Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 03-11-2011

Zawiadomienie Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie Pana Andrzej Pogoda - Wniosek o ściganie i ukaranie Prokurator Bożennę Kotarską-Dudek zgodnie z prawem.

 Lublin 27.10.2011 r.

Prokurator 
Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie 
Pan Andrzej Pogoda

Składam doniesienie o podejrzeniu przestępstwa poświadczenia nieprawdy przez Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Lublinie Bożennę Kotarską-Dudek stwierdzającą w piśmie III Dsa 85/10/Lpd, III Dsa 49/11/Lpd z dnia 18 października 2011 roku, „że Pańskie zarzuty są całkowicie bezpodstawne”, a które to dotyczą postępowań 1 Ds 1309/06, 1 Ds 1932/09/S oraz 1 Ds 2540/10/S.

Wyłączając wykazaną w piśmie przez Prokurator listę prokuratorów poświadczających nieprawdę, jaką jest negowanie zasadności zarzutów składającego doniesienie, a dotyczących nierzetelności prokuratorów w/w postępowań, należy stwierdzić, że jest to powielanie pustosłowia z poprzednich pism prokuratorskich, a dotyczących faktu ukrycia dowodów przez Prokurator Annę Sochań obecnie Anna Siwiec w trakcie śledztwa świadczących o sfałszowaniu bilansu za rok 2005 przez syndyka Pawińskiego.

Doniesienie dotyczące ukrycia dowodów w śledztwie przez w/w Prokurator zostało zgłoszone do Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w dniu 07.07.2011 r. i do dnia dzisiejszego nie zostało rozpatrzone przez Prokuraturę.

Uzasadnienie

Prokurator Bożenna Kotarska-Dudek stwierdza, iż decyzje merytoryczne zostały podjęte przez różne szczeble Prokuratury w oparciu o pełny materiał dowodowy i są zasadne.

Prokurator nie nadając biegu dotyczącego tych postępowań, a więc zamykając sprawę, winna zapoznać się z dokumentami końcowymi śledztwa 1 Ds 1932/09/S t.j. postanowieniem o umorzeniu śledztwa z dnia 30.04.2010 r. oraz zażaleniem z dnia 17.05.2010 r. na powyższe postanowienie.

Bezpodstawnym jest twierdzenie Prokurator o rozpoznaniu, a zatem i przeanalizowaniu pełnego materiału dowodowego w trakcie prowadzonego śledztwa.

Stwierdzenie Prokurator tożsamości dokumentów uzyskanych w lipcu 2010 r. przez zgłaszającego podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, a dokumentami znajdującymi się w aktach śledztwa 1 Ds 1932/09/S świadczy o niedokonaniu przez Prokurator Annę Sochań ich analizy porównawczej, z której wynika sfałszowanie bilansu roku 2006 przez syndyka Pawińskiego.

Biegły dysponował tymi dokumentami do opracowania opinii dla potrzeb postępowania 1 Ds 1309/06/S, pozostaje ustalić przez Prokurator na jakich dokumentach przeprowadziła analizę dowodową Prokurator Anna Sochań .

Biegły na str. 7 opinii stwierdza , że wyciąg ze sprzedaży wydruku z konta „702-sprzedaż usług działalności podstawowej” stanowiący zał. nr 4 do bilansu otrzymał faxem w dniu 27.01.2007 r. 

Prokurator Anna Sochań w postanowieniu z dnia 30.04.2010 r. o umorzeniu śledztwa 1 Ds 1932/09/S stwierdza, że biegły analizował również faktury sprzedaży, zapisy na kontach przychodów ze sprzedaży, rejestr VAT i składane do US deklaracje VAT.

W dniu 18.10.2011 r. przeglądając akta śledztwa 1 Ds 1932/09/S nie znalazłem załączników w postaci faktur wymienionych w załączniku nr 4 do bilansu „Konto 702” (k-514).

Prokurator Anna Sochań na str. 5 w/w postanowienia stwierdza, „biegły zaopiniował sprawozdania finansowe za okres 01.10.2005 do 31.12.2005 r. i za rok 2006, iż sporządzone zostały zgodnie z ustawą o rachunkowości.” Natomiast Przewodniczący Wydziału Sądu Gospodarczego ds. upadłościowych i naprawczych stwierdza, że za okres 01.10.2005 do 31.12.2005 takiego sprawozdania nie sporządzono (pismo
w załączeniu)

Od roku 2006 t.j. od podjęcia śledztwa 1 Ds 1309/06/S, nie dokonano przez zmieniających się prokuratorów prostego porównania dowodów dotyczących wpływów ze sprzedaży usług działalności podstawowej na koncie 702 za IV kwartał roku 2005 , a zapisanych odpowiednio w „Bilansie roku 2006” (k-514) oraz w „Sprawozdaniu rachunkowym za okres od 30.09.2005 r. do 31.12.2005 r.” (k-585 i k-588). Prokurator Bożenna Kotarska-Dudek w w/w piśmie z dnia 18.10.2011 r. potwierdza, iż dokumenty te były dołączone do akt sprawy 1 Ds 1932/09/S z akt postępowania 1 Ds 1309/06/S.

