Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
11 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA STRONNICTWO NARODOWE APEL DO MACIEJA GIERTYCHA

APEL STRONNICTWA NARODOWEGO DO PROF. MACIEJA GIERTYCHA

APEL

Prof. Maciej Giertych
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Ostatni Przewodniczący Rady Naczelnej
Stronnictwa Narodowego
Pierwszy Przewodniczący Rady Naczelnej
Stowarzyszenia Stronnictwo Narodowe

My niżej podpisani: seniorzy, członkowie, sympatycy Stronnictwa Narodowego, powodując się troską o przyszłość Ruchu Narodowego, zwracamy się do Pana Profesora z APELEM o pilne zwołanie Kongresu Stronnictwa Narodowego, na którym zostaną wybrane nowe władze Stronnictwa Narodowego.

Na I Kongresie Stowarzyszenia Stronnictwo Narodowe w dniu 31 stycznia 2004 r. stwierdzono, że STRONNICTWO NARODOWE JEST I BĘDZIE, a Pan omawiając ówczesną sytuację polityczną m.in. powiedział, że zadania, które nie może spełnić LPR, powinno spełnić Stronnictwo Narodowe. Do najważniejszych zaliczył Pan, obok innych, wypracowanie stanowiska w kluczowych dla Polski kwestiach, takich jak polityka zagraniczna, gospodarcza i kulturalna oraz szeroko pojęta praca formacyjna i programowa. I Kongres dokonał też wyboru nowych władz Stowarzyszenia Stronnictwo Narodowe.

Z wielkim bólem w sercu stwierdzamy, że wybrane władze SN do tej pory nie zwołały II Kongresu, i zaprzepaściły cały dorobek SN, które z wielkim trudem zostało reaktywowane w 1989 r. Mamy prawo przypuszczać, że wybrane władze SN świadomie chcą doprowadzić do całkowitego zaniku Stronnictwa Narodowego i tym samym do wymazania z pamięci Polaków jego dokonań oraz idei narodowej.

Tylko Stronnictwo Narodowe jest prawnym spadkobiercą ponad stuletniej, wielopokoleniowej działalności Obozu Narodowego w formacjach Ligi Narodowej, Stronnictwa Narodowo Demokratycznego, Związku Ludowo Narodowego, Obozu Wielkiej Polski i wielkiego dorobku, który przyniósł narodowi polskiemu niepodległość i państwo polskie przywrócone na mapę Europy w okresie pierwszej wojny światowej oraz wielkiej ofiary krwi złożonej przez narodowców na Ołtarzu Wolności Ojczyzny w czasie drugiej wojny światowej i po niej. Po reaktywowaniu w 1989 r. Stronnictwo Narodowe było organizatorem wielu konferencji naukowych, takich jak „O KATOLICKIE PAŃSTWO NARODU POLSKIEGO” w Krzeszowicach k. Krakowa i Dobromierzu k. Wałbrzycha, „O WIELKĄ POLSKĘ”, „POLITYKA POLSKI NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH PO PRZYSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ” i innych, oraz podejmowało inicjatywy w wielu miastach dotyczących m.in. zmiany nazwy ulic, rond na nazwę imieniem Romana Dmowskiego. To wreszcie Stronnictwo Narodowe podjęło starania, by w Warszawie stanął Pomnik Romana Dmowskiego.

Jednak za najważniejszą sprawę trzeba uznać, że to Rada Naczelna Stronnictwa Narodowego na swoim posiedzeniu w dniu 19 maja 2001 r. upoważniła Romana Giertycha, ówczesnego wiceprezesa Zarządu Głównego SN, do utworzenia Ligi Polskich Rodzin, która w swoich założeniach miała być parlamentarnym przedstawicielstwem Ruchu Narodowego. Było to największe osiągnięcie Stronnictwa Narodowego.

Dzisiaj z wielkim bólem w sercu stwierdzamy, że choć LPR w swoim statucie odwołuje się do Narodowej Demokracji, to nie jest partią narodową, gdyż raczej zmierza w kierunku chadeckim. Wielu członków SN jest poza LPR. Na taki stan rzeczy złożyło się kilka przyczyn, ale za najważniejszą należy uznać fakt, że to LPR, z fatalnym skutkiem dla siebie, odcięła się skutecznie od SN. Obecnie wobec wielu zagrożeń przed jakimi stanęła Polska, ale i wyzwań, dla sprawy narodowej liczy się każdy uświadomiony Polak. Jak więc LPR może skutecznie realizować swój program, pozostawiając członków i sympatyków SN na marginesie LPR.

