Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 października 2017
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Krajowa Rada Komornicza - prezes Andrzej Kulągowski i dyr. Iwona Karpiuk Suchecka olewają zawiadomienie o przestępstwach komornika wadowickiego Artura Urbanowicza

Przedstawiamy poniżej dowody szeregu oszustw na dłużnikach i wierzycielach przez komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach ARTURA URBANOWICZA - jego bezprawne działania jako organu egzekucyjnego, powodujące rażącą obrazę przepisów prawa (zawsze na jego korzyść finansową) w pełni uzasadniają niniejsze zawiadomienie. Ewidentnie organ egzekucyjny naruszył zasadę uczciwości oraz kodeks etyki zawodowej popełniając przestępstwa z art. 231 § 2 k.k.

Funkcjonariusz publiczny jakim jest komornik sądowy powinien działać wyłącznie w granicach prawa. Natomiast komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach ARTUR URBANOWICZ podobnie jak wielu innych opisanych w AP ewidentnie posiadaną władze wykorzystuje dla zmaksymalizowania prywatnych zysków.

Stosownie do art. 65 Krajowa Rada Komornicza (niestety tylko teoretycznie jak dokumentujemy) sprawuje nadzór na komornikami. Zatem wnosząc o przeprowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających w przedmiocie spostrzeżonych uchybień i nieprawidłowości stanowiących rażącą obrazę przepisów prawa - oczekujemy proceduralnego potraktowania zawiadomienia. Samorządy zawodów zaufania publicznego powinny wykonywać funkcję konieczne w demokratycznym społeczeństwie, dla ochrony interesu publicznego i w jego granicach strzegły porządku, prawa i wolności - czyli powinny stać na straży nie swoich członków lecz obywateli.

Mając powyższe na uwadze publikujemy zawiadomienie tak aby Krajowa Rada Komorników za pośrednictwem komorników-wizytatorów w trybie art. 65 w zw. z art. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji dokonała sprawdzenie czy w przedstawionych sprawach organ egzekucyjny rażąco nie naruszał przepisów prawa oraz zasady uczciwości.

Krajowa Rada Komornicza

ul. Szpitalna 4/10

00-031 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym zawiadamiam o podejrzeniu naruszenia powagi i godności urzędu oraz rażącą obrazę przepisów prawa przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach oraz możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 § 2 kodeksu karnego w sprawach:
KM 1573/04, KM 2944/04, KM 576/05, KM 256/05, KM 1600/05, KM 1116/05, KM 879/06, KM 1283/06, KM 1670/06, KM 2104/06, KM 2493/06, KM 428/07, KM 1507/04 KM 1785/03, KM 1090/07.

Występuje uzasadnione podejrzenie, że w w/w postępowaniach egzekucyjnych Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach zawyżał opłaty egzekucyjne.

Uzasadnienie

KM 1573/04 na podstawie art. 770 kpc koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 2.105,21 zł.

a) opłata stała: a art. 51.1.3 – 2.061,27 zł

b) opłata: z art. 39.2.3 – 43,94 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 4.078,94 zł

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 1.973,73 zł

Stosownie do art. 51 UOKSIE za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości – wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz wprowadzenia zarządcy w dozór nieruchomości – opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.

W dniu 09.12.2004r. Komornik dokonał eksmisji dłużnika z lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi i kuchni (k-19)

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne od 01.01.2004r. do 12.11.2004r. wynosiło 1.717,73 zł
i stanowiło podstawę do wyliczenia opłaty stałej.

Opłata stała od jednej izby: 1.717,73 zł * 40 % = 687,09 zł

Lokal składał się z 2 pokoi i kuchni, zatem cała opłata powinna wynosić: 2.061,27 zł, natomiast Komornik naliczył i pobrał opłatę stałą w wysokości 3.664,00 zł.

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 1.602,73 zł.

Komornik również pobrał opłatę w trybie art. 56 w kwocie 371,00 zł, do czego nie miał prawa.

Stosownie do przepisu art. 56 za egzekucję inną niż wymieniona w art. 44-55 pobiera się opłatę stałą w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę czynności egzekucyjnych. Zatem skoro Komornik pobrał opłatę na zasadzie art. 51, to nie miał prawa pobrać jednocześnie opłaty z art. 56, ponieważ tą opłatę pobiera się wyłącznie za egzekucję inną niż wymieniona w art. 44-55.

Łącznie koszty zostały zawyżone o 1.602,73 zł + 371,00 zł = 1.973,73 zł

Dowód: akta sprawy

KM 2944/04 na podstawie art. 770 kpc koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 463,96 zł

a) opłata stała: a art. 54 – 429,43 zł

b) opłata: z art. 39.2.3 – 34,53 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 2.260,71 zł

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 1.796,75 zł

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne od 01.01.2004r. do 12.11.2004r. wynosiło 1.717,73 zł
i stanowiło podstawę do wyliczenia opłaty stałej.

Opłata z art. 54 – 1.717,73 zł * 25 % = 429,43 zł

Stosownie do art. 51 UOKSIE za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości – wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz wprowadzenia zarządcy w dozór nieruchomości – opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.

„Przedmiotem egzekucji wprowadzenia w posiadanie nieruchomości jest obowiązek wydania przez dłużnika nieruchomości wierzycielowi. Jednakże by pobrać opłatę z art. 51 ust. 1 pkt 1, ten obowiązek musi być połączony z usunięciem z niej ruchomości dłużnika. Jeżeli w zakresie egzekucji wchodzi samo wydanie nieruchomości, podstawę do pobrania opłaty egzekucyjnej stanowi art. 54” (Z. Knypl, Z.Merchel, J.Treder. ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz. Sopot 2004, s. 123).

W świetle zarysowanych stadiów egzekucji wydania nieruchomości lub statku należy przyjmować, że opłatę stałą, o której mowa w art. 51 ust.1 pkt 1, komornik pobiera tylko za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie nieruchomości wraz z usunięciem z nich ruchomości nie będących przedmiotem egzekucji. Opłata ta nie przysługuje zatem od samego wprowadzenia wierzyciela w posiadanie nieruchomości, a więc w przypadku gdy przy wprowadzaniu wierzyciela w posiadanie nieruchomości komornik nie dokonuje dodatkowych czynności zmierzających do usunięcia z nich ruchomości niebędących przedmiotem egzekucji” (A. Marciniak. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz. Warszawa 2007, s.164).

„Jeżeli natomiast wprowadzenie wierzyciela w posiadanie nieruchomości nie jest połączone z usunięciem z niej wymienionych ruchomości, komornik pobiera drugą opłatę w wysokości określonej w art. 54” (A. Marciniak. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz. Warszawa 2007, s.165).

W razie gdy dłużnik przed wprowadzeniem wierzyciela w posiadanie zabierze dobrowolnie ruchomości nie będące przedmiotem egzekucji, komornik nie dokonuje żadnych dodatkowych czynności, poza spisaniem protokołu z czynności wprowadzenia w posiadanie (J. Jankowski. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz. Warszawa 2000, s. 147).

Opłatę pobiera się od każdej izby. Co należy rozumieć przez izbę w lokalach mieszkalnych, na zasadzie przeciwieństwa wskazuje ust. 2 art. 51. Będą to więc pokoje i kuchnia (Z. Knypl, Z.Merchel, J.Treder. ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz. Sopot 2004, s. 124).

