Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 15-10-2012

Apel Grupy pomocy ofiarom błędów sądowych: zgłaszajcie się do Sądu Obywatelskiego

Komitet Organizacyjny Sądu Obywatelskiego nadal przyjmuje zgłoszenia na sędziów przysięgłych. Oto kilka niezbędnych szczegółów.

27 lutego 2012 roku został powołany Komitet Organizacyjny Sądu Obywatelskiego.

Założenia organizacyjne Sądu są opublikowane na blogu Sądu.

Założenia precyzują m.in.:

Cel powołania Sądu (osądzanie przez osoby niezwiązane  z wymiarem sprawiedliwości spraw, gdzie wyroki dotychczasowych sądów państwowych budzą poważne wątpliwości, a także  zademonstrowanie możliwości rzetelnego procesu oraz wzbudzenie aktywności społecznej).

Zakres działania Sądu Obywatelskiego (sprawy karne, przy czym Sąd orzeka na podstawie prawa stanowionego tylko wówczas, gdy nie jest ono w konflikcie z prawem naturalnym). Sąd może też przeprowadzać procesy urzędników państwowych lub osób publicznych w związku z oskarżeniem o nadużycie władzy lub sprzeniewierzenie się obowiązkom (art. 4).

Skład ławy przysięgłych (o winie lub niewinności orzeka 12-osobowa ława przysięgłych losowana z puli przysięgłych, zgłaszanych przez organizacje społeczne).

Powoływanie sędziów prowadzących proces (sędziów tych powołuje Komitet Organizacyjny na podstawie kryteriów określonych w Art. 7., m.in. sędziami nie mogą być dotychczasowi sędziowie, prokuratorzy i adwokaci).

Miejsce odbywania sądu (w Polsce w miejscu publicznym wskazanym przez Komitet Organizacyjny).

Formuła wyroku (ława przysięgłych orzeka o winie, niewinności lub braku dowodów winy w stosunku oskarżonego, podczas gdy sędzia orzeka o wymiarze ewentualnej kary).

Dokumentowanie procesu (rozprawa jest rejestrowana w formie audiowizualnej, na życzenie stron przebieg procesu może być protokołowany, narada przysięgłych oczywiście nie jest rejestrowana w żaden sposób).

Nadto akt założycielski precyzuje kwestie dotyczące zeznań świadków (są przesłuchiwani, jeśli się stawią, możliwe jest odczytywanie zeznań z wcześniejszego procesu, jeśli sprawa była rozpatrywana przez sąd państwowy), archiwizacji dokumentów procesu, kwestie obrony i oskarżenia (prawo do występowania samodzielnie lub z pomocą pełnomocników, możliwość występowania oskarżycieli społecznych i obrońców społecznych), dopuszczania dowodów, zadawania pytań (przysięgli zadają pytania przez sędziego prowadzącego sprawę), czasu trwania procesu (nie dłużej niż jeden dzień), jawności procesu (proces jest jawny, wnioski dowodowe są składane podczas rozprawy), wyłączania przysięgłych(przysięgli nie mogą być powiązani rodzinnie i towarzysko ze stronami procesu), roty przysięgi, wyboru przewodniczącego ławy, ewentualnej zmiany składu ławy (minimalna liczba przysięgłych, to 11 osób), przebiegu procesu (mowy oskarżającej, oświadczenia oskarżonego, zasad powoływania i przesłuchiwania świadków, podsumowania procesu).

Pytania sędziego do przysięgłych (po podsumowaniu procesu przez strony, sędzia  przygotowuje na piśmie pytania do przysięgłych mających podjąć decyzję i udzielić odpowiedzi w formie twierdzącej, przeczącej lub że brak jest dowodów na daną okoliczność).

Narada ławy przysięgłych (podczas narady każdy z przysięgłych wypowiada swoje zdanie na temat pytań skierowanych do ławy, sędzia przewodniczący bierze udział w naradzie w charakterze pomocniczym - służy przysięgłym radą i odpowiada na pytania odnośnie przebiegu procesu, jednak nie może im sugerować decyzji i nie bierze udziału w głosowaniu).

