Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 października 2017
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 22-02-2016

Zażalenie Jana Jączka na postanowienie o umorzeniu śledztwa wydane przez  prokuratora w Siemianowicach Śląskich  Krzysztofa Jarzynę.

Na wstępie mowa Jana Jączka w Sejmie:

Tychy, 22 lutego 2016 r.

Sąd Okręgowy w Katowicach

Wydział Karny

ul. Andrzeja 16/18

40-957 Katowice

Za pośrednictwem: Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich

ul. 1-go Maja 11

41-100 Siemianowice Śląskie

Dotyczy: akt Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016

Skarżący: pokrzywdzony Jan Jączek, adres do korespondencji: 43-100 Tychy, email: jan.jaczek@gmail.com

Zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowej i procesowej

na bezprawne postanowienie o umorzeniu śledztwa z datą 21 stycznia 2016 r., sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016,  wydane przez  prokuratora z Prokuratury w Siemianowicach Śląskich  Krzysztofa Jarzynę, który jest z mocy prawa wyłączony od udziału w tej sprawie.

I. Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 77 §1 i §2 Konstytucji RP w związku art. 465§2 KPK oraz art. 47 §1 KPK w związku z art. 40 §1 ust. 6 KPK i art. 41 §1 KPK, nadto art. 25 §1 ust. 2 KPK w związku z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, zaskarżam w całości postanowienie o umorzeniu śledztwa z datą 21 stycznia 2016 r., sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016,  doręczone mi dnia 15 lutego 2016 roku, wydane przez  prokuratora z Prokuratury w Siemianowicach Śląskich w osobie Krzysztof Jarzyna, który jest marionetką w rękach zorganizowanej grupy przestępczej i wykorzystuje urząd prokuratora do notorycznego umarzania śledztwa, mimo że Z MOCY PRAWA BYŁ WYŁĄCZONY OD UDZIAŁU W TEJ SPRAWIE.

Dowód: akta Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016 i inne akta sprawy. 

II. Zgodnie z komentarzem i treścią art. 10 §1 KPK organy ścigania są zobowiązane do skutecznego i efektywnego przeprowadzenia śledztwa a także do wniesienia i popierania oskarżenia o czyn ścigany z urzędu. Tymczasem prawo to jest tylko na papierze, bowiem WŁADZE PROKURATORSKIE W APELACJI KATOWICKIEJ PRZEKSZTAŁCIŁY SIĘ W ORGANIZACJĘ PRZESTĘPCZĄ, chroniącą przed odpowiedzialnością karną skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych i innych aferzystów, a sędziowie apelacji katowickiej ukrywają i chronią przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną ten przestępczy układ zamknięty.

Dowód: liczne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny Jączek i Jana Jączka znajdujące się w apelacji katowickiej. 

III. W związku z powyższym, należy zadać pytanie, dlaczego tak źle dzieje się w prokuraturze? Jest to środowisko ludzi rodzinnie związanych z reżimem komunistycznym, po wojnie często obsadzonych przez stalinowców, esbeków, kolaborantów, współpracowników tajnych służb i ich potomków, zwalczających zajadle patriotów walczących o niepodległość i suwerenność Narodu Polskiego. Po tak zwanej transformacji ustrojowej, przez ponad 26 lat, prokuratorzy PRL nie zostali rozliczeni za zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu i z innych przestępstw kryminalnych. 

KORPORACJA PROKURATORÓW I SĘDZIÓW ZAPEWNIŁA SOBIE CAŁKOWITĄ BEZKARNOŚĆ I DOWOLNOŚĆ STOSOWANIA PRAWA, CZĘSTO W SPOSÓB RAŻĄCO SPRZECZNY Z KONWENCJAMI, KONSTYTUCJĄ RP, USTAWAMI I ROZUMEM.

PRZEZ WIELE LAT TEN KLAN LUDZI WYBRANYCH PRZEZ SAMYCH SIEBIE, ZDOMINOWANY PRZEZ RESORTOWE DZIECI I ICH POTOMKÓW, CZĘSTO JEST OPARTY NA NEPOTYZMIE I KORUPCJI. Prokuratura i sądy zamiast chronić obywateli przed przestępcami w dużej mierze chronią przestępców przed odpowiedzialnością karną i cywilną, często z pokrzywdzonych robią przestępców a z przestępców pokrzywdzonych. Tak też jest mojej sprawie. Dowodem jest sporządzony przez Zespół Poselski na rzecz Nowej Konstytucji „Raport nr 1 – Skargi Obywateli na Wymiar Sprawiedliwości”, gdzie na str. 59-61 opisana jest moja gehenna, https://www.youtube.com/watch? v=5HWHY_PYa28

Trafnie przedstawił w Sejmie RP polską rzeczywistość Pan dr Kornel Morawiecki - Marszałek Senior, legendarny działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, założyciel i Przewodniczący Solidarności Walczącej, cytuję:  „NA CO DZIEŃ WIDZIMY BEZPRAWIE, DRAŃSTWO I ROZPACZ, RZĄDZĄ CI CO MAJĄ PIENIĄDZE I SIŁĘ (…)”.