Mając powyższe na uwadze Komornik ma prawo pobrać opłatę z art. 51, jeżeli wprowadzenie w posiadanie nieruchomości jest powiązane z usunięciem z niej ruchomości dłużnika. Natomiast w sprawie KM 2944/04 Komornik wyłącznie wprowadził wierzyciela w posiadanie nieruchomości nie usuwając z niej ruchomości dłużnika (Protokół z dnia 01.02.2005r), zatem opłata powinna być pobrana wyłącznie na zasadzie art. 54.

Dowód: akta sprawy

KM 576/05 na podstawie art. 770 kpc koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 226,86 zł.

a) opłata stała: a art. 56 – 182,92 zł

b) opłata: z art. 39.2.3 – 43,94 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 2.269,94 zł (k-8)

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 2.043,08 zł.

W sprawie KM 576/05 Komornik powinien prawidłowo pobrać opłatę w trybie art. 56, za jedną godzinę czynności egzekucyjnych w dniu 31.05.2005r. (k- 7). Komornik w sprawie nawet nie wprowadził wierzyciela w posiadanie, ponieważ wierzyciel był w posiadaniu nieruchomości.

Wierzycielka w dniu 31.05.2005r. wniosła o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

W postanowieniu o kosztach z dnia 07.06.2005r. (k-8) Komornik pobrał opłatę stosunkową na zasadzie art. 45 w wysokości 2.226,00 zł, jakby dokonał egzekucję świadczeń pieniężnych. Natomiast egzekucja dotyczyła świadczeń niepieniężnych.

Dowód: akta sprawy

KM 256/05 na podstawie art. 770 kpc koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 226,00 zł.

a) opłata stała: a art. 56 – 182,92 zł

b) opłata: z art. 39.2.3 – 43,08 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 3.011,94 zł (k-8)

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 2.785,94 zł.

W sprawie KM 256/05 Komornik powinien prawidłowo pobrać opłatę w trybie art. 56, za jedną godzinę czynności egzekucyjnych w dniu 08.06.2005r. (k- 7). Komornik w sprawie nawet nie wprowadził wierzyciela w posiadanie, ponieważ wierzyciel był w posiadaniu nieruchomości. W dniu 08.06.2005r. wierzycielka złożyła wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Dowód: akta sprawy

KM 1600/05 na podstawie art. 770 kpc koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 1.536,53.

a) opłata stała: a art. 51 – 1.522,40 zł

b) opłata: z art. 39.2.3 – 14,13 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 1.917,13 zł (k-34)

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 380,60 zł.

Stosownie do przepisu art. 56 za egzekucję inną niż wymieniona w art. 44-55 pobiera się opłatę stałą w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę czynności egzekucyjnych. Zatem skoro Komornik pobrał opłatę na zasadzie art. 51, to nie miał prawa pobrać jednocześnie opłaty z art. 56, ponieważ tą opłatę pobiera się wyłącznie za egzekucję inną niż wymieniona w art. 44-55.

Dowód: akta sprawy

KM 1116/05 na podstawie art. 770 kpc koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 3.148,43 zł.

a) opłata stała: a art. 51 – 3.044,84 zł

b) opłata: z art. 39.2.3 – 103,59 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 4.290,19 zł (k-24)

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 1.141,76 zł.

Komornik dokonał eksmisji dłużniczki z lokalu mieszkalnego składającego się z 3 pokoi
i kuchni. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne od 25.02.2005r. do 22.02.2006r. wynosiło 1.903,03 zł i stanowiło podstawę do wyliczenia opłaty stałej.

Opłata stała od jednej izby: 1.903,03 zł * 40 % = 761,21 zł

Lokal składał się z 3 pokoi i kuchni, zatem cała opłata powinna wynosić: 3.044,84 zł, natomiast Komornik naliczył i pobrał opłatę stałą w wysokości 3.806,00 zł.

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 761,16 zł.

Komornik również pobrała opłatę w trybie art. 56 w kwocie 380,600 zł, do czego nie miał prawa.

Stosownie do przepisu art. 56 za egzekucję inną niż wymieniona w art. 44-55 pobiera się opłatę stałą w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę czynności egzekucyjnych. Zatem skoro Komornik pobrała opłatę na zasadzie art. 51, to nie miał prawa pobrać jednocześnie opłaty z art. 51, ponieważ tą opłatę pobiera się wyłącznie za egzekucję inną niż wymieniona w art. 44-55.

Łącznie koszty zostały zawyżone o 761,21 zł + 380,60 zł = 1.141,76 zł.

Dowód: akta sprawy

KM 879/06 na podstawie art. 770 k.p.c. koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 2.076,06 zł.

a) opłata stała: a art. 51 – 1.581,76 zł

b) opłata: z art. 57 – 494,30 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 3.362,60 zł (k-23)

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 1.286,54 zł.

Komornik dokonał eksmisji dłużnika z lokalu mieszkalnego składającego się z 1 pokoju
i kuchni. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne od 23.02.2006r. do 18.02.2007r. wynosiło 1.977,20 zł i stanowiło podstawę do wyliczenia opłaty stałej.

Opłata stała od jednej izby: 1.977,20 zł * 40 % = 790,88 zł

Lokal składał się z 1 pokoju i kuchni, zatem cała opłata powinna wynosić: 1.581,76 zł, natomiast Komornik naliczył i pobrał opłatę stałą w wysokości 2.445,50 zł.

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 863,74 zł.

Komornik pobrała opłatę w trybie art. 57 w kwocie 509,50 zł, którą zawyżył o 15,20 zł. 1977,20 zł * 25% = 494,30 zł

Komornik również pobrał opłatę na zasadzie art. 53 w wysokości 407,60 zł, do czego nie miał prawa, ponieważ pobrał opłatę w trybie art. 51. Pobranie opłaty z art. 51 jest związane z usunięciem ruchomości dłużnika oraz z dokonaniem ich spisu..

Łącznie koszty zostały zawyżone o 863,74 zł + 15,20 zł + 407,60 zł = 1.286,54 zł.

Dowód: akta sprawy

KM 1283/06 na podstawie art. 770 k.p.c. koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 200,72 zł.

a) opłata stała: a art. 56 – 197,72 zł

b) opłata: z art. 39 – 3,00 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 4.079,00 zł (k-19)

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 3.878,28 zł.

Komornik na podstawie rozmowy telefonicznej z wierzycielem w dniu 14.06.2006r. ustalił, że wydali lokal wierzycielowi (k-17). W sprawie komornik nie wprowadził wierzyciela w posiadanie nieruchomości, zatem nie miał prawa pobrać opłaty nawet z art. 54.W związku z powyższym Komornik miał prawo pobrać opłatę stałą wyłącznie na zasadzie art. 56, za jedną godzinę czynności egzekucyjnych.

Dowód: akta sprawy

KM 1670/06 na podstawie art. 770 k.p.c. koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 1.054,51 zł.

a) opłata stała: a art. 54 – 494,30 zł

b) opłata: z art. 57 – 494,30 zł

c) opłat z art. 39 – 65,91 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 4.046,04 zł (k-20)

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 2.991,53 zł.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne od 23.02.2006r. do 18.02.2007r. wynosiło 1.977,20 zł
i stanowiło podstawę do wyliczenia opłaty stałej.

Komornik w dniu 09.08.2006r. wyłącznie wprowadził wierzyciela w posiadanie nieruchomości bez konieczności usuwania z niego ruchomości. Mieszkanie było opróżnione (k-17). W związku z powyższym Komornik miał prawo pobrać opłatę wyłącznie na zasadzie art. 54.

Dowód: akta sprawy

KM 2104/06 na podstawie art. 770 k.p.c. koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 543,74 zł.

a) opłata stała: a art. 54 – 494,30 zł

b) opłat z art. 39 – 49,44 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 3.063,50 zł (k-10)

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 2.519,76 zł.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne od 23.02.2006r. do 18.02.2007r. wynosiło 1.977,20 zł
i stanowiło podstawę do wyliczenia opłaty stałej.

