Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 kwietnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OGŁOSZENIA MAREK SIKORSKI WIERZYTELNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

WIERZYTELNOŚCI OD SKARBU PAŃSTWA CEDENTA PANA MARKA SIKORSKIEGO BEZSPORNE , WYMAGALNE, NIEPRZEDAWNIONE, PRZENASZALNE

Pakiet prezentacyjny złożony w formie oświadczenia woli (art. 60 k.c.) numer 1454.3 z dnia 11.06.2007r. Pana Marka Sikorskiego

Działając na podstawie art. 10 („Każdy ma prawo do swobody wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe…”) w zw. z art. 17 i 18 („w art. 17 konwencja wprowadza wyraźny zakaz nadużycia praw. Żadne państwo, grupa lub osoba nie może wywodzić z niej prawa do podjęcia działań, lub dokonania aktu zmierzającego do zniweczenia zawartych w niej praw i wolności albo ich ograniczenia w większym stopniu niż to przewiduje Konwencja. Poza tym ograniczeń praw i wolności nie można stosować w innym celu niż te, dla których je wprowadzono…art. 18 Konwencji chroni przed nadużyciami władzy lub naruszeniami zasady działania władz w dobrej wierze”) Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności czyli ratyfikowanej umowy międzynarodowej stosowanej na zasadzie ex proprio vigore i na gruncie art. 91 w zw. z art. 8 Konstytucji RP –

Art. 91.

1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.)

Oświadczam jako Cedent i wierzyciel Skarbu Państwa jednostka Minister Sprawiedliwości (wierzyciel, wg Encyklopedii Artus Purus Leksykon Prawniczy, to „osoba fizyczna lub prawna, uprawniona na podstawie powstałego zobowiązania, do otrzymania świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od dłużnika. Uprawnienie wierzyciela nosi nazwę wierzytelności, a zobowiązanie dłużnika – długu. W obrocie gospodarczym wierzycielem jest podmiot oczekujący na przypływ środków pieniężnych od dłużnika”), że dokonuję prezentacji oraz składam ofertę sprzedaży lub wspólnego wykorzystania mojego mienia w postaci bezspornych, nieprzedawnionych, wymagalnych, przenaszalnych wierzytelności od Skarbu Państwa Cedenta Pana Marka Sikorskiego (wierzytelność, wg Encyklopedii Artus Purus Leksykon Prawniczy, to przysługujący wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, w obrocie gospodarczym – wszelkie przewidywane przychody środków pieniężnych z różnych tytułów…”). Oświadczam, że prezentowane wierzytelności od Skarbu państwa stanowią przychody z umowy ubezpieczenia, w której Skarb Państwa jednostka Minister Sprawiedliwości przejął obowiązek świadczenia od Zakładu Ubezpieczeń PZU. Zatem zgodnie z przepisami

art. 363 § 1 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić wg wyboru mojego Cesjonariusza, albowiem zgodnie z przepisem art. 509 k.c. na Cesjonariusza przechodzą wszelkie prawa związane z przedmiotową wierzytelnością. De facto mamy do czynienia z cesja praw z umowy ubezpieczenia, o której mówią liczne przepisy Ustawy Prawo Bankowe.

