Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-02-2011

Zawiadomienie o przestępstwie i wniosek o ściganie karne sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Wydział II Karny

Al. Korfantego 117/119

40-156 Katowice 

Za pośrednictwem:

Kolegium Sądu Najwyższego

Pl. Krasińskich2/4/6

00-591 Warszawa

Sądu Rejonowego Katowice-Zachód  w Katowicach

Wydział III Karny

Pl. Wolności 10

40-078 Katowice

Rzecznik Dyscyplinarny
przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach

Al. Korfantego 117/119

40-156 Katowice

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Pani Irena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Komisja Praw Człowieka Praworządności i Petycji Senatu

ul. Wiejska 6

00-902 Warszawa

Pan Krzysztof Kwiatkowski

Minister Sprawiedliwości RP

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Pan Andrzej Seremet

Prokurator Generalny RP

ul. Bracka 28/30

02-315 Warszawa

Pan Paweł Wojtunik

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Al. Ujazdowskie 9

00-583 Warszawa

Dotyczy: przewlekłości postępowania sądowego pozorowanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach, Wydział III Karny, sygn. akt III Kp 211/10/Z. 

Skarżąca: pokrzywdzona Michalina Jączek – obecnie 81 lat, na podstawie art. 51 § 3 KPK reprezentowana przez syna Jana Jączek, adres do korespondencji; ul. Elfów 63/79, 43-100 Tychy. 

Przy udziale: Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, z siedzibą Plac Wolności 10, 40-078 Katowice. 

Skarga Michaliny Jączek

na przewlekłość postępowania sądowego pozorowanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach, Wydział III Karny w sprawie o sygn. akt III Kp 211/10/Z 

Zawiadomienie o przestępstwie

i wniosek o ściganie karne sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach w osobach: Patrycja Łukasik-Swoboda (Przewodnicząca III Wydziału Karnego), Beata Bujak-Niedziela, Agata Żak, Łukasz Ciszewski, działających w mafii sądowo-prokuratorskiej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § 2 KK  i inne.           

            Z uwagi na wiek skarżącej – obecnie 81 lat, uprzejmie wnoszę o nadanie niniejszej sprawie  charakteru priorytetowego. 

Działając w imieniu mojej matki Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej, na podstawie Ustawy z dnia 17 czerwca 2004ro skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki” (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.), wnoszę skargę na przewlekłość postępowania sądowego pozorowanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach, Wydział III Karny, sygn. akt III Kp 211/10/Z i w związku z tym składam wniosek  o: 

I.                   Stwierdzenie przewlekłości tego postępowania sądowego, ponieważ od dnia 6 listopada 2009r. (data przesłania do Sądu akt prokuratorskich – karta nr 1) do dziś Sąd Rejonowy Katowice-Zachód nie chce zgodnie z właściwością przekazać niniejszej sprawy do Sądu Okręgowego w Katowicach, jako rzeczowo i miejscowo właściwego.
Niniejsze postępowanie prowadzone przez sędzię SR w osobie Agata Żak to wielkie oszustwo procesowe, co polega na tym, że sędzia w sposób rażący łamie procedurę karną, na szkodę Michaliny Jączek obecnie 81 letniej pokrzywdzonej, w celu chronienia przed odpowiedzialnością karną funkcjonariusza Policji w osobie Maciej Kulawik, działającego w mafii sądowo-prokuratorskiej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § 2 KK i inne, co poniżej uzasadniam.

Dowód:  akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z. 

II.                Na podstawie art. 25 §1 punkt 2 KPK wnoszę, by Sąd rozpoznający niniejszą skargę , zobowiązał Sąd Rejonowy w Katowicach do natychmiastowego przekazania niniejszych akt sprawy, do Sądu Okręgowego w Katowicach, jako rzeczowo i miejscowo właściwego do rozpatrzenia tej sprawy. 

III.             Przyznanie na rzecz skarżącej Michaliny Jączek od Skarbu PaństwaSądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach kwoty dwadzieścia tysięcy złotych tytułem odpowiedniej sumy pieniężnej, za umyślne łamanie prawa przez przedstawicieli Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, na szkodę skarżącej, co poniżej uzasadniam.

            Dowód:  akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z. 

