Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 23-04-2012

Ostatnia nadzieja dłużnika… czyli co zapominają komornicy...

Art. 7 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 229 z 2005 poz. 1954 ze zm.) należy do przepisów nazbyt często „zapominanych” przez komorników sądowych czy też skarbowych. 

1 Art. 7.

§ 1. Organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne przewidziane w ustawie.

§ 2. Organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne, które prowadzą bezpośrednio do wykonania obowiązku, a spośród kilku takich środków - środki najmniej uciążliwe dla zobowiązanego.

§ 3. Stosowanie środka egzekucyjnego jest niedopuszczalne, gdy egzekwowany obowiązek o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym został wykonany albo stał się bezprzedmiotowy 

2. 

W art. 7 uregulowano aż cztery zasady stosowania środków egzekucyjnych, a mianowicie zasadę stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie, zasadę stosowania środków prowadzących bezpośrednio do wykonania obowiązku, zasadę stosowania najłagodniejszego środka egzekucyjnego oraz zasadę niezbędności.

Pierwsza ze wskazanych wyżej zasad wynika z art. 7 § 1, który określa wprost, iż "organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne przewidziane w ustawie". Zasada stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie oznacza, że w toku postępowania egzekucyjnego wolno stosować tylko środki egzekucyjne przewidziane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ewentualnie w ustawach szczególnych. Dodatkowo środki te można stosować wyłącznie w sposób zgodny z ustawą (zob. E. Smoktunowicz, Egzekucja administracyjna i sądowa. Teksty, orzecznictwo, piśmiennictwo, indeks rzeczowy, Warszawa 1995, s. 20). Z powyższego wynika również, że nie można więc stosować środków egzekucyjnych określonych w aktach prawnych niższego rzędu, a zatem konsekwencją tej zasady jest związanie prawodawcy w zakresie stanowienia środków egzekucyjnych - mogą być one stanowione wyłącznie w drodze ustaw (zob. J. Służewski(red.), Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1995, s. 328). Podkreśla się, że "w ten sposób zostały wyłączone wszystkie inne środki i sposoby egzekucji, których ustawa nie przewiduje, chociażby mogły być skuteczniejsze od przewidzianych. W państwie demokratycznym, szanującym wolności i prawa człowieka, skuteczność egzekucji nie jest wartością najwyższą" (zob. E. Smoktunowicz, Egzekucja, s. 20).

3.

Naruszenie zasady stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie jest zgodnie z art. 33 pkt 6 podstawą wniesienia zarzutów, a w konsekwencji umorzenia postępowania (art. 59 § 1 pkt 7). R. Hauser wskazuje, że w trakcie toczącego się już postępowania egzekucyjnego wobec zastosowania środka egzekucyjnego nieprzewidzianego w ustawie ochrona zobowiązanego jest możliwa także przez wniosek o zastosowanie środków nadzoru (zob. R. Hauser, Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Poznań 1988, s. 57). Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na kompetencję do wstrzymania czynności egzekucyjnych przysługujące wojewodzie. 

Omawianą zasadę można odnieść również odpowiednio do postępowania zabezpieczającego "i w jego ramach stosować tylko środki zabezpieczające przewidziane ustawą (...), aczkolwiek tu ustawa pozostawia organowi egzekucyjnemu większe luzy" (zob. R. Hauser, Z. Leoński, Egzekucja administracyjna, Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Warszawa 1995, s. 21).

4.

Kolejne dwie zasady wynikają z art. 7 § 2, który stanowi, iż organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne, które prowadzą bezpośrednio do wykonania obowiązku, a "spośród kilku takich środków - środki najmniej uciążliwe dla zobowiązanego". Ze zwrotu "organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne, które prowadzą bezpośrednio do wykonania obowiązku" dekoduje się zasadę stosowania środków prowadzących bezpośrednio do wykonania obowiązku, nazywaną też zasadą racjonalnego działania. Natomiast ze zwrotu, "a spośród kilku takich środków - środki najmniej uciążliwe dla zobowiązanego" wywieść można zasadę stosowania najłagodniejszego środka (zwaną również zasadą stosowania środka najmniej uciążliwego dla zobowiązanego - zob. szerzej na ten temat Z. Leoński, Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Węzłowe problemy, Poznań 2003, s. 75 i n.). 

5.

