Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 kwietnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA ZBIGNIE DMOCHOWSKI LIST OTWARTY DO RADIA MARYJA TELEWIZJA TRWAM NASZ DZIENNIK STWARZYSZENIE RODZINA POLSKA

Stowarzyszenia RODZINA POLSKA Wnioski Walnych Zebraniach Członków
Stowarzyszenia dr hab.inż.em.prof.P.B. Zbigniew Dmochowski

List otwarty do Wielebnego Ojca Dyrektora Radia MARYJA i Telewizji TRWAM.

Wielebni Ojcowie!

Szanowne Panie i Panowie!

Z moich analiz wynika, że nie tylko RADIO MARYJA, Telewizja TRWAM i NASZ 
DZIENNIK są zamieszane w konglomerat anty- i filosemityzmu, ale że dotyczy 
to także władz Stowarzyszenia RODZINA POLSKA, a w szczególności prof. Piotra 
Jaroszyńskiego , prezesa Stowarzyszenia, który okazał się nie tylko 
tchórzliwym filozofem (dla swej kariery naukowej popierającym terroryzm
państwowy USA i barbarzyństwo wojsk okupacyjnych w Afganistanie i Iraku, 
wprowadzających w tych państwach pseudodemokrację w stylu amerykańskim), 
ale także filosemitą , broniącym interesów filosemickich w wymienionych 
mediach przy dźwiękach melodii patriotycznych i katolickich, zawartych w 
jego wielu publikacjach , promowanych na wielu kontynentach przez wielu 
sponsorów duchownych i świeckich.

Dlatego też na przykładzie łamania zasad statutowych Stowarzyszenia 
RODZINA POLSKA przedstawię jedynie sprawę uchwalania i realizacji 
wniosków zgłaszanych corocznie na Walnych Zebraniach Członków 
Stowarzyszenia.
Na corocznych tych zebraniach zgłaszane są wnioski, które po 
zatwierdzeniu powinny być realizowane. W wielu przypadkach nawet 
zatwierdzone wnioski nie były dotąd realizowane.
Natomiast na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia , które odbyło się 
w dniu 17 czerwca 2006r. w Ostrołęce przedstawiłem 7 wniosków.
Wszystkie one miały być rozpatrzone i zatwierdzone lub odrzucone przez 
Zarząd Główny Stowarzyszenia i skierowane do ewentualnej realizacji.
Minęło prawie 10 miesięcy i żadnych działań , mimo przypominania, prezes 
prof. Piotr Jaroszyński nie podejmował twierdząc arogancko na Zebraniach 
Zarządu, że są to "głupie" wnioski (oczywiście mądre wnioski byłyby ze 
strony prezesa, ale żadnych takich wniosków prezes na żadnym Walnym 
Zebraniu Członków nie przedstawił).
Dlatego też zostałem zmuszony do napisania w dniu 9 maja 2007r. pisma w 
tej sprawie do Pani Barbary Matalińskiej , sekretarza Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia. List mój pozostał bez odpowiedzi, natomiast w dniu 13 
czerwca 2007r. zostałem powiadomiony o podjęciu zaocznie  (bez mojej 
obecności) uchwały przez Zarząd Główny Stowarzyszenia o ustaniu mojego 
członkostwa (wykluczeniu) ze względu na działania na 
szkodę Stowarzyszenia. W "śledztwie telefonicznym" przeprowadzonym w 
dniach 29 i 30 maja 2007r.  przez Panią Barbarę Matalińską
padły zarzuty o szkodzeniu przez moją osobę dobrej opinii o Radio MARYJA, 
Telewizji TRWAM i NASZYM DZIENNIKU poprzez sformułowanie  ( w dniu 27 
maja 2007r.) filosemityzmu tych mediów.
Muszę tu zaznaczyć, że argument filosemityzmu Radia MARYJA i Telewizji 
TRWAM jest zasadniczym argumentem obrony tych mediów przed zarzutami 
antysemityzmu skierowanymi do władz Kościoła i władz polskich, czego nie 
mógł zrozumieć wybitny filozof prof. P.Jaroszyński.
Wracając do sprawy moich wniosków największy opór wzbudzał u prezesa 
Stowarzyszenia wniosek nr 7 , w którym zaproponowałem , aby 
Stowarzyszenie wystosowało stanowczy protest przeciw przyjętej na sesji 
plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 15 czerwca 2006r. 
rezolucji, w której zapisano, że "Parlament Europejski jest poważnie 
zaniepokojony ogólnym wzrostem nietolerancji powodowanej rasizmem, 
ksenofobią, antysemityzmem i homofobią  w Polsce, co jest częściowo 
wywołane przez takie platformy religijne, jak Radio MARYJA, krytykowane 
przez Watykan za antysemickie wypowiedzi".
Dalej proponowałem, aby protest uzupełnić stwierdzeniem, że 
"Przypisywanie Polsce i Polakom  na podstawie medialnych wypowiedzi 
prasy krajowej i zagranicznej, szukających kłamliwych i dezinformujących 
sensacji związanych z takimi zjawiskami, jak rasizm, ksenofobia, 
antysemityzm i homofobia, świadczy o całkowitym zdegradowaniu moralnym 
większości członków Parlamentu Europejskiego. Klimat ten powstawał powoli 
razem z tworzeniem Traktatów z Maastricht, Amsterdamu i Nicei, a w 
szczególności Traktatu stanowiącego Konstytucję UE 2005, który przybrał 
formę "szatańskiej Konstytucji" kształtowanej na potrzeby lobby lesbijek 
i homoseksualistów w UE oraz twórców przemysłu holocaustu na całym świecie".
Nie mogąc doczekać się realizacji tego ważnego wniosku przez 
Stowarzyszenie , zdecydowałem się osobiście na wysłanie 13 lipca 2006r. 
pisma w tej sprawie do Pana Josepa Borella Fontelles, Prezydenta 
Parlamentu Europejskiego  oraz wszystkich europarlamentarzystów , w tym 
Witolda Tomczaka oraz otrzymałem odpowiedź od Pana Prezydenta z dnia 7 
grudnia 2006r.