IV.              Zwolnienie skarżącej z opłaty stałej od skargi w wysokości 100 złotych, z uwagi na trudną sytuację materialną Michaliny Jączek. Dodać należy, że Sąd Apelacyjny w Katowicach rozpoznając skargę na przewlekłość postępowania zwolnił skarżącą z opłaty od skargi w sprawie, sygn. akt II S 69/10 i inne akta.

            Dowód: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach, z dnia 16 października 2010r., sygn. akt II S 69/10 i inne postanowienia. 

V.                Z uwagi na działanie mafii sądowo-prokuratorskiej o charakterze korupcyjnym w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, której struktury przestępcze są silniejsze od władzy Państwa Polskiego, składam wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów z okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach od udziału rozpoznania niniejszej skargi. Na podstawie art. 9 § 2 KPK w związku z art. 37 KPK wnoszę o przekazanie tej sprawy do Sądu Najwyższego w Warszawie i na podstawie art. 441 § 5 KPK wnoszę o  rozpoznanie niniejszej skargi przez Sąd Najwyższy

Uzasadnienie  

Na podstawie art. 304 §1 Kodeksu Postępowania Karnego zawiadamiam, że moja matka Michalina Jączek – obecnie 81 letnia pokrzywdzona wraz z moją osobą jesteśmy ofiarą mafii sądowo-prokuratorskiej o charakterze korupcyjnym, działającej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, której struktury przestępcze są silniejsze od władzy Państwa Polskiego.

Dowód:  akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z i inne akta. 

            Ustalenia faktyczne stanowiące podstawę złożenia powyższej skargi i zawiadomienia o przestępstwie. 

1.         Zawiadamiam, że reprezentując moją matkę Michalinę Jączek – obecnie 81 letnią pokrzywdzoną zostałem oszukany przez oszustów z Getin Banku S.A. na kwotę ponad 326 tys. złotych, nadto oszuści zrobili  dodatkowo i bezprawnie mojej matce zadłużenie obecnie w kwocie około 100 tys. złotych. 

Jednocześnie oszuści z tego banku kupili postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC na mocy którego co miesiąc komornik sądowy ograbia moją matkę z Jej emerytury – vide: załączniki nr 1 i 2.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z, sygn. akt III Kp 1024/09, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

2.         W nawiązaniu do powyższej treści, uważamy, że w tej sprawie mamy do czynienia z dwiema zorganizowanymi grupami przestępczymi. 

          Pierwsza grupa przestępcza to część pracowników z Getin Banku S.A., którzy łamiąc m.in. przepisy Prawa Bankowego doprowadzili bezprawnie do przejęcia mienia od swoich klientów na kwotę 689 milionów złotych na rzecz Leszka Czarneckiego – właściciela Getin Banku S.A., kosztem setek osób klientów tego banku, w tym oszukali Michalinę Jączek na kwotę ponad 326 tysięcy złotych. Jednocześnie oszuści z Getin Banku SA dodatkowo zrobili zadłużenie Michalinie Jączek w kwocie obecnie ok. 100 tysięcy złotych. 

            Jest to jedna z największych afer finansowych w Polsce a władze prokuratorskie i sądownicze nie chcą się tą aferą zająć. 

          Druga grupa przestępcza to przekupni prokuratorzy, przekupni sędziowie i inni funkcjonariusze publiczni, którzy „stworzyli” związek przestępczy o charakterze korupcyjnym, tj. MAFIĘ SĄDOWO – PROKURATORSKĄ  i chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku S.A., jak również drwią i szydzą z praw pokrzywdzonych i Państwa Prawa. 

Przykłady: 

1A. Dnia 31 sierpnia 2009r. trzech sędziów SO w osobach: Jolanta Kurzawińska – Pasek, Elżbieta Ozga – Świetlik, Sławomir Kaczanowski, wydało postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, NIEZGODNE Z ART. 379 PUNKT 3 KPC W ZWIAZKU Z ART. 199 § 1 PUNKT 2 KPC, na mocy którego, co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbia  Michalinę Jączek obecnie 81 letnią pokrzywdzoną z jej emerytury na rzecz Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09.

1B. Dnia 5 sierpnia 2010r. bezpośrednio na skutek długiego szeregu pism złożonych przez pełnomocnika Jana Jączek do przedstawicieli Państwa Polskiego w tej sprawie, po dwudziestu miesiącach od złożenia zawiadomienia o przestępstwie, Prokuratura Rejonowa w Katowicach wszczęła śledztwo, tylko po to, by wykonać pozorne działania i bezprawnie umorzyć śledztwo.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10. 

