Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 12-05-2014

Świnoujście - komornik  Katarzyna Chudy  okrada  osobę niezadłużoną z przetworów domowych a prokurator Dorota Roznerska  z Kamienia Pomorskiego ukrywa fakt przestępstwa funkcjonariusza sądowego.


Dnia 2.10.2013r komornik sądowy przy S.R. w Świnoujściu Katarzyna Chudy zajęła w ramach egzekucji przetwory domowe tj. grzyby marynowane, soki, miód  itp. co dokumentujemy poniżej. Te przetwory osobiście wykonała P. Katarzyna z myślą o swoim alergicznym synu. Bez wątpliwości są jej własnością i nie mogą być " ruchomościami " do egzekucji komorniczej zadłużenia jej męża. Zresztą to zadłużenie w kwocie 300zł "z urzędu" komorniczka powinna umorzyć ponieważ koszty egzekucyjne znacznie przewyższają wartość zadłużenia, ale cóż, zachłanność i nieznajomość przepisów prawa (głupota komornicza?) nie zna granic co dokumentujemy w licznych tekstach poniżej.
komornik. kamien pomor.prot.zajecia._2.jpg

Komorniczka popełnia kolejne przestępstwo - próbuje te środki żywnościowe wyprodukowane bez atestów dopuścić do oficjalnego obiegu ! ! !
komornik._kamien_pomor.obwiesz.LICYTACJI.RUCHOM..jpg
O przestępstwie funkcjonariusza  świnoujskiego została powiadomiona Prokuratura  Rejonowa  w Kamieniu Pomorskim. Skargę rozpatrzyła kolejna "niekumata" prokurwatorka  Dorota Roznerska. O tym, że jej postanowienie umorzenia przestępstwa funkcjonariusza K. Chudy nie ma nic wspólnego z podstawami prawa, logiką oraz doświadczeniem dowodzi jej uzasadnienie - takie "masło maślane"  pełne wykluczających się, paranoidalnych dywagacji które cytujemy:
"Oceniając w niniejszej sprawie materiał dowodowy uznać należy, że brak jest wystarczających przesłanek do uznania, że zachowanie funkcjonariusza Komornika Sadowego Katarzyny Chudy wykonującego czynności komornicze stanowi przekroczenie uprawnień i naruszenia prawa. Wersja zeznań pokrzywdzonej, iż działano na jej szkodę zajmując bezzasadnie jej mienie ruchome oraz, że umyślnie dręczono ją i jej rodzinę nie została poparta żadnym obiektywnym materiałem dowodowym. Przesłuchani w sprawie świadkowie kategorycznie wskazali, że działanie komornika nie było obarczone błędem czy bezprawnością. Zachowanie funkcjonariusza mieściło się w ramach przydzielonych uprawnień oraz opierało się na obowiązujących przepisach prawa.
Wątpliwości również budzą twierdzenia pokrzywdzonej, iż komornik zajęła mienie które nie podlegało zajęciu gdyż stanowiło jej własność, a nie jej męża.  Wskazać należy, że zamieszkanie dłużnika w domu wspólnie z K.D. nie było podważone, a co za tym idzie nie wskazano dokładnie które mienie ruchome jest wyłączną własnością dłużnika a które należy wyłącznie do K. D.
Wątpliwości również budzą twierdzenie pokrzywdzonej, iż komornik zajęła mienie, które nie podlega zajęciu, gdyż stanowi jej własność a nie jej męża. Fakt znajdowania się rzeczy w miejscu zamieszkania również Krzysztofa D. nie mógł być dowodem potwierdzających własność tych rzeczy wyłącznie K.D.

No cóż, ewidentnie z tych samych w sobie sprzecznych dywagacji funkcjonariusza prokuratury Doroty Roznerskiej - raz przyznaje, że K.D. w trakcie zajęcia informowała komorniczkę, że te przetwory są jej własnością a nie dłużnika, a w kolejnych zdaniu zaprzecza samej sobie dowodzi schizofrenii (czytaj korupcji) tej prokuratorki. Czy nie powinna być poddania badaniu psychiatrycznemu potwierdzającemu czy nie cierpi na schorzenia umysłowe i może dalej wykonywać tak odpowiedzialna pracę?