IV. Jako spadkobierca mojej matki śp. Michaliny Jaczek – kombatanta i osoby odznaczonej przez Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego, zamęczonej na śmierć przez koterię funkcjonariuszy apelacji katowickiej, również NA CO DZIEŃ DOŚWIADCZAM BEZPRAWIA, DRAŃSTWA I NIELUDZKIEGO TRAKTOWANIA ze strony funkcjonariuszy reprezentujących wymiar sprawiedliwości w okręgu Sadu Apelacyjnego w Katowicach.

PRZEZ PONAD SIEDEM LAT, JESTEM OSZUKIWANY PRZEZ MARIONETKI MAJĄCE SWOICH POPLECZNIKÓW I MOCODAWCÓW W SĄDZIE APELACYJNYM W KATOWICACH, MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI RP I W INNYCH WAŻNYCH INSTYTUCJACH PAŃSTWA.

Taką marionetką jest między innymi prokurator Krzysztof Jarzyna, który był i jest chroniony przed odpowiedzialnością przez sędziów apelacji katowickiej - wydających orzeczenia w sposób rażąco sprzeczny z prawem i rozumem - którzy NIGDY NIE STWIERDZILI PRZEWLEKŁOŚCI POSTĘPOWANIA PROKURATORSKIEGO TRWAJĄCEGO JUŻ PONAD SIEDEM LAT, natomiast Krzysztof Jarzyna „odwdzięczał się” i wykorzystując urząd prokuratora bezprawnie umarzał śledztwa przeciwko tym sędziom, w tym przeciwko obecnemu Zastępcy Dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych i Analiz w Ministerstwie Sprawiedliwości w osobie Waldemar Szmidt. TAK DZIAŁA UKŁAD ZAMKNIĘTY W APELACJI KATOWICKIEJ.

Dowód: akta Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016 i inne akta sprawy.

V. Biorąc pod uwagę przerażającą skalę bezprawia prokuratora Krzysztofa Jarzyny i jego popleczników, którzy KOLEJNY RAZ, polecili mu wydać postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie afery finansowej dotyczącej sprzedaży akcji LC Corp SA, mimo, że był Z MOCY USTAWY WYŁĄCZONY z tej sprawy, wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia przez Sąd i zobowiązanie Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, właściwej prokuratury,  do przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w niniejszej sprawie.

VI. W związku z tym, że mam siedem dni na złożenie zażalenia a prokuratura NIE CHCE umożliwić mi wglądu do akt niniejszej sprawy mimo, że ma taki obowiązek ustawowy, w późniejszym terminie uzupełnię to zażalenie.

Dowód: świadek i reporter pisma Pani Helena Nelip-Chmielińska, która w dniu 19 stycznia 2016 r., będąc w Prokuraturze Rejonowej w Siemianowicach Śląskich była obecna przy rozmowie z Prokurator Rejonową w Siemianowicach Śląskich Beatą Cedzyńską.

UZASADNIENIE 

1. Dnia 28 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, sygn. akt IV Cz 1300/14, uwzględnił moje zażalenie na postanowienie wydane przez Krzysztofa Jarzynę z Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, cytuję:

„(…)po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2015 r. w Katowicach na posiedzeniu jawnym przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich zażalenie Jana Jączka(Jączek) na postanowienie Asesora Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich z dnia 22 lutego 2013 r. o umorzeniu śledztwa sygn. akt 1 Ds. 593/12 na podstawie art. 437 § 1 k.p.k., art. 465 § 1 k.p.k. oraz art. 329 § 1 i 2 k.p.k. i art. 330 § 1 k.p.k.

postanawia:

1. uchylić zaskarżone postanowienie w zakresie czynów opisanych w pkt. 3. i 12. zaskarżonego postanowienia, ze wskazaniem w uzasadnieniu niniejszego postanowienia okoliczności, które należy wyjaśnić i czynności, które należy przeprowadzić, a w pozostałym zakresie utrzymać zaskarżone postanowienie w mocy;(…)”.

Dowód: postanowienie z dnia 28 stycznia 2015 r. Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt IV Cz 1300/14.

2. Poniżej przedstawiam podstawę prawną, świadomie i celowo złamaną przez przełożonych prokuratora Krzysztofa Jarzynę i jego osobiście, dotyczącą wyłączenia od udziału w śledztwie i nielegalnie prowadzonych przez nich czynności.

2a. Zgodnie z treścią art. 47 § 1 KPK, cytuję:

„Art. 47. § 1. Przepisy art. 40 § 1 pkt 1–4, 6 i 10, § 2 oraz art. 41 i 42 stosuje się odpowiednio do prokuratora, innych osób prowadzących postępowanie przygotowawcze oraz innych oskarżycieli publicznych”, w związku z

„Art. 40. § 1. Sędzia jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli: (…)

6) brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydał zaskarżone zarządzenie”,

PROKURATOR KRZYSZTOF JARZYNA BYŁ I JEST Z MOCY PRAWA WYŁĄCZONY OD UDZIAŁU W TEJ SPRAWIE, A MIMO TO PONOWNIE WYDAŁ POSTANOWIENIE O UMORZENIU ŚLEDZTWA.