Dłużnik w dniu 25.08.2006r. (k-8) powiadomił Komornika, że dobrowolnie wyprowadzi się z lokalu w dniu 29.08.2006r. W dniu 30.08.2006r. Komornik wprowadził wierzyciela w posiadanie nieruchomości bez konieczności usuwania z lokalu ruchomości (k-9). Zatem Komornik miał prawo do pobrania opłaty stałej wyłącznie na zasadzie art. 54.

Dowód: akta sprawy

KM 2493/06 na podstawie art. 770 k.p.c. koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 1.032,54 zł.

a) opłata stała: a art. 54 – 494,30 zł

b) opłata: z art. 57 – 494,30 zł

c) opłata z art. 39 – 43,94 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 5.259,44 zł

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 4.226,90 zł.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne od 23.02.2006r. do 18.02.2007r. wynosiło 1.977,20 zł i stanowiło podstawę do wyliczenia opłaty stałej.

Opłata z art. 54 i 57 powinna wynosić: 1.977,20 zł * 25 % = 494,30 zł

Komornik nie dokonał usunięcia ruchomości, ponieważ zostały zabrane wcześniej i usunięte przez dłużników (k-14).

Uzasadnienie jak w sprawie KM 2944/04.

Mając powyższe na uwadze Komornik ma prawo pobrać opłatę z art. 51, jeżeli wprowadzenie w posiadanie nieruchomości jest powiązane z usunięciem z niej ruchomości dłużnika. Natomiast w sprawie KM 2493/06 Komornik wyłącznie wprowadził wierzyciela w posiadanie nieruchomości nie usuwając z niej ruchomości dłużnika (k-14), zatem opłata powinna być pobrana wyłącznie na zasadzie art. 54.

Dowód: akta sprawy

KM 428/07– w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym nie wyegzekwował żadnego świadczenia. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z mocy samego prawa w trybie art. 823 k.p.c.

Komornik postanowieniem o ustaleniu kosztów postępowania egzekucyjnego z dnia 08.10.2008r. dokonał ustalenia kosztów postępowania w wysokości 14.294,48 zł na zasadzie art. 49 ust. 1 zd. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji co stanowi rażącą obrazę przepisów prawa a tym samym naruszenie powagi i godności urzędu.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 8 maja 2006r., sygn. akt P 18/05 orzekł, iż art. 49 ust. 1 zdanie trzecie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr 236, poz. 2356) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

W uzasadnieniu przedmiotowego orzeczenia Trybunał Konstytucyjny w sposób wyczerpujący i jednoznacznie stwierdził, że w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego w trybie art. 823 k.p.c. komornik nie ma prawa naliczać i pobierać opłaty stosunkowej.

W doktrynie i orzecznictwie występuje jednoznaczny pogląd, że w przypadku rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego mamy do czynienia z decyzjami prawotwórczymi. Od orzeczeń sądowych odróżnia je powszechnie obowiązujący charakter, rozstrzygają one nie tylko o indywidualnych relacjach prawnych między stronami procesu, albo ukształtowaniu sytuacji konkretnego podmiotu, którego praw i obowiązków dotyczy konkretne orzeczenie sądowe, ale zawierają treść adresowaną abstrakcyjnie do nieokreślonego kręgu adresatów – tak więc jak w przypadku każdej normy prawnej. Ta cecha dotyczy zarówno abstrakcyjnej, jak i konkretnej kontroli konstytucyjności prawa.

Orzeczenia TK powszechnie obowiązujące, abstrakcyjnie adresowane i zawierające normatywną treść zbliżają się wyraźnie do regulacji normatywnej – w tych wszystkich wypadkach, kiedy rozstrzygnięcie jest nakierowane na eliminację niekonstytucyjnej normy w pełnym lub częściowym zakresie. Takie cech należy przypisać orzeczeniom TK stwierdzającym wprost niekonstytucyjność przepisu prawa, ale także ustalającym zakres treściowy przepisu, w jakim popada on w kolizję z Konstytucją.

Stwierdzenie niekonstytucyjności jest zawsze czymś więcej niż ustaleniem stanu już istniejącego, nie może być eksplikowane w kategoriach wyroku deklaratywnego, tworzy nowy stan prawny od chwili wejścia w życie. Stan niekonstytucyjności, rozumiany jest jako stan powodujący utratę mocy obowiązującej i eliminację przepisu z system. Przepis jest dotknięty nieusuwalną wadą sprzeczności z aktami hierarchicznie wyżej uplasowanymi
w systemie prawa.

Zatem można sformułować ogólną konkluzję, że uznanie przepisu za niezgodny z Konstytucją wywołuje zawsze skutek prawny z dniem ogłoszenia wyroku.

Dowód: akta sprawy

KM 1507/04 – Komornik w sposób wadliwy i bezprawny ustalił i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości aż 68.700,00 złotych.

Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęta i prowadzona na podstawie obowiązującej w tym czasie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 130, poz. 1452).
Na zasadzie art. 49 zd. 2 i 3 w zw. z art. 45 ust. 2 w/w ustawy komornik miał prawo naliczyć i pobrać opłatę stosunkową również w przypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela złożony przed upływem roku od dnia otrzymania wniosku o wszczęcie egzekucji wyłącznie do czasu ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.05.2005r., sygn. akt P 6/04, który to wyeliminował ten przepis z porządku prawnego. Wyrok został ogłoszony w dniu 30.05.2005r., zatem od dnia 01.06.2005r. żaden komornik w trybie art. 49 zd. 2 i 3 w zw. z art. 45 ust.2 nie miał prawa dokonać naliczenia i pobrania opłaty stosunkowej.
W sprawie KM 1507/04 komornik postanowieniem z dnia 04.04.2006r. dokonał naliczenia opłaty stosunkowej w trybie art. 49 zd. 2 i 3 w zw. z art. 45 ust. 2 w wysokości 68 700,00 zł, czyli po dniu 01.06.2005r., kiedy to został ogłoszony wyrok TK z dnia 17.05.2005r. Komorniki więc dokonał naliczenia i pobrania opłaty stosunkowej bez podstawy prawnej, czyli bezprawnie.

Postępowanie egzekucyjne KM 1507/04 zostało wszczęte w 2004 roku. Od 01.01.2004r. do 12.11.2004. prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej, zwane „prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniem” wynosiło 1.717,73 zł (Określa ustawa budżetowa).

Stosownie do art. 49 cała opłata stosunkowa wynosi 15 % wartości egzekwowanego świadczenia, jednak nie może być niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotna wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Opłata maksymalna w tym czasie powinna wynosić 51.531,90 zł.

1.717,73 zł * 30 = 51.531,90 zł. Zatem komornik naliczył i pobrał opłatę stosunkową w sprawie KM 1507/04 bezprawnie to jeszcze 68.700,00 zł – 51.531,90 zł. ją zawyżył o 17.168,10 zł.

W sprawie KM 1507/04 Komornik faktycznie wyegzekwował od dłużnika wyłącznie swoje koszty egzekucyjne. Nie wyegzekwował i przekazał wierzycielowi żadnego świadczenia.

Koszty egzekucyjne powinny być ustalone i ściągnięte w postępowaniu egzekucyjnym, w którym powstały. W rozliczeniu tym uwzględnia się koszty zgodnie z zasadą, że koszty egzekucyjne mają charakter adhezyjny w stosunku do roszczenia głównego, wskutek czego egzekucja samych kosztów nie może być prowadzona (Z. Szczurek. Egzekucja Sądowa w Polsce. Sopot 2007, s. 216).

