Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

APEL DO SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Konsekwencją analizy przedstawionych faktów i zdarzeń w oparciu na zgromadzony obszerny materiał dowodowy publicznie przedstawiony jest potrzeba niezwłocznej interwencji prawnej społeczności międzynarodowej w zbrodnię Smoleńską.

Wyegzekwowanie przez społeczność międzynarodową ustawowego zakazu zabijania obywateli Rzeczypospolitej, stosowania represji, prześladowań, dyskryminacji, poniżającego traktowania, utraty własności w stosunku do osób, organizacji społecznych lub instytucji, które składają Petycje do Parlamentu Europejskiego lub powiadamiają Komisję Europejską o wykorzystywaniu struktur Unii Europejskiej i środków finansowych pochodzących od podatników europejskich a przeznaczonych do realizacji polityki budżetowej Wspólnoty w aktach korupcji, defraudacji środków unijnych, przestępczości kryminalnej, legalizowania i wprowadzania środków finansowych pochodzących z przestępstw lub niewiadomego pochodzenia do obrotu prawnego (prania brudnych pieniędzy), przez osoby sprawujące władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą w Polsce i innych krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej a powiązanych z ujawnionymi strukturami kryminalnymi dawnych służb bezpieczeństwa Polsce i innych krajach wspierających międzynarodowy terroryzm.

Osoby te z racji pełnionych funkcji w państwach członkowskich Unii Europejskiej skutecznie i z premedytacją mordują, stosują represje, prześladowania, dyskryminację, poniżające traktowanie w celu zatuszowania i przedstawiania zdarzeń w innym świetle celem świadomego wprowadzenia w błąd co do okoliczności danej sprawy Parlamentarzystów lub instytucje Unii Europejskiej, Rady Europy lub inne, wykorzystując między innymi agentów służb specjalnych, tajnych współpracowników ich rodziny i byłe struktury totalitarne w tym celu.

Zbrodniarze totalitarni postępując w interesie określonych osób pozostają całkowicie bezkarni, ponieważ w sądach orzekają osoby spowinowacone lub współpracujące z nimi na zasadzie płatnego doradztwa.

Dochodzenie roszczeń z powodu wyżej opisanych szkód i krzywd doznanych jest niemożliwe. Strona procesowa stoi na z góry przegranej pozycji, ponieważ w sądach stosowane są różne techniki manipulacji sprawami w interesie totalitarnych aparatczyków.

Polegają one na niszczeniu zawartości części akt sprawy, wpinaniu dokumentów do akt na życzenie w zależności, kto akta ma kontrolować, wykonywaniu poleceń osób trzecich dotyczących wydanego orzeczenia, postanowienia, zarządzenia. Mimo złożenia w pełni uzasadnionych formalnych wniosków dowodowych, sędziowie oddalają je bez podania uzasadnienia, stosując totalitarną formułę: złożone wnioski w ocenie sądu nie zasługują na uwzględnienie.
Wnioski o zmianę składu sędziowskiego lub wyłączenie sędziego pozostawia się bez rozstrzygnięcia lub rozpatruje się przez osoby nieuprawnione, które oddalają złożony wniosek - pomimo, że Trybunał Konstytucyjny .

Te same zarzuty odnoszą się do manipulacji aktami spraw na forum międzynarodowym, gdzie skargi złożone w języku polskim są wybiórczo rozpatrywane i manipulowane składanymi wnioskami dowodowymi w zależności od sytuacji politycznej. O rozstrzygnięciu danej sprawy osoby nie są powiadamiane przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał lub inny organ międzynarodowy Zarzuty te dotyczą w szczególności Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i Parlamentu Europejskiego.

Zwracając się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innych tego typu instytucji napotyka się na tą samą grupę zainteresowaną posiadaniem na wyłączność własności w Polsce lub wymuszającą korupcję i płacenie haraczy na rzecz dawnych aparatczyków państwa totalitarnego.

Postępując w ten sposób stawiają na z góry przegranej pozycji osoby lub instytucje składające Petycje lub powiadamiające Komisję Europejską doprowadzając do ponownej wiktymizacji i utraty zaufania publicznego.

Osoba fizyczna, organizacja społeczna lub inny podmiot składający Petycję do Parlamentu Europejskiego albo powiadamiający Komisję Europejską o aktach defraudacji środków unijnych, korupcji, przestępczości kryminalnej, legalizowania i wprowadzania środków finansowych pochodzących z przestępstw lub niewiadomego pochodzenia do obrotu prawnego (prania brudnych pieniędzy) ma prawo do traktowania jej z godnością, szacunkiem i współczuciem. Posiada ona również prawo do bezpieczeństwa i ochrony oraz poszanowania jej życia rodzinnego i prywatnego. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na osobę powiadamiającą i nie powinna być ona narażona na dodatkowe dolegliwości wynikające ze złożenia Petycji lub powiadomienia Komisji Europejskiej lub innych instytucji międzynarodowych. Osobie takiej należy udzielić rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji na temat toczącego się w sprawie postępowania.