Potwierdzeniem ukrycia w trakcie śledztwa dokumentu dowodowego k-514 jest brak zarówno odpowiedzi Prokurator Anny Sochań na pisma upadłego z żądaniem wyjaśnienia „co składa się na kwotę 137.078,35 zł. wykazaną w zał. nr 4 do bilansu, a stanowiącą sprzedaż usług działalności podstawowej” na k-702, jak i nie uwzględnienia na str. 3 tego tematu przez w/w prokurator w zażaleniu z dnia 17.05.2010 r. na postanowienie o umorzeniu śledztwa z dnia 30.04.2010 r.

Dopiero w lipcu 2010 r., a więc po prawomocnym postanowieniu o umorzeniu wszedłem w posiadanie tych dokumentów.

Nie porównanie dokumentów dowodowych świadczących o przestępstwie syndyka jakim jest sfałszowanie bilansu w celu wyprowadzenia pieniędzy z kasy upadłej spółki w kwocie ponad 110.000 zł., świadczy o przykryciu tego przestępstwa przez Prokurator Annę Sochań (pełna dokumentacja w tym temacie w posiadaniu Prokuratury)

Potwierdzeniem nierzetelności w/w Prokurator niedokonania analizy porównawczej z tych dokumentów, jest również nie podjęcie tematu prowadzeniu analizy dowodowej dotyczącej składników kwoty 84.996,56 zł. wykazanej w bilansie jako „strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych” (str. 14 opinii pkt. 4)

Do porównania dokumentu k-514 z k-588 dotyczących rzeczywistego wpływu za rok 2005, wykazanych przez syndyka w bilansie i sprawozdaniu rachunkowym należy wprowadzić korektę
w k-514 stanowiącym załącznik nr 4 „kartoteka 702-sprzedaż usług działalności podstawowej”: 
-nr. dok. S003 bud. Strzeszkowice f-ra 49/2005, należy zredukować kwotę 37.271,07 zł. do kwoty 13.797,07 zł.. Kwota 37.271,07 zł. jest kwotą brutto całości faktury. Kwota 13.797,07 zł. jest kwotą netto z wpływu do banku kwoty 16.832,43zł. za f-rę 49/05 bud. Strzeszkowice po zrealizowaniu cesji przez Lubzel na rzecz ELPIE.
-nr. dok. S023 bud. Łosice f-ra nr 53/05 za kwotę netto 24.596,00 zł. wpłynęła do banku w dniu 24.01.2006 r., a więc nie może być zaliczona jako rzeczywisty wpływ w roku 2005. Data wystawienia f-ry 21.12.2005 r., zatem data 28.12.2005 r. podana w załączniku nr 4 do bilansu jest datą zmyśloną.

W załączniku nr 4 do bilansu nie umieszczono f-r nr 42/05 bud. Niedrzwica Kościelna, nr 43/05 bud. Płouszowice, nr 45/05 bud. Aldik na łączną kwotę netto 57.850,44 zł. Łączna kwota która wpłynęła do banku w roku 2005 wynosi 146.858,79 zł., a w/g skorygowanego wykazu zał. nr 4 do bilansu jest to kwota 89.008,35 zł.

Prokurator Anna Sochań nie wyjaśniając co składa się na kwotę 137.078,35 zł. składającemu doniesienie, w uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu śledztwa na str. 10 stwierdza, iż kwota 137.078,35 zł. stanowi przychody netto bilansu za rok 2005.

Suma nie zaksięgowana na koncie 702 i 760 nie wykazana w bilansie za rok 2006 wynosi 85.505,67 zł., która w tymże bilansie została ujęta w pozycji „Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych” rachunku zysków i strat za 2006 r. w wysokości 84.996,85 zł. Kwota 85505,67 zł. nie wykazana w bilansie pokrywa zatem kwotę strat 84.996,95 zł.

Zaniżenie kwoty wpływu za rok 2005 w bilansie roku 2006 automatycznie wykazuje straty, a zatem zmniejsza kwotę dla wierzycieli. Należy zaznaczyć, że w sprawozdaniu rachunkowym syndyka za okres 30.09.2005 do 31.12.2005 złożonego do sądu nie występuje zaniżenie wpływu za rok 2005.