Dowód: akta sprawy

KM 1785/03 - Komornik w sposób wadliwy i bezprawny zawyżył opłatę stosunkową o 11.503,48 złotych.

Na podstawie wniosku egzekucyjnego wierzyciela z dnia 03.07.2003r. (data wpływu do Kancelarii: 14.07.2003r.) oraz tytułu wykonawczego komornik w dniu 01.08.2003r. zarejestrował sprawę egzekucyjną pod sygnaturą akt KM 1785/03.

Wierzyciel w w/w wniosku egzekucyjnym wnosił o wyegzekwowanie od dłużników następujących należności:

- pretensja główna w kwocie: 88.345,51 zł z odsetkami

- koszty procesu w kwocie: 5.090,20 zł

- koszty zastępstwa prawnego w post. egzem. W kwocie 900,00 zł.

Następnie wierzyciel wnioskiem z dnia 29.07.2003r. (data wpływu do Kancelarii 31.07.2008r.) ograniczył pretensję główną z kwoty 88.345,51 zł do kwoty 24.843,05 zł. Zgodnie z kartą rozliczeniową z akt sprawy KM 1785/03 komornik zarejestrował sprawę w dniu 01.08.2003r., przyjmując pretensję główną w kwocie 24.843,05 zł.

Wierzyciel pismem z dnia 15.02.2005r. zawiadomił organ egzekucyjny, że dłużnicy dobrowolnie przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego dokonali bezpośrednio na rzecz wierzyciela wpłat w dniu 17.02.2003r. i 26.02.2003r. w łącznej wysokości 63.502,46 zł.

W toku egzekucji komornik wyegzekwował dla wierzyciela całą należność w wysokości 29.933,25 zł, w tym tytułem zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym 600,00 zł. Zatem podstawa do naliczenia opłaty stosunkowej wynosiła 29.333,25 zł.

Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym wskazał dwa sposoby egzekucji tj. z ruchomości oraz rachunku bankowego, czyli cała opłata stosunkowa powinna wynosić 15 % wartości wyegzekwowanego roszczenia (art. 45 ust. 2).

Poprawnie naliczona opłata stosunkowa powinna wynosić: 4.399,99 zł. Natomiast komornik dokonał naliczenia i pobrania opłaty stosunkowej w wysokości 15.903,47 zł co stanowi 54,21% wartości wyegzekwowanego roszczenia.

Ponadto opłata została pobrana z rażącą obrazą przepisów prawa w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2005r., sygn. akt P 6/04, które stanowi, że art. 49 zd. 2 i 3 w związku z art. 45 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Dowód: akta sprawy

KM 1090/07 – Komornik w postępowaniu egzekucyjnym wyegzekwował i przekazał wierzycielowi łączną należność w wysokości 60.578,89 zł. Cała opłata stosunkowa wynosiła w tym stanie prawnym 15 % (art. 49 ust. 1 zd. 1). Zatem prawidłowo naliczona cała opłata stosunkowa powinna wynosić 9.086,83 zł. Natomiast komornik naliczył i pobrał opłatę stosunkową w wysokości 11.747,84 zł.

Mając powyższe na uwadze komornik bezprawnie zawyżył opłatę o 2.661,01 zł

Dowód: akta sprawy

Funkcjonariusz publiczny jakim jest komornik sądowy powinien działać wyłącznie
w granicach prawa. Natomiast Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
w październiku 2008r. wydał postanowienie o ustaleniu kosztów egzekucyjnych na podstawie art. 49 ust. 1 zd. 3 ustawy o komornikach i egzekucji, który to przepis wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 08.05.2006r., sygn. akt P 18/05 wyeliminował z porządku prawnego. Ponadto inne bezprawne działania organu egzekucyjnego powodujące rażącą obrazę przepisów prawa (zawsze na jego korzyść finansową) w pełni uzasadniają niniejsze zawiadomienie.

Stosownie do art. 65 Krajowa Rada Komornicza sprawuje nadzór na komornikami.

Zatem wnoszę o przeprowadzenie czynności sprawdzających w przedmiocie spostrzeżonych uchybień i nieprawidłowości stanowiących rażącą obrazę przepisów prawa oraz pisemną informację czy spostrzeżone zarzuty zostały potwierdzone przez samorząd komorniczy.

A poniżej odpowiedz z Krajowej Rady Komorniczej podpisana przez prezesa Andrzeja Kulągowskiego i dyr. Iwony Karpiuk Sucheckiej na zawiadomienie o przestępstwach komornika wadowickiego Artura Urbanowicza - dowód jak działa sitwa wzajemnej adoracji. Tak, jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, że KRK oprócz krycia przestępstw komorników cokolwiek innego robi.

Z KOLEJNYCH DOKUMENTÓW DOWIEMY SIĘ O TYM, ŻE ZARÓWNO PROKURATORZY JAK I SĘDZIOWIE NIE WIDZĄ PRZESTĘPSTWA W TYM ŻE KOMORNIK ZABIERA PECHOWCOM TZW. NADWYŻKI EGZEKUCYJNE - CZYŻBY TA KASA SZŁA DO PODZIAŁU DLA TOGOWCÓW ?
POZOSTAJE PYTANIE - DLA KOGO WPROWADZONO TALMUDYCZNE PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE? - Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ NIE DLA PRACUJĄCYCH OBYWATELI TEGO KRAJU....