Powoływanie się na zagwarantowaną, przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka i obywatela, będącą źródłem jego wolności i praw, które władze publiczne państw członkowskich Unii Europejskiej mają obowiązek szanować i chronić oraz fakt, iż Wspólnota Europejska jest wspólnotą państw prawa, urzeczywistniającą zasady sprawiedliwości społecznej, w której każdy ma obowiązek przestrzegania prawa, a także zaleceń i dyrektyw wypracowanych przez międzynarodową społeczność a także Deklarację ONZ o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy, Europejską Konwencję o kompensacji dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy z 1983 r., Zalecenia Rady Europy Nr. (85) 11 w sprawie pozycji ofiary w prawie i procesie karnym, Zalecenia Rady Europy Nr.(87) 21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar przestępstw to fikcja jeżeli ma się do czynienia z dawnymi strukturami służby bezpieczeństwa w Polsce.

Te normy prawne jednak się nie przyjęły w forum międzynarodowym gdzie stroną jest państwo Polskie. Tolerowanie krzywdy jest największym złem.

Konkludując należy oświadczyć, że mimo demokratycznych instytucji realną władzę w Polsce nie sprawują wybrani w wolnych wyborach na określony czas przedstawiciele narodu, lecz funkcjonariusze publiczni pozostający bezterminowo dyspozycyjni wobec organizacji kryminalnej na bazie dawnego państwa totalitarnego posiadający moc wydawania decyzji, bardzo często z rażącym naruszeniem prawa skutkujących utratą dorobku całego życia lub wielu pokoleń spychając wybrane osoby i ich rodziny lub podmioty gospodarcze na margines życia społecznego, ekonomicznego i politycznego lub tuszowania pospolitych mordów na ludziach.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o zajęcie się przez Wspólnotę Międzynarodową zamachem na Prezydenta RP i osoby towarzyszące zabite pod Smoleńskiem (Rosja), represjami, prześladowaniami, dyskryminacją, i poniżającym traktowaniem wobec osób uczestników postępowań prowadzonych przez instytucje Wspólnoty Europejskiej lub inne instytucje międzynarodowe ze strony urzędników którzy dopuścili się lub istnieje podejrzenie że dokonali defraudacji środków unijnych, korupcji w przyznawaniu ich, wprowadzania środków niewiadomego pochodzenia do obrotu prawnego na obszarze Unii Europejskiej lub ich prób i innych aktów przestępczości kryminalnej z użyciem środków i instytucji unijnych.

Żądamy niezwłocznego ujawnienia wszystkich urzędników Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych będących członkami lub współpracownikami dawnej służby bezpieczeństwa w Polsce i ich powinowatych ze względu na ujawniony charakter kryminalny struktur tych służb oraz należących do ujawnionej grupy społecznej osób wpierających międzynarodowy terroryzm.

Wpisania Rzeczpospolitej Polskiej na listę państw wspierających międzynarodowy terroryzm do czasu ujawnienia wszystkich osób powiązanych z dawnymi organami bezpieczeństwa oraz niezwłocznego zwrotu nieruchomości zagrabionych do chwili złożenia niniejszego raportu przez przestępców totalitarnych z użyciem konstytucyjnych organów państwa polskiego.

Rafał Gawroński.

Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.

Warszawa, dnia 07 czerwca 2010 roku.

Mail: rafal-gawronski@wp.pl

Tusk z Komorowskim - katyńscy towarzysze zamachu?
Rafał Gawroński.

JAKI KANDYDAT TAKI ORGAN JEGO WŁADZY... :-).

Poseł Palikot kolejny raz z sejmu czy z siebie robi cyrk?
- relaks nie tylko na weekend :-)