1C. Dnia 20 października 2010r. trzech sędziów SA w osobach: Waldemar Szmidt, Alicja Bochenek i Wojciech Paluch, wydało postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 2010r., sygn. akt II S 56/10, stwierdzając, że okres dwudziestu miesięcy zaniechań władz prokuratorskich nie jest przewlekłością postępowania prokuratorskiego i oddalili skargę Michaliny Jączek na przewlekłość postępowania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Powyższe postanowienie wydano w obecności około 20 osób będących na sali sądowej, naruszając powagę Urzędu Sędziego, szydząc z praw pokrzywdzonych, z zasad prawidłowego rozumowania i Państwa Prawa.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt II S 56/10.

            2. Jednocześnie należy podkreślić, że sposób stosowania prawa wobec mojej matki przez sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach w osobach: Patrycja Łukasik-Swoboda (Przewodnicząca III Wydziału Karnego), Beata Bujak-Niedziela, Agata Żak, Łukasz Ciszewski, jest karykaturalny, co polega na tym, że sędziowie szydzą z praw pokrzywdzonych i obowiązujących przepisów prawa.

Przykłady: 

            2A. Dnia 21 października 2009r. do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach,  doręczono akta prokuratorskie - dotyczące umyślnego i rażącego łamania prawa przez przekupnego prokuratora w osobie Mariola Musiał, na szkodę mojej matki Michaliny Jączek– vide: zarządzenie sędziego SR Dawida Hrapkowicza z dnia 21 października 2009r. sygn. akt III Kp 1024/09, karta nr 1.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt III Kp 1024/09. 

Tymczasem sędzia SR w osobie Łukasz Ciszewski w sposób umyślny i rażący łamał przepisy procedury karnej i nie chciał przekazać niniejszej sprawy zgodnie z właściwością i na podstawie art. 25 §1 punkt 2 KPK do Sądu Okręgowego w Katowicach, mimo że miał taki obowiązek służbowy.

Uważam, że sędzia SR Łukasz Ciszewski umyślnie i celowo w okresie od października 2009r. do lutego 2011r. nie dopełniał elementarnych obowiązków służbowych, by chronić przekupnego i zdeprawowanego prokuratora w osobie Mariola Musiał przed odpowiedzialnością karną i dyscyplinarną. Moje wnioski w tej kwestii były lekceważone i celowo pomijane.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt III Kp 1024/09. 

            2B. Dnia 14 maja 2010r. pokrzywdzona Michalina Jączek, złożyła zażalenie na postanowienie Prokuratury  Rejonowej w Jaworznie z dnia 30 kwietnia 2010r., sygn. akt 1 Ds. 140/10, o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko prokuratorom w osobach: Mariola Musiał i Bogdan Łabuzek, zaadresowane z datą 14 maja 2010r. do Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział Karny.

Vide: karta nr 4, 5 i 6 - akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB. 

W powyższym zażaleniu pokrzywdzona Michalina Jączek pisze:

„Niniejszym składam wniosek o przekazanie tej sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Katowicach jako właściwemu, z uwagi na zawiłość sprawy, jak i wyrządzoną mi szkodę o znacznej wartości, tj. o przestępstwo z art. 286 §1 KK w związku z art 294 §1 KK (...)”. 

Bezspornym jest fakt, że pieniądze pokrzywdzonej Michaliny Jączek w kwocie ponad 326 tys. złotych przejął Getin Bank S.A., a moja matka wraz z synem Janem Jączkiem oskarża ten bank o oszustwo finansowe, tj. o przestępstwo  z art. 286 §1 KK w związku z art 294 §1 KK i inne.

Dowód:  akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB. 

Zgodnie z art. 25 §1 punkt 2 KPK Sąd Okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa: z art. 286 §1 KK w związku z art 294 KK i inne.

Tymczasem sędzia SR Beata Niedziela-Bujak, jak i Przewodnicząca Wydziału III Karnego Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach w osobie Patrycja Łukasik-Swoboda w sposób bezczelny i rażący złamali powyższą procedurę karną, by chronić zdeprawowanych i przekupnych prokuratorów przed odpowiedzialnością karną i dyscyplinarną.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB.