Zasada stosowania środków prowadzących bezpośrednio do wykonania obowiązku wiąże nie tylko organ egzekucyjny, ale również wierzyciela, który powinien stosować się do tej zasady, proponując środek egzekucyjny we wniosku o wszczęcie egzekucji (zob. M. Masternak, [w:] T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2006, s. 50).

6.

Naruszenie zasady stosowania najłagodniejszego środka stanowi podstawę (zgodnie z art. 33 pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) do złożenia środka prawnego w postaci zarzutów.

7.

W doktrynie zwraca się uwagę, że zasada ta jest wyrazem sprowadzenia przymusu państwowego do granic niezbędnych dla zapewnienia poszanowania przepisów prawnych oraz "unikania wszystkiego co mogłoby osłabić zaufanie obywatela do państwa", a pośrednio przyczynia się do polepszenia ochrony interesów obywatela oraz zmniejszenia zakresu odpowiedzialności państwa za szkody wynikłe ze względu na prowadzenie egzekucji bez podstawy. (źródło: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz red. prof. zw. dr hab.Roman Hauser, dr hab. Andrzej Skoczylas, rok wydania: 2011,Wydawnictwo: C.H.Beck, wyd.5)

 8.

http://janpinski.nowyekran.pl/post/56963,zus-nie-przebacza-firma-zatrudniajaca-60-osob-zlikwidowana

W państwie demokratycznym, szanującym wolności i prawa człowieka, skuteczność egzekucji nie jest wartością najwyższą. 

9.

 Polska, jaka jest,  każdy widzi.

PS.
Nie każdy z urzędników ma niezbędną wiedzę żeby nadawać się na stanowisko które piastuje, nie każdy ma potrafi logicznie rozumować aby wykorzystać posiadają wiedzą, niektórym dana im władza "pada na mózg" robiąc z nich kretynów...

Więcej:

Komornik Piotr Celiński z Sejn mylił się czy oszukiwał? Sąd jednak wyjątkowo :-) nie dał wiary komornikowi... 

 Roman Jakubiuk, komornik przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim napada bezprawnie na rolnika, narusza jego prawa do własności miru domowego i nietykalności w dodatku wprowadza w błąd organa władzy dla ukrycia swoich przestępstw.

 windykator Cichoń grozi, że obrobi dupę dłużnikowi zarówno w pracy, jak i wśród sąsiadów... a my mu w necie - kto będzie górą? :-)

 Zawiadomienie o przestępstwie wprowadzenia w błąd organów władzy sądowniczej przez wadowickiego komornika sądowego Artura Urbanowicza. 

 KĘDZIERZYN KOŹLE I OSZUSTWA KOMORNIKA SĄDOWEGO PIOTRA SZADKOWSKIEGO cz.1 numer na ciągnik... - z cyklu rozliczamy przekręty komornicze.

 Tak wiele obiecano nam sprawiedliwości... KOLEJNY MEGA PRZEKRĘT KOMORNICZY

 Egzekucja komornicza - sprawa Józefa K.

 Oszustwa i przestępstwa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach – Artura Urbanowicza

 Lichwiarstwo banków i bandycka windykacja. Bogusław Maśliński

 Krajowa Rada Komornicza - prezes Andrzej Kulągowski i dyr. Iwona Karpiuk Suchecka olewają zawiadomienie o przestępstwach komornika wadowickiego Artura Urbanowicza

 Janusz Podbielski, świdnicki przedsiębiorca uratował dom dzięki bezprecedensowemu wyrokowi TK 

 Nietykalny zysk komorników?- Rządowy projekt ograniczenia zarobków komorników utknął w Sejmie? – To były naciski na ekspertów - mówi posłanka PiS

 Egzekutorzy szwindli - sędzia Radosław Młyński i komornik Ryszard Moryc, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia.

 Windykatorzy nie mogą domagać się zapłacenia przedawnionych należności. Przymusowej egzekucji długu może dokonać jedynie komornik sądowy.

 Dzierżoniowski komornik Wojciech Szlichta to tylko pies próbujący zastraszyć nie tylko dziennikarzy...

 Ząbkowice Śląskie - EUROFARM BEZPRAWNIE PRZEŚLADOWANY PRZEZ PRZESTĘPCÓW W TOGACH - SSR Paweł Banach, syndyk Włodzimierz Bernacki i Jan Dobrowolski przy współudziale psów: komornik Henryk Kupis i biegła-bajkopisarz Mariola Ślusarek-Furgalska

 Komornik łódzki Adam Pietrak przegrał - chciał bezprawnie zlicytować dom - z cyklu patologii funkcjonariuszy (bez)prawia.