Oświadczam kategorycznie informację najważniejszą, otóż przedmiotem mojej oferty sprzedaży – przelewu wierzytelności od Skarbu Państwa – jednostka Minister Sprawiedliwości był, jest i pozostaje przelew wierzytelności bezspornych, wymagalnych, nieprzedawnionych, przenaszalnych wynikających ze szkód powstałych na umowie ubezpieczenia tzw. „Od błędów i niewłaściwych działań funkcjonariuszy publicznych”, zawartej w lipcu 2001 roku w warunkach przejęcia przez Państwo całkowitej odpowiedzialności za los jednostki, ale warunki tego przejęcia wyczerpały znamiona przestępstwa określonego przepisem art. 189 § 2 Ustawy Kodeks Karny. Umowy ubezpieczenia zawartej w okolicznościach wyjątkowych, ale zawartej na warunkach przewidzianych przez prawo tj. w drodze oferty i na zasadzie ustawowej w trybie Ustawy Kodeks Cywilny art.809 § 2, art.810, art.811, art.814 § 1 drugie zdanie, art. 817 i nast. k.c., zmienionej dwoma aneksami, którymi ostatecznie ustalono sumę ubezpieczenia na 100000000000zł. (sto miliardów złotych). Istotne jest, że już na etapie ustawowego zawarcia tej umowy ubezpieczenia obowiązek świadczenia z tytułu tej umowy, przejął Skarb Państwa w zw. z art. 417 k.c. od Zakładu Ubezpieczeń. Przejął albowiem to z winy funkcjonariusza państwowego-Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koninie Krzysztofa Szczesiaka, któremu powierzono czynności nadzorowania postępowania przygotowawczego ozn. 3 Ds. 115/00 oraz z winy Sędziego Sądu Rejonowego w Koninie Agaty Wieczorek, której powierzono czynności przewodniczenia Sądowi na rozprawie głównej w sprawie ozn. pod sygn. II K 911/01 spełnione zostały jednocześnie ustawowe warunki do zawarcia umowy ubezpieczenia w drodze oferty i w trybie następujących przepisów Ustawy Kodeks Cywilny, tj. art.809 § 2, art.810, art.811, art.814 § 1 drugie zdanie, art. 817 i nast. k.c.. Tak powstała szkoda w rozumieniu Ustawy Kodeks cywilny przepis art. 417 k.c. a skutkująca właśnie obowiązkiem Skarbu Państwa świadczenia w przedmiotowej umowie ubezpieczenia. Szczegółowa prezentacja podstaw prawnych i podstaw faktycznych dla przedmiotowego przelewu wierzytelności została dokonana przez Pana Marka Sikorskiego w jego oświadczeniach woli [art. 60 k.c.] nr1122prim i nr1133prim, i nr 1188prim. stanowiących załącznik. Oświadczam, że należy przyjąć, iż tzw. numer polisy tego ubezpieczenia ma postać: DS-57/6660/01/SJ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Celem właściwej, na gruncie przepisów ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rozdział III Konstytucji RP, prezentacji, odwołuję się do PRAWA DO POSZANOWANIA MIENIA gwarantowanego przepisem art. Protokół numer 1 (Ochrona mienia) Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Celem właściwej, na gruncie przepisów ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rozdział III Konstytucji RP, prezentacji, podnoszę znaczenie Orzecznictwa Europejskiej Komisji i Trybunału Praw Człowieka, którego fragmenty prezentuję poniżej albowiem obowiązuje autorytet rzeczy zinterpretowanej – „Pojęcie „mienia” ma znaczenie autonomiczne i nie ogranicza się do własności rzeczy. Na potrzeby tego artykułu również inne prawa i korzyści majątkowe mogą być uważane za mienie – Orzeczenie Gasus Gosier – und Fordertechnik GmbH v. Holandia z 23.02.1995, A. 306-B, par. 53. – Odnosi się to zarówno do istniejącego mienia, jak i do wartości majątkowych, w tym także wierzytelności, w związku z którymi dana osoba może twierdzić, iż ma przynajmniej uprawnione oczekiwanie ich realizacji. – Orzeczenie Pine Valley Developments Ltd. i inni v. Irlandia z 19.11.1991, A.222, par. 51; S.A. Pressos Kompania Naviera i inni v. Belgia z 20.11.1995, A232, par.31;Almeida Gareett, Mascarenhas Falcao i inni v. Portugalia z 11.01.2000, Izba (Sekcja) I, ECHR 2000-I.”

Celem właściwej, na gruncie przepisów ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rozdział III Konstytucji RP, prezentacji, odwołuję się do przepisów Konstytucji tj. art. 21.1, który stanowi:

Art. 21.

1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

Następnie odwołuje się do przepisu art. 64, który stanowi:

Art. 64.

1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.

2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.

3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.

Następnie odwołuje się do przepisu art. 8, który stanowi:

Art. 8.