Werdykt przysięgłych (po naradzie przysięgli głosują oddzielnie nad każdym z przedłożonych im pytań, werdykt przysięgłych musi zapadać większością co najmniej 10 głosów przy obecnych minimum 11 przysięgłych).

Wyrok sądu (wyrok ogłasza sędzia; ze względu na to, że w chwili obecnej nie ma możliwości egzekucji ewentualnych kar nałożonych przez sąd, wyrokiem będzie samo ogłoszenie i publiczne potępienie skazanego, może to mieć skutek porównywalny z pozbawieniem wolności i w tym sensie utrudni skazanemu dalsze popełnianie niegodnych czynów). 

Literatura dodatkowa:

Leszek Szymowski „Prosta naprawa sądów”

Sergiusz Muszyński „Pomysł na niezawisłość sądów”
 

Jak powoływani są sędziowie przysięgli w krajach anglosaskich?

Cytuję z wyżej przywołanego tekstu Sergiusza Muszyńskiego:

„Metodą wyboru składu ławy stanowi przeważnie losowanie. Spośród lokalnych rejestrów obywateli (np. osób zameldowanych, czy też posiadających prawo jazdy), losuje się większą grupę osób, których część zostaje członkami ławy, zaś inni stanowią "zapas". Następnie dokonuje się, w obecności obu stron procesu, przesłuchania każdego z potencjalnych ławników, gdzie ustala się czynniki, które mogą skutkować brakiem bezstronności, np. członkostwo w partii politycznej, czy zażyłość kandydata z jedną ze stron. Oskarżający i oskarżony mają prawo do wykreślenia określonej liczby pretendentów, na których miejsce wchodzą osoby z puli zapasowej. Po byciu wylosowanym, uczestniczenie w ławie przysięgłych jest obowiązkiem obywatelskim, od którego można się wymigać jedynie na kilka jasno określonych sposobów, np. gdy pracuje się na samozatrudnieniu (pracodawca ma obowiązek zapewnienia nam możliwości członkostwa w ławie), lub odmówić uczestnictwa i zapłacić grzywnę”. 

Zgłoszenia do Sądu Obywatelskiego

Sąd Obywatelski, do którego przyjmowane są obecnie zgłoszenia na przysięgłych, nie jest – jak sądzą niektórzy – sądem ściśle powielającym rozwiązania sądów przysięgłych, funkcjonujących w krajach anglosaskich.

Jest to Sąd Obywatelski, w którym sądzą chętni obywatele, a wykluczeni są prawnicy. Metoda powoływania sędziów przysięgłych nie jest ściśle losowa. Nie mamy możliwości losować przysięgłych spośród lokalnych rejestrów obywateli, ani też kogokolwiek zobowiązać do uczestnictwa w Sądzie. Musimy się ograniczyć do losowania sędziów wyłącznie spośród osób chętnych, deklarujących dobrowolny udział.

Zapraszamy do zgłaszania się!

Zgłoszenia należy przysyłać na adres: sadprzysieglych@yahoo.pl

Chętnym przekażemy do wypełnienia Deklarację zgłoszenia przysięgłego do Sądu Obywatelskiego, która oprócz danych osobowych zawiera m.in. następujące oświadczenie:
 

Oświadczenie

Oświadczam, że spełniam kryteria uczestnictwa w Sądzie Obywatelskim zgodnie z Art. 6 Aktu Powołania Sądu Obywatelskiego z dnia 27 lutego 2012 roku:

Art. 6.     Wymagania wobec przysięgłych

1. Przysięgłymi mogą być osoby w wieku co najmniej 25 lat, nie karane za przestępstwa pospolite i co do których nie ma poważnych wątpliwości w kwestii uczciwości. Ze względów praktycznych, dla zapewnienia wystarczającej liczby przysięgłych, miejsce zamieszkania na terenie kraju nie stanowi kryterium desygnowania. Na obecnym etapie udział w ławie przysięgłych jest dobrowolny.