 Orzecznictwo TK - komornik odpowiada za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności funkcjonariusza.

 Komornik Masternak. Wstęp do epitafium o średzkim komorniku

 Kim jest komornik sądowy A. Masternak, czyli lipny dyplom ukończenia UW?

 Środa Śląska - w krzywym zwierciadle prawa - z cyklu oszustwa komornika Alberta Masternaka i sędziego SSR Arnolda Pandera

 Wniosek Zbigniewa Kękusia o wyłączenie komornika sądowego Marcina Godynia

 Bydgoszcz – Tylko naiwna SSO Izabela Najda-Ossowska i matacząca komornik Hanna Chamier-Gliszczyńska. Sprawa Ireneusza Ciszewskiego - cz.2 - czy komornik może okradać…?

 Szczytno - komornik Dariusz Kęsicki robi "interesy życia" kosztem przekrętów na dłużnikach.

 Jak rząd PO przy pomocy skorumpowanych urzędników sądu leskiego i funkcjonariuszy oraz wiernego psa-komornika M. Najda niszczy kolejną rodzinę w Polsce.

 Kalisz - skorumpowani komornicy Bartosz Kołodziejczyk i Józef Kolański są kryci przez wizytatora ds. komorniczych i egzekucyjnych SO Barbarę Mokras i prokuratora Marka Matera.

 Komornik ponad prawem? - Nierespektowanie poleceń sądu przez wrocławskiego komornika Roberta Kapicę doprowadziło dolnośląskie przedsiębiorstwo na skraj upadłości.

 Komornicy - Więcej praw dla wierzycieli mniej dla komornika w nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

 Komornik będzie zmuszony zawiadamiać o licytacjach - koniec licytowania nieruchomości za bezcen - odzew na krytyczny artykuł dziennikarzy AFER PRAWA?

 Komornicy na tapecie - projekt nowelizacji przepisów egzekucyjnych.

 Komornik przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk - komornicy jedną wierzytelność ściągają wielokrotnie - czyli jak okradane są ofiary przekrętów sądowych.

 Komornicze przekręty - o ich skali ich oszustw dowodzi fakt, że katowicki komornik sądowy Henryk Grzesiak miał na swych kontach kwoty ok. 9 milionów złotych!!!

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Dariusz Karasiński i jego asesorzy: Leszek Wietchy i Sebastian Żurek - dowody oszustw komorniczych.

 komornicy - jak oszukują społeczeństwo, mafijny charakter korporacji prawniczych - chronić swojego...

 Komornik wreszcie zacznie działać zgodnie z PRAWEM? - nowa ustawa PiS o działalności kancelarii komorniczych - czy będzie mniej oszustw dokonywanych przez komorników?

 UMORZENIE EGZEKUCJI BEZ OPŁAT KOMORNICZYCH

 Maciej Bacza - komornik na usługach sędziów...?

 KOMORNIK Z MIELCA KRADNIE - PREZES KRAJOWEJ RADY KOMORNICZEJ IWONA KARPIUK-SUCHOCKA NIE REAGUJE.

 SZCZEGÓLNY BOHATER TEJ STRONY- KOMORNIK SĄDOWY LESŁAW PANKIEWICZ

 Zawiadomienie prokuratury o przestępstwie defraudacji majątku firmy ELSAN przez komornika brzozowskiego Lesława Pankiewicza

 Jacek SZECHYŃSKI - komornik przy Sądzie Rejonowym w Sanoku.

 SZCZEGÓLNY BOHATER TEJ STRONY- KOMORNIK SĄDOWY LESŁAW PANKIEWICZ PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BRZOZOWIE

