Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 24-09-2012

Rzeszów - zapraszamy media i publiczność 25.09.2012 r. do Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny na posiedzenia dot. niekompetencji Beaty Stój z Sądu Rejonowego w Dębicy. Zbigniew Kękuś. 

Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział II Karny

Plac Śreniawitów 3
35-959 Rzeszów
 

Sygn. akt: II S 8/12  

Dotyczy:

I.         Posiedzenie w dniu 25 września 2012 r. w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania sądowego prowadzonego przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój w sprawie do sygn. akt II K 854/10.

II.        Wniosek o zasądzenie na moją rzecz kwoty 20.000,00 /słownie: dwadzieścia tysięcy/ zł  

Wysoki Sądzie,  

W dniu 25 września 2012 r. odbędzie się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania mojej skargi na przewlekłość postępowania sądowego prowadzonego przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój w sprawie do sygn. akt II K 854/10.

W załączeniu przesyłam kopię mojego pisma z dnia 19 września 2012 r. do red. Zbigniewa Bartusia z „Dziennika Polskiego”, zawierającego moją prośbę o jego uczestnictwo w w.w. posiedzeniu – Załącznik I.

Podaję w nim także przyczyny złożenia przeze mnie skargi, jak wyżej.

Niniejszym wnoszę o zasądzenie na moją rzecz kwoty 20.000,00 zł.

Pragnę przypomnieć, że zostałem oskarżony aktem oskarżenia sporządzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan, a następnie skazany wyrokiem sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmę z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. II K 451/06/ za popełnienie za pośrednictwem Internetu 18 czynów, z których:

1.       nie popełniłem żadnego,

2.       piętnaście już w dniu orzekania nie były czynami zabronionymi /znieważenie sędziów w związku z pełnieniem obowiązków służbowych – art. 226 § 1 kk/,

3.       jeden nigdy nie był przestępstwem /znieważenie RPO Andrzeja Zolla jako konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej – art. 226 § 3 kk/.  

Z podanych wyżej przyczyn Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. wyrok sędziego T. Kuczma i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy w zakresie 16 czynów, a Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. w zakresie pozostałych dwóch spośród osiemnastu.

Rozpoznająca sprawę po jej wznowieniu wyżej wymienionymi wyrokami wznowieniowymi sędzia Beata Stój wydała w dniu 3 lipca 2012 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

To postanowienie nie tylko nie znajduje merytorycznego uzasadnienia, ale także narusza moją godność.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił wyrok sędziego Tomasza Kuczma z powodu oczywistego i rażącego naruszenia prawa materialnego.

Sąd Najwyższy uchylił go z powodu oczywistego i rażącego naruszenia prawa procesowego.

Stan mojego zdrowia psychicznego ani wtedy, gdy popełniano przypisane mi czyny, ani obecnie nie ma żadnego znaczenia dla postępowania prowadzonego przez sędzię B. Stój.

W dodatku czyny, które przypisał mi niesłusznym wyrokiem sędzia Tomasz Kuczma były popełniane w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r.

Moja obecnie obecność na rozprawie prowadzonej przez sędzię B. Stój jest zbędna.

Sędzia Tomasz Kuczma wydał skazujący mnie wyrok pod moją nieobecność ani raz mnie wcześniej nie przesłuchując.

Takie jego zachowanie za zgodne z prawem uznało potem kilkanaścioro funkcjonariuszy publicznych, w tym m.in. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem wydanym w dniu 17 kwietnia 2008 r. /sygn. II Kz 124/08/ w składzie, SSO Tomasz Wojciechowski /obecny Prezes Sądu/, SSO Zdzisław Kulpa, SSR de. do SO Marcin Świerk – Załącznik II.

Dowód:                                Sąd Okręgowy w Rzeszowie, sygn. akt II Kz 124/08, postanowienie z dnia 17 kwietnia 2008 r. – Załącznik II  

Pragnę poinformować, że niedopełnienie obowiązków przez prokurator Radosławę Ridan, a potem niesłuszny wyrok sędziego Tomasza Kuczma zniszczyły mi karierę zawodową i życie.

Już tylko z powodu wydanego przeciwko mnie aktu oskarżenia zostałem zwolniony z pracy w ING Banku Śląskim S.A., w którego Centrali byłem zatrudniony na stanowisku Dyrektora Pionu Usług.

Moje tam wynagrodzenie wynosiło 35.000,00 /słownie: trzydzieści pięć tysięcy/ zł miesięcznie, co poświadcza dokument wydany przez ING Bank Śląski S.A. w lutym 2007 r. – Załącznik III:

„Zaświadczenie Płatnika Składek (…) 10. Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne. Stałe wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki stałe w pełnej miesięcznej wysokości określonej w umowie o pracę 35.000,00. (…) W pkt 10 wykazano wynagrodzenie zasadnicze wynikające z umowy o pracę w pełnej miesięcznej wysokości – przed pomniejszeniem za okres choroby.”