O dochodach komorników będzie decydował sąd

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

 
~zzzzz
24-02-2017 / 04:40
www.yeezyboost-350.us.org/ www.raybans.me.uk/ www.nikeblazerpascher.fr/ celtics.jerseyscheap.us.com/ www.nikehuarache.org.uk/ minnesotavikings.jerseyscheap.us.com/ www.montblancpensoutlet.name/ newyorkknicks.jerseyscheap.us.com/ www.reebokoutlets.in.net/ www.michaelkors-outlethandbags.us.com/ www.nikerosherunshoes.me.uk/ www.pandoracharms.me.uk/ www.michaelkorshandbagswholesale.in.net/ cavaliers.jerseyscheap.us.com/ www.eccoshoes.us.com/ www.basketballshoes.us.org/ atlantafalcons.jerseyscheap.us.com/ www.cheapnhl-jerseys.us.com/ www.cheap-nikeshoes.org/ www.michaelkorsoutlethandbags.us.org/ www.ghd-flatiron.com/ www.raybans-sunglasses.us.org/ greenbaypackers.jerseyscheap.us.com/ seattleseahawks.jerseyscheap.us.com/ www.tiffanyandco-outlet.us/ www.oakleysunglasses.nom.co/ www.cheapmichael-korshandbags.us.com/ www.longchamps.us/ www.fitflopssale-clearance.us.com/ www.michaelkorshandbagswholesale.us.com/ www.coach-outletstore.name/ www.handbagsmichaelkors.us.com/ newenglandpatriots.jerseyscheap.us.com/ chicagobears.jerseyscheap.us.com/ www.michaelkors-handbagsoutlet.in.net/ www.ferragamo-shoes.cc/ www.christian-louboutinoutlet.us/ www.hermesbelt.in.net/ www.michaelkorsoutlethandbags.in.net/ chargers.jerseyscheap.us.com/ detroitlions.jerseyscheap.us.com/ www.handbagsmichaelkors.us.org/ www.michaelkorshandbags.me.uk/ houstontexans.jerseyscheap.us.com/ newyorkjets.jerseyscheap.us.com/ www.gucciborse2016.it/ warriors.jerseyscheap.us.com/ www.suprashoes.eu.com/ www.chaussurelouboutinpas-cher.fr/ www.ralphlaurenoutlet.com.co/ www.hollisterclothing.in.net/ www.michaelkors-outletonlines.in.net/ www.redvalentino.in.net/ www.cheapoakleysunglasses.org.uk/ www.adidasnmdr1.us.com/ www.tomsshoes.eu.com/ www.cheapmlb-jerseys.us.com/ denverbroncos.jerseyscheap.us.com/ www.michaelkors-outletclearance.in.net/ www.rayban-sunglassescheap.us.com/ www.airforce1.us.org/ tennesseetitans.jerseyscheap.us.com/ www.underarmouroutlet.cc/ www.lebron-jamesshoes.net/ www.michaelkorshandbagssale.in.net/ www.instyler-max.in.net/ www.rolex-replicawatches.us.com/ carolinapanthers.jerseyscheap.us.com/ www.armaniexchangeoutlet.us/ clippers.jerseyscheap.us.com/ pittsburghsteelers.jerseyscheap.us.com/ www.michaelkorshandbags-sale.us.com/ clevelandbrowns.jerseyscheap.us.com/ sanantoniospurs.jerseyscheap.us.com/ jaguars.jerseyscheap.us.com/ www.michaelkors-handbagswholesale.us.com/ www.coach-handbags.cc/ www.nmdadidas.us.org/ www.nike-huarache.in.net/ www.handbagsmichaelkors.in.net/ www.nike-tnpascher.fr/ www.louisvuitton-sacpascher.fr/ www.versace-shoes.in.net/ www.airjordanuk.org.uk/ www.michael-korsoutletstore.us.org/ www.new-balanceshoes.in.net/ lakers.jerseyscheap.us.com/ www.saclongchampfr.fr/ www.michaelkorshandbagscheap.in.net/ www.michael-korsoutlethandbags.us.com/ kansascitychiefs.jerseyscheap.us.com/ www.hugobosssale.name/ www.birken-stocksandals.com/ washingtonredskins.jerseyscheap.us.com/ www.ralphlauren-pas-cher.fr/ www.rolexreplica-watches.com.co/ www.michaelkorshandbags-outletonline.us.com/ www.nikeairhuarache.com.co/ www.jimmy-choo.in.net/ www.replicawatchesforsale.us.com/ www.cheap-michaelkorshandbags.us.org/ www.canada-goose.org.uk/ www.nikestoreuk.com.co/ www.airmax90.eu.com/ www.michael-korsoutletonline.us.org/ www.conversetrainer.org.uk/ www.salomon-shoes.us.com/ www.asics-runningshoes.in.net/ neworleanssaints.jerseyscheap.us.com/ oaklandraiders.jerseyscheap.us.com/ www.nikeair-huarache.me.uk/ www.omega-watches.name/ dallascowboys.jerseyscheap.us.com/ www.edhardyuk.me.uk/ thunder.jerseyscheap.us.com/ www.truereligionjeanssale.us.com/ www.nike-trainers.com.co/ www.oakleysunglassescheap.us.org/ www.niketrainersuk.com.co/ www.the-northface.co.uk/ www.poloralph-lauren.com.co/ baltimoreravens.jerseyscheap.us.com/ www.moncleroutletstore.us.org/ www.edhardyoutlet.name/ www.abercrombieandfitchkids.us.com/ www.cheapmichaelkorshandbags.us.org/ www.michaelkorsoutletstore.us.org/ www.michaelkorshandbags.uk/ www.skechers-outlet.us/ www.raybansunglasses.org.uk/ sanfrancisco49ers.jerseyscheap.us.com/ miamidolphins.jerseyscheap.us.com/ buffalobills.jerseyscheap.us.com/ www.jordan-shoes.us.org/ www.michaelkorsuk.org.uk/ www.michaelkorshandbagswholesale.us.org/ www.gucci-outletsale.in.net/ www.cheapjordanshoes.in.net/ indianapoliscolts.jerseyscheap.us.com/ www.michaelkors-handbagswholesale.in.net/ www.nikeoutletstore.us.org/ arizonacardinals.jerseyscheap.us.com/ chicagobulls.jerseyscheap.us.com/ www.hugoboss.us.com/ www.fitflopssaleclearance.org/ www.nikeblazerlow.fr/ www.north-face.org.uk/ philadelphiaeagles.jerseyscheap.us.com/ www.oakley.de.com/ www.cheapnbajerseys.us.com/ www.kobe9elite.us/ miamiheat.jerseyscheap.us.com/ newyorkgiants.jerseyscheap.us.com/ www.eccoshoesoutlet.us/ www.nikefree5.us.com/ www.jordanshoes.eu.com/ www.replicarolex.us.com/ www.cheap-nfljerseyswholesale.us.com/ www.pandora-jewelryoutlet.name/ www.outletmichaelkors.us.org/ www.dolceandgabbana.in.net/ cincinnatibengals.jerseyscheap.us.com/
~chenlina
13-12-2016 / 02:53
chenlina20161213 www.michaelkorshandbagsonsale.com www.hollisterclothing.net www.cheap--nfljerseys.us.com www.ugg-canada.ca www.louisvuitton.de.com www.cheapraybansunglasses.net.co www.cheap-jordans.us.com www.louisvuittonoutletstores.us www.hollister-uk.org.uk www.nfljerseyswholesales.us www.coachfactoryoutlet-online.us.org www.oklahomacitythunderjerseys.us.com www.uggoutletsales.us.com www.mlbjerseys.org www.raybansonsale.com.co www.louboutinfemme-pascher.fr www.louisvuitton-outlet.ca www.raybanpascher.fr www.katespadeoutlets.us.com www.pittsburghsteelersjerseys.us.com www.ray-banssunglasses.com.co www.michaelkorsoutlet-store.us.org www.losangelesclippersjerseys.com www.monclerjacketsuk.me.uk www.washingtonwizardsjerseys.com www.raybansunglasses.uk www.uggsoutletcheap.us.com www.clevelandcavaliersjerseys.us.com www.cheaprolexwatches.name www.louisvuitton.me www.tiffanyandco.nom.co www.truereligion-jeans.us www.outlet-uggboots.us.com www.cheapraybans.us.org www.basketballshoes.name www.hilfigeroutlet.in.net www.outletugg.com.co www.raybansunglassess.com.co www.adidasoutletstore.net www.louis-vuitton.me.uk www.gucci-outlet.org www.rolexwatchesforsale.name www.raybanoutlet.net.co www.louis-vuittonoutlet.us.com www.tomswedges.us www.truereligion.net.co www.hogan-scarpe.it www.poloralphlaurenukonline.co.uk www.chaneloutlet.in.net www.sunglassesoakley.com.co www.cheapoakleysunglasses.net.co www.outlet-celine.com www.christianlouboutinsale.me.uk www.katespadehandbagsoutlet.us.com www.replicawatches.name www.ralphlaurenpolo.in.net