Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 września 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE LIST OTWARTY PREMIER KAZIMIERZ MARCINKIEWICZ

 OGÓLNOPOLSKI 
RUCH OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH 
I WALKI Z KORUPCJˇ
INTERWENCJA STOWARZYSZENIA OROPOiWzK - ZATRZYMANIE PREZESA GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU - ZBIGNIEWA ARCISZEWSKIEGO
 
LIST OTWARTY DO PREMIERA KAZIMIERZA MARCINKIEWICA

 OGÓLNOPOLSKI 
RUCH OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH 
I WALKI Z KORUPCJˇ
Działalność pożytku publicznego: 
KRS Nr. 0000108887- Post. SR Poznań, sygn. PO XXI NS Rej. KRS  9987/ 4 / 935  

BIURO ZARZˇDU GŁÓWNEGO -  POZNAŃ
                
fax.  (068) 3 860 965 kom. 668 294 618
siedzib
64-360 Zbąszyń, ul. Topolowa 6.                  

L. dz.....................                                                                                           Dnia.    30.11.2005 r. 

   Do rąk własnych        
 
Pana
 
Kazimierza Marcinkiewicza 
Prezesa Rady Ministrów
  w Warszawie

 

                                 Otwarty  List  Interwencyjny  

Dot.;  Terroryzowania członków tut. Ruchu w odwecie za anty korupcyjną działalność w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości województwa Pomorskiego 

Szanowny Panie Premierze ! 

Władze tut. Ruchu w całej rozciągłości popierają  i solidaryzują się z programem PIS-u budowania IV Rzeczypospolitej Polskiej. Także z pełnym szacunkiem i uznaniem popieramy Pańskie wysiłki na rzecz odnowy i naprawy gospodarczej Państwa Polskiego,  ograniczania korupcji oraz zabiegi uwolnienia mediów publicznych od anty polskiej propagandy wrogich nam opcji politycznych.  

      W związku z powyższym pokładamy wielkie nadzieje na poprawę bytu i bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a także na poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności dotąd notorycznie gwałconych w Polsce. Jednak te tak bardzo oczekiwane nadzieje obywateli - elektoratu wyborczego PIS-u okazują się płonne, bowiem nie pokrywają się w praktyce, a mianowicie; 

    Najlepszym tego dowodem jest kolejny raz z rzędu  bezkarne represjonowanie takimi samymi przestępczymi metodami - psychoterroru minionego ustroju totalitarnego, naszego członka Pana Zbigniewa Arciszewskiego - Prezesa Zarządu Pomorskiego Oddziału Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją,  także przez obecnych funkcjonariuszy  publicznych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w Gdańsku, bezkarnie nadużywających tak samo organy władzy sprzecznie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej. 

     Jest prawdą, że  Pan Zbigniew Arciszewski aktywnie podejmuje statutowe czynności anty korupcyjne w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości województwa pomorskiego, czym wzbudził u krytykowanych skorumpowanych funkcjonariuszy pobudki nie pohamowanej przestępczej żądzy zemsty – w formie wysyłania listów gończych jako podstawy do wydania postanowień do brutalnych jego zatrzymań – aresztowań.  

     Pragniemy dodać, że Pan Zbigniew Arciszewski, nie przerwanie przez kilka lat prowadzi działalność gospodarczą oraz Biuro Pomorskiego Oddziału tut. Ruchu w Gdańsku ciągle pod tym samym adresem, ul. Grunwaldzka 139/62, oraz nigdy i przed nikim się  nie ukrywał, bo nie miał takiego powodu, o czym powyższe organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości doskonale wiedzą, dlatego nie zachodziła jakakolwiek podstawa prawna do wysyłania za nim listu gończego.   

     W związku z powyższych zachodzą uzasadnione podstawy do podejrzeń, iż takie przestępcze czynności psychoterroru – zatrzymań i aresztowań, zostały podjęte i zastosowane wobec Pana Zbigniewa Arciszewskiego przez  powyższe organy z pobudek zemsty z pełną premedytacją w celu moralnego poniżania i zastraszania jego

     Ponadto,  krytyczny stan zdrowia Pana Zbigniewa Arciszewskiego – dwa zawały i nadciśnienie,  powyższym organom był i jest doskonale znany, pomimo tego z pełną premedytacją  w bezkarny sposób nie zważając na ten zły stan zdrowia i pomimo braku  przesłanek na ukrywanie się, wydały list gończy i postanowienie na aresztowanie jego.   