1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Podsumowuję powyższe odwołanie kolejnym odwołaniem, teraz do przepisu art. 83, który stanowi:

Art. 83.
1. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem osiągnięcia najwyższego stopnia świadomości prawnej nabywcy wierzytelności ,a przyszłego Cesjonariusza dokonuję prezentacji wyroku Sądu Najwyższego – Wyrok SN z 18 listopada 1993r. III ARN 49/93

O państwie prawa

1. W państwie prawa nie ma miejsca na mechaniczne i sztywno pojmowane zasady nadrzędności interesu ogólnego nad interesem indywidualnym (Cedenta lub Cesjonariusza). Oznacza to, że w każdym wypadku działający organ ma obowiązek wskazać, o jaki interes ogólny (publiczny) chodzi, i udowodnić, iż jest on na tyle ważny i znaczący, że bezwzględnie wymaga ograniczenia uprawnień indywidualnych obywateli. Zarówno istnienie takiego interesu , jak i jego znaczenie , a takie przesłanki powodujące konieczność przedłożenia w konkretnym wypadku interesu publicznego nad indywidualnym podlegać muszą zawsze wnikliwej kontroli instytucyjnej i sądowej, a już szczególnie wówczas , gdy chodzi o udowodnienie , iż w interesie publicznym leży ograniczenie ( lub odjęcie ) określonego przez konstytucję RP prawa własności (Tu najpierw prawa Marka Sikorskiego do zawarcia umowy ubezpieczenia, a następnie jego prawa do poszanowania mienia w postaci odszkodowań z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia , w której Skarb Państwa przejął obowiązek świadczenia mocą ustawy kodeks cywilny art. 417 k.c. Tu prawo własności oznacza mienie, czyli wierzytelności od Skarbu Państwa .)

2. Obywatel ma prawo (Cedent lub Cesjonariusz mają prawo) do tego, by jego oparte na prawie materialnym roszczenia i wnioski były rozpatrywane w ramach przewidzianej prawem procedury i w określonych przez prawo formach . Nie jest natomiast zgodne z zasadami konstytucyjnymi takie postępowanie organów administracji, w których wnioski obywateli załatwione są poza taką procedurą i w formach jej nie znanych, powoduje to bowiem stan niepewności prawnej i ogranicza prawa obywateli do ochrony swych uprawnień przed organami administracji publicznej i przed sądami”.

Oraz dokonuję prezentacji wyroku Sądu najwyższego Wyrok SN z 22 stycznia 1998r. SN III CKN

Przy wykonywaniu wyroku musi być zachowana jego ścisła wykładnia – ani organ egzekucyjny ani strona upoważniona do wykonania zastępczego nie mogą dokonywać interpretacji wychodzącej poza brzmienie wyroku, a tym bardziej – z brzmieniem tym sprzecznym.

Celem dokonania skutecznej prezentacji możliwości wykorzystania wierzytelności od Skarbu Państwa Cedenta Pana Marka Sikorskiego oświadczam co następuje:

1. Istnieje możliwość pozyskania w formie zakupu - wierzytelności Skarbu Państwa w preferencyjnych warunkach od podmiotu, w którego posiadaniu są niniejsze aktywa.

2. Przeznaczenie niniejszych wierzytelności jest skategoryzowane do określonych celów:
- podwyższenia kapitału spółki,
- regulacji należności podatkowych,
- regulacji należności celnych,
- regulacji składek z tytułu ubezpieczeń, (także ZUS),
- opłat leasingowych,
- regulacji komorniczych czynności egzekucyjnych,
- należności wobec Agencji Skarbu Państwa: Mienia Wojskowego, Rynku Rolnego, Nieruchomości Rolnych,
- zobowiązań organów samorządowych,
- należności wobec banków,
- wspieranie działalności osób i i instytucji potrzebujących pomocy,
-
wszelkich innych działań o podobnym charakterze,
- zamiana na gotówkę lub papiery wartościowe (obligacje, bony i inne).