www.kobebryantshoes.name www.jordan13.org www.coachfactoryoutlet-onlinestore.us.com www.todsoutlet.in.net www.christianlouboutinoff.us www.prada.us.org www.michael--korsoutlet.us.com www.michaelkorsoutletclearance.us.org www.ralphlaurenoutletofficial.us.com www.truereligionjeans-outlet.us.com www.asicsshoes.name www.coachhandbagsnew.us.com www.rolexwatches.us.com www.uggsclearance.us.org www.michaelkorsoutletofficial.us.com www.lebronjames-shoes.net www.jordanretro.name www.minnesotavikingsjerseys.us.com www.uggbootaustralia.us.com www.jordanconcords.net www.louisvuitton-handbags.com.co www.katespade.eu.com www.north-faceoutlet.net.co www.jordan3.net www.louisvuittonlvoutlet.us.com www.moncleroultet.us.com www.polooutlet-online.us.com www.thenorthface.net.co www.outletslouisvuitton.us.com www.pandorajewelry.us.org www.rolexwatchesoutlet.us www.airjordan-pascher.fr www.tomssale.in.net www.ugguk.me.uk www.uggboots-onsale.us.org www.katespade-outlet.net.co www.cheapuggssale.us.com www.louis-vuitton-borse.it www.cheaprolexforsale.com www.nikeoutlet-online.com www.canadagoosecanada.us.org www.niketrainers.uk www.cheapuggbootsuk.org.uk www.cheapoakleysunglassess.com.co www.ugg-italia.it www.adidastrainers.uk www.coachoutletofficial.us.com www.officialmichaelkorsoutlet.us.com www.nikefactoryoutlet.org www.michaelkorsoutletstores.us.org www.newyorkknicksjerseys.us.com www.coachcanadaoutlet.com.co www.lebronjames-shoes.name www.bostoncelticsjerseys.com www.moncler.me.uk www.cheapjordansshoes.us.com www.adidas.in.net www.beatsbydrdresolo.us www.adidasshoes.net www.tomsshoes-outlet.com www.coachfactoryoutletclearances.us.com www.toms-shoes.cc www.canadagooseoutletsale.us.com www.cheapjordansforsale.us www.denverbroncosjerseys.us.com www.abercrombieandfitchoutlet.in.net www.oakleysunglassescanada.ca www.oakley-sunglasses.net.co uggs.uggaustralia.qc.com www.monclerjacketsonline.us.com www.fitflopsuk.me.uk www.cheapuggsboots.us.com www.redbottoms.org.uk www.montblanc-pen.name www.raybansunglasses.me.uk www.gucci-outlet.name www.nike--rosherun.fr www.louboutinshoesoutlet.co.uk www.jordanfemmepascher.fr www.adidas-nmd.co.uk www.edhardyclothing.in.net www.montblancpenofficial.us.com www.louis-vuittonoutlets.us.org www.monclerpascherhomme.fr www.canadagooseca.us.com timberlandboots.hugeoff.net www.ralphlaurenukofficial.org.uk www.michael-korsbags.us.com www.uggsoutletsale.us.com www.uggs-pascher.fr www.tomsshoes.us.org www.uggclassic.us.com www.coachclearance.us.com www.supra-shoes.net www.dallasmavericksjerseys.com www.coachfactoryoutlet-online.eu.com www.gucci-inc.com www.louboutinshoes.cc www.seattleseahawksjersey.us.com www.oakleysunglasses-outlet.com.co www.goldenstatewarriorsjerseys.us.com www.louboutinshoessale.com www.michaelkorsoutletcanada.com.co www.fitflops.us.com www.canadagoose.com.co www.adidasnmd-shoes.us.com timberland.officialfree.net www.christianlouboutinoutlet.com www.nike-airmax.me.uk www.gucci.me.uk www.coachfactoryoutletmall.us.com www.airmaxssale.com www.uggsoutlet-online.us.com www.pradaoutlet.net.co www.uggsuk.org.uk www.timberlandboots.net.co www.uggsboots.us.org www.moncler--paris.fr www.longchamp-sac.fr www.kobeshoes.org www.nba-jerseys.us.com www.cincinnatibengalsjerseys.us.com www.pandorajewelry.in.net www.nikeoutletstores.us.com www.uggoutlet-stores.us.com www.true-religion.me.uk www.ralphlauren-outlet.net.co www.clarisonic.com.co www.uggoutletsale.in.net www.gucci--outlet.com.co www.jordan4.net www.hollister.in.net www.uggslippers.com.co www.raybanssunglasses.com.co www.hollistercoclothing.com www.kevindurantshoes.name www.louisvuittonoutletonlineshop.com www.pradahandbags.net www.niketn-pascher.fr www.cheaptoryburchoutlet.com www.rosherun.org www.authenticlouisvuittonhandbags.us.com www.adidasyeezy350.us.com www.mbt.us.com www.louisvuittonoutletmalls.us.com www.poloralphlaurenuk.co.uk www.hermesbags.us.org www.cheapjordansshoes.in.net www.fitflops.org www.fitflopssaleclearance.us.org www.giuseppe-zanotti.us.com www.northface.us.com www.true-religionjeans.us.org www.coachoutletstoreonlinesale.us.com www.nikeoutletstore.us.com www.uggoutletonline.in.net www.oakleystore.com.co www.uggoutletdiscount.us.com www.truereligion-jeans.com.co www.ugg-bootsuk.co.uk www.vansshoes.name www.oakleysunglassess.com.co www.adidasoriginals.in.net www.retrojordans.name oakley.sunglassesonline.us.com www.michaelkors--outlet.us.com www.coachfactoryoutlet-stores.us.org www.seattleseahawksjerseys.us.com www.ugg-outlet.ca www.christianlouboutin.name www.newenglandpatriotsjerseys.us.com www.jordansforsale.in.net www.longchamp.us.com www.uggsaustralia.it www.nike-rosherun.in.net www.christianlouboutin-paris.fr www.coachoutletcheap.us.com www.outletsmichaelkors.us.com www.ugg-boots.fr www.tomsshoesuk.org.uk www.montblanc.com.co www.raybansunglassesoutlet.net.co www.michaelkorsuk.com.co www.sanantoniospursjerseys.us.com www.jordan8.net www.ralphlaurenoutletonline.in.net www.mcmbags.com.co www.abercrombieoutletonline.cc www.christianlouboutin-pas-cher.fr www.chanelbags.in.net www.miamiheatjerseys.us.com www.canadagooseukoutlet.me.uk www.jordanshoes.us.org www.uggcheap.us.com www.chicagobullsjerseys.com www.rayban-sunglasses.com.co www.michaelkors--outlet.com.co www.abercrombiefitch.us.com www.aididasyeezy.org.uk www.oakleyssunglasseswholesale.us.com www.jordan6.net www.uggoutlets.com.co www.louisvuittonparis.fr www.louisvuitton-discount.com www.burberry-outletonline.com.co www.outletcanadagoose.com.co www.celine-outlet.us www.uggbootscanada.ca www.poloralph-lauren.us.org www.adidassuperstar.name www.ray-ban-sunglasses.com.co www.uggsbootscheap.us.com www.louis--vuittonhandbags.us.com www.coachoutletstoreonlineclearances.us.com www.curry3.name www.gucci-outlet.net.co www.canadagoosecanada.com.co www.discountuggboots.us.com www.outletmichaelkorshandbags.us.com www.louisvuittonofficial.us.com www.nhljerseys.org www.canadagoose-pascher.fr www.oakleys-sunglasses.us.org www.coachoutletonlinesale.eu.com www.canadagoosejacketsoutlet.us.com www.tiffanyandcojewelry.com.co www.louboutin.us.com www.adidas-yeezy.us.com www.uggbootsparis.fr www.tommyhilfigeroutlet.us.org www.toryburchoutlet.us.org www.outletcanadagoose.name www.louis-vuittonoutlet.eu.com www.nike-airmaxpascher.fr www.toms.us.org www.gooseoutlet.us.com www.pandorauk.me.uk chenlina20161213
~nike outlet
21-06-2016 / 13:23