Pani Katarzyna skarży się na nieproceduralne zajęcie komornicze do Sądu Rejonowego w Świnoujściu. SSR Mariusz Swatowski umywa ręce i umarza postępowanie egzekucyjne z uwagi na fakt, że komorniczka K. Chudy po publikacjach jej przestępstw i niekompetencji zaczęła w końcu obawiać się o swoją karierę i sama umorzyła swoją egzekucję Kms 3/13 z dniem 14.10.2013r. Czy jednak nie powinna ponieść konsekwencji swojego nieproceduralnego działania ? Wszak narobiła Pani Katarzynie sporo strat nie mówiąc o stresach jakie przeżyła i dalej przeżywa. Może wreszcie znajdzie się ktoś kompetetny w tym stadzie "baranów w togach" i przyzna Pani Katarzynie odszkodowanie bez układów i wzajemnej adoracji ?
Redakcja AP
--------------------------------------------------------------------------------------------
Niedouczonych lub skorumpowanych komorników  pouczamy tekstem "Co wolno zabrać komornikowi".
Komornik dokonując egzekucji może zająć środki zgromadzone na rachunku bankowym dłużnika. Prawo określa jednak kwoty oraz limity wolne od zajęcia – w praktyce oznacza to, że komornik nie może pozbawić dłużnika wszystkich pieniędzy. Jaka część oszczędności nie podlega egzekucji komorniczej?

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika, poza nielicznymi wyjątkami, zawsze jest związane z roszczeniami wysuwami przez wierzyciela. Jedynym z najbardziej popularnych sposobów egzekucji jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę lub świadczeń emerytalno-rentowych ZUS. Zajęcia komornicze dotyczyć mogą oczywiście również środków już zgromadzonych na rachunku bankowym bądź też innych wierzytelności (np. z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku).

Do realizacji postępowania egzekucyjnego komornik wykorzystuje przypisane mu uprawnienia. Określone w ustawach instytucje - takie jak banki, ZUS, czy urzędy skarbowe - mają obowiązek udzielać informacji na pytania komornika udzielane w toku postępowania egzekucyjnego. 

Komornik przekazuje zatem do wybranej instytucji informacje o fakcie dokonania zajęcia środków. Przy okazji wzywa dany podmiot do niewypłacania dłużnikowi kwoty należnej np. z tytułu wynagrodzenia za pracę, która zamiast tego ma być przekazywana na wskazany przez komornika rachunek. Z rachunku tego komornik dokonuje podziału między wierzycielami, potrącając przy tym koszty egzekucyjne.

Jakie świadczenia może zająć komornik? 

Jak już zostało wspomniane egzekucja komornicza prowadzona może być z wielu źródeł. Mogą to być zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunki bankowe, wierzytelności oraz inne prawa majątkowe (np. udziały w spółce).

Ustawodawca przewidział jednak pewne ograniczenia w egzekucji, które określone zostały m. in. w przepisach kpc czy kodeksu pracy. Jako że komornicy najczęściej zajmować będą wynagrodzenia za pracę oraz środki ulokowane na rachunku bankowym, warto wymienić ograniczenia dotyczące egzekucji z niniejszych składników majątkowych.

Wynagrodzenia za pracę 

Zajęcie wynagrodzenia, które otrzymujemy na podstawie umowy o pracę, renty, emerytury bądź zajęcie środków zgromadzonych na rachunku bankowym ograniczone zostało pewnymi limitami i kwotami wolnymi od zajęć. Jeśli zatem dłużnik zatrudniony jest na umowę o pracę, co do zasady zajęciu podlega 50 proc. jego zarobków. Natomiast w przypadku egzekucji dotyczącej środków alimentacyjnych, zajęciu będzie podlegać maksymalnie 3/5 wynagrodzenia.