2b. Nadto zgodnie z art. 25 §1 ust. 2 KPK, cytuję:

„Art. 25. § 1. Sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa: (…),

2) o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140–142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151–154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a, art. 252 § 3, art. 258 § 1–3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego”, w związku z

z art. 17 ust. 6  ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, cytuję:

„ Do podstawowych zadań prokuratury okręgowej należy zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądem okręgowym, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne i gospodarcze, a także sprawowanie nadzoru instancyjnego i służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz prowadzenie wizytacji prokuratur rejonowych”,

PROKURATOR KRZYSZTOF JARZYNA BYŁ I JEST Z MOCY PRAWA WYŁĄCZONY OD UDZIAŁU W TEJ SPRAWIE, A MIMO TO PONOWNIE WYDAŁ POSTANOWIENIE O UMORZENIU ŚLEDZTWA.

2c. W dniu 4 marca 2015 r. byłem w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach i prosiłem, by niniejszą sprawę przekazać zgodnie z właściwością do właściwej prokuratury i przesłuchać mnie, ponieważ chciałbym przedstawić nowe wnioski dowodowe.

Patrz: Notatka urzędowa z dnia 4 marca 2015 r. prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Mariusza Gózd, cytuję: „Wobec faktu, iż w tym zakresie postępowanie musi być kontynuowane, stojący wnosi o przekazanie sprawy innej jednostce i doświadczonemu prokuratorowi. Tym bardziej, iż chce on przedstawić nowe wnioski dowodowe, do przeprowadzenia w sprawie, tym bardziej, iż kwota, o jaką chodzi, jest kwotą znacznej wartości (pkt 3 postanowienia), a wobec zmiany przepisów, sprawa nie powinna być prowadzona w prokuraturze rejonowej”.

Podkreślić należy, że powyższą notatkę urzędową prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Mariusza Gózd przesłałem do Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich. Prokurator Krzysztof Jarzyna tak zmanipulował czynnościami, że W OGÓLE MNIE NIE PRZESŁUCHAŁ, wezwanie otrzymałem po terminie, CAŁKOWICIE ZIGNOROWAŁ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA i kolejny raz umorzył śledztwo.

2d. BIORĄC POD UWAGĘ POWYŻSZE RAŻĄCE I UMYŚLNE ŁAMANIE PRAWA ORAZ WYKORZYSTANIE URZĘDU PROKURATORA PRZEZ KRZYSZTOFA JARZYNĘ DO BEZPRAWNEGO UMORZENIA ŚLEDZTWA, ŻĄDAM USTALENIA PRZEZ WYDZIAŁ PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I KORUPCJI, WŁAŚCIWEJ PROKURATURY, JAKIE KORZYŚCI MATERIALNE I OSOBISTE CZERPIE ON, JEGO POPLECZNICY I MOCODAWCY Z UKRYWANIA AFERY FINANSOWEJ NA KWOTĘ PONAD MILIARDA ZŁOTYCH.

Dowód: akta Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016 i inne akta sprawy.

3. Dnia 28 listopada 2008 r. złożyłem w Prokuraturze Krajowej, Wydział III Zamiejscowy w Katowicach zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę mojej matki Michaliny Jączek i mojej osoby, przez przedstawicieli Getin Banku SA i Leszka Czarneckiego, z datą 28 listopada 2008 roku, które również wysłałem listem poleconym do Prokuratury Krajowej w Warszawie, Wydział Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Dowód: „Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę mojej matki Michaliny Jączek i mojej osoby, przez przedstawicieli Getin Banku SA i Leszka Czarneckiego”, z datą 28 listopada 2008 roku, zaadresowane do Prokuratury Krajowej w Warszawie, Wydział Przestępczości Zorganizowanej oraz do Komisji Nadzoru Finansowego, które załączam.

Od dnia 28 listopada 2008 roku (data złożenia zawiadomienia o przestępstwie) do stycznia 2013 roku prokuratorzy i sędziowie apelacji katowickiej ukrywali przede mną kluczowy dowód w sprawie, jakim jest „PROTOKÓŁ GENERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO”, Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU, w którym zespół funkcjonariuszy o najwyższym statusie i kwalifikacjach zawodowych, stwierdził świadome i zawinione naruszenie przez Getin Noble Bank SA szeregu przepisów prawa bankowego, cytuję:

"Proces kredytowania tych akcji oceniono jako mało ostrożnościowy i budzący wątpliwości na tle obowiązujących przepisów prawa.

Uwagi budziły w szczególności:

- obowiązujące zasady wyliczania zdolności kredytowej, niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,

- przejściowa zmiana wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności w okresie kredytowania zakupu akcji,

- naruszenie przez Bank postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,

- brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp,

- przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej, określonej przepisami art. 128 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe (...).”

Dowód: Protokół Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku, liczący 120 stron.

POWYŻSZY DOKUMENT URZĘDOWY POSIADA  FUNDAMENTALNE ZNACZENIE DLA NINIEJSZEJ SPRAWY, PONIEWAŻ FAKTYCZNIE POTWIERDZA WCZEŚNIEJSZE MOJE ISTOTNE ZARZUTY, TWIERDZENIA I WNIOSKI PRZECIWKO PRZEDSTAWICIELOM INSTYTUCJI FINANSOWEJ, KTÓRYCH DO DZIŚ WŁADZE PROKURATORSKIE I SĄDOWNICZE NIE CHCĄ ROZPOZNAĆ A PRZECIWNIE WSZYSTKO ROBIĄ ABY JE UKRYĆ.