ED Hardy Outlet www.edhardypopsale.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletsonlines.us.com Coach Outlet Store Online www.coachstoreonline.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.in.net Cheap Jordans www.cheapjordansretro.us.com Michael Kors Outlet Store www.michaelkorsoutletsstores.us.com Coach Purses www.coachpurses.eu.com Coach Outlet www.coachoutlet2016.us.com Tory Burch Shoes www.toryburch-outlet.us.org Longchamp Outlet www.longchampoutlet.in.net Michael Kors Handbags www.innnov8.com Coach Outlet www.innnovate.com Red Bottom Shoes www.redbottomshoes.us.org Moncler Jackets www.monclerdownjackets.us.com North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.us.com Moncler Outlet www.moncleroutletonline.in.net Coach Factory www.maganates.com Coach Factory Outlet www.coachfactorysoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katesapdeoutlet.us.org Ray Ban Wayfarer www.rayban-outlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoes2016.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlets.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutletstore.name Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.name Michael Kors Outlet www.michaelkorsfactoryoutletstores.us.com Coach Outlet www.coach-outlets.us.org Nike Air Max www.nikeairmaxstore.ru Moncler Jackets www.monclerjacketsru.ru Nike Roshe Run www.tanienikerosherun.pl Cheap Nike Air Max www.nike-airmaxaustralia.com Buty Nike Air Max www.airmaxsprzedazdla.pl Nike Air Max Damskie www.cheapnikeairmax.pl Nike Air Max www.nikeairmax.us.org Red Bottom Shoes www.redbottomshoe.in.net Christian Louboutin Outlet www.christianlouboutinoutlet.us.org Balenciaga Outlet www.balenciagaoutlet.us.com Balenciaga Handbags www.balenciagahandbags.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.in.net Toms Shoes www.tomshoesoutlet.us.com Hermes Belt www.hermesbelt.us.org Prada Outlet www.pradafactoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonsoutlet.us.com North Face Outlet Store www.northfaceoutletstore.in.net North Face Jackets www.north-face.in.net The North Face Outlet www.north-faceoutlets.us.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-factoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outlets.us.org Timberland Boots www.timberlandoutletstore.in.net Timberland Outlet www.timberlandoutlet.us.com Tory Burch Outlet Store www.toryburchoutletstore.name Tory Burch Outlet www.toryburchsoutlet.in.net Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletusa.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenstoreoutlet.us.com Gucci Shoes www.guccifactoryoutlet.name Gucci Outlet www.outlet-gucci.in.net North Face Jackets www.northfacefactoryoutlet.us.com Prada Outlet www.pradaoutlets.in.net Burberry Outlet www.burberrystoreoutlet.name Hollister Clothing www.hollister-clothing.us.com Ferragamo Shoes www.ferragamoshoes.us.org Tiffany Jewelry www.tiffanyandcooutlet.name Tiffany Outlet www.outlettiffany.us.com NFL Jerseys www.nfljerseys.name Toms Outlet www.outlettoms.us.com Oakley Sunglasses www.sunglassesoakley.name Cheap Jordans www.cheapjordans.eu.com Oakley Outlet www.outletoakley.in.net North Face Outlet www.thenorthfaceoutlet.us.org Tory Burch Outlet www.toryburchoutlet.eu.com Burberry Outlet www.burberryoutlets.in.net Hermes Outlet www.hermesoutlet.us.org Prada Handbags www.pradaoutlet.us.org Chan Luu Sale www.chanluu.us.com Toms Outlet www.tomsoutletstores.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.us.org Oakley Sunglasses www.outletoakley.us.org Toms Shoes Sale www.tomsshoesinc.com Beats By Dr Dre www.beatsbydrdre.us.org Coach Outlet www.coachstoreoutlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoe.eu.com Oakley Sunglasses www.oakley-glasses.us.org Valentino Shoes www.valentinoshoes.eu.com Tory Burch Shoes www.toryburchshoes.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutlet.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutlet.us.org Coach Outlet Online www.coachoutletonlinestore.us.org Coach Purses www.coachpurse.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.us.com Toms Shoes www.toms-shoes.name Hermes Belts www.hermesbelts.us.org Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outletstores.us.com Fendi Handbags www.fendibelt.us.com Giuseppe Shoes www.giuseppezanotti.eu.com Michael Kors Outlet www.michaelkors-outlet.eu.com Stephen Curry Shoes www.stephencurryshoes.us.com Salomon Shoes www.salomonshoes.eu.com North Face Outlet www.northfacesoutlet.in.net Coach Outlet www.outletcoach.in.net North Face Outlet www.northfacesoutlet.us.com Burberry Outlet www.burberryoutletstore.us.org North Face Outlet www.north-faceoutlets.in.net North Face Jackets www.outletnorthface.in.net Burberry Scarf www.burberryscarf.in.net Skechers Shoes www.skechersshoes.us.com Oakley Sunglasses www.oakleyglasses.in.net Toms Outletwww.tomsoutletstore.us.org North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.us.org Nike Outlet www.nikeoutlet.us.org Nike Hoodies www.nikehoodies.us.com Tory Burch Flats www.toryburchflats.in.net Marc Jacobs Handbags www.marcjacobshandbags.name Marc Jacobs Outlet www.marcjacobsoutletstore.us.com Jimmy Choo Shoes www.jimmy-chooshoes.us.com Jimmy Choos www.jimmychoos.us.com Burberry Belt www.burberrybelt.in.net Tory Burch Boots www.toryburchboots.com Louis Vuitton Belt www.louisvuittonbelt.com Ferragamo Belt www.ferragamo-belt.us.com Marc Jacobs Handbags marcjacobshandbagsoutlet.blog.com Lululemon Outlet www.lululemon-outlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christian-louboutin-shoes.us.com True Religion Outlet www.truereligion-outlets.in.net Tommy Hilfiger Outlet www.tommyhilfigeroutlet.us.com Burberry Outlet www.outletburberry.in.net Michael Kors Outlet www.outletmichaelkors.eu.com Coach Outlet www.outletcoach.eu.com Red Bottoms www.redbottoms.us.com Kevin Durant Shoes www.kevindurantshoes.us.org New Balance Outlet www.newbalanceoutlet.in.net Adidas Outlet www.adidasoutlet.in.net Coach Outlet Online www.coachoutlet-online.eu.com Stephen Curry Jersey www.stephencurryjersey.us.com Vans Outlet www.vansoutlet.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlauren-outletstore.in.net True Religion Outlet www.true-religionoutlets.in.net ED Hardy Outlet www.edhardyoutlet.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlet.eu.com UGG Outlet www.uggoutlet.us.org UGG Outlet www.outletugg.in.net North Face Outlet www.northface--outlet.us.com Ugg Boots Sale www.uggbootssale.in.net UGGS For Women www.uggsforwomen.us.com Skechers Go Walk www.skechersgowalk.us.com Adidas Yeezy Boost www.adidasyeezyboost.in.net Adidas Yeezy www.adidasyeezy.us.com Adidas NMD www.adidas-nmd.us.org Coach Outlet www.coachoutletinc.us.com North Face Outlet www.northfaceoutletsale.in.net Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenfactoryoutlet.us.com Puma Outlet www.pumaoutlet.us.com Polo Outlet www.outletpolo.us.com Stuart Weitzman Boots www.stuartweitzmanboots.us.com Under Armour Outlet www.underarmouroutlet.us.org Under Armour Hoodies www.underarmourhoodies.us.com Herve Leger www.herveleger.eu.com MCM Belt www.mcmbelt.us.com Nike Air Max www.nike-airmax.tw Louboutin Heels www.louboutinheels.us.com Jordan Retro 11 www.jordanretro11.us.com Converse Outlet www.outletconverse.us.com Nike Roshe Run www.nike-rosherun.us.com UGGS Outlet www.outletuggs.us.com North Face Outlet outletnorthface.blog.com