Szczęść Boże  
  Z poważaniem

Zbigniew Dmochowski , 
były wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
RODZINA POLSKA i były redaktor naczelny czasopisma RODZINA POLSKA.
nr.4/2007
http://krzysztof.cierpisz.googlepages.com/zbigniewdmochowskifilo..ianty..

Wnioski

Wniosek nr. 1
Wnioskodawca – Zbigniew Dmochowski

W związku z bezpodstawnymi atakami prof. Andrzeja Zolla , inicjatora tzw. Apelu Wawelskiego z dnia 11 listopada 2002r. oraz przewodniczącego Rady „Centrum Jana Pawła II „ w Krakowie na Radio MARYJA podczas majowej pielgrzymki Papieża Benedykta XVI do Polski podsumowane stwierdzeniem, że „radio to nie jest żadnym radiem katolickim” i że jest antysemickie, wrogie obcym i europosceptyczne, wnioskujemy jako Stowarzyszenie Rodzina Polska o odwołanie prof. Andrzeja Zolla z poważnej funkcji przewodniczącego Rady „Centrum Jana Pawła II” w Krakowie.
Wniosek będzie skierowany do Metropolity Krakowskiego.

Wniosek nr 2
Wnioskodawca - Zbigniew Dmochowski

W związku z bezprzykładnymi atakami pewnych kręgów politycznych z wykorzystanie m dzieci i młodzieży oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego na władze Ministerstwa Edukacji wnioskujemy jako Stowarzyszenie Rodzina Polska o zorganizowanie przez resort Edukacji merytorycznej debaty na temat aktualnego stanu i przyszłości polskiej edukacji z uwzględnieniem aspektów wychowania, Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej oraz zasad merytorycznej współpracy nauczycieli z rodzicami. Stowarzyszenie Rodzina Polska deklaruje współudział w takiej debacie.
Wniosek będzie skierowany do Ministerstwa Edukacji R.P.

Wniosek nr 3
Wnioskodawca – Zbigniew Dmochowski

Stowarzyszenie Rodzina Polska apeluje o powołanie Narodowej Komisji d/s Weryfikacji Tytułów Naukowych i Stopni Naukowych , zdobytych na postawie dorobku naukowego (książek, rozpraw, publikacji, referatów) zawierających antynaukowe tezy , dotyczące historii Polski i Narodu Polskiego, ekonomii, pedagogiki i filozofii.
Wniosek będzie skierowany do Narodu Polskiego.

Wniosek nr 4
Wnioskodawca – Zbigniew Dmochowski

Stowarzyszenie Rodzina Polska wnioskuje o zlikwidowanie mafijnej drogi awansu naukowego w Polsce, między innymi przez zlikwidowanie Centralnej Komisji d/s Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
Wniosek zostanie skierowany do Marszałka Sejmu R.P.

Wniosek nr 5
Wnioskodawca – Zbigniew Dmochowski

Stowarzyszenie Rodzina Polska wnioskuje, aby działania, które posiadają znamiona fałszu, kłamstwa i nieodpowiedzialności za państwo, naród polski i polską rodzinę , obserwowane przez młode pokolenie Polaków, zostały bezwzględnie wyeliminowane ze sfery polityki, prawa i kultury.
Wniosek zostanie skierowany do Prezydenta , Parlamentu i Rządu R.P. oraz władz samorządowych.