4. Dodać należy, że dnia 8 marca 2013 r., złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Krzysztofa Jarzynę, ponieważ popełnia on notorycznie czyny karalne
z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 §1 KK – oszustwa procesowe znacznej wartości oraz z art. 258 §1 KK – działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i inne przestępstwa, działając na moją szkodę, przy pełnej aprobacie kierownictwa Prokuratury Okręgowej w Katowicach i Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. Do dziś prokuratura NIE ROZPOZNAŁA PRZESTĘPSTW popełnionych na moją szkodę, przez prokuratora Krzysztofa Jarzynę.  

5. Koteria w apelacji katowickiej, uniemożliwia mi odzyskanie środków pieniężnych znacznej wartości przejętych przez bank w wyniku oszustwa, ponieważ śledztwo „prowadzą” prokuratorzy, którzy podają oczywiste kłamstwa do dokumentów mających znaczenie prawne i dowodowe, sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy, manipulują i mataczą tokiem postępowania, chronią się nawzajem oraz popełniają inne czyny karalne. Ten przestępczy proceder prokuratorów TRWA PONAD SIEDEM LAT i wspierany jest przez skorumpowanych sędziów apelacji katowickiej.

POWYŻSZY PROTOKÓŁ GENERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO”, Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU, w którym zespół funkcjonariuszy o najwyższym statusie i kwalifikacjach zawodowych, stwierdził świadome i zawinione naruszenie przez Getin Noble Bank SA szeregu przepisów prawa bankowego, JEST WYSTARCZAJĄCYM DOWODEM, BY UZNAĆ OSZUSTWO BANKU. Zaprzeczanie oczywistym i bezspornym faktom oraz powoływanie biegłych sądowych, podważających opinie zespołu funkcjonariuszy z GINB, świadczy o skali korupcji i zdegenerowania prokuratorów apelacji katowickiej.

Dowód: akta Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016 i inne akta sprawy.

6. Reasumując, bardzo trafne są słowa Pana Jarosława Kaczyńskiego - Prezesa Partii „Prawo i Sprawiedliwość”, że POLSKĘ TRZEBA ZMIENIĆ, „nie w imię jakiegoś odwetu, nie w imię nienawiści czy zemsty, tylko w imię czystości Rzeczypospolitej, w imię naszych najbardziej podstawowych interesów i tych moralnych, które w wymiarze historycznym są najważniejsze i tych materialnych związanych z naszym bezpieczeństwem, musimy to uczynić”.

Wobec powyższego, wnoszę o wznowienie śledztwa, umorzonego w sposób rażąco sprzeczny z prawem, co powyżej wskazałem i udowodniłem.

Pokrzywdzony Jan Jączek

Otrzymują do wiadomości z prośbą o interwencję:

1. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej (nr sprawy – BIPP.838.2015)

2. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

3. Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

4. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

5. Zespół Poselski na rzecz Nowej Konstytucji

6. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

7. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

8. Komendant Główny Policji

9. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji

10. Wydział Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji

przy Prokuraturze Generalnej RP

Więcej:

Zawiadomienie Szefa CBA o przestępstwie i wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach Romanowi Sugierowi Jan Jączek
Jan Jączek walczący z Getin Bankiem o ukradzione rodzinie pieniądze zatrzymany z art. 212 kk
Wniosek o ściganie karne prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Sucham skrywającą aferę finansową Getin Banku SA Jan Jączek
Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold? Jan Jączek
Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek
Przestępcy w togach - Prof. dr hab. Tadeusz Iwiński - zawiadomienie Najwyższa Izba Kontroli Pani Alina Hussein Jan Jączek
WNIOSEK O BEZPOŚREDNI NADZÓR PROKURATORA APELACYJNEGO W WARSZAWIE NAD ŚLEDZTWEM DOT. OSZUSTW GETIN BANKU SA Jan Jączek
Zapraszamy publiczność na rozprawę Jączek przeciwko Getin Noble Bank SA - Sąd Okręgowy Katowice 7 styczeń 2013
Prokuratura w Katowicach i kolejny asesor Maciej Rusiński który miernotą wkupuje się do tego grona sitwy ukrywając oszustwa GETIN BANKU SA Jan Jączek
Jan Jączek - chcą mi zamknąć usta, w sprawie afery finansowej Getin Banku SA ukrywanej przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA  Jan Jączek
Paweł Wojtunik - skarga na bezczynność i zaniechania CBA w sprawie rażącego łamania podstawowych praw człowieka przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, na szkodę Jana Jączek i pokrzywdzonych w aferze finansowej wywołanej przez L
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.

Komentarze internautów:

 
~michael kors outlet
18-02-2017 / 02:29
Coach Outlet www.coachoutletfactory-stores.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.in.net ED Hardy Outlet www.edhardypopsale.com Coach Outlet Store Online www.coachstoreonline.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.in.net Cheap Jordans www.cheapjordansretro.us.com Coach Purses www.coachpurses.eu.com Coach Outlet www.coachoutlet2016.us.com Tory Burch Shoes www.toryburchoutlets.us.com Longchamp Outlet www.longchampoutlet.in.net Michael Kors Handbags www.innnov8.com Coach Outlet www.innnovate.com Red Bottom Shoes www.redbottomshoes.us.org Moncler Jackets www.monclerdownjackets.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.us.com Moncler Outlet www.moncleroutletonline.in.net Coach Factory www.maganates.com Coach Factory Outlet www.coachfactorysoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katespadesoutlet.us.com Ray Ban Outlet www.raybanoutletstore.in.net Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoes2016.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlets.us.org Coach Factory Outlet www.coachoutletstore.name Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.name Coach Outlet www.coach-outlets.us.org Nike Roshe Run www.tanie-nikerosherun.pl Buty Nike Air Max www.airmaxsprzedazdla.pl Nike Air Max www.nikeairmax.us.org Red Bottom Shoes www.redbottomshoe.in.net Christian Louboutin Outlet www.christianlouboutinoutlet.us.org Balenciaga Outlet www.balenciaga-outlet.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.in.net Toms Shoes www.tomshoesoutlet.us.com Hermes Belt www.hermes-belts.us.com Prada Outlet www.pradafactoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonsoutlet.us.com North Face Outlet Store www.northfaceoutletstore.in.net North Face Jackets www.north-face.in.net North Face Outlet www.north-faceoutlets.us.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outlets.us.org Timberland Boots www.timberland-outlets.us.com Cheap Timberland Boots www.timberlandoutlet.us.com Tory Burch Outlet www.toryburch-outlets.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlauren-outlets.us.com Gucci Outlet www.guccifactoryoutlet.us.com Gucci Outlet www.guccioutletinc.us.com North Face Jackets www.northfacefactoryoutlet.us.com Prada Outlet www.pradaoutlets.in.net Hollister Clothing www.hollister-clothing.us.com Ferragamo Shoes www.ferragamoshoes.us.org Tiffany Outlet www.tiffany-outlets.us.com Tiffany Outlet www.tiffanyco-outlet.us.com NFL Jerseys www.nfljerseys.name Toms Outlet www.outlettoms.us.com Cheap Jordans www.cheapjordans.eu.com North Face Outlet www.thenorthfaceoutlet.us.org Prada Handbags www.pradaoutlet.us.org Chan Luu www.chanluu.us.com Toms Outlet www.tomsoutletstores.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletofficial.us.com Beats By Dr Dre www.beatsbydrdre.us.org Coach Outlet www.coachstoreoutlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoe.eu.com Valentino Shoes www.valentinoshoes.eu.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutlet.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutlet.us.org Coach Outlet Online www.coachoutletonlinestore.us.org Coach Purses www.coachpurse.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.us.com Toms Shoes www.tomoutlet.us.com Louis Vuitton www.louisvuitton-outletstores.us.com Fendi Handbags www.fendibelt.us.com Giuseppe Shoes www.giuseppezanotti.eu.com Michael Kors Outlet www.michael-kors-outlet.us.com Stephen Curry Shoes www.stephencurryshoes.us.com Salomon Shoes www.salomonshoes.eu.com Coach Outlet www.outletcoach.in.net North Face Outlet www.northfacesoutlet.us.com Burberry Outlet www.burberryoutletstore.us.org North Face Outlet www.north-faceoutlets.in.net North Face Jackets www.outletnorthface.in.net Skechers Shoes www.skechersshoe.us.com Toms Outletwww.tomsoutletstore.us.org North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.us.org Nike Air Max www.nikeoutlet.us.org Nike Hoodies www.nikehoodies.us.com Marc Jacobs Handbags www.marcjacobshandbags.name Marc Jacobs Outlet www.marcjacobsoutletstore.us.com Jimmy Choo Shoes www.jimmy-chooshoes.us.com Burberry Belt www.burberrybelt.us.com Louis Vuitton Belt www.louisvuitton-belt.com Salvatore Ferragamo www.ferragamo-belt.us.com Marc Jacobs Handbags marcjacobshandbagsoutlet.blog.com Lululemon Outlet www.lululemonsoutlet.us.com True Religion Outlet www.truereligion-outlets.in.net Tommy Hilfiger Outlet www.tommyhilfigeroutlet.us.com Coach Outlet www.outletcoach.eu.com Red Bottoms www.redbottom.in.net Kevin Durant Shoes www.kevindurantshoes.us.org New Balance Outlet www.newbalanceoutlet.in.net Adidas Outlet www.adidasoutlet.in.net Coach Outlet Online www.coachoutlet-online.eu.com Stephen Curry Jersey www.stephencurryjersey.us.com Vans Outlet www.vansoutlet.us.com True Religion Outlet www.true-religionoutlets.in.net ED Hardy Outlet www.edhardyoutlet.