Należy zadać pytanie, Prokurator Annie Sochań jak również plejadzie prokuratorów poświadczających nieprawdę, na czym skupiona została analiza dowodowa, jeżeli nie wyjaśniono powstania różnicy kwotowej pomiędzy bilansem, a sprawozdaniem rachunkowym, biorąc pod uwagę czasookres złożenia przez syndyka w/w dokumentów.

Syndyk dysponował prawidłowym w dniu 27.03.2007 r.(data wysłania faxem do biegłego), wykazem wpływu za rok 2005 ujętym w sprawozdaniu, a złożonym do sądu w dniu 12.01.2006 r. Czym zatem kierował się syndyk składając zestawienie z zaniżonym wpływem? Odpowiedź jest w bilansie poprzez wykazanie w nim straty ponad 11.000 zł., zamiast zysku ponad 85.000 zł.

Nadużyciem etycznym Prokurator Bożenny Kotarskiej-Dudek jest powoływanie się na nieznalezienie przez niezawisły Sąd żadnych uchybień w toku prowadzonych postępowań, iż decyzje merytoryczne są w pełni zasadne i podjęte zostały w oparciu o pełny materiał dowodowy. Komentarz w tej materii wydaje się zbyteczny.

Nierespektowaniem przez Prokurator Annę Sochań postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie przekazującego Prokuratorowi sprawę do ponownego rozpoznania śledztwa 1 Ds 831/09/S będącego niejako tematycznie następstwem 1 Ds 1309/06/S, a poprzedzające 1 Ds 1932/09/S (Postanowienie z dnia 26.10.2009 r. sygn. akt IX Kp 534/09 w załączeniu) jest niewykonanie postanowienia sądu.

Sąd Rejonowy zważył co następuje „zaskarżone postanowienie zostało bowiem wydane co najmniej przedwcześnie, a to bez należytego uwzględnienia i interpretacji zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego.”

Prokurator Anna Sochań należycie natomiast uwzględniła interes syndyka przykrywając sfałszowanie bilansu niedorzecznościami na 7 stronach uzasadnienia o umorzeniu śledztwa zamiast posłużyć się dokumentem (k-662) z którego wynika, że kwota bilansowa za rok 2006 winna wynosić 518.463,35 zł., a nie jak wykazana w bilansie 493.058,10 zł.

Jest to wynikiem ujęcia kwoty 200.000 zł. ze sprzedaży działki w bilansie 2006, która to kwota wpłynęła dopiero do banku w styczniu 2007 r., a która winna być dodana do rzeczywistego przychodu masy upadłości wykazanego w sprawozdaniu rachunkowym syndyka za rok 2006 w wysokości 318.463,35 zł.

Rożnica pomiędzy kwotą bilansową roku 2006, a rzeczywistym przychodem masy upadłości nie może wynosić 174.594,75 zł, tak jak podaje Prokurator w umorzeniu., a ma być kwotą 200.000 zł. Opinia biegłego sądowego str. 8 oraz k-662.

Rożnica natomiast pomiędzy kwotą 518.463,35 zł., a bilansową 493.058,10 zł. pokrywa niezaksięgowaną jako wpływ do masy upadłości f-rę nr 53/2005 za bud. Łosice 30.007,12 zł. a netto 24.596,00 zł. Biegły na str. 9 opinii stwierdza - „kwota ta winna być ujęta po stronie przychodów za
m-c styczeń 2006 tzn. w miesiącu jej zapłaty przez Lubzel”.

Prokurator Anna Sochań na str. 2 umorzenia śledztwa stwierdza „Pieniądze nie zostały zaksięgowane jako wpływ do masy upadłości, aż do dnia 20 kwietnia 2007 r. W lutym 2009 r. syndyk skorygował przychody za I kwartał 2006 r. w ostatecznym sprawozdaniu finansowym syndyka, ale korekta nie została wykazana w oparciu o zapisy księgowe”.

W sprawozdaniu rachunkowym syndyka za okres 01.04.2007 r. do 30.06.2007 r. kwota 24.596,00 zł. nie jest wykazana (k-694) Przychody masy upadłości za II kwartał roku 2007 wynoszą 14.171,64 zł. k-694.

Poważnym nadużyciem przez Prokurator Annę Sochań jak również przez Prokurator Justynę Stachowicz (1 Ds 1309/06/S) jest przekazanie przesłanych do Sądu Rejonowego dokumentacji śledztw bez analizy dokumentów dowodowych, jak również pominięcie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego
w Lublinie (sygn. akt IX Ga-129/07 z dnia 25 lipca 2007 r.) oddalającego powództwo syndyka przerzucającego odpowiedzialność materialną za majątek hydrauliki siłowej, na pracownika P.W. Walmar Sp. z o.o. i jednocześnie prowadzącego Walmar-Hydro.