Wniosek nr 6
Wnioskodawca – Zbigniew Dmochowski

Stowarzyszenie Rodzina Polska wnioskuje o potrzebie opracowania strat kultury polskiej za lata 1945 – 2006.
Wniosek zostanie skierowany do ludzi kultury i nauki w Polsce i na całym świecie.

Wniosek nr 7
Wnioskodawca – Zbigniew Dmochowski

W związku z przyjętą na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 15 czerwca 2006r. ( w dniu Swięta Bożego Ciała – jednego z największych świąt katolickich) rezolucji , w której zapisano, że”Parlament Europejski jest poważnie zaniepokojony ogólnym wzrostem nietolerancji powodowanej rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i homofobią w Polsce, co jest częściowo wywołane przez takie platformy religijne , jak Radio MARYJA, krytykowane także przez Watykan za antysemickie wypowiedzi”, wyrażamy jako Stowarzyszenie Rodzina Polska stanowczy protest przeciw jej treści.

Przypisywanie Polsce i Polakom na podstawie medialnych wypowiedzi prasy krajowej i zagranicznej , szukającej kłamliwych i dezinformujących sensacji związanych z takimi zjawiskami , jak rasizm, ksenofobia, antysemityzm i homofobia , świadczy o całkowitym zdegradowaniu moralnym większości członków Parlamentu Europejskiego. Klimat ten powstawał powoli razem z tworzeniem Traktatów z Maastricht, Amsterdamu i Nicei, a w szczególności Traktatu stanowiącego Konstytucję UE 2005, który przybrał formę „szatańskiej Konstytucji „ kształtowanej na potrzeby lobby lesbijek i homoseksualistów w UE oraz twórców przemysłu holocaustu na całym świecie.
Potwierdzają to korespondenci zagraniczni, w tym niemieccy , analizujący światowy klimat medialny przed , w trakcie i po pielgrzymce majowej Ojca Swiętego , niemieckiego Papieża Benedykta XVI do Polski.
Wniosek zostanie skierowany do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego przez europosła T.Tomczaka.

dr hab.inż.em.prof.P.B. Zbigniew Dmochowski Warszawa, 9 maja 2007r.
v-ceprezes Stowarzyszenia Rodzina Polska
ul.Sobieskiego 66 A m. 44
02-930 Warszawa
tel:(022) 8423150
e-mail:zdmochowski@dmocho.one.plSz. Pani
Barbara Matalińska
Sekretarz Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Rodzina Polska

Szanowna Pani Sekretarz!

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z Panią w dniu 1 maja 2007r. przesyłam moje propozycje odnośnie wniosków , jakie przedstawiłem w dniu 17 czerwca 2006r. na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Rodzina Polska w Ostrołęce.

Wniosek nr 1
bez zmian
Wniosek nr 2
bez zmian

Wniosek nr 3 i 4
Stowarzyszenie Rodzina Polska proponuje powołanie specjalnej Komisji Sejmowej dla przeanalizowania szkodliwości działań Centralnej Komisji d/s Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz jej poprzedniczki , które doprowadziły do powstania mafijnych dróg awansów naukowych w Polsce.
Wniosek będzie skierowany do Marszałka Sejmu R.P.

Wniosek nr 5
bez zmian
Wniosek nr 6
Stowarzyszenie Rodzina Polska proponuje powołanie specjalnej Komisji Sejmowej dla zbadania strat i stopnia degradacji kultury polskiej za lata 1945-2006.
Wniosek będzie skierowany do Marszałka Sejmu R.P.

Wniosek nr 7
Wniosek ten jest już nieaktualny ze względu na prawie roczne opóźnienie w rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez Zarząd Główny Stowarzyszenia tego wniosku przedstawionego przeze mnie 17 czerwca 2006r. na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Rodzina Polska

W międzyczasie (13 lipca 2006r.) pismo w tej sprawie skierowałem osobiście do Prezydenta Parlamentu Europejskiego Pana Josepa Borella Fontelles oraz wszystkich europarlamentarzystów , w tym Witolda Tomczaka oraz otrzymałem odpowiedź od Pana Prezydenta z dnia 7 grudnia 2006r.

Z poważaniem
Zbigniew Dmochowski

Załączniki:
1) wnioski 1-7,
2) Zoll,
3) Premier,
4) Faryzeuszowski Apel,
5) Apel Wawelski zdrajców!
6) Centrum Jana Pawła II

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Patty
05-01-2015 / 07:44
That's the thinnikg of a creative mind psdztmtsdrk.com [url=tweosq.com]tweosq[/url] [link=sllrvghn.com]sllrvghn[/link]
~Jaksa
25-12-2014 / 10:16
A bit suersirpd" rel="nofollow">ewwhwvfplv.com">suersirpd it seems to simple and yet useful.
~George
20-12-2014 / 22:31
That's an inventive answer to an inrtteseing question