 PRZEKRĘTY KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~rohitkk684
01-02-2016 / 10:34
Relocation services in Mumbai goto www.expert5th.in/packers-and-movers-mumbai/ Relocation services in Gurgaon goto www.expert5th.in/packers-and-movers-gurgaon/ Relocation services in Delhi goto www.expert5th.in/packers-and-movers-delhi/
~raghupandit144
01-02-2016 / 10:32
Relocation services in Noida goto www.expert5th.in/packers-and-movers-noida/ Relocation services in Chennai goto www.expert5th.in/packers-and-movers-chennai/ Relocation services in Thane goto www.expert5th.in/packers-and-movers-thane/ Relocation services in Navi Mumbai goto www.expert5th.in/packers-and-movers-navimumbai/ Relocation services in Faridabad goto www.expert5th.in/packers-and-movers-faridabad/ Relocation services in Ghaziabad goto www.expert5th.in/packers-and-movers-ghaziabad/
~adi
18-02-2015 / 22:50
A co z przekreyami komornika Radosława Hora z katowic który wysługuje sie mafi
~Azam
24-12-2014 / 08:46
but you know Katina that there are LOTS and LOTS of us who love your blog and your cards and care about you - so don't let one person spoil" rel="nofollow">uyxbdr.com"> evtryehing.Sending lots of cyber {{{hugs}}}Jocelyn
~Kirankumar
20-12-2014 / 17:02
mam znajomego ktf3ry ma kokmonira za alimenty 270 zł stracił prace i jest na załamaniu bo jego była tylko dzwoni o kase i grozi mu jak moge mu pomoc sama nie wiem moze ktos mi poradzi
~on
26-05-2014 / 09:14
zrozumegzekucje.bloog.pl/ - blog dla dłużników a nie oszustów i cwaniaków. Spojrzenie z drugiej strony.
~dłużniczka
24-05-2013 / 18:15
Walka z komornikiem ? Proszę Was, to chyba jakaś kpina w Państwie Polskim :) Spod bloku asesor zabrał pojazd, którego jestem drugim właścicielem, nie okazał się żadnym dokumentem, na podstawie którego mógłby dokonać odholowania. Stawił się właściciel, prosił o dokument z powiadomieniem, że jest zajęcie na pojeździe i nic, powiedziano, że wszystko przyjdzie pocztą. Wezwał sobie dwa patrole Policji, ponieważ stwierdził, że ja i moja rodzina utrudniamy mu zajęcie majątku. W efekcie wszystko trwało trzy godziny, podczas których wydzierał się pod blokiem rzucając danymi personalnymi moimi (dłużniczki), własciciela pojazdu, mojej rodziny obecnej podczas zaistniałej sytuacji i sąsiadów, którzy wiernie obserwowali ten spektakl z balkonów. Cały czas też dyktował swojemu "podwładnemu" tekst do protokołu , w którym pisał, że go wyzywam, jestem agresywna, że moja rodzina jest agresywna, że zgłasza nas do prokuratury za utrudnianie mu czynności komorniczych itd... Stawiłam się w kancelarii, żeby odebrać korespondencję, która do mnie nie dotarła z powodu innego adresu zameldowania, więc oświadczono mi, że nikt nie będzie ze mną rozmawiał, a jak mam jakieś pytania, to mogę złożyć na piśmie i czekać na odpowiedź. I co z tego, że mam prawnika, który poinformował mnie, że cała szopka odbyła się niezgodnie z prawem, co z tego, że złożę powództwo przeciw egzekucyjne , jak tą szopkę dzięki swojej władzy i nadużycia jej załatwił wszystko w trzy godziny, a właściciel na odzyskanie pojazdu poczeka sobie teraz ze trzy miesiące przy dobrych wiatrach... Więc nie mówcie mi tutaj o jakiejś skardze na czynności, bo to jest kuźwa prawa ręka pana Boga i to właśnie nasze "kochane" Państwo Polskie stoi tak na straży obywatela... jakiś żart to jest normalnie....
~komornikstop
14-11-2012 / 14:46
Tema nam dobrze znany.Zapraszamy do wspólnej walki z komornikami i ich wybujałą fantacją. www.komornikstop.pl
~Bogdan
30-07-2012 / 21:57