            Dnia 8 lutego 2011r. sędzia SR Beata Niedziela-Bujak wydała postanowienie nie uwzględniając  zażalenia mojej matki, mimo że dnia 8 lutego 2011r. złożyłem wniosek o wyłączenie sędzi od udziału rozpoznania sprawy, podkreślając, że do 7 dni złożę na piśmie uzasadnienie dotyczące jej wyłączenia.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB. 

            2C. Dnia 17 września 2009r. pokrzywdzona Michalina Jączek, złożyła zażalenie na postanowienie Prokuratury  Rejonowej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia 2009r., sygn. akt 1 Ds. 715/09, o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko funkcjonariuszowi Policji w osobie Maciej Kulawik, który nie rozumiał, że zmiana treści protokołu -  po rozprawie sądowej - przez sędzię SO Danutę Ożarowska jest przestępstwem.

Dowód:  akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z. 

W powyższym zażaleniu pokrzywdzona Michalina Jączek pisze:

„Niniejszym składam wniosek o przekazanie tej sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Katowicach jako właściwemu, z uwagi na zawiłość sprawy, jak i wyrządzoną mi szkodę o znacznej wartości, tj. o przestępstwo z art. 286 §1 KK w związku z art 294 §1 KK (...)”. 

Bezspornym jest fakt, że pieniądze pokrzywdzonej Michaliny Jączek w kwocie ponad 326 tys. złotych przejął Getin Bank S.A., a moja matka wraz ze mną oskarża ten bank o oszustwo finansowe, tj. o przestępstwo  z art. 286 §1 KK w związku z art 294 §1 KK i inne.

Dowód:  akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z. 

Zgodnie z art. 25 §1 punkt 2 KPK Sąd Okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa:  art. 286 §1 KK w związku z art 294 KK i inne.

Tymczasem sędzia SR Agata Żak, jak i Przewodnicząca Wydziału III Karnego Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach w osobie Patrycja Łukasik-Swoboda w sposób bezczelny i rażący łamią powyższą procedurę karną, by chronić przed odpowiedzialnością karną i dyscyplinarną funkcjonariusza Policji, który wcześniej utrudniał przeprowadzenie prawidłowo śledztwa przeciwko skorumpowanym sędziom Sądu Okręgowego w Katowicach.

Dowód:  akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z.

            Istotny jest fakt, że śledztwo powinno być prowadzone poza okręgiem Sądu Okręgowego w Katowicach (ponieważ dotyczyło sędziów Sądu Okręgowego z Katowic), jak również przez Wydział Przestępczości  Zorganizowanej i Korupcji, właściwej Prokuratury Okręgowej a nie przez prokurator z Prokuratury Rejonowej – znajomej sędziów SO – co jest kpiną z procedury karnej, z praw pokrzywdzonych i Państwa Prawa.

Dowód:  akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z.

            Dodać należy, że od dnia 6 listopada 2009r. do dziś powyżej wskazani funkcjonariusze publiczni, utrzymywani za pieniądze podatników nie chcą przekazać akt sprawy, zgodnie z właściwością do Sądu Okręgowego w Katowicach, jako rzeczowo i miejscowo właściwego, czym naruszyli art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 §  2 KK i inne. Dowód:  akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z.

 

            3.         W nawiązaniu do powyższej treści, podkreślić należy, że sędzia SR Łukasz Ciszewski po 16 miesiącach przekazał sprawę o sygn. akt III Kp 1024/09 do Sądu Okręgowego w Katowicach i jest to działanie częściowo pozytywne.

            Nadto sędzia  SR Łukasz Ciszewski w czasie rozpoznawania powyższej sprawy wobec mojej osoby zachowywał się po ludzku, stwarzając pozory obiektywizmu przy rozpoznawaniu sprawy

            Natomiast wyjątkową podłością i brakiem jakiejkolwiek kultury wobec mojej osoby, wykazała się Beata Niedziela-Bujak pełniąca obowiązki sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, która bezczelnie kpiła z procedury karnej i z mojej osoby, łamiąc obowiązujące zasady w państwach demokratycznych.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB. 

            Dodać należy, że sędzia z zemsty nałożyła na mnie karę grzywny w wysokości 500 złotych za rzekomą obrazę sądu, po złożonym przeze mnie wniosku o jej wyłączenie od udziału rozpoznania tej sprawy.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB. 