Pominięcie tego prawomocnego wyroku sądowego przez prokuratorów prowadzących śledztwo, ukierunkowane było na przykrycie nieposiadania przez syndyka w aktach sprawy upadłościowej dokumentów przejęcia majątku do obrotu i sprzedaży. Sąd Okręgowy wykazał brak tych dokumentów oraz sfałszowania tych, które przekazano z pozwem do Sądu.

Manipulacje dowodami przez prokuratorów dały efekt niejako podważenia prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego przez prawomocny wyrok Sądu Rejonowego, utrzymującego w mocy postanowienie Prokuratury o umorzeniu śledztwa.

Zamknięcie przez pozostawienie tych postępowań bez dalszego biegu przez Prokurator Bożennę Kotarską-Dudek, przyjmuję jako pozbawienie mnie, obywatela RP prawa zagwarantowanego Konstytucją, do rzetelnego, na podstawie dokumentów dowodowych przeprowadzenia śledztwa z wykazaniem prawdy, a nie kierowanie się koterią korporacyjną opartą na poświadczeniu nieprawdy przez prokuratorów.

Składam doniesienie, a nie skargę na Prokurator Bożennę Kotarską-Dudek o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa poświadczenie nieprawdy oraz mataczenie dowodami mającymi usankcjonować poświadczenie nieprawdy.

Wnoszę o ściganie i ukaranie Prokurator Bożennę Kotarską-Dudek zgodnie z prawem.

Z poważaniem 

Waldemar Szyszko

a wydawało się, że znajdzie się przynajmniej jeden kompetentny odpowiedzialny prokurator w Lublinie...

Tymczasem prokurator Bożenna Kotarska-Dudek daje wyraźny znak, że prokuratorzy wykorzystują swe stanowiska dla własnych interesów, a nie jak naiwni myślą dla ochrony osób poszkodowanych i zwalczania przestępstw. Wprost przeciwnie, jak wielokrotnie dokumentujemy na stronach AFER PRAWA, to prokuratorzy popełniają najwięcej przestępstw olewając zawiadomienia osób poszkodowanych , umarzając korupcyjnie przestępstwa np. z uwagi na małą szkodliwość zrobienia z kogoś kaleki, okradzenia, oszukania itp. - słowem prokuratorska mafia trzyma się mocno i nie ma jak proceduralnie zaszkodzić byle blond-prokuratorce. Wszak liczy się nie wiedza, nie logika, ale układy... w końcu "kruk krukowi oka nie wykole "-)

Więcej o przekrętach sędziów i prokuratorów lubelskich:

Lublin - wskazówki dla poświadczającego nieprawdę prokuratora Piotra Wilczopolskiego - jak należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające
Skarga do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta na niedopuszczalne czynności stosowane przez Prokurator Annę Sochań w śledztwie prowadzonego przez Prokuraturę Lublin-Południe.
LUBLIN - SKARGA NA NIEETYCZNEGO ? CZY TYLKO BEZMYŚLNEGO? SSR Agnieszkę Kołodziej - syty nie zrozumie głodnego, czyli jak sądy niszczą rodzinę - z życia wzięte...
Lublin - proces radcy z Białegostoku oskarżonego o zabójstwo aplikantki zaczął się od wypuszczenia przestępcy z więzienia - togowcy zawsze ponad prawem?
Lublin Summum Ius Summa Iniuria - O szanowaniu togi czyli wirtualnej rzeczywistości ciąg dalszy - czy Usta Prezesa SO Krzysztofa Wojtaszka mogą kłamać?
Lublin - proces polityczny o antysemityzm Redaktora Grzegorza Wysok -17 lutego 2011 o godz.13.00 w sali IX Sądu Rejonowego Lublin-Zachód 
Lublin - UMCS: "Ty Żydówo" - umorzono postępowanie ws. sporu pomiędzy wykładowczyniami...
Lublin, Białystok, Krosno... nepotyzm w sądach - tam się łamie PRAWO.
Lublin - Aplikant zapłacił za napisanie wyroku. Sędzia ma sprawę dyscyplinarną.
Sprawozdanie z pikiety pod Sądem Rejonowym w Lublinie w sprawie Dariusza Kity z Bystrzycy Nowej, zorganizowanej w dniu 18.10.2010r przez „Porozumienie Rawskie”- pod hasłem „Sąd kalece nie przepuści”.
Prokuratura Okręgowa w Lublinie wprowadziła w błąd ... Sąd Okręgowy w Lublinie ! Maciej Lisowski Joanna Regent LEX NOSTRUM 
Lublin - skarga na nieproceduralność i nieetyczne postępowanie sędziów do Prezesa Sądu Apelacyjnego Marka Wolskiego
Lublin - Jak okraść pożyczkodawcę ? - może podzielić się wyłudzoną kasą z sitwą sądowa?...
Lublin - dowody stronniczości Sądu Apelacyjnego: przewodniczący SA Zbigniew Grzywaczewski, SA Jerzy Nawrocki SA Alicja Surdy - z cyklu lubelskie absurdy.
Lublin - umowa pożyczki i weksel In blanko to za mało żeby dłużnikowi nakazać wywiązać się z zobowiązań?!? Kontrowersyjny wyrok sędziów Sądu Apelacyjnego: SA Alicja Surdy, SA Zbigniew Grzywaczewski i Jerzy Nawrocki 
Lublin - głupota urzędników nie zna granic.
PoDUPAdły syndyk Dariusz Pawiński w Lublinie już 5 rok okrada spółkę i wierzycieli. 
Nie ma to jak dobre sądowe układy... - SKARGA NA NIEETYCZNYCH SĘDZIÓW DO PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W LUBLINIE.
Lublin - zdeprawowana szkoła w której zamiast dyrektora Zbigniewa Kowalskiego rządzą uczniowie. Mobbing w Zespole Szkół nr 6 w Lublinie.
Lublin - syndyk Dariusz Pawiński dalej okrada firmę? - sprzeciw upadłego - z cyklu patologie polskiego wymiaru (nie)sprawiedliwości.
Lublin - syndyk Dariusz Pawiński jak pisze prokurator Gizela Gruszczyńska ma prawo okradać firmę? - Jak i na ile może okraść syndyk upadłą firmę? - z cyklu patologie polskiego wymiaru (nie)sprawiedliwości.
Lublin - upadłość P.W. Walmar Sp. z o o. - z cyklu patologie sądownictwa.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~syndykatowysyndzia
10-11-2011 / 13:27
A pamiętacie sprawy M.H. którego wydymaliśmy z kasy wraz z jego dłużnikiem Ryszardem B. z ARR w Lublinie? I co te wasze pisania dały ? Pan Ryszard dalej pracuje dla nas w ARR i załatwia dotacje unijne do których wy goje nie maci dostępu a tylko spłacać będziecie całe życie wy i wasze dzieci to co my z Unii wyciągniemy poprzez takich Ryszardów B. My kupujemy działki budowlane po 4 zł za metr a wy musicie płą;cić 100 razy tyle. To my mamy zagwarantowane wynagrodzenie po 12 - 15 tys. a i po 40 tys. się zdarza czesto a wy o swoje 1000 zł walczycie jak stado baranów o jedną owieczkę. To my mamy władzę i immunitety a wy jesteście po prostu gojami których walimy i finansowo i psychicznie. To my załatwiamy za pieniądze każdy wyrok i każdą sprawę i z was ostatnie grosze wyciągniemy! Czy jeszcze podawać dalej kim dla nas togowców jesteście ???
~danielcalu
10-11-2011 / 13:11
A mówiłem i pisałem iż w tym środowisku tylko kurwa i złodziej rządzi a zwłaszcza w Lublinie gdzie całe gangi rodzinne opanowały stanowiska sędziow i prokuratorów gdzie o moralności to więcej wie najgosza prostytutka co osoby noszące godło na piersi a immunitet im przeszkadza w pełnieniu podstawowych obowiązków konstytucyjnych. Owszem są wyjątki ale to ok. 3-5 % tychże togowców opanowanych przez masonów i przez tych sterowana. Popatrzcie na głupawy uśmiech rzecznika sądu pana W. tożto dałn lub nawet idiota w każdym razie na 100% niezrównoważony psychicznie klient który absolutnie nie przeszedłby badań psychiatrycznych wymaganych co dwa lata od tych "przedstawicieli prawa" którzy skrzętnie się wzbraniają przed tymiż badaniami bo 90% by odpadło.
~Bożena
04-11-2011 / 18:35
A wiecie co mi możecie......? A pamiętacie sprawę Jackiewicza z Wrocławia.....No właśnie.
~togoniec
04-11-2011 / 15:25
cały pic polega na tym, że kogo upadły bez kasy i z problemami interesuje. Co innego gdy ma kasę a wówczas przepraszam Klient nasz Pan. Golasom wstęp wzbroniony do urzędów.