Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
22 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA SYNDYKA I WŁADZ W ZIĘBICACH

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstw w Ziębicach przez funkcjonariuszy publicznych: burmistrza T. Wolskiego i T. Mazurka, syndyka W. Bernackiego, sędziego J. Iwanka, skarbnika R. Kroczak - Piskora...

dot. masy upadłości Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstw ściganych z urzędu wraz z wnioskiem o przekazanie prowadzenia postępowań karnych objętych niniejszym zawiadomieniem jednostce podległej Prokuratury Apelacyjnej z wyłączeniem zasad ogólnych o właściwości.

Do: Kierownik Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu - Dariusz Szyperski

Działając na podstawie art. 304 § 2 kpk, na podstawie informacji uzyskanych od radnych Rady Miejskiej w Ziębicach członków Komisji Rewizyjnej (obawiających się retorsji ze strony innych radnych oraz byłego i obecnego burmistrza oraz osób z nimi powiązanych) niniejszym zawiadamiam, że w związku z wykonywaniem uprawnień kontrolnych Komisji Rewizyjnej wobec działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy (nadanych uchwałą Rady Miejskiej Gminy Ziębice z dnia 18 stycznia 2008r., na podstawie art. 18a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym), dowiedziałem się poufnie o popełnieniu wielu przestępstw ściganych z urzędu przez wysokiej rangą funkcjonariuszy publicznych działających na terenie miasta i gminy Ziębice.

A) Z ustaleń zawiadamiającego wynika, iż:

I. funkcjonariusze publiczni:

1. Włodzimierz Bernacki (syndyk masy upadłości Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach w latach 2002 – 2006, prowadzący biuro syndyka

2. Tadeusz Wolski (burmistrz gminy Ziębice w latach 2002

3. Tadeusz Mazurek (vice burmistrz gminy Ziębice w latach 2002 – 03.12.2006),

4. Ryszarda Kroczak - Piskor (skarbnik gminy Ziębice w latach 2002 – 2006),

5. Jarosław Iwanek (sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, pełniący w latach 2002 – 2006 nadzór nad postępowaniem upadłościowym Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach jako sędzia – komisarz)

działając wspólnie i w porozumieniu, w okresie od 2000 do 2006r., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając na szkodę interesu publicznego, poprzez przekroczenie uprawnień i nie dopełnienie ciążących na nich obowiązków ustawowych, przy czym:

  1. Włodzimierz Bernacki:

- sporządził niezgodny z art. 204 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1934r. plan podziału funduszów masy poprzez umieszczenie wierzytelności gminy Ziębice z tytułu nie zapłaconego podatku od nieruchomości w kategorii VI, podczas gdy właściwym było zaliczenie jej do kategorii III prawem upadłościowym (art. 204) obowiązku z art. 204 zaspokojenia przez Włodzimierza Bernackiego, - przedstawił wyżej wskazany, nie odpowiadający przepisom prawa plan podziału funduszów masy upadłości sędziemu – komisarzowi do zaakceptowania,

- dokonał zaspokojenia wierzycieli upadłego – Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach z bezprawnym pominięciem gminy Ziębice;

2, 3, 4. Tadeusz Wolski, Tadeusz Mazurek i Ryszarda Kroczak:
- prowadzili gospodarkę finansową gminy Ziębice w sposób sprzeczny z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- nie wnieśli zarzutów do planu podziału funduszów masy upadłości Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach w trybie art. 209 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1934r.;

5. Jarosław Iwanek:
- zatwierdził w trybie art. 207 § 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1934r. niezgodny z przepisami prawa plan podziału funduszów masy upadłości Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach, a następnie stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego wyżej wskazanego podmiotu gospodarczego jako prawidłowe i zgodne z prawem;

osiągnęli korzyść majątkową wielkiej wartości w wysokości nie mniejszej niż 1 048 264 zł czym wypełnili znamiona czynu zabronionego z art. 231 § 1 i 2 kk.