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlet.eu.com UGG Outlet www.uggoutlet.us.org UGG Outlet www.outletugg.in.net North Face Outlet www.northface--outlet.us.com Ugg Boots Sale www.uggbootssale.in.net UGGS For Women www.uggsforwomen.us.com Skechers Go Walk www.skechersgowalk.us.com Adidas Yeezy Boost www.adidasyeezyboost.in.net Adidas Yeezy www.adidasyeezy.us.com Adidas NMD www.adidas-nmd.us.org Coach Outlet www.coachoutletinc.us.com North Face Outlet www.northfaceoutletsale.in.net Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenfactoryoutlet.us.com Puma Outlet www.puma-outlet.us.com Polo Outlet www.outlet-polo.us.com Stuart Weitzman Boots www.stuartweitzmanboots.us.com Under Armour Outlet www.underarmouroutlet.us.org Under Armour Hoodies www.underarmourhoodies.us.com Herve Leger www.herveleger.eu.com MCM Belt www.mcmbelts.us.com Nike Air Max www.nikeairmaxshoes.com.tw Louboutin Heels www.louboutinheels.us.com Jordan Retro 11 www.jordanretro11.us.com Converse Outlet www.outletconverse.us.com Nike Roshe Run www.nike-rosherun.us.com UGGS Outlet www.outletuggs.us.com North Face Outlet outletnorthface.blog.com Adidas Originals www.adidasnmdshoes.com.tw Lebron James Shoes www.lebronjamesshoes.us.com Sac Longchamp www.saclongchamps.fr Air Max Pas Cher www.airmax-paschers.fr Chaussures Louboutin www.louboutinspascher.fr Keds Shoes www.kedsshoes.in.net Asics Shoes www.asicsshoe.in.net Coach Outlet www.outletcoach.us.org True Religion Outlet www.outlettruereligion.us.com New Balance Outlet www.new-balanceoutlet.us.com Skechers Shoes www.skechersoutlet.us.com Nike Outlet www.outletnike.us.com Adidas Outlet www.outletadidas.in.net Red Bottom Shoes www.redbottom-shoes.com New Jordans www.newjordans.us.com Air Max 90 www.air-max90.in.net Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutletstores.com Coach Black Friday www.coachblackfriday.org UGG Boots Black Friday www.uggbootsblackfriday.com Nike Roshe Run www.nikerosherunning.us.com Versace Belt www.versacebelt.us.com Skechers Shoes www.skechersshoes.in.net Hugo Boss www.hugoboss.in.net Guess Factory www.guessfactoryoutlet.us.com Hollister Jeans www.hollisterjeans.us.com Burberry Scarf www.burberry-scarf.in.net North Face Outlet www.northfaceoutletus.us.com North Face Outlet www.northfaceoutletfactory.in.net North Face Outlet www.thenorthfaceoutlets.us.com The North Face Outlet www.northfacesoutlet.us.org North Face Jackets www.northfaceoutletco.in.net North Face Outlet www.north-faceoutlet.info UGG Outlets www.ugg-outlets.in.net Uggs Outlets www.uggs-outlets.us.com UGG Outlet Store www.outletugg.us.com Ugg Outlets www.ugg-outlets.us.com UGG Boots Outlet www.outlet-ugg.us.com UGG Bailey Button www.uggoutlet-boots.us.com Michael Kors Outlet www.michael-korsoutlets.in.net Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletstores.in.net Nike Roshe Run Pas Cher www.rosherun.fr Nike Air Max Pas Cher www.airmaxpascheronline.fr Air Jordan Pas Cher www.nike-pascher.fr Kate Spade www.katespade.us.com True Religion www.truereligion.us.org Salomon Outlet www.salomonoutlets.com Burberry Outlet www.burberry-outlets.us.com North Face Outlet www.northfaceoutlets.net.co The North Face Outlet www.northfaceoutletinc.name The North Face Jackets www.northfaceoutletco.name Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonco.us.com Pandora Bracelet www.pandorabracelet.us.com Oakley Sunglasses www.oakleyclearance.us.com Ray Ban Outlet www.raybanoutletofficial.us.com Ray Ban Sunglasses www.raybansunglassesofficial.us.com Coach Outlet www.coachoutletsofficial.us.com Coach Outlet www.coachoutletcom.us.com Mont Blanc Pens www.montblanc-pen.us.com
~Thomas
09-12-2016 / 15:28
Awesome article post.Thanks Again. Much obliged.
~Thomas
09-12-2016 / 15:20
Awesome article post.Thanks Again. Much obliged.
~online
09-12-2016 / 15:18
pharm12online.com/ , once in a while--just for kicks?
~cialis
08-12-2016 / 11:19
pharm12online.com/ , Commercial Its for men mostly but women can enjoy this one to.
~cialis
08-12-2016 / 11:18
Online store pharm12online.com/ , Jelly how to take how can i buy for sale Cialis Jelly price.
~cheap jordans
23-07-2016 / 07:40
ED Hardy Outlet www.edhardypopsale.com Coach Outlet Store Online www.coachstoreonline.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.in.net Cheap Jordans www.cheapjordansretro.us.com Michael Kors Outlet Store www.michaelkorsoutletsstores.us.com Coach Purses www.coachpurses.eu.com Coach Outlet www.coachoutlet2016.us.com Tory Burch Shoes www.toryburch-outlet.us.org Longchamp Outlet www.longchampoutlet.in.net Michael Kors Handbags www.innnov8.com Coach Outlet www.innnovate.com Red Bottom Shoes www.redbottomshoes.us.org Moncler Jackets www.monclerdownjackets.us.com North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.us.com Moncler Outlet www.moncleroutletonline.in.net Coach Factory www.maganates.com Coach Factory Outlet www.coachfactorysoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katesapdeoutlet.us.org Ray Ban Outlet www.raybanoutletstore.in.net Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoes2016.