Obecnie Stronnictwo Narodowe aby skutecznie podołać swojej misji musi dużo pracy włożyć w sprawy wewnętrzne, by je uporządkować i sformułować nową linię polityczną. Trzeba skoncentrować się na uporządkowaniu szeregów, uruchomieniu wewnętrznej pracy formacyjnej, rozbudowy szeregów członkowskich, zaplecza intelektualnego i własnej prasy oraz odzyskania lokalu SN w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 83/9 zawłaszczonego przez posła Bogusława Kowalskiego, członka Ruchu Ludowo-Chrześcijańskiego. Lokal ten został zakupiony na siedzibę SN z uzyskanych pieniędzy ze sprzedaży lokalu przy ul. Kruczej 46/118, który został zakupiony w 1995 r. dzięki olbrzymiej ofiarności oraz dużego wysiłku wielu członków SN.

Świadomi swoich obowiązków i zadań, wiernie stojąc na straży programu i idei narodowych, domagamy się pilnego zwołania Kongresu Stronnictwa Narodowego. Nikomu nie wolno zaprzepaścić dorobku i osiągnięć Stronnictwa Narodowego.

Niech żyje Wielka Polska!

Komentarz do apelu.

W pełni popieram akcje mającą na celu reaktywacje Stronnictwa Narodowego w Polsce. Utrzymywanie bowiem SN w bezruchu , apatii czy jakimś wyczekiwaniu jest zbrodnicze. Niesie to z sobą zgubne skutki dla naszej Ojczyzny, a co chyba wszyscy widza.

Stronnictwo Narodowe musi stać się aktywnym i wymiernym czynnikiem polskiej sceny politycznej, a którego celem jest zdobycie władzy.

Ostatnie 25 lat wydarzeń w Polsce to wielki manewr mający na celu definitywne oderwanie Narodu Polskiego od jego przeszłości. To celem podporządkowania także i tej społeczności „nad Wisłą” ideom masowej propagandy „porządku światowego” , która obecnie przetacza się przez świat.
My Polacy musimy stawić temu opór, bo porządek taki ma odbyć się kosztem Polski oraz - ogólnie - wartości, którym Polska hołduje.

Dla celów tych unifikacyjnych zmian , wyniszcza się rdzenny Naród Polski w jego własnej ojczyźnie. Czyni się to za pomocą siania demoralizacji , agresji kulturowych innych nacji, czy wyniszczenia gospodarczego.
Obcym żywiołom – na terenie Polski - daje się dogodne warunki do agresji przeciw Naszej Ojczyźnie. Udostępnia się im przywileje administracyjne, pomoc ekonomiczna a w perspektywie prawo do tzw. „zwrotu mienia” – nieruchomości czy nawet całych części terytorium polskiego. To pomimo, że nastąpiło przedawnienie prawa do stawiania jakichkolwiek pozwów ekonomiczno - majątkowych.

Łatwość z jaką obce żywioły zdobywają teren w Polsce – ze stratą dla naszych interesów narodowych wynika z bardzo prostego faktu - przerwania ciągłości kulturowej pokoleń Polaków powojennych.
My jesteśmy – bowiem - niejako narodem młodym, który począł się w latach 40-50 tych. Podczas kiedy żywioły antypolskie takiej przerwy kulturowej nie miały – a dzięki czemu górują na nami kulturowo ( organizacyjnie).

W imię właśnie odbudowy tej ciągłości kulturowej Naród Polski musi ratować wszystko to co tylko jest możliwe do uratowania. Ratowanie i odbudowa systemów społeczno – politycznych musi być naszym pierwszoplanowym obowiązkiem.
Stronnictwo Narodowe jest częścią tej spuścizny , która należy ocalić i ożywić.

To bardzo pilne. Czas bowiem pracuje na nasza niekorzyść.

Celem istnienia Stronnictwa Narodowego w Londynie – w całym okresie powojennym - była wola reaktywowania Stronnictwa na terenie Polski – tak szybko jak tylko będą ku temu formalne możliwości. Tak reaktywowane Stronnictwo miałoby kontynuować swe zadania, jak to czyniło do wybuchu wojny.

Oświadczam tu , że jako młody solidarnościowiec miałem dość dobre kontakty z wieloma emigracyjnymi Dzialaczami Stronnictwa czy też jego kierownictwem. Przez cały okres powojenny SN w Londynie był uznany jako jedyny kontynuator Stronnictwa 1939 – takie było stanowisko wszystkich ośrodków emigracji politycznej na Zachodzie.
Legalność i wyłączność prawna Stronnictwa Narodowego w Londynie potwierdzali też członkowie SN z 1939 Roku a zamieszkali w Polsce. Wszyscy byli zgodni : SN w Londynie – był jedynym legalnym – organem ( kontynuatorem ) Stronnictwa z 1939 roku, który jako jedyny ma prawo do kontynuacji działalności w Polsce.

Odbudowa Stronnictwa Narodowego w Polsce - wszyscy zgodnie deklarowali to jako główny cel ich wysiłku na emigracji a nawet i walki tam (*1).

Wymieniam nazwiska : w Antoni Dargas, Bożysław Kurowski, Jędrzej Giertych, Wacław Calus, Helena Milaszewska, Leon Mrzygłocki, Witold Olszewski, inni.