Nie komornik tylko padlinożerca.Na poważnie to możliwe geny lisa,małpy,świni,z przewagą osła.Jednak to tylko moje przypuszczenie.A zwierzęta mogą mi wytoczyć proces o zniesławienie.Więc przypuszczam że mogą być tym co koń pod brzuchem nosi,do tego co koń nosi pod brzuchem trzeba wszcząć śledztwo.Prokurator zatwierdzi że to koń pod brzuchem ma kaktus,a sędzia zatwierdzi że istotnie skoro ma kolce to jest kaktus ponieważ w uzasadnieniu napisze -,,wszystko co ma kolce to kaktus,,Oczywiście odwołać się można do osła który przyjmuje w gabinecie capa.
~miki
05-05-2012 / 23:32
RODACY - "CHMARA ŚCIERWA" o której **jakel** jest pod państwową ochroną. Zachodzi pytanie - kogo właściciel Pensjonatu "ORZEŁ" Donald T U S K - czyli chłoptyś od kopania piłki wzywa do powrotu do POLSKI i po CO ?! Donald T U S K Gra w HUJA z 40 mln OBYWATELI. Na razie kombinuje ze swoją N A Z I S T O W S K Ą F E R A J N Ą OPANOWANĄ EPIDEMIĄ SYFILISU SCHIZOFRENII PARANOIDALNEJ jak zlikwidować świadków swojej NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI - proste. Emerytury dostaną E M E R Y C I jak zdechną. Dowód : zgon mężczyzny to wiek ok. 65 LAT. Być może kobiety dożyją. No cóż L A R W Y żywią się TYLKO p a d l i n ą !!! Ś C I E R W O znajduje schronienie np. w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego 62. TO Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej. Tam NIE tylko szkoli się Straż Graniczną. Tam szkoli się nawet agentów A B W od gen. Krzysztofa Bondaryka. Wszyscy wyszkoleni w COSzSG wpadają na łapówkach i I N N Y C H szwindlach ?! CURIOZUM ? Czy to przypadek ? Angole szkoląc swoich kandydatów ***odpowiedników COSzSG i ABW - do łbów pompują : "PIERWSZY RAZ TO PRZYPADEK : DRUGI raz - " to jest tylko - * być może* - Trzeciego razu u angoli już NIE MA. W Polsce po 14 LATACH MORD na gen. Marek Papała - eureka - to pospolita kradzież samochodu i przypadkowa śmierć. MORD Krzysztofa O L E W N I K A ma być zakończony zapłatą RTEKOMPENSATY za poniesione koszta przez Rodzinę. Do M E R I T U M . W Koszalinie, prokuratorskie Ś C I E R W O PPR Liliana C Z U C H R Y TA otrzymało posadkę wykładowcy w C O S z SG jej dewizą jest : „ łapówki Są po to żeby B R A Ć” … „ dajcie mi człowieka a paragraf się znajdzie” … to NIE kto INNY jak ŚCIERWO Czuchryta robiła interesy z „młotkarzami” na terenie NIEMIEC. To NIE kto inny jak ŚCIERWO Czuchryta była wspólnikiem Tajnej OPERACJI koszalińskiej policji kr. „Janosik” reżyser omc. gen. Jarosław MA R Z E C *** koleś ministra MSW prokuratora Janusz Karczmarek & Komediant Główny Policji prokurator KONDRATOWSKI i I N N I. To NIE kto I N N Y jak ŚCIERWO Czuchryta pomagała okradać z działki NR 48 w Dunowie Matkę Samotnie Wychowującą Dzieci - OFIARĘ PRZEMOCY w Rodzinie której sprawca ponad 30 LETNIEJ Przemocy w Rodzinie posiadał Rodzinę pracującą w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. To ŚCIERWO CZUCHRYTA – pomagała zlikwidować Policealną Szkołę Detektywów i Pracowników Ochrony prowadzoną przez legendę koszalińskiej policji. To ŚCIERWO CZUCHRYTA przerabiała OFIARE napadu - sprawca pijany kryminalista i jego psychicznie chora konkubina Elżbieta Bartkowska koleżanka prokuratorów i sedziów wraz pijaną córką Agnieszka KOZIOROWSKA – na sprawcę napadu. Pomagała fałszować protokóły i zniszczyć dowód rzeczowy w sprawie : C O R P U S D E L I C T I. i I N N E Itp. Itd. na kilogramy wyczyny ŚCIERWA CZUCHRYTA i jej kolesi z PR K-lin pod kierunkiem PPR T. BODO, G. Klimowicz pod nadzorem : PPO J. Ożóg & J. Rychliński – patrz Wykaz NAZISTOWSKICH ZBRODNIARZY z IMMUNITETAMI dziczy magistrów prawa zarejestrowany w Council of Europe. Czego może uczyć i szkolić w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej prokuratorskie kurwiszcze ?! pozbawiony zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania degenerat. ZDEMORALIZOWANA L. CZUCHRYTA magistra prawa. Pospolita ludzka kanalia. P R A W D A, H O N O R, W O L N O Ś Ć