II. funkcjonariusze publiczni:

  1. Włodzimierz Bernacki (syndyk masy upadłości Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach w latach 2002 – 2006, prowadzący biuro syndyka
  2. Antoni Herbowski (burmistrz gminy Ziębice od 04.12.2006r.,
  3. Edward Cymbala ( v-ce burmistrz gminy Ziębice od 04.12.2006r.,.
  4. Leokadia Wawrzyniak ( skarbnik gminy Ziębice od 2006 r.)

działając wspólnie i w porozumieniu, w okresie od 2006r. do dnia dzisiejszego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając na szkodę interesu publicznego, poprzez nie dopełnienie ciążących na nich obowiązków ustawowych, przy czym:

  1. Włodzimierz Bernacki nie rozliczył się z kwoty 1 048 264zł, należnej gminie Ziębice z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości od upadłego – Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach, której upadłość – jako syndyk – prowadził;

2. i 3. Antoni Herbowski i Edward Cymbała oraz Leokadia Wawrzyniak prowadzili gospodarkę finansową gminy Ziębice niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym poprzez nie egzekwowanie zaległej należności budżetu gminy z tytułu nie zapłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 1 048 264zł;

czym wypełnili znamiona czynu zabronionego z art. 231 § 1 i 2 kk.

B) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ziębicach jest instytucją samorządową – jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą osobowość prawną. Została powołana w dniu 18 stycznia 2008r. (na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym) spośród członków Rady Miejskiej, stanowiącej organ gminy Ziębice. Zawiadamiający działając poufnie w imieniu radnych i na rzecz gminy Ziębice, wnosi o:
I.
wszczęcie i przeprowadzenie postępowania karnego w związku z ujawnionymi powyżej przestępstwami, jako ściganymi z urzędu;
II.
przekazanie do prowadzenia postępowań karnych objętych niniejszym zawiadomieniem jednostce podległej Prokuratury Apelacyjnej z wyłączeniem zasad ogólnych o właściwości
(podstawową zasadą postępowania karnego jest albowiem jego prowadzenie w sposób obiektywny, wyłączający jakiekolwiek wątpliwości co do bezstronności prowadzących je osób; z uwagi na ciężar gatunkowy przestępstw objętych zawiadomieniem, istniejącymi powiązaniami osobistymi pomiędzy osobami, co do których istnieje podejrzenie popełnienia przestępstw a organami ścigania właściwymi miejscowo – przykładem może być osoba Ryszardy Kroczak - Piskor – matki Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śl., oraz pojawiającymi się informacjami o korupcyjnych powiązaniach powyższych organów ścigania z osobami wskazanymi w zawiadomieniu, Komisja Rewizyjna zwraca się do Kierownika Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, jako Prokuratury Nadrzędnej nad właściwą miejscowo Prokuraturą Okręgową w Świdnicy o przekazanie – w trybie § 105 ust 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007r. regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury - niniejszej sprawy do prowadzenia innej jednostce podległej z wyłączeniem zasad ogólnych o właściwości);
III.
nadanie gminie Ziębice
(w imieniu której występuje zawiadamiający), na podstawie art. 49 § 2 kpk, statusu pokrzywdzonego (gmina Ziębice jest instytucją samorządową - jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność; samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy; zgodnie z treścią art. 54 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - dochodami gminy są podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy; podatek od nieruchomości – uregulowany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych stanowi dochód gminy; mając powyższe na uwadze – uszczuplenie podatkowe w łącznej wysokości nie mniejszej niż 1 048 264zł w podatku od nieruchomości implikuje powinność nadania gminie Ziębice statusu pokrzywdzonego w niniejszej sprawie);
IV.
przeprowadzenie szczegółowej kontroli sprzedaży Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach w upadłości w związku z podejrzeniem, iż odbyła się ona w sposób niezgodny z przepisami prawa
(Komisja Rewizyjna podejrzewa, iż mogą istnieć również i inne osoby, które ponoszą odpowiedzialność za uszczuplenie w podatku od nieruchomości stanowiącego dochód gminy Ziębice; wskazać należy, iż w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej własność upadłego, w zależności od jej trybu, mogło dojść do darmowego ( celowo nie ujętego w wycenie Cukrowni Ziębice SA) przekazania należności od Skarbu Państwa tzw. kwot cukrowych w wysokości około 3.500.000 zł oraz przejęcia obowiązku podatkowego na nabywcę firmę RPPH Ziębice, który w związku z faktem, iż należność podatkowa do chwili obecnej nie została uiszczona, również winien ponieść odpowiedzialność karną bądź cywilną);
V.
przeprowadzenie szczegółowej kontroli w zakresie wypełniania przez syndyka masy upadłości Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach:
- obowiązku składania deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości w okresie od 2002 do 2006r. oraz
- uiszczania podatku od nieruchomości w imieniu Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach w okresie od 2001 do 2006r.
(istnieje bowiem uzasadnione przypuszczenie, iż syndyk wyżej wskazanej masy upadłości nie uiszczał na bieżąco w okresie upadłości podatków od nieruchomości w imieniu upadłego; zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r. prawo upadłościowe, na syndyku masy upadłości ciąży powinność spełniania na rzecz gminy bieżących zobowiązań podatkowych i składanie deklaracji na podatek w tym zakresie; istnieje podejrzenie uszczuplenia budżetu gminy Ziębice o kwotę podatku od nieruchomości za okres 2002 – 2006r., a tym samym – uzyskania korzyści majątkowej w wielkich rozmiarach przez syndyka masy upadłości); VI. rozważenie przez organ ścigania konieczności zastosowania środka przymusu w postaci zabezpieczenia majątkowego na majątku syndyka masy upadłości – Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach – Włodzimierza Bernackiego na podstawie art. 291§ 2 kpk (objęte niniejszym zawiadomieniem przestępstwa wyrządziły szkodę w wielkich rozmiarach w majątku gminy Ziębice; gmina, która winna uzyskać w związku z powyższym status pokrzywdzonego w sprawie, ma zamiar, w stosownym procesowo czasie, wystąpienia przeciwko osobom, które zostaną uznane przez organy ścigania za oskarżonych z powództwem cywilnym w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczenia majątkowego wynikającego bezpośrednio z popełnionych przestępstw, a mianowicie zwrotu wartości uszczuplonej należności podatkowej; mając na uwadze powyższe oraz wielki rozmiar szkody, gmina Ziębice poddaje pod rozważenie organów ścigania zastosowanie zabezpieczenia majątkowego na majątku osoby odpowiedzialnej nie tylko z punktu widzenia prawa karnego, ale również i przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze (w skrócie puin) – głównie art. 160 ust 3 puin – syndyka masy upadłości Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach – Włodzimierza Bernackiego, poprzez zajęcie ruchomości, wierzytelności oraz innych praw majątkowych oraz przez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości należących do wyżej wymienionego, celem umożliwienia pełnej realizacji praw przysługujących pokrzywdzonemu).