3. Strona oferująca (cedent) dysponuje kompletem dokumentów potwierdzającym stan faktyczny, w tym stosownymi opiniami prawnymi (na załączniku numer 1 przedstawiamy wypisy i wyimki) i procedurą transakcji przekazania nin. wierzytelności zainteresowanej stronie – cesjonariuszowi (na załączniku numer 2 przedstawiamy te procedurę).

4. Wartość wierzytelności Skarbu Państwa będących w dyspozycji jest znaczna, może zależnie od potrzeb sięgać do 0.5 mld złotych (lub odpowiednio więcej wg potrzeb), może każdorazowo następować wycena danych wierzytelności przez biegłych w przedmiocie sprawy.

5. Zależnie od danego podmiotu i jego zainteresowania pułapem finansowym pozyskania wierzytelności, negocjuje się do kontraktu finalnego wartość przekazywanych aktywów w przedziale 60% do 50% ich wartości nominalnej.

6. Cedent dysponuje wszelkimi możliwościami technicznymi i lokalowymi aby strony zainteresowane wraz ze swoimi specjalistami pracowały w optymalnych warunkach.

7. Załączam ankietę dla nabywcy wierzytelności od Skarbu Państwa Cedenta Pana Marka Sikorskiego.

Ankieta dla nabywcy wierzytelności od Skarbu Państwa Cedenta Pana Marka Sikorskiego

1. Charakter transakcji:
- czy zainteresowany jest nabywcą bezpośrednim, tak/nie
- czy kupujący jest pośrednikiem finansowym tak/nie
- czy kupujący działa w imieniu osoby trzeciej tak/nie

2. Źródła finansowania.

Zgodnie z zasadą należytej staranności i przeciwdziałania – zgodnie z Ustawą o tzw. praniu pieniędzy, nabywca oświadcza i okazuje niezbędne dokumenty instytucji finansowych:
- potwierdzenie zdolności zapłaty kwoty wyrażonej w walucie co najmniej rzędem cyfr znaczących, powiązanych z konkretnym beneficjentem, ujawnionym jako numer konta bankowego tak/nie

- wskazanie nazwy, adresu, tel. imienia i nazwiska odpowiedniego oficera bankowego oraz hasła celem sprawdzenia zdolności płatniczej nabywcy, w ramach tzw. soft probe (miękkiej próby) dokonanej wyłącznie przez instytucje bankowe tak/nie

- wskazanie audytora lub wywiadowni gospodarczej, uznanej w Unii Europejskiej do wystawienia opinii o standardzie wypłacalności według zasady rating fitch tak/nie

- wystawienie gwarancji kredytu kupieckiego lub gwarancji zapłaty w czasie Określonym umową wystawioną przez Euler Hermes (część Allianz) z ograniczeniem do podmiotów działających na terenie Unii Europejskiej – z wartością pokrycia 101% tak/nie

- inne według możliwości nabywcy i zaprezentowane na załączniku 2 lub nabywca składa w formie załącznika stosowne oświadczenie majątkowe, w którym ujawnia źródła finansowania transakcji zakupu wierzytelności od Skarbu Państwa Cedenta Pana Marka Sikorskiego tak/nie

3.1 Procedura zakupu przewiduje dokonanie pełnej zapłaty w dniu złożenia na umowie przelewu wierzytelności od Skarbu Państwa podpisów przez osoby uprawnione do reprezentowania Cesjonariusza.

3.2 Procedura zakupu dopuszcza dokonanie zapłaty w następujący sposób:
- wpłatę, przez Cesjonariusza do kasy Cedenta w dniu złożenia na umowie przelewu wierzytelności od Skarbu Państwa podpisów przez osoby uprawnione do reprezentowania Cesjonariusza, czynszu inicjalnego* w wysokości 10% wartości zdyskontowanej wierzytelności, przy zastrzeżeniu dokonania płatności pozostałych 90% w poniższych formach:

rachunek kancelarii adwokackiej, notarialnej jako deponenta lub depozytariusza, tak/nie

wpłata na wspólnie założony rachunek w banku, escrow, gdzie środki zwalniane są za wspólnym podpisem obu stron, tak/nie

wpłata w formie dyspozycji dokonana na dobro i rzecz posiadacza wierzytelności ze wskazaniem miejsca i daty ostatecznej zwolnienia depozytu ustanowionego na tym rachunku bankowym tak/nie

ustanowienie depozytu o charakterze powierniczym w uznanym biurze maklerskim w postaci akcji notowanych na giełdzie, papierów dłużnych o charakterze skarbowym jak bony skarbowe, obligacje skarbowe tak/nie