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlets.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutletstore.name Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.name Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletfactory.us.com Coach Outlet www.coach-outlets.us.org Nike Air Max www.nikeairmaxstore.ru Moncler Jackets www.monclerjacketsru.ru Nike Roshe Run www.tanie-nikerosherun.pl Cheap Nike Air Max www.nike-airmaxaustralia.com Buty Nike Air Max www.airmaxsprzedazdla.pl Nike Air Max Damskie www.cheapnikeairmax.pl Nike Air Max www.nikeairmax.us.org Red Bottom Shoes www.redbottomshoe.in.net Christian Louboutin Outlet www.christianlouboutinoutlet.us.org Balenciaga Handbags www.balenciagaoutlet.us.com Balenciaga Handbags www.balenciagahandbags.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.in.net Toms Shoes www.tomshoesoutlet.us.com Hermes Belt www.hermesbelt.us.org Prada Outlet www.pradafactoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonsoutlet.us.com North Face Outlet Store www.northfaceoutletstore.in.net North Face Jackets www.north-face.in.net The North Face Outlet www.north-faceoutlets.us.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-factoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outlets.us.org Timberland Boots www.timberlandoutletstore.in.net Timberland Outlet www.timberlandoutlet.us.com Tory Burch Outlet www.toryburchoutletstore.name Tory Burch Outlet www.toryburchsoutlet.in.net Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletusa.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenstoreoutlet.us.com Gucci Shoes www.guccifactoryoutlet.name Gucci Outlet www.outlet-gucci.in.net North Face Jackets www.northfacefactoryoutlet.us.com Prada Outlet www.pradaoutlets.in.net Burberry Outlet www.burberrystoreoutlet.name Hollister Clothing www.hollister-clothing.us.com Ferragamo Shoes www.ferragamoshoes.us.org Tiffany Jewelry www.tiffanyandcooutlet.name Tiffany Outlet www.tiffanycooutlet.us.com NFL Jerseys www.nfljerseys.name Toms Outlet www.outlettoms.us.com Oakley Sunglasses www.sunglassesoakley.name Cheap Jordans www.cheapjordans.eu.com Oakley Outlet www.outletoakley.in.net North Face Outlet www.thenorthfaceoutlet.us.org Tory Burch Outlet www.toryburchoutlet.eu.com Burberry Outlet www.burberryoutlets.in.net Hermes Outlet www.hermesoutlet.us.org Prada Handbags www.pradaoutlet.us.org Chan Luu Sale www.chanluu.us.com Toms Outlet www.tomsoutletstores.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.us.org Oakley Sunglasses www.outletoakley.us.org Toms Shoes Sale www.tomsshoesinc.com Beats By Dr Dre www.beatsbydrdre.us.org Coach Outlet www.coachstoreoutlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoe.eu.com Oakley Sunglasses www.oakley-glasses.us.org Valentino Shoes www.valentinoshoes.eu.com Tory Burch Shoes www.toryburchshoes.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutlet.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutlet.us.org Coach Outlet Online www.coachoutletonlinestore.us.org Coach Purses www.coachpurse.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.us.com Toms Shoes www.toms-shoes.name Hermes Belts www.hermesbelts.us.org Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outletstores.us.com Fendi Handbags www.fendibelt.us.com Giuseppe Shoes www.giuseppezanotti.eu.com Michael Kors Outlet www.michael-kors-outlet.us.com Stephen Curry Shoes www.stephencurryshoes.us.com Salomon Shoes www.salomonshoes.eu.com North Face Outlet www.northfacesoutlet.in.net Coach Outlet www.outletcoach.in.net North Face Outlet www.northfacesoutlet.us.com Burberry Outlet www.burberryoutletstore.us.org North Face Outlet www.north-faceoutlets.in.net North Face Jackets www.outletnorthface.in.net Burberry Scarf www.burberryscarf.in.net Skechers Shoes www.skechersshoes.us.com Toms Outletwww.tomsoutletstore.us.org North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.us.org Nike Outlet www.nikeoutlet.us.org Nike Hoodies www.nikehoodies.us.com Tory Burch Flats www.toryburchflats.in.net Marc Jacobs Handbags www.marcjacobshandbags.name Marc Jacobs Outlet www.marcjacobsoutletstore.us.com Jimmy Choo Shoes www.jimmy-chooshoes.us.com Jimmy Choos www.jimmychoos.us.com Burberry Belt www.burberrybelt.in.net Tory Burch Boots www.toryburchboots.com Louis Vuitton Belt www.louisvuittonbelt.com Ferragamo Belt www.ferragamo-belt.us.com Marc Jacobs Handbags marcjacobshandbagsoutlet.blog.com Lululemon Outlet www.lululemon-outlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christian-louboutin-shoes.us.com True Religion Outlet www.truereligion-outlets.in.net Tommy Hilfiger Outlet www.tommyhilfigeroutlet.us.com Burberry Outlet www.outletburberry.in.net Michael Kors Outlet www.outletmichaelkors.eu.com Coach Outlet www.outletcoach.eu.com Red Bottoms www.redbottoms.us.com Kevin Durant Shoes www.kevindurantshoes.us.org New Balance Outlet www.newbalanceoutlet.in.net Adidas Outlet www.adidasoutlet.in.net Coach Outlet Online www.coachoutlet-online.eu.com Stephen Curry Jersey www.stephencurryjersey.us.com Vans Outlet www.vansoutlet.