Uzasadnienie ad. A)

Postanowieniem z dnia 26 marca 2002r. Sąd Rejonowy Wydział VI Gospodarczy w Wałbrzychu ogłosił upadłość Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach (sygn. akt VI U 41/02). Upadłość została ogłoszona na wniosek dłużnika. Postanowieniem tym wyznaczono Sędziego SR Jarosława Iwanka na sędziego – komisarza, zaś Włodzimierza Bernackiego powołano jako syndyka masy upadłości wyżej wskazanego podmiotu gospodarczego. Wezwano również wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia w tym przedmiocie. /dowód: kserokopia postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu/

W dniu 4 kwietnia 2002r. do Urzędu Miasta i Gminy w Ziębicach, wierzyciela upadłego z tytułu nie zapłaconego podatku od nieruchomości, wpłynęło pismo syndyka masy upadłości zawiadamiające o ogłoszeniu upadłości Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach./dowód: pismo z dnia 4 kwietnia 2002r./

Pismem z dnia 8 maja 2002r., Urząd Miasta i Gminy Ziębice, na podstawie art. 204 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r. prawo upadłościowe, zgłosił wierzytelność wobec wyżej wskazanej masy upadłości. Zgłoszona została wierzytelność podlegająca zaspokojeniu (w świetle art. 217 wyżej wskazanego rozporządzenia) w III kategorii. Wierzytelność obejmowała nie zapłacony podatek od nieruchomości w kwocie 1 052 020, 58zł oraz podatek od środków transportowych, a także odsetki za zwłokę, opłatę prolongacyjną i koszty upomnienia. Łączna wysokość zgłoszonej przez Urząd Miasta i Gminy Ziębice wierzytelności opiewała na kwotę 1 718 767,58zł. Wierzytelność zgłosili w imieniu Urzędu Miasta i Gminy Ziębice – ówczesny burmistrz miasta – Tadeusz Wolski i ówczesny skarbnik – Ryszarda Kroczak – Piskor. Na odnalezionym w Urzędzie Miasta i Gminy dokumencie zgłoszenia wierzytelności istnieją naniesione ręcznie przekreślenia – zmieniające podstawę prawną zgłoszenia wierzytelności. Przekreślenia te, mimo istniejących wymogów w tym zakresie, nie zostały w żadnej mierze omówione ani też nie wskazano osoby, która przekreśleń tych dokonała. /dowód: zgłoszenie wierzytelności, deklaracje podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości, faktura/