            Zadaję fundamentalne pytanie:

            Jaki jest sens utrzymywania za pieniądze publiczne Beaty Niedziela-Bujak na stanowisku sędziego sądów powszechnych, która wielokrotnie naruszyła powagę Urzędu Sędziego, szydziła z procedury karnej i z praw pokrzywdzonych, nadto chroni przestępców przed odpowiedzialnością karną? Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB. 

Takich irracjonalnych i nieludzkich działań prokuratorów oraz sędziów w tej sprawie, łamiących zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka i ośmieszających Państwo Polskie, jak również naruszających powagę Urzędu Prokuratora i Urzędu Sędziego, możemy wraz z matką przytoczyć na dziesiątki stron formatu A4.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z, sygn. akt III Kp 1024/09, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

            4.         Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności faktyczne i prawne, żądanie zasądzenia od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na rzecz skarżącej kwoty dwadzieścia tysięcy złotych za zaniechania i bezprawne pozorowanie działań przedstawicieli tegoż Sądu jest w pełni uzasadnione. 

            Szkody materialne i szkody niematerialne wyrządzone Michalinie Jączek – obecnie  81 letniej pokrzywdzonej przez umyślne i celowe zaniechania, jak również pozorowane działania przedstawicieli tego Sądu w tej sprawie, są nieporównywalnie wyższe niż kwota żądana w tej skardze, ponieważ pokrzywdzona nie może korzystać z majątku bezprawnie przejętego przez oszustów z Getin Banku S.A. w kwocie 326 592,82 złotych.

            Bezpośrednio na skutek tych bezprawnych działań pokrzywdzona przeżywa ogromne cierpienie i ból psychiczny, zadawany jej przez zdeprawowanych funkcjonariuszy publicznych, utrzymywanych za pieniądze podatników w kwocie ok. osiem tysięcy złotych miesięcznie. W związku z powyższym zadaję pytanie:

            Jaka jest sprawiedliwość Państwa Polskiego? 

Nadto syn pokrzywdzonej Jan Jączek nie może podjąć żadnej pracy zarobkowej, ponieważ, aby odzyskać zagrabiony majątek, musi odpisywać na dziesiątki pism, klonowanych przez mafię sądowo-prokuratorską, co wskazał i udowodnił w wielu pismach złożonych do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i przedstawicieli Państwa Polskiego.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z, sygn. akt III Kp 1024/09, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

5.                   W niniejszej skardze na przewlekłość postępowania sądowego, celowo i świadomie zwracam się do Wysokich Przedstawicieli Państwa Polskiego, z uprzejmą prośbą o zbadanie akt opisanej sprawy i podjęcie skutecznych działań przeciwko mafii sądowo-prokuratorskiej.

Jestem głęboko przekonany, że prawdy i sprawiedliwości nie mogą dochodzić w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, gdyż władza sądownicza i prokuratorska, jest skorumpowana, utraciła zaufanie społeczne i nie wykonuje elementarnych obowiązków ustawowych wobec wielu osób pokrzywdzonych.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z, sygn. akt III Kp 1024/09, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

Fakt istnienia mafii sądowo-prokuratorskiej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach potwierdza 51 osób, które złożyły petycję do Pana Jerzego Buzka Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – vide: załącznik nr 2.

Z uwagi na powyższe okoliczności faktyczne, interes społeczny jak i dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga, by na podstawie art. 9 § 2 KPK w związku z art. 441 § 5 KPK Sąd Najwyższy rozpoznał niniejszą skargę na przewlekłość postępowania sądowego.

6.                   W nawiązaniu do powyższej treści, informuję że, nie po to zwracamy się z moją matką - obecnie 81 letnią pokrzywdzoną do tak zwanego „wymiaru sprawiedliwości”, by z nim toczyć walkę o swoje elementarne prawa zawarte w Konstytucji RP i w Konwencjach Międzynarodowych, ale po to, by odebrać bezprawnie zagrabiony majątek o znacznej wartości od oszukańczego Getin Banku S.A.

Natomiast funkcjonariusze tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, uniemożliwiają mojej matce i mojej osobie odzyskanie bezprawnie zagrabionego majątku obecnie w kwocie ponad 400 000,00 złotych.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z, sygn. akt III Kp 1024/09, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

7.         Do niniejszej skargi załączam następujące dokumenty: 

Załącznik nr 1 – Artykuł z tygodnika NOWINY NYSKIE z dnia 13 sierpnia 2009r., pt. „Nikt nie broni obywatela”, gdzie jest opisany mechanizm oszustwa finansowego, przeprowadzonego przez Getin Bank S.A., na szkodę pokrzywdzonych. 