#

Podpisuje ten apel chociaż kierowanie go do osoby – w sensie organizacyjnym – prywatnej uważam za zgodę na prywatne zawłaszczenie Stronnictwa. Co jest i błędem i przyczynkiem do obecnego stanu SN.
Uważam , ze nie przyniesie to pożądanych skutków.

Korzystając jednak z okazji składam propozycje rozszerzenia akcji:
Proponuje powołanie biura tymczasowego komitetu rewindykacyjnego Stronnictwa Narodowego, ktory w trybie pilnym przygotowałby zjazd biura Stronnictwa w Warszawie – na początku jesieni.
To celem przygotowania usunięcia obecnych wladz SN i przygotowanie gruntu pod zjazd (legalny).

Takie biuro miałoby na celu:

- przygotowanie struktur SN

- wezwanie obecnych licznych SN- ow do samorozwiązania się ( przy jednoczesnym zabezpieczeniu nazwy w sądach).

- zwołanie zjazdu SN

- oddanie obecnych władz SN pod sąd koleżeński – o ile to na ma się skończyć tylko na tym.

Ważne jest także i to aby w struktury SN ( biura) wciągnąć członków SN z 39 roku lub londyńskiego. Jest to konieczne celem zmniejszenia zamieszania jakie istnieje w tej sprawie.
Tempo działań jest konieczne o ile możemy mówić o szansach nominowania członków SN do przyszłych wyborów, czy w ogóle.

Szansach dla Polski na przetrwanie.

Krzysztof Cierpisz

Szwecja, Lund 2007 05 03.

____________________________________________________________________________

(*1) Polacy w Polsce są mało świadomi faktu licznych akcji policyjno politycznych – jawnych i ukrytych – wymierzonych przeciw Stronnictwu Narodowemu na Zachodzie z siedziba główną w Londynie. Wykonawcami tych działań przeciw Władzom Stronnictwa były nie tylko służby tzw. komunistyczne ale na równi z nimi służby państw „wolnego świata”.
Nadmieniam to tu – celem - aby uzmysłowić innym osobom fakt kontynuacji tych działań przeciw SN w obecnej Polsce. Czego rezultatem jest operetkowość tego dzisiejszego stworu jakim jest to stronnictwo w jego obecnej postaci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~DearWist
10-03-2017 / 01:30
~Joshuawef
07-03-2017 / 15:35
~Joshuawef
07-03-2017 / 14:20
~Jameswog
01-03-2017 / 19:03
long term effects sildenafil 20mgsildenafilcitrate100mg.bid/ what is sildenafil citrate made of sildenafil" rel="nofollow">20mgsildenafilcitrate100mg.bid/">sildenafil 20 mg tablet meaning of sildenafil in hindi 20mgsildenafilcitrate100mg.bid/>http://20mgsildenafilcitrate100mg.bi sildenafil toxic dose
~Siba
25-12-2014 / 10:18
Yours is a clever way of thkniing" rel="nofollow">sdqwtodqvf.com">thkniing about it.
~Ashwini
20-12-2014 / 23:05
Shkoda shcho Redakciya wymknula takzoh mozhlyvist komentariv do statti Molytva za prymirennia (NS vid 16 travnia).Duzhe tishusia, shcho NS tak skoro zareahuvalo na ciu pryiemnu relihiyno-suspilnu podiyu (9 travnia). Odnak, koly chytaiu, shcho pols'kyi istoryk, dobre oznaiomlenyi z temoiu bratovbyvchoi borot'by (m.in. detalno doslidzhuvav trahediyu sela Verkhovyny), hovoryt pro nenaikrashchu, neprodumanu nacionalnu polityku mizhvoiennoi Polshchi , to boiusia, shcho pravdyvoho pol.-ukr. poiednannia, khrystyianskoho proshchennia provyn ta peredovsim vzaimnoho zrozuminnia, shche skoro ne bude. Rozumiyu, shcho poiednannia ne povynno poliahaty na licytaciyi provyn, ale taka lahidna ocinka antyukrayins'koi polityky peredvoiennoi Polshchi ne ie dopustyma dlia ukrayinciv.U statti zabraklo zhadky, komu zavdiachuiemo ciu molytovnu iniciatyvu. To peredovsim dvi osoby:o. Stefan Batruch ta ks. Jerzy Ważny (parokh kostela), iakyi vzhe ne raz davav dokazy pravdyvoho pol.-ukr. prymirennia. Vlasne ks. Ważny zainicyuvav vykonannia shche u 2001 r. cikavoho ikonostasu pols'kykh i ukr. sviatykh, iakyi vzhe kilkakratno vykorystano v riznykh pol.-ukr. inicyatyvakh.
~Zenon Dziedzic
19-02-2013 / 15:40
Potrzeba wyrwania SN z uśpienia jest obowiązkiem myślących narodowców. Słowa powyższego artykułu są aktualne. Organizujmy się, nie umierajmy w braku działania. Zenon Dziedzic były Prezes ZGSN