Pismem z dnia 1 sierpnia 2003r. syndyk masy upadłości Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach – Włodzimierz Bernacki zawiadomił wierzyciela – Urząd Miasta i Gminy w Ziębicach o przewidywanej niemożności zaspokojenia jego wierzytelności, wskazując, iż zebrane w toku postępowania upadłościowego środki finansowe nie wystarczą na zaspokojenie wierzytelności należących do kategorii VI. /dowód: pismo z dnia 1 sierpnia 2003r./

W dniu 3 lipca 2006r. Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy w Wałbrzychu w sprawie prowadzonej pod sygn. akt VI U 41/02, na wniosek syndyka masy upadłości Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach – Włodzimierza Bernackiego, wydał postanowienie stwierdzające zakończenie postępowania upadłościowego wobec wyżej wskazanego podmiotu gospodarczego. W uzasadnieniu orzeczenia wskazano, iż syndyk masy upadłości dokonał podziału masy upadłości między wierzycieli w oparciu o ostateczny plan podziału. Podkreślono, iż analiza sprawozdania ostatecznego oraz całokształtu postępowania syndyka skłania do przekonania, iż w sprawie przeprowadzono wszystkie konieczne czynności zmierzające do fizycznej i prawnej likwidacji majątku dłużnika z zachowaniem praw poszczególnych wierzycieli. /dowód: postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 3 lipca 2006r./

W sprawozdaniu finansowym Urzędu Miasta i Gminy Ziębice (z marca 2007r.) za rok 2006 wskazano na istnienie zaległości podatkowej w wysokości 1 048 264zł z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości przez Cukrownię Ziębice S.A z/s w Ziębicach./dowód: sprawozdanie finansowe za rok 2006/

Ad. I

Z powyżej zaprezentowanego stanu faktycznego wynika w sposób ewidentny, iż doszło do popełnienia przestępstw wskazanych w pkt A) niniejszego zawiadomienia.

Postępowanie upadłościowe Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach było w całości prowadzone w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy – mianowicie w oparciu o rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r., albowiem postanowienie o ogłoszeniu upadłości wydane zostało w dniu 26 marca 2002r. (zgodnie z treścią art. 536 w zw. z art. 537 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze – w sprawach, w których wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości przed dniem wejścia w życie ustawy 1 października 2003r., stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 1934r.).

Art. 204 prawa upadłościowego wskazywał kolejność zaspokojenia wierzycieli. Według wskazanego przepisu prawa – należności z tytułu podatków i innych danin publicznych oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne należne za rok ostatni przed datą ogłoszenia upadłości wraz ze wszystkimi dodatkami, wszelkimi odsetkami i kosztami egzekucji, a więc przedmiotowa kwota należnego podatku od nieruchomości w wysokości 1 052 020,58zł, podlegały zaspokojeniu w III – ej kolejności.

Syndyk masy upadłości Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach – Włodzimierz Bernacki, w sposób niezgodny z przepisami prawa, ujął przedmiotową wierzytelność w ostatecznym planie podziału funduszów masy upadłości w kategorii VI, celem nie wypełnienia ciążącego na nim obowiązku zaspokojenia wierzyciela – gminy Ziębice i uzyskania dzięki temu korzyści majątkowej.

Działający z nim wspólnie i w porozumieniu, Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu – Jarosław Iwanek, powołany na stanowisko sędziego – komisarza (organu powołanego do kontroli i nadzoru nad toczącym się postępowaniem upadłościowym), w sposób sprzeczny z prawem – zatwierdził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach.

Działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nie dopełnił wynikającego z art. 207 § 2 prawa upadłościowego obowiązku i nie zmienił kolejności zaspokojenia wierzyciela – gminy Ziębice z kategorii VI na III. Następnie, w związku z brakiem zarzutów ze strony wierzycieli do planu podziału funduszów masy upadłości, wydał postanowienie zatwierdzające wyżej wskazaną, niezgodną z prawem, kolejność zaspokajania wierzycieli Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach.

Skierowane przez syndyka masy upadłości pismo do Urzędu Miasta i Gminy Ziębice w dniu 1 sierpnia 2003r., w którym wskazał, iż według niego, wierzytelność gminy należy do VI kategorii i nie zostanie zaspokojona, nie wywołała żadnej reakcji ze strony osób odpowiedzialnych za gospodarkę finansową gminy. Zgodnie z art. 60 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – za prawidłową gospodarkę gminy odpowiada burmistrz gminy. Zgodnie z art. 46 wyżej wskazanej ustawy – oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo burmistrz gminy albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca; osobą zaś współdziałającą w wykonywaniu zadań z zakresu gminnej gospodarki finansowej jest skarbnik gminy. W okresie prowadzonego postępowania upadłościowego Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach stanowiska te zajmowały następujące osoby:
Tadeusz Wolski
- stanowisko burmistrza gminy
Tadeusz Mazurek
- stanowisko zastępcy burmistrza gminy
Ryszarda Kroczak – Piskor
- stanowisko skarbnika gminy.