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlauren-outletstore.in.net True Religion Outlet www.true-religionoutlets.in.net ED Hardy Outlet www.edhardyoutlet.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlet.eu.com UGG Outlet www.uggoutlet.us.org UGG Outlet www.outletugg.in.net North Face Outlet www.northface--outlet.us.com Ugg Boots Sale www.uggbootssale.in.net UGGS For Women www.uggsforwomen.us.com Skechers Go Walk www.skechersgowalk.us.com Adidas Yeezy Boost www.adidasyeezyboost.in.net Adidas Yeezy www.adidasyeezy.us.com Adidas NMD www.adidas-nmd.us.org Coach Outlet www.coachoutletinc.us.com North Face Outlet www.northfaceoutletsale.in.net Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenfactoryoutlet.us.com Puma Sneakers www.pumaoutlet.us.com Polo Outlet www.outletpolo.us.com Stuart Weitzman Boots www.stuartweitzmanboots.us.com Under Armour Outlet www.underarmouroutlet.us.org Under Armour Hoodies www.underarmourhoodies.us.com Herve Leger www.herveleger.eu.com MCM Belt www.mcmbelt.us.com Nike Air Max www.nikeairmaxshoes.com.tw Louboutin Heels www.louboutinheels.us.com Jordan Retro 11 www.jordanretro11.us.com Converse Outlet www.outletconverse.us.com Nike Roshe Run www.nike-rosherun.us.com UGGS Outlet www.outletuggs.us.com North Face Outlet outletnorthface.blog.com Adidas Originals www.adidasnmdshoes.com.tw Ray Ban www.ray-ban.in.net Lebron James Shoes www.lebronjamesshoes.us.com Sac Longchamp www.saclongchamps.fr Air Max Pas Cher www.airmax-paschers.fr Chaussures Louboutin www.louboutinspascher.fr Keds Shoes www.keds-shoes.com Asics Shoes www.asicsshoe.in.net Coach Outlet www.outletcoach.us.org Salomon Shoes www.salomonshoes.in.net True Religion Outlet www.outlettruereligion.us.com
~brak
20-05-2016 / 14:10
Lista znanych mi komorników działających wbrew prawu polskiemu (tych zapewne jest więcej): 1. Komornik Sądowy Rafał Wojtyna 2. Asesor Komorniczy Krzysztof Mazuchowski 3. Asesor Komorniczy Maciej Parafiński 4. Asesor Komorniczy Jakub Siadul 5. Asesor Komorniczy Wojciech Andryszczyk 6. SSO Małgorzata Kluziak - dopuszczająca działania komorników oraz sędziów wbrew prawu polskiemu Wszyscy panowie, panie pracują w jednym z najbardziej znanych i przestępczych sądów w Warszawie przy al. Solidarności 127. Bogdan Goczyński "należy uderzać bezpośrednio w ich przełożonych" Polska cały czas znajduje się pod kontrolą żydowskiej mafii - zapamiętajcie dobrze ich nazwiska. Pojawią się one na oficjalnej liście wrogów Polski. fakty.interia.pl/malopolskie/news-dramat-w-krakowie-mezczyzna-zabil-
~lllllyuan
23-04-2016 / 04:43
4.23lllllyuanwww.marcjacobs.cc www.ferragamo.eu.com www.todsshoes.us.com www.tods-outlet.us.com www.kobe9elite.us.com www.abercrombie-fitch.us.com www.abercrombiefitch-hollister.es www.abercrombie-fitch-hollister.fr www.instylerionicstyler.com www.maccosmetics.in.net www.newbalanceshoes.in.net www.converseshoes.us.com www.pololacostepascher.fr www.valentinooutlet.us.com www.giuseppe-zanotti-outlet.org www.salomonshoes.us.com www.celineoutletus.com www.edhardy.us.com www.fredperrypoloshirts.com www.foampositeshoe.net www.pumaoutletonline.com www.airjordan4.org www.airjordan11.net www.tommyhilfiger.org.uk www.airjordan13s.com www.suprashoes.us.com www.hollistercanada.com www.ysloutletonline.com www.mizunorunningshoes.us www.nike-mercurial.net www.vans-shoes.cc www.nikeoutletstore.us www.cheap-nikeshoes.cc www.nike-outletonline.com www.nikefree5.us www.nikeoutletstores.us www.airmax2014.net www.airmax90.us.com www.chicagoblackhawks.us.com www.nikeairmaxshoes.org.uk www.nikefreerunning.org.uk www.niketrainers.me.uk www.nikerosherunshoes.co.uk www.chicagobearsjerseys.us www.greenbaypackersjersey.us www.neworleanssaintsjerseys.us www.oaklandraidersjerseys.us www.philadelphiaeaglesjersey.us www.sanfrancisco49ersjerseys.us www.atlantafalconsjersey.us www.dallascowboysjersey.us www.indianapoliscoltsjersey.us www.kansascitychiefs.us www.miamidolphinsjersey.com www.minnesotavikingsjersey.us www.newenglandpatriotsjerseys.us www.newyorkgiants.us www.newyorkjetsjersey.us www.pittsburghsteelersjersey.com www.seattleseahawksjersey.us www.washingtonredskinsjersey.com www.arizonacardinalsjersey.us www.baltimoreravensjerseys.us www.denverbroncos.org www.chicagobullsjerseys.net www.cavaliersjerseys.us www.warriorsjersey.com www.lakersjerseys.us www.thunderjerseystore.com www.sanantoniospursjersey.com www.newyorkknicksjerseys.com www.miamiheatjerseys.net www.celticsjersey.com www.clippersjerseystore.com www.cincinnatibengalsjerseys.com www.carolinapanthersjersey.net
~szef sadu
12-04-2016 / 07:55
chwasty znowu odrosły i szkodzą, wszystkie trzeba będzie znowu wypalić