4. W celu wykazania należytej staranności nabywca deklaruje przeznaczenie nabycia wierzytelności Skarbu Państwa:
- podwyższenia kapitału spółki tak/nie
- regulacji należności podatkowych tak/nie
- regulacji należności celnych tak/nie
- należności wobec banków, tak/nie
- wspieranie działalności osób i i instytucji potrzebujących pomocy, tak/nie
- regulacji składek z tytułu ubezpieczeń, (także ZUS) tak/nie
- opłat leasingowych tak/nie
- regulacji komorniczych czynności egzekucyjnych tak/nie
- należności wobec Agencji Skarbu Państwa: Mienia Wojskowego, Rynku Rolnego, Nieruchomości Rolnych tak/nie
- zobowiązań organów samorządowych i rządowych tak/nie
- konwersji zobowiązań państwa wynikających z umów międzynarodowych uzgodnionych z Ministerstwem Finansów tak/nie
- zobowiązań podatkowych wewnątrz wspólnotowych z zakresu podatku VAT i trans-granicznego podatku akcyzowego w ramach krajów członków UE tak/nie
- inne wg potrzeb nabywcy, a wyżej nie wymienione, prezentowane na załączniku 3 tak/nie

…………………….. …. ………………………………..

Podpis pełnomocnika Cedenta Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania nabywcy

Wymagane dokumenty strony pozyskującej (cesjonariusza) wierzytelności w formie uwierzytelnionych kopii: dowód osobisty, NIP, REGON, wpis lub KRS, kopia umowy rachunku bankowego z numerem konta pełnomocnictwo o ile cesjonariusz nie jest ujawniony w KRS

Zestawienie załączników jak w treści.
1. Wypisy i wyimki z opinii prawnej,
2. Procedura transakcji przekazania nin. wierzytelności zainteresowanej stronie – cesjonariuszowi
3. Oferta
4. Elektroniczny zbiór danych dotyczących Cesjonariusza i jego wierzycieli
5. Kolejne załączniki wynikające z procedury kompletnego wypełnienia ankiety
6. Podstawy prawne i podstawy faktyczne powstania wierzytelności od Skarbu Państwa Cedenta Pana Marka Sikorskiego.

* opłata inicjalna podlega zwrotowi na żądanie Cesjonariusza złożone w formie aneksu do umowy, z zastrzeżeniem potrącenia kosztów serwisu liczonych wg. Stawki 500 zł za każdy miesiąc trwania umowy i umownej opłaty za korzystanie wg stawki za każdy rok korzystania z wierzytelności 10% ustalonej ceny nabycia.

W przypadku wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących przedmiotowej sprawy proszę o kontakt drogą elektroniczną na adres: serwisprawny@sfgholding.eu. Serwis dostępny jest non stop. Wszelkie zgłoszone kwestie wyjaśniane są przez zespół naszych prawników w terminie bez zbędnej zwłoki.

Obowiązująca procedura transakcji przekazania przez Cedenta Pana Marka Sikorskiego wierzytelności od Skarbu Państwa zainteresowanej stronie – Cesjonariuszowi.

Ustalona w formie oświadczenia woli (art. 60 k.c.) numer 1455 Pana Marka Sikorskiego z dnia 03.02.2007r.