Wyżej wskazane osoby nie dopełniły swoich obowiązków prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej gminy. Nie podjęły żadnych działań mających na celu choćby tylko wyjaśnienie przeniesienia posiadanej przez gminę wierzytelności w stosunku do Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach do kategorii VI. Działając wspólnie i w porozumieniu z syndykiem masy upadłości i sędzią – komisarzem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nie zgłosiły w trybie art. 209 prawa upadłościowego - zarzutów przeciwko planowi podziału funduszy masy.

Umożliwiło to wykonanie syndykowi masy upadłości niezgodnego z przepisami prawa, zatwierdzonego przez sędziego – komisarza, planu podziału funduszów masy upadłości Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach.

Wspólne działania wyżej wskazanych osób miały ewidentnie na celu osiągnięcie korzyści majątkowej w wielkich rozmiarach – bezprawne przejęcie kwoty stanowiącej równowartość wierzytelności gminy Ziębice z tytułu nie zapłaconego podatku od nieruchomości.

W związku z powyższym, uzasadnionym jest twierdzenie, iż funkcjonariusze publiczni:
- syndyk masy upadłości - Włodzimierz Bernacki (art. 115 § 13 pkt 3 kk.),

- sędzia - Jarosław Iwanek (art. 115 § 13 pkt 3 kk.),
- burmistrz gminy - Tadeusz Wolski (art. 115 § 13 pkt 4 kk.),
- zastępca burmistrza gminy - Tadeusz Mazurek (art. 115 § 13 pkt 4 kk.),
- skarbnik gminy - Ryszarda Kroczak – Piskor (art. 115 § 13 pkt 4 kk.),

wypełnili swoim zachowaniem dyspozycję art. 231 § 1 i 2 kk.

Ad. II

Z końcem 2006r. tj. 04.12.2006 r. stanowisko burmistrza gminy Ziębice objął Antoni Herbowski, a funkcja skarbnika gminy została powierzona Edwardowi Cymbale. Jako osoby zajmujące najwyższe stanowiska w gminie zostali zapoznani ze sprawozdaniem finansowym z marca 2007r. Pomimo wiedzy na temat istnienia wierzytelności w kwocie 1 048 264zł przysługującej gminie Ziębice nie podjęli, pomimo ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, żadnych prawem przewidzianych działań celem wyegzekwowania przedmiotowej wierzytelności od Włodzimierza Bernackiego - syndyka masy upadłości dłużnika gminy - Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach.

Powyższy brak działań wyżej wymienionych osób zatrudnionych w organach samorządu terytorialnego umożliwił Włodzimierzowi Bernackiemu utrzymanie się w posiadaniu bezprawnie przywłaszczonej kwoty pieniężnej, w zamian za korzyść majątkową bądź jej obietnicę.

Analiza stanu faktycznego przedstawionego powyżej wskazuje na podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 i 2 kk. przez funkcjonariuszy publicznych w osobach:
- Włodzimierza Bernackiego (syndyka masy upadłości Cukrownia Ziębice S.A z/s w Ziębicach w latach 2002 - 2006 r.),

- Jarosława Iwanka (sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, pełniącego w latach 2002–2006 nadzór nad post. upadłościowym Cukrowni Ziębice S.A z/s w Ziębicach jako sędzia – komisarz)- Antoniego Herbowskiego (burmistrza gminy
od końca 2006r.)
- Edwarda Cymbały (v-ce burmistrza gminy od końca 2006r.).
- Leokadii Wawrzyniak (skarbnika gminy od końca 2006 r.)

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak w petitum zawiadomienia. Jednocześnie informuję, że radni podjęli niezbędnych działań mających na celu nie dopuszczenie do zatarcia śladów i dowodów popełnionych przestępstw. Wyrażam pełną gotowość do udzielenia, w zakresie naszego działania, organom ścigania wszelkiej pomocy w prowadzeniu postępowania karnego.

Do wiadomości;
1.
Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Pan Zbigniew Ćwiąkalski,
2.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.