Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 10-08-2011

Pan
Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

Sygn. akt: PG IV KSK 669/11

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia dlaczego Prokurator Generalny:
  1. nie oddelegował jeszcze prokuratora, który ma sporządzić kasację na moją korzyść w zakresie czynów II i XVIII wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/, do Sądu Rejonowego w Dębicy, by ten mógł sporządzić kasację, jak zadeklarowana przez Prokuratora Generalnego w piśmie do mnie z dnia 15 czerwca 2011 r. /patrz: s. 3 niniejszego pisma oraz Załącznik 1/.
  2. nie skopiował jeszcze akt sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy II K 451/06, jak zadeklarował w piśmie do mnie z dnia 15 czerwca 2011 r. – Załącznik 1.
 2. Wniosek o niezwłoczne oddelegowanie prokuratora, któremu Prokurator Generalny powierzył zadanie sporządzenia kasacji, jak w p. I.1 /Załącznik 1/ do Sądu Rejonowego w Dębicy celem sporządzenia kasacji, jak wyżej.
 3. Wniosek – na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 17 p. 1 Europejskiego kodeksu dobrej administracji – o sporządzenie przez Prokuratora Generalnego do dnia 15 sierpnia 2011 r. kasacji na moją korzyść w zakresie czynów II i XVIII prawomocnego wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/, skazującego mnie z art. 226 § 1 kk i inne.
 4. Wniosek o wysłanie do mnie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w dniu 16 sierpnia 2011 r. przesyłką listową priorytetową odpisu kasacji, jak w p. III.
 5. Wniosek o osobiste przez Adresata niniejszego pisma, Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej sporządzenie wniosku do Prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy Dariusza Różańskiego o wypożyczenie Prokuratorowi Generalnemu akt sprawy sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, celem dotrzymania złożonej przez Prokuratora Generalnego pismem z dnia 15 czerwca 2011 r. /Załącznik 1/ deklaracji wniesienia kasacji na moją korzyść od prawomocnego wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r., skazującego mnie z artykułu 226 § 1 kk i inne.
 6. Wniosek o osobiste przez Prokuratora Generalnego udzielenie odpowiedzi na wnioski, jak w p. I.
 7. Wniosek – na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego - o udzielenie odpowiedzi na wniosek jak w p. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.
 8. Zawiadomienie, że jeśli Prokurator Generalny nie doręczy mi do dnia 18 sierpnia 2011 r. odpisu kasacji, jak zadeklarowana przez Prokuratora Generalnego w piśmie do mnie z dnia 15 czerwca 2011 r. /patrz: s. 3 niniejszego pisma oraz Załącznik 1/:
  1. w dniu 19 sierpnia 2011 r. złożę w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o niedopełnieniu przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 kk.
  2. od dnia 22 sierpnia 2011 r. /poniedziałek/ rozpocznę głodówkę protestacyjną przed siedzibą Biura Prokuratora Generalnego w Warszawie i będę ją kontynuował do dnia doręczenia mi w siedzibie Biura Prokuratora Generalnego odpisu kasacji.

„Prokuratorem może być tylko ten, kto jest nieskazitelnego charakteru.”
Art. 14.1.2 Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

Prokurator jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem prokuratorskim (…).”
Art. 44 Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

Część I. Przepisy prawa

 1. Artykuł 35 Kodeksu postępowania administracyjnego:
  § 1: „Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.”
  § 2: „Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którym rozporządza ten organ.”
  § 3: „Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.”
 2. Europejski kodeks dobrej administracji:
  „Art. 17.1. Urzędnik zapewni, że w sprawie każdego wniosku lub każdego zażalenia
  skierowanego do instytucji zostanie podjęta decyzja w stosownym terminie, niezwłocznie, i w żadnym razie nie później niż w dwa miesiące od daty wpływu tego wniosku lub zażalenia. Takie samo uregulowanie obowiązuje w odniesieniu do odpowiedzi na pisma jednostek i do przekazywania odpowiedzi na informacje administracyjne przekazywane przez urzędnika swoim przełożonym wraz z prośbą o wydanie poleceń w sprawie podjęcia koniecznych decyzji.”
 3. Artykuł 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
  „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.”

Część II. Uzasadnienie

W dniu 30 maja 2011 r. rozpocząłem przed Biurem Prokuratora Generalnego protest – w tym kontynuowaną przeze mnie do dnia 10 czerwca 2011 r. głodówkę – zakończony w dniu 15 czerwca 2011 r., zawartym między Prokuratorem Generalnym i mną porozumieniem, tj deklaracjami złożonymi mi przez Prokuratora Generalnego i Zastępcę Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda pismem z dnia 15 czerwca 2011 r. – Załącznik 1.

Przypomnę, że o zamiarze rozpoczęcia przeze mnie głodówki w dniu 30 maja 2011 r. oraz o przyczynach mojej decyzji zawiadomiłem Prokuratora Generalnego pismem z dnia 24 maja 2011 r.

Przypomnę także, że przyczyną mojego protestu było sprzeczne ze stanem faktycznym stanowisko Pana oraz Prokuratora Andrzeja Pogorzelskiego /Dyrektor Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej/ podwładnej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej Danuty Bator stanowisko z jej pisma do mnie z dnia 12 maja 2010 r., tj. odpowiedzi na mój wniosek złożony pismem z dnia 31 marca 2010 r. skierowanym do Prokuratora Generalnego w związku ze skazaniem mnie przez sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmę wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/, za czyny, których ja nie byłem sprawcą, tj. których rzeczywistymi sprawcami były inne niż ja osoby.

W odpowiedzi na sprawę zgłoszoną przeze mnie Prokuratorowi Generalnemu, prokurator Danuta Bator poinformowała mnie pismem z dnia 12 maja 2010 r.:

„Warszawa, dnia 12.05.2010r. Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sądowego R V 861 – 1995/08

Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Odpowiadając na pismo z dnia 31 marca 2010r. uprzejmie informuję, że nie znaleziono podstaw do zmiany stanowiska zajętego w skierowanej do Pana korespondencji z dnia 12 lutego 2009r. i 24 marca 2010r. w przedmiocie odmowy wniesienia kasacji od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy zapadłego w sprawie sygn. II K 451/06.

Akta wymienionej sprawy były przedmiotem wnikliwego badania, w wyniku którego nie stwierdzono istnienia podstaw prawnych z art. 523 § 1 kpk do wywiedzenia w tej sprawie skargi kasacyjnej na Pana korzyść.

Aktualne Pana pismo nie zawiera takich istotnych okoliczności, które uzasadniałyby zmianę zajętego w tej sprawie stanowiska.

W związku z treścią pisma wyjaśnić dodatkowo należy, że postępowanie kasacyjne odbywa się wyłącznie na podstawie materiałów znajdujących