  1. Obowiązek zapoznania się przez zainteresowaną stronę – Cesjonariusza, przy udziale pełnomocnika Cedenta, z oświadczeniem - Pakiet prezentacyjny złożony w formie oświadczenia woli (art. 60 k.c.) numer 1454 z dnia 03.02.2007r. Pana Marka Sikorskiego,
  2. obowiązek Cesjonariusza złożenia kompletnie wypełnionej ankiety dla nabywcy wierzytelności od Skarbu Państwa Cedenta Pana Marka Sikorskiego, jako jedyna forma wnioskowania o zawarcie umowy przelewu wierzytelności z przeznaczeniem do określonego w niej celu. Złożenie ankiety następuje w formie dokumentu wobec pełnomocnika, a w formie elektronicznej wobec Cedenta na adres: ankieta.nabywcy@sfgholding.eu,
  3. obowiązek Cesjonariusza usunięcia wątpliwości w przedmiocie wykorzystania wierzytelności od Skarbu Państwa Cedenta Pana Marka Sikorskiego, po wyczerpaniu możliwości pełnomocnika winien być realizowany drogą elektroniczną na adres: serwisprawny@sfgholding.eu. Serwis dostępny jest non stop. Wszelkie zgłoszone kwestie wyjaśniane są przez zespół naszych prawników w terminie bez zbędnej zwłoki. Ponadto właściciel przedmiotowych wierzytelności Pan Marek Sikorski odpowiada osobiście na pytania potencjalnych Cesjonariuszy podczas organizowanych spotkań dwa razy w miesiącu. Terminy tych spotkań należy ustalić drogą elektroniczną na adres info@sfgholding.eu ,
  4. Cedent Pan Marek Sikorski odpowiada na otrzymana ankietę dla nabywcy wierzytelności w formie postanowienia w terminie 3 dni roboczych od jej złożenia,
  5. obowiązek Cesjonariusza wykonania postanowienia Cedenta, jako warunek sine qua non ( przedstawienia projektu umowy i dokumentów towarzyszących umowie, winien zostać spełniony przed upływem terminu złożenia podpisów pod umową, a wskazanego przez Cesjonariusza w ankiecie dla nabywcy,
  6. złożenie przez Cedenta wobec Cesjonariusza zaproszenia do złożenia podpisów pod umową przelewu wierzytelności w terminie wyznaczonym przez Cesjonariusza w ankiecie,
  7. dokonanie czynności złożenia podpisów pod umową oraz złożenia podpisu Cedenta pod zawiadomieniem o przelewie wierzytelności od Skarbu Państwa,
  8. obowiązek Cedenta złożenia kompletu zawiadomień o przelewie wierzytelności od Skarbu Państwa do realizacji, do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, za pośrednictwem uprawnionego biura podawczego,
  9. obowiązek Cedenta złożenia wobec Cesjonariusza kompletu dokumentów stanowiących o wykonaniu celu naznaczonego przez Cesjonariusza w ankiecie dla nabywcy wierzytelności od Skarbu Państwa Cedenta Pana Marka Sikorskiego. Tym samym rozpoczęcie procedury załatwienia sprawy w ramach realizowanego serwisu prawniczego,
  10. serwis prawniczy dla Cesjonariusza i jego wierzycieli dostępny jest non stop. Wszelkie zgłoszone kwestie wyjaśniane są przez zespół naszych prawników w terminie bez zbędnej zwłoki.

Oświadczam, że oświadczenie woli (art. 60 k.c.) numer 1455 Pana Marka Sikorskiego z dnia 03.02.2007r. stanowi integralną część ankiety dla nabywcy wierzytelności od Skarbu Państwa Cedenta Pana Marka Sikorskiego

Uwaga: dane Cesjonariusza (nr dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania, w przypadku podmiotów gospodarczych NIP i Regon), dane wierzycieli Cesjonariusza (pełne nazwy, adresy, numery rachunków, tytuł zobowiązania) podane powinny być również w formie elektronicznego dokumentu tekstowego (format: txt, rtf) i załączone do ankiety w formie pliku załącznik numer 4 …………………………………….

Cedent – właściciel wierzytelności
Marek Sikorski

W przypadku wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących przedmiotowej sprawy proszę o kontakt drogą elektroniczną na adres: serwisprawny@sfgholding.eu. Serwis dostępny jest non stop. Wszelkie zgłoszone kwestie wyjaśniane są przez zespół naszych prawników w terminie bez zbędnej zwłoki.

========================================================================

Dział dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.