    A zatem na tą okoliczność bezkarnego naruszania  art. 5 ust. 1 i 2. Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez funkcjonariuszy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości województwa pomorskiego wobec obywatela RP, uprzejmie występujemy do Szanownego Pana Premiera z wnioskiem o spowodowanie w trybie pilnym ze względu na stan zdrowia poszkodowanego – ofiary, wszczęcia postępowania karnego wobec winnych tego  notorycznego przestępczego represjonowania naszego członka Pana Zbigniewa Arciszewskiego, celem profilaktycznego położenia kresu takim praktykom bestialskiego traktowania obywateli w Polsce.

(w załączeniu dowód – pismo Pomorskiego Oddziału Ruchu w Gdańsku z dnia 30.11.2005 r. ) 

Niezależnie od powyższego pragniemy nadmienić, że według najnowszej światowej terminologii  słownictwa prawniczego  - KORUPCJA  - to nie tylko pokusa korzyści materialnej –łapownictwo, afery itp. ale także arogancja i nadużywanie organów władzy przez funkcjonariuszy publicznych podczas wykonywania powierzonych im obowiązków na szkodę interesu społecznego i indywidualnego obywateli.  

Dlatego na powyższą okoliczność odpowiedĽ w sprawie prosimy udzielić w formie postanowienia z uzasadnieniem i pouczeniem o terminie oraz sposobie zastosowania środka zaskarżenia.  

Żywimy nadzieję iż Pan Premier poważnie potraktuje niniejszą sprawę notorycznego rażącego naruszania  art. 5 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Polskiej Karty Praw Ofiary przez funkcjonariuszy publicznych organów Państwa na szkodę obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie obietnice wyborcze,  za co będziemy bardzo wdzięczni.    

         Z wyrazami należnego szacunku 

                                          Za Zarząd ; 

                                                                                 P r e z e s                                                                          Zarządu  Głównego                                                                                       Tadeusz  Wolny          

     Do wiadomości; 

     1.    Minister Sprawiedliwości }
2.    Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

3.    
Prezes PIS-u poseł na Sejm RP. Jarosław Kaczyński
4.    
Poseł na Sejm RP.  Mariusz Kamiński 
5.    
Zarząd Pomorskiego Oddziału  OROPO i WK w Gdańsku
6       Kancelaria Rady Ministrów Pan. Juliusz Strażyński
7       Poszkodowany Pan. Zbigniew Arciszewski
 
8       a/a

 

 OGÓLNOPOLSKI 
RUCH OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH 
I WALKI Z KORUPCJˇ
Działalność pożytku publicznego: 
KRS Nr. 0000108887- Post. SR Poznań, sygn. PO XXI NS Rej. KRS  9987/ 4 / 935  

BIURO ZARZˇDU GŁÓWNEGO -  POZNAŃ
                
fax.  (068) 3 860 965 kom. 668 294 618
siedzib
64-360 Zbąszyń, ul. Topolowa 6.                  

L. dz.....................                                                                                           Dnia.    30.11.2005 r. 

 

,                                             Na ręce  Pana  Zbigniewa Wassermanna

                                               Ministra do Służb Specjalnych 

Szanowny Panie Ministrze! 

            W dniu 30 listopada 2005 r.  w Gdańsku w siedzibie Terenowego Oddziału naszej anty korupcyjnej organizacji został zatrzymany – aresztowany  przez rzekomych policjantów w cywilnym ubraniu, dotąd nie wiadomo z jakiego powodu i przyczyny nasz członek zarazem prezes tego Oddziału Pan Zbigniew Arciszewski  

Wyżej funkcjonariusze wykonujący czynności zatrzymania – aresztowania,  w obecności  postronnych świadków zdarzenia, odmówili aresztowanemu przedstawienia zarzutu i skontaktowania się z obrońcą.  

Zarząd Główny tut. Ruchu  i rodzina zatrzymanego dotąd nie wie tak naprawdę kto za tym stoi i dlaczego zlecił czynności aresztowania Pana Z. Arciszewskiego, co jest nie do przyjęcia w demokratycznym Państwie Prawa. 

W związku z tym, że w tej konkretnej sprawie organy ścigania bezkarnie z tupetem przekroczyły swe uprawnienia oraz zuchwale rażąco naruszyły tym Konwencję Ochrony Praw Człowieka  i Podstawowe Wolności, sprawa wygląda na podejrzaną, być może jest to prowokacja wobec Rządu Pana Kazimierza Marcinkiewicza. 

Z tych to względu uprzejmie prosimy Szanownego Pana Ministra o spowodowanie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, celem ustalenia winnych funkcjonariuszy takiego przestępczego nadal stosowania  z pobudek  niepohamowanej żądzy zemsty stalinowkich  metod psychoterroru wobec. - społecznych anty korupcyjnych patriotycznych naszych działaczy. 

         Z wyrazami należnego szacunku

   Za Zarząd ; 

                                                                                 P r e z e s                                                                          Zarządu  Głównego                                                                                       Tadeusz  Wolny    

 SˇDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.