych krajach poprzez wprowadzenie odpowiedniego zapisu do KRiO np. na wzór włoski.

Postulujemy zlikwidowanie RODK (rodzinne ośrodki diagnostyczno konsultacyjne), które są pozostałością po PRL. Te przy-sądowe ośrodki zdają się jedynie swą pseudonaukową działalnością szkodzić dziecku i rodzinie oraz usprawiedliwiać łamanie w Polsce Konwencji Praw Dziecka. Wydziały Rodzinne Sądów zbytnio zaufały pseudonaukowym opiniom psychologicznym pochodzącym z tych wątpliwej jakości ośrodków, zamiast opierać się na prawdziwych dowodach. Psychologia naukowa nie posiada na dziś narzędzi, które pozwalają na jednoznaczne stwierdzenia zawarte w opiniach osób tam zatrudnionych i przygotowywane przy użyciu naukowego języka. Próbuje się tam np. określać zmienne więzi międzyludzkie i na takich podstawach wyciąga się daleko idące wnioski. Nauka pozwalająca stwierdzić ile czasu kto z kim czasu ma przebywać, nie istnieje w innych cywilizowanych krajach. Jeśli ich obecność byłaby usprawiedliwiona naukowo, takie ośrodki byłyby tworzone w krajach Unii czy w USA, ale tak nie jest. Opieranie się Sądownictwa Rodzinnego w Polsce na pseudonaukowych opiniach RODK ukazuje tylko na jak złych fundamentach oparty jest dziś system sądownictwa rodzinnego i dyskredytuje Polskę w oczach innych narodów.

Postulujemy również zmiany, które doprowadzą by ławnik w sądach rodzinnych był rzeczywiście niezależnym głosem społeczeństwa. Obecnie przez to, iż jest on wyznaczany z listy ławników na sprawy przez wewnętrzne regulaminy zależne od sądu, często staje się on jego ciałem służalczym. To Sąd decyduje o ilości dni pracy (spraw), a tym samym wynagrodzeniu ławnika. Często zdarza się, że ławnik by przypodobać się sędziemu i uczestniczyć w jak największej ilości spraw a tym samym uzyskać jak największy dochód, podpisuje każde postanowienie i wyrok. Ta korupcjogenna praktyka wyboru ławników z listy, powinna być natychmiast zakazana. Niedopuszczalne jest też by sędzia wobec sprzeciwu ławników lub spodziewający się sprzeciwu, wydawał postanowienie na oddzielnym posiedzeniu (niejawnym), na które powołuje się inny skład ławników (który nie uczestniczył w sprawie). By ławnik był rzeczywiście niezależnym głosem społecznym, tryb wyznaczania ławników z listy na sprawy nie powinnien budzić najmniejszych wątpliwości.

Liczymy Państwa poparcie i pomoc w przygotowaniu nowej ustawy o opiece nad dziećmi która wprowadzi preferencje dla opieki równoważnej (wspólnej), która dostosuje KRiO do Konwencji Praw Dziecka i uczyni prawo przyjazne dziecku i rodzinie. Ze względu na wagę problemu pragniemy by została ona wprowadzona ponad podziałami partyjnymi dla dobra polskich rodzin.

Z wyrazami Szacunku

Inicjatywa Społeczna

Porozumienie Rawskie

Stowarzyszenie Przeciwko Bezprawiu

Ojcowie Trójmiasta

Stowarzyszenie na Rzecz Poszanowania Prawa Dzieci i Rodziny

Fundacja Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy

Stowarzyszenie Obrony Praw Dziecka Młodzieży i Rodziny

Inicjatywa społeczna Rodziny Pomorza


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.