Dowód:                ING Bank Śląski S.A., sporządzone w dniu 12.02.2007 r. przez Naczelnika Wydziału Administracji Płacowej Magdalenę Banasik Zaświadczenie Płatnika Składek – Załącznik III  

Kwota zatem, o której zasądzenie na moją korzyść wnoszę jest mniejsza niż kwota … miesięcznego wynagrodzenia, które utraciłem z przyczyn ode mnie niezależnych i leżących wyłącznie po stronie funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości.

Potem, w lutym 2009 r., z powodu skazującego mnie wyroku sędziego T. Kuczma straciłem pracę po raz drugi. Od tego czasu nie pracuję. Podjęcie pracy uniemożliwiał mi status przestępcy, w którym trwałem przez cztery lata. Mój obecny status to oskarżony. Po raz drugi o te same czyny, tj. o czyny, których nie popełniłem i z których 16-e od dnia 19.10.2006 r. nie są przestępstwami.

Sędzia Beata Stój wydając w dniu 3 lipca 2012 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym spowodowała przewłokę w postępowaniu. Jego zakończenie i ostateczne uniewinnienie mnie od zarzutów przedstawionych mi jako oskarżonemu po raz drugi zwiększy moje szanse na znalezienie pracy.

Przypomnę, że art. 2 § 1 kpk stanowi: „Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby (…) 4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.”

Sędzia Beata Stój oczywiście i rażąco naruszyła zacytowane wyżej prawo.  

Wysoki Sądzie,

Uważam, że posiedzenie, które odbędzie się w dniu 25 września 2012 r. jest doskonałą dla Sądu okazją dla  zgodnego z prawem zakończenia trwającego od dnia 5 stycznia 2007 r. – gdy Sąd Okręgowy w Rzeszowie nakazał wydanym w tym dniu postanowieniem /sygn. akt II Kz 675/06/ sędziemu Tomaszowi Kuczmie ściganie mnie za 18 czynów, co do których w aktach sprawy przeciwko mnie nie było żadnych dowodów, że ja jestem ich sprawcą i z których 16-e już od dnia 19 października 2006 r. nie są przestępstwami, co potem poświadczył Sąd Najwyższy i … Sąd Okręgowy w Rzeszowie w.w. wyrokami wznowieniowymi – konfliktu Sądu Okręgowego w Rzeszowie ze mną.

Konfliktu, w którym Sąd korzysta z argument siły, tj. wykorzystuje przeciwko mnie posiadaną władzę, a ja z siły argumentu, tj. z posiadanej przeze mnie wiedzy prawniczej.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.  

dr Zbigniew Kękuś

Do wiadomości:

 1. Sędzia Zbigniew Śnigórski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów
 2. Sędzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów
 3. Pan inspektor mgr Witold Szczekała, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 13, 35-036 Rzeszów
 4. Sędzia Barbara Baran, Prezes Sądu Okręgowego  w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
 5. Sędzia Andrzej Struzik, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
 6. Insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
 7. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 8. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 9. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
 10. Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Kraków
 11. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 12. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 13. Pan Adam Młot, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Krakowa, Os. Zgody 2, 31-949 Kraków
 14. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 15. Pan Marcin Pulit, Dyrektor Radio Kraków S.A., Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków
 16. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków
 17. Pan Zbigniew Bartuś, „Dziennik Polski”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 18. Pani Dorota Stec, „Dziennik Polski”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 19. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
 20. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk - Pozdziej - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 21. Państwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich   Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 22. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 23. Pan Stanisław Dąbrowski, Prezes Sądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa
 24. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 25. Pan Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 26. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28, 02-315 Warszawa
 27. Pan Jarosław Kaczyński - Prezes  Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
 28. Pan Leszek Miller- Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa
 29. Pan Janusz Palikot, Przewodniczący Ruchu Palikota, ul. Fabryczna 16/22  lok. 24, 00-446 Warszawa
 30. Pan Waldemar Pawlak - Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
 31. Strony internetowe:  www.zkekus.pl, www.aferyprawa.eu,  www.monitor-polski.com, www.NowyEkran.pl
 32. i inni

 Więcej o walce z korupcja w sądownictwie Zbigniewa Kękusia:  