~Tory Burch Outlet
13-01-2016 / 12:32
ED Hardy Outlet www.edhardypopsale.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletsonlines.us.com Coach Outlet www.coachoutletonlinesstore.us.com Kate Spade Outlet www.katespadestoreoutlet.us.com Cheap Jordans www.cheapjordansretro.us.com Michael Kors Outlet Store www.michaelkorsoutletsstores.us.com Coach Handbags www.coachhandbagstore.us.com Coach Factory www.coachoutletsonlinestore.us.com Tory Burch Outlet www.toryburch-outlet.us.org Longchamp Handbags www.longchampsoutlet.us.com Michael Kors Handbags www.innnov8.com Coach Outlet www.innnovate.com UGG Boots www.uggbootsoutlets.us.com Red Bottom Shoes www.redbottomshoeoutlet.com Moncler Jackets www.monclerdownjackets.us.com North Face Outlet www.northfacestoresoutlet.us.com Kate Spade Black Friday www.katespadefactoryoutlet.us.com Moncler Outlet www.monclerjacketsoutlet.com.co Coach Factory www.maganates.com Coach Handbags www.coachhandbagsfactoryoutlet.us.com Kate Spade Outlet www.katesapdeoutlet.us.org Ray Ban Outlet www.outletraybans.us.com Cheap Ray Ban Sunglasses www.raybans-glasses.us.com Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoes.name North Face Outlet www.northface-outlet.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutlet.name Kate Spade Outlet www.katespadesoutlet.us.org Michael Kors Outlet www.michaelkorsfactoryoutletstores.us.com Coach Outlet www.coachoutlet.name Nike Air Max www.nikeairmaxstore.ru Moncler Jackets www.monclerjacketsru.ru Nike Roshe Run www.tanienikerosherun.pl Cheap Nike Air Max www.nike-airmaxaustralia.com Buty Nike Air Max www.airmaxsprzedazdla.pl Nike Air Max Damskie www.cheapnikeairmax.pl Nike Air Max www.nikeairmax.com.co Cheap Red Bottom Shoes www.redbottomshoes.name Christian Louboutin Outlet www.christianlouboutinoutlet.us.org Balenciaga Outlet www.balenciagaoutlet.us.com Balenciaga Handbags www.balenciagahandbags.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletsale.us.com Toms Shoes www.tomshoesoutlet.us.com Hermes Belt www.hermesbeltstore.com UGG Boots www.uggboots2016.us.com UGG Boots Outlet www.uggbootsoutlet.net Prada Outlet www.pradafactoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonsoutlet.us.com Louis Vuitton Outlet Store www.louisvuittonoutletsonline.us.com North Face Outlet Store www.northfaceoutletstores.us.com North Face Store www.north-face-outlet.us.com The North Face Outlet www.north-faceoutlets.us.com Louis Vuitton Outlet www.louis-vuittonfactoryoutlet.com Louis Vuitton Handbags www.louisvuittons.name Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outletonline.com Timberland Boots www.timberlandsboots.us.com Timberland Outlet www.timberlandoutletstore.us.com Tory Burch Outlet Store www.toryburchoutletstore.name Tory Burch Outlet Online www.toryburchoutletstores.com Tory Burch Outlet www.toryburchoutletonline.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletusa.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenstoreoutlet.us.com Gucci Factory Outlet www.guccifactoryoutlet.name Gucci Outlet www.outletgucci.name Gucci Handbags www.cheapguccihandbags.us.com Cheap Ray Ban Sunglasses www.cheap-raybanglasses.us.com North Face Jackets www.northfacefactoryoutlet.us.com Prada Outlet www.prada-outlet.name Burberry Outlet www.burberrystoreoutlet.name Hollister Clothing www.hollisterclothingoutlet.us.com Ferragamo Shoes www.ferragamoshoes.name Tiffany Jewelry www.tiffanyandcooutlet.name Tiffany Outlet www.tiffanystoreoutlet.us.com NFL Jerseys www.nfljerseys.name Toms Outlet www.outlettoms.us.com Oakley Sunglasses www.sunglassesoakley.name Oakley Outlet www.oakleystoreoutlet.us.com Cheap Jordans www.cheapjordans.name Oakley Outlet www.oakleyoutlet.us.com North Face Outlet www.northfaceoutlet.us.org Burberry Outlet www.burberrystoreoutlet.us.com Chanel Outlet www.chaneloutlet.us.org Hermes Outlet www.hermesoutlet.us.org Prada Outlet www.pradaoutlet.us.org Ray Ban Sunglasses www.raybanglasses.us.org Tory Burch Outlet www.toryburchoutlet.us.com Chan Luu Sale www.chanluu.us.com Toms Outlet www.tomsoutletstores.us.com Burberry Outlet www.burberry-outletstore.us.com Oakley Sunglasses www.oakleyoutletsstore.us.com Toms Shoes Sale www.tomsshoesinc.com
~Kenji
23-12-2014 / 23:28
A jak jest z odsetkami/przedawnieniem? Skoro kotszy" rel="nofollow">vshpotzrwhv.com">kotszy umorzonej egzekucji traktuje się tak jak kotszy" rel="nofollow">vshpotzrwhv.com">kotszy sądowe, zatem nie wolno naliczać odsetek? Przedawnienie nieużytego postanowienia o kosztach następuje po 10 latach? Czy może zależne jest od typu tytułu wykonawczego ( zwykły , bankowy tytuł egzekucyjny, itp.) ktf3re mają rf3żne okresy przedawnienia.
~Anni
20-12-2014 / 10:10
Rzeczywiście, kwestie kosztf3w postępowania eezckugyjnego nie są dobrze uregulowane. Warto też wspomnieć o jeszcze jednym zagadnieniu: jeżeli wniosek o egzekucję jest „niestandardowy” i obejmuje większą ilość wnioskf3w niż zajęcie konta i ruchomości, w szczegf3lności zapytania do urzędf3w (skarbowych, ZUS, ewidencji pojazdf3w czy gruntf3w), to dla niektf3rych komornikf3w od razu jest to ZLECENIE POSZUKIWANIA MAJĄTKU. A za takie zlecenie trzeba płacić więcej niż za korespondencję. Wg mnie nie jest to prawidłowa praktyka, ale podobno samorząd komorniczy to akceptuje…
~Wojownik
04-08-2012 / 23:35
Anonim - proszę o więcej info do Twojego komentrza: ~anonim08-03-2010 / 00:00Ręka rękę myja.Powiem jedno komornik, prokurator , sędzia itd.. są to powiązania np.(kierowniczka wydziału cywilnego i na kwace z sędziami i ich żoneczkami a córka kierowniczki żoneczka pana komornika - to nic że o 15 lat młodsza- ma się tylko starać i zakończyć swoje skoczne... życie z byłymi)To jest NASZE PRAWO,a my szaraki ... do nory bo to nie my jestemy po prawie i my jestemy - aby na nas zarobili - to może mi pomóc w rozwikłaniu mojej sprawy. Może na osobistego maila?
~miś
01-12-2011 / 06:01
Dobrali się teraz Komornicy do rolników do tzw. DOPŁAT UNIJNYCH i ci teraz mają żniwa. Jest to bezprawne: Ustawa z dnia 09 maja 2008 o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2008 Nr 98,poz. 634) wyraźnie i absolutnie zakazuje im tego procederu, ale chłopy są wystraszone i płaczą po kątach...
~zmkckeitl
14-11-2011 / 15:56
~fdxbbxip
12-11-2011 / 16:37