Załącznik nr 2 - PETYCJA Z PROŚBĄ O INTERWENCJĘ W SPRAWIE BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ I ZANIECHAŃ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH, PRZEZ OKRES PONAD DWÓCH LAT, NA SZKODĘ PANI MICHALINY JĄCZEK OSZUKANEJ PRZEZ GETIN BANK S.A. NA KWOTĘ PONAD 400.000,00 ZŁOTYCH, zaadresowana z datą 12 stycznia 2011r do Pana Jerzego Buzka Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. 

8.         Z uwagi na nieporadność i wiek 81letniej pokrzywdzonej, niniejszą skargę i zawiadomienie o przestępstwie napisał jej syn Jan Jączek a matka Michalina Jączek po przeczytaniu tego pisma podpisała je, wnosząc by Sąd uwzględnił powyższą skargę.

Ponadto wnoszę, by Sąd wezwał syna - pełnomocnika Jana Jączek, na rozpoznanie niniejszej skargi, celem uzupełnienia jej o istotne fakty.

Pełnomocnik

Jan Jączek

APEL POKRZYWDZONYCH DO PRZEDSTAWICIELI PAŃSTWA POLSKIEGO I INSTYTUCJI MIĘDZYNARODOWYCH O PODJĘCIE DZIAŁAŃ PRZECIWKO MAFII SĄDOWO – PROKURATORSKIEJ, DZIAŁAJĄCEJ W POLSKIM WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI, BEZPRAWNIE REALIZUJĄCEJ INTERESY OSZUSTÓW Z GETIN BANKU S.A. I INTERESY WŁASNE, NA SZKODĘ POKRZYWDZONYCH.

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości  i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.

Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji.

List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

„Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.”

ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~odcisk
21-02-2011 / 11:15
Orzeczenie sądu będzie takie: Ustawa o skardze na przewlekłość postępowania w swojej treści nie przewiduje skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego na podstawie ustawy o skardze na przewlekłość postępowania. W związku z powyższym sąd orzekł, jak w sentencji orzeczenia tj. pozostawił skargę bez rozpoznania.
~ważniak
21-02-2011 / 10:07
jak na razie od kilkudziesięciu lat władzia i decyzje jak i strategiczna kasa jest w naszych rękach. I nic nie wskazuje na to aby coś się zmieniło!!!!!!!!!!!!!!!!!1
~omegatemida
21-02-2011 / 00:06
Szanowny Panie ! Do kogo Pan pisze te swoje oskarżenia ? Do takich samych struktur mafijnych jakie Pan oskarża. Czy uważa Pan że instytucje do których się Pan zwraca podejmą jakiekolwiek działania przeciw sobie samym? Toż to stara doktryna że kruk krukowi oka nie wykole ! Jedyne wyjście aby walczyć z bandytami, mordercami w togach to walka zbrojna i powstanie narodowe w celu ukrócenia prywaty oprawców narodu w togach z godłem na piersi ukrywających się za immunitetami. Dopóki parchy będą miały immunitety dopóty będą nas polaków gnębić i dokonywać na nas ludobójstwa. Ludobójstwo to fizyczne i psychiczne wyniszczenie nacji a więc sytuacja w której się bandyci w togach na narodzie polskich mszczą za tchórzostwo mośków w czasie okupacji. Walczysz Pan z MAFIĄ i musisz Pan walczyć takimi bezwzględnymi metodami jak mafia walczy z narodem polskim pozbawiając tenże możliwości do podstawowej egzystencji. Tylko metody Ladena mogą przynieść jakiś skutek bo niczego więcej się to parszywe bydło w togach nie boi. Zbieraj Pan raczej kasę na wycieczkę do Afganistanu z prośbą o pomoc bo inaczej nic z tego nie będzie. Przykro o tym mówić i pisać ale to bandyci w togach doprowadzili naród polski do takiego destrukcyjnego działania poprzez swoje machloje i terrorystyczne metody ograbiania narodu polskiego i pięknej i bogatej POLSKI. "Powstańcie których gnębi smród nie pranych latami tóg" Polaczku nie daj się już dłużej okradać bydłu w togach !!!!!!