2012.09.20 Prośba Zbigniewa Kękusia do redaktora "Dziennika Polskiego" Zbigniewa Bartusia o uczestnictwo w posiedzeniu Sądu Okręgowego w Rzeszowie w dniu 25 września 2012 r. w sprawie odszkodowania za przewlekłość postępowania sądowego
2012.09.14. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzi Barbary Baran o zwrot kwoty 25.450,30
2012.09.03 Zaproszenie Zbigniewa Kękusia dla premiera Donalda Tuska na posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w dniu 6 września 2012 r.
Warszawa - 6 września zapraszamy na protest przed sądem ul. Marszałkowska 82 i posiedzenie w sprawie przestępstw prokuratorów Z. Ćwiąkalskiego, A. Czumy, K. Kwiatkowskiego z zawiadomienia Zbigniewa Kękusia.
2012.08.31 Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina o wyznaczenie terminu spotkania
Pismo Teresy Kawiak i Zbigniewa Kękusia do funkcjonariuszy Policji Sądowej Sądu Okręgowego w Krakowie oraz pracowników firmy świadczącej sądowi usługę ochrony.
2012.08. 27. Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do przedstawicieli władz i mediów Krakowa o zwrócenie się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina
2012.08. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia, że nielegalny, tj. sprzeczny z prawem jest protest prowadzony przed Sądem Okręgowym w Krakowie
2012.08.22 Pozew Zbigniewa Kękusia do Sądu Apelacyjnego w Krakowie o stwierdzenie, że wyrok nie istnieje.
2012.08.20 Pozew Zbigniewa Kękusia przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zadośćuczynienie
2012.08.21 Wniosek Zbigniewa Kękusia o odwołanie Prezesa Sądu Barbary Baran
Dr Zbigniew Kękuś o "reprywatyzacji mienia. Sprawa dla ABW
PROTEST TERESY KAWIAK I ZBIGNIEWA KĘKUSIA I PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W KRAKOWIE PRZERWANY PRZEZ POLICJĘ
Kraków - Sąd Okręgowy odstępuje od egzekucji komorniczej mieszkania dr Zbigniewa Kękusia po interwencji dziennikarzy AFER PRAWA i Rebeliantki.
Przestępczość zorganizowana w krakowskich sądach? Ciąg dalszy protestu Zbigniewa Kękusia
Zbigniew Kękuś, Teresa Kawiak demaskują bandytyzm sądowy cd..
Dr Zbigniew Kękuś demaskuje bandytyzm sądowy – kolejny dzień głodówki pod Sądem w Krakowie 
Prześladowanie Zbigniewa Kękusia przez niekompetentną i niezrównoważoną psychicznie SSR Beatę Stój z Dębicy.
Zbigniew Kękuś rozpoczyna w dniu 17 lipca 2012 r. protest głodowy przed Prokuraturą Generalną.
Pismo Zbigniewa Kękusia do piętnaściorga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którym autor informuje adresatów, że sami, z własnej woli dowiedli, że są groźnymi dla społeczeństwa mściwymi przestępcami.
Donald Tusk - zawiadomienia o dokonanym przez władze Rzeczypospolitej Polskiej mordzie na 33-letnim obywatelu Rumunii Claudiu Crulicu przez jego zagłodzenie... następnym będzie Zbigniew Kękuś.
Skarga na sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny Elżbietę Bednarczuk Zbigniew Kękuś
Zażalenie Zbigniewa Kękusia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Bartosza Tomczaka o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnienie przestępstwa
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie protestu głodowego od dnia 3 kwietnia 2012 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu prywatnego Z. Kękusia przez Prokuratorów Generalnych w rządzie Donalda Tuska, Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Andrzeja Czumę i Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz
List otwarty Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego
Sąd Najwyższy rozprawa kasacyjna 26.01. 2012 r. godz.10 sala C w sprawie wad prawnych wyroku z dnia 18.12. 2007 r. sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma. Media i publiczność zaprasza dr Zbigniew Kękuś
Wniosek o podjęcie przez przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości działań na rzecz usunięcia z Kodeksu Karnego artykułu  212 [zniesławienie]. Zbigniew Kękuś 
Zawiadomienie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o upływie w dniu 15 sierpnia 2011 r. terminu na złożenie przez Prokuratora kasacji na korzyść Z. Kękusia w zakresie bezprawnego wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma.
Wniosek Zbigniewa Kękusia do przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszarda Kalisza
Pozew o wypłatę odszkodowania Zbigniew Kękuś
Zespolone działania mediów niezależnych doprowadziły do wymuszenia proceduralnego działania władz i sukcesów w sprawie dr Zbigniewa Kękusia oraz wypuszczenia z aresztu Tadeusza Chołdy.
11 dzień głodówki dr Zbigniewa Kękusia pod Prokuraturą Generalną
Wspieramy trzeci dzień protestu Głodowego dr. Zbigniewa Kękusia pod drzwiami biura udającego niezależnego :-) prokuratura A. Seremeta, Warszawa ul. Barska 28
http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/Zbigniew-Kekus-kolejny-dzien-glodowego-protestu-pod-Biurem-Prokuratora-Generalnego-w-Warszawie-ul-Barska-28-list-otwarty-do-Ministra-Sprawiedliwosci-Krzysztofa-Kwiatkowskiego
Zbigniew Kękuś - kolejny dzień głodowego protestu pod Biurem Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28 - list otwarty do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego
Solidarni z Panem Zbigniewem Kękusiem, Tadeuszem Chołdą ujawniamy przestępstwa Krakowskiego wymiaru sprawiedliwości
Zbigniew Kękuś - zawiadomienie o rozpoczęciu przeze mnie głodówki protestacyjnej w dniu 30 maja 2011 r. o godzinie 11:00 w Biurze Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Zarządu Platformy Obywatelskiej o rezygnację z umieszczenia Donalda Tuska na liście wyborczej w wyborach parlamentarnych 2011 roku.
Prześladowanie Zbigniewa Kękusia przez organa władzy za publikowanie prawdy o niekompetentnych i nieetycznych urzędnikach sądowych i funkcjonariuszy prokuratury.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.