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~nasz kandydat
08-06-2010 / 00:00
Dlaczego uważam, że powinienem zostać prezydentem 07.06.2010 Wielu ludzi pyta mnie, dlaczego uważam, że powinienem zostać prezydentem. W dużym skrócie przedstawię, więc kilka powodów: 1. Jestem kandydatem zwykłych ludzi. Tak jak 99% Polaków nie jestem członkiem establishmentu, ale normalnym, zwykłym człowiekiem pracy, który woli wolny czas spędzić z rodziną, niż na przyjęciach u oligarchów. 2. Wiem, co to praca i rodzina. Pochodzę z rodziny wielodzietnej. Miałem dziewięcioro rodzeństwa więc wiem, jakie problemy dotyczą takich rodzin. Wszystko, co mam wypracowałem własnymi rękoma, najpierw w państwowym sektorze rolnictwa, następnie prowadząc działalność produkcyjną na własny rachunek. Od 33 lat jestem żonaty. Wraz z Ireną mamy troje wspaniałych dzieci. Znam problemy rodziców z własnego doświadczenia. Wiem ile pracy i pieniędzy wymaga w polskich warunkach wychowanie i wykształcenie dzieci. 3. Umiem budować struktury i organizować ludzi. Jestem założycielem i przywódcą jedynej partii, wyrosłej z autentycznego ruchu społecznego - samoobrony ofiar transformacji ekonomicznej i liberalnej polityki śmierci prowadzonej przez kolejne rządy III RP. Tworząc wraz z innymi działaczami Samoobronę, nie niszczyliśmy struktur innych partii, ale zaktywizowaliśmy politycznie ludzi dotąd znajdujących się poza życiem publicznym. Pozostałe ugrupowania powstały natomiast na gruzach innych partii, my zaś budowaliśmy wszystko od zera, nie burząc niczego, co już było. 4. Zawsze byłem z ludźmi i broniłem ich praw. W latach 90. i na początku tego stulecia organizowałem liczne protesty w obronie najbiedniejszych i pokrzywdzonych przez system. Nigdy nie bałem się stanąć w obronie potrzebujących pomocy oraz mówić prawdę o tych, którzy oszukują i okradają społeczeństwo. Zasiadając dwie kadencje w sejmie i pełniąc funkcje ministerialne, zawsze odrzucałem niewątpliwie kuszące oferty przystąpienia do establishmentu, niezależnie od tego, czy wysuwane były z prawej, czy lewej jego strony. W parlamencie bardzo wiele razy występowałem w obronie ludzi, a przeciw układom i patologiom obozu władzy. Zapłaciłem za to wysoką cenę pomówień o różnorakie niegodne czyny od molestowania po szpiegostwo i to na rzecz... wywiadów kilku państw na raz. Jednak fakt, że cały czas mam czyste sumienie sprawia, że było warto! 5. W wielu sprawach tylko ja miałem rację. Jako jedyny szef parlamentarnej partii byłem od początku do końca przeciwko wysłaniu polskich wojsk na wojny w Iraku i Afganistanie. Jako jeden z nielicznych ostrzegałem przed godzącymi w polskie interesy narodowe warunkami wejścia do UE, w wyniku przyjęcia których polscy rolnicy otrzymują kilka razy mniejsze dopłaty niż rolnicy z krajów starej Unii. Jako jeden z naprawdę niewielu, odsądzany od czci i wiary za rzekomą prorosyjskość, domagałem się dobrosąsiedzkich stosunków ze Wschodem. Jako jedyny mówiłem o potrzebie reformy NBP i OFE. Dziś niemal wszyscy mówią to samo. Tylko, że ja o tym mówiłem pierwszy i gdyby mnie wtedy posłuchano, Polacy zaoszczędziliby wiele niepotrzebnie wydanych publicznych pieniędzy. 6. I powód chyba najważniejszy: Ja jako jedyny gwarantuję realną zmianę! Pozostali kandydaci chcą kontynuacji tego, co jest. Im zależy jedynie na utrzymaniu w swoich rękach łupów zagarniętych społeczeństwu pod przykrywką prywatyzacji i cięć budżetowych. Oni zmieniają swoje poglądy kilka razy do roku, a programy dostosowują do bieżących wydarzeń. Ja od początku mówię to samo, trzymając się jednego, jedynego programu, uznającego, że najważniejsze wartości to: CZŁOWIEK, RODZINA, PRACA I GODNE ŻYCIE! (-) Andrzej Lepper
~Aferka
08-06-2010 / 00:00
Zalecam nie przekazywać dezinformacji o P. Kononowiczu głownym ideologu platfusów. To że nie będzie niczego jest obecnie realizowane u powodzian. Zapytajcie ich co zrobią z pomocą Tuska i jego Rządu 6 tys. złotych ? To nawet na porządny pogrzeb za mało a gdzie stypa ?
~Aferka
08-06-2010 / 00:00
Na ziemie odzyskane przesiedlano kresowian z wyjątkiem patriotów których mordowano lub zmuszano do kapowania. Najlepszym takim przykładem symbiozy władzy ludowej i arytokracji był dzieduszycki. Co zaś się tyczy komorowskich to widać ten zgniły owoc po służbach specjalnych totalitarnych .
~MAVERIX
07-06-2010 / 00:00
Odważny z Pana gość. Popieramy Pana poglądy. W Strukturach sądowniczych są "osoby" zainteresowane zwykłym rozbojem. Przestępcy o wysokim IQ na masową skalę włażą do tych struktur jako "funkcjonariusze publiczni", ponieważ kradzież w ich wykonaniu jest praktycznie nie karana. Jednak najgorsi są tacy zwykli ulegli funkcjonariusze, którzy bezwolnie wykonują polecenia swoich "szefów". I to oni powinni być surowo karani bo te zwykłe pionki od protokolanta (który na polecenie sędziego zmienia protokoły) poprzez aplikanta, sędziego ..itd jednym pociągnięciem długopisu , usunięciem dokumentu z akt sprawy... etc dokonują nieprawości. BEZ NICH TAKI PRZESTĘPCA PRZECIEŻ NIE MÓGŁBY KRAŚĆ. Oni są siłą napędową całego systemu.