2. Desygnowani przysięgli składają pisemną deklarację odnośnie spełnienia kryteriów uczestniczenia w Sądzie.

3. W desygnowaniu przysięgłych obowiązuje zasada unikania kumulacji władzy. W szczególności przysięgłymi nie mogą być: aktualni posłowie i senatorowie, żołnierze w służbie czynnej, sędziowie i prokuratorzy, członkowie rządu RP, Prezydent RP, urzędnicy kancelarii prezydenta, adwokaci, policjanci, urzędnicy samorządowi od szczebla wójta wzwyż.


/data i podpis/

za: http://sad-przysieglych.nowyekran.pl/post/54331,akt-powolania-sadu-obywatelskiego 

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~komnitet obywatelski
15-03-2013 / 01:10
Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie Ogłasza PRZETARG nieograniczony na wyprowadzenie Korupcji i KONFABULACJI insynuacją urojeń własnych magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY bezkarności NIE zawisłości prokuratorów i sędziów z koszalińskiego wymiaru (NIE)sprawiedliwości. Parametry techniczne i założenia technologiczne patrz : www.aferyparawa.eu. Celem przetargu jest : 1. Doprowadzenie w REANIMACJI procedur postępowań i czynności procesowych dla osiągnięcia STANDARDU NORM na poziomie gwarantowanym RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 2.Wyeleminowanie aktualnie funkcjonującej NAZISTOWSKIEJ doktryny stosowanej do OFIAR PRZEMOCY prokuratorów i sędziów cit. „ …kurator, prokurator, sędzia może mówić, robić i pisać co chce ...” PRAWDA, HONOR, WOLNOŚĆ i Rodzina – Komitet Obywatelski „Jeszcze Polska NIE zginęła póki my żyjemy …” POLSKĄ FIKCJĄ JEST B E Z P I E C Z E Ń S T W O. *** S T O P dla PATOLOGII PAŃSTWOWOŚCI ***
~marek777
06-01-2013 / 20:52
06-01-2013 / 20:17 Co Nowego ? w Republice Gawłowskiego - ps. DYZMA sekretarz stanu w Departamencie Ministerstwa Ochrony Środowiska … Do kryminalnej specjalności z użyciem NAZISTOWSKICH METOD : SIŁY i BEZPRAWIA pod osłonaą HOŁOTY z IMMUNITETAMI - prokuratorów .i sędziów w roku 2012. Doszedł Wydział Komunikacji z HERSZTEM degeneratem A. BYSZEWSKI - Dyrektor w UM Koszalin. Koleś DYZMY (b. V-ce Prezydenta m. Koszalina) oraz dr nauk Jolanta Ewa Wyszyńska – PREZES S K O i jej PODWŁADNE : Turek, Rudzińska, Jarych - SKO - Samorządowe Kolegium Odwoławcze przy staroście Roman SZEWCZYK = koleś DYZMY oraz ponadwszelką wątpliwość policyjna zgraja od komedianta W. TYLA. We wrześniu 2012r w mieszkaniu - melina "MAGDY” przy ulicy Orlej dokonany został gwałt na kobiecie z udziałem „Magdy” i „Michała” S. Mimo podjęcia z urzędu ścigania sprawców. Po 3-trzech miesiącach zgodnie z koszalińską TYRADYCJĄ ŚLEDCZĄ - umorzono śledztwo. Przez ten czas ONANIZOWAŁO się trzech prokuratorów (B. SZEFLER, I. Jankowska, K. Smoliński pod nadzorem Tomasza BODO i Jerzy Ożóg) Wg starej metody o koszalińskiej tradycji. Z OFIARY wyszydzano się w POLCJI - KMP - Jabłońska. NIE przeprowadzono do dnia dzisiejszego żadnych badań identyfikacyjnych. Gwałt stwierdzono w koszalińskim szpitalu. „Michał” S. to bardzo wpływowa postać, układy z posiadania ośrodków wczasowych - Sarbinowo i MIELNO. Dyrektor Byszewski UM Koszalin do spółki z dr nauk Wyszyńską - PREZES SKO w porozumieniu z Tomaszem BODO = prokurator - WPROWADZILI W RAMACH "DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ" Pensjonatu „pod Orłem” – szantażem HARACZ - wyłudzanie pieniędzy od swoich ofiar ZA POMOCĄ "Numeru NA Wariata" – badania lekarskie „ pod przykrywką” STWARZANIE ZAGROŻENIA w Bezpieczeństwie DLA RUCHU DROGOWEGO. Do tej pory koszalińscy prokuratorzy i sędziowie SZASTALI chorobami psychicznymi BY NI MI TERRORYZOWAC SWOJE Ofiary. – przypadek Czesława ŚWIĄTEK z Sarbinowa okradany przez PPO A. SIUCHTA w systemie Republiki Gawłowskiego, Rafała Krzyształowskiego - dziennikarz śledczy, nadkom. mgr inż. Marek Krasnopolska Udzielający Obowiązku Pomocy Ofiarom Przemocy zgodnie z Racją Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski – BEZPIECZEŃSTWO w Rodzinie OD roku 2000. i I N N I. Patrz : www.aferyprawa.eu. POLSKA TO CHORY KRAJ. KRAJ FIKCJI Opanowany epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej jej urzędników i prawników. Jeszcze Polska Nie zginęła ...
~wal i dus pisbolszewie
01-01-2013 / 23:19
no i kto sie takimi sprawami interesi popisiowate kliki sa zajete soba,brzoza,ruskim samolotem i kalkschtein mlaskaczem ktory schowany zostal na wawelu przez klechy
~jakel
28-10-2012 / 00:00
Rodacy ! Przekazuję ZDARZENIE jakie odbyło się dnia 29-09-2012r w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 97 za sprawą wypłukanej z mózgów, zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania ale doskonale uzbrojonej w hitlerowsko- stalinowskie zwyczaje ministerialnej HOŁOTY z Ministerstwa Sprawiedliwości al. Ujazdowskie 11 w Warszawie. Po kilkunastodniowej GŁODÓWCE Urszuli ROWIŃSKIEJ na terenie ministerialnego obiektu OFIARY NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWYCH przestępców wróciła z pisemnym zapewnieniem, że sprawa samozwańczej DECYZJI „ojca chrzestnego” PS. DYZMA – herszt „koszalińskiej PIRAMIDY” b. V-ce Prezydent m. Koszalina – Stanisław GAWŁOWSKI – patrz : www.pokrzywdzeniprzezgawlowskiego.pl zostanie w trybie pilnym ZREWIDOWANA. SUPER HIT. Jak „zrewidowano” sprawę ROWIŃSKICH. Z udziałem Marek WINNICKI – komornik + bandyci w policyjnych mundurach „wynieśli na pałach” Urszulę i Wiesława Rowińskich. Wyp… ich z mieszkania jak psy … na ulicę. C U R I O Z U M Stanisław GAWŁOWSKI żołnierz PO – poseł (sekretarzyna w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Ochrony Środowiska zarządzający – 5mld złotych pranymi przez Szwajcarię na zakodowane konta) w dniu 29-09-2012r rozliczył się z Wiesławem. Swoim partyjnym kolegą z PO. GAWŁOWSKI pretendent do fotela po Donaldino TUSK. Buduje swoje IMPERIUM wzorem miliardera KULCZYKA. Polska JEST N I E P O D L E G Ł A, D E M O K R A T Y C Z N A i WOLNA. Do 1989r Pod przykrywką „budowy komunizmu” Niepospolita kurwa i złodziej kradła i grabiła Polski Naród. Po 1989r „PROsolidarnościowe” LARWY zżerają PRL-owskiego TRUPA. Aktualnie pod przykrywką „niszczenia komunizmu” HOŁOTA okrada i grabi Obywatela w Polsce rzekomo Wolnej, Niepodległej i Demokratycznej. Ministerstwo Sprawiedliwości , Racja Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski ?! czy pospolita KUPA GNOJU, plantacja bambusa i niewolnictwo ? pod przykrywką Orła z korona ale z gołą d … JEST Pomnik DONALDA - BASEN NARODOWY, ślizgacz MUCHA – ministra i … JEDEN Wielki P I C po polsku. NIECH żyje Polska …