Zaznaczyć przy tym należy, iż zgodnie z Kodeksem pracy (art. 871) kwotą wolną od potrąceń jest płaca minimalna (1680 zł w 2014 r.), przysługująca pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Co więcej, wolnym od potrąceń jest 75 proc. wynagrodzenia (obliczanego jak wyżej) - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi. Kolejnym wyłączeniem objęte jest 90 proc. wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kodeksu pracy.

A jak kształtują się limity w sytuacji, gdy dłużnik wykonuje pracę na podstawie umów cywilnoprawnych? Niestety - w takich przypadkach potrąceniu podlegać będzie całość wynagrodzenia. Jeśli jednak środki te stanowią jedyne źródło utrzymania dłużnika, obowiązywać będą przytoczone wyżej kodeksowe limity.

Emerytury i renty podlegają zajęciu w wysokości 25 proc. Wolne od egzekucji i potrąceń jest jednak 50 proc. najniższej emerytury lub renty. Od 1 marca 2014 r najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wynosi 844,45 zł.

Egzekucja z rachunku bankowego

Limity możliwych do dokonania przez komornika potrąceń środków zgromadzonych na rachunkach bankowych określać będzie z kolei ustawa Prawo bankowe. W tym przypadku wolne od zajęcia są środki do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane jest każdego miesiąca. W marcu 2014 wynosiło ono 4 017,38 zł

Ograniczenie to jednak nie będzie miało zastosowania do egzekucji alimentów. Zgodnie bowiem z art. art. 1083 § 2 kpc wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.
Źródło: prawo.gazetaprawne.pl

Komornicze przekręty:

Sąd Rejonowy w Giżycku skazał komornika sądowego Sebastiana S. z Działdowa na rok i 4 miesiące pozbawienia wolności...

Krajowa Rada Komornicza - prezes Andrzej Kulągowski i dyr. Iwona Karpiuk Suchecka olewają zawiadomienie o przestępstwach komornika wadowickiego Artura Urbanowicza

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~DearWist
10-03-2017 / 04:53
~DearWist
10-03-2017 / 01:46
~Joshuawef
07-03-2017 / 10:39
~Williamfluro
06-03-2017 / 09:18
~Jameswog
01-03-2017 / 10:44
sildenafil and low blood pressure 20mgsildenafilcitrate100mg.bid/ what are the side effects of sildenafil citrate tablets sildenafil" rel="nofollow">20mgsildenafilcitrate100mg.bid/">sildenafil citrate online indian manufacturers of sildenafil 20mgsildenafilcitrate100mg.bid/>sildenafil 20 mg long term side effects of sildenafil citrate
~mmm
11-05-2015 / 18:51
ta sama pani prokurator jeździ po pijaku juz od lat i nic nikt jej nie zrobi...ręka rękę myje
~Dillanger
04-01-2015 / 18:22
Always the best content from these progodiius writers. uytpqzfnsa.com [url=cprfii.com]cprfii[/url] [link=xfdjpj.com]xfdjpj[/link]
~Will
04-01-2015 / 15:03
Fiinndg this post. It's just a big piece of luck for me. zznfosdxmt.com [url=ejkksjyuoee.com]ejkksjyuoee[/url] [link=expivdmz.com]expivdmz[/link]
~Genalyn
20-12-2014 / 13:40
she hoped I'd think it was keycard. I told her it orurcced to me that it might have been keycard after I chose 5 :C: (nothing else to cuebid).I like our auction up to and including 4 :C: , wish I'd answered aces.Over my 5 :C: , Sue bid 6. They led a heart, I pulled trump and claimed. We won a boatload when the opponents reached 6 : after a bidding misunderstanding.
~Mend
20-12-2014 / 01:19
This is the proper webolg for any person who wants to discover about this topic. You comprehend so considerably its almost difficult to argue with you (not that I really would want?-HaHa). You definitely put a new spin on a subject thats been written about for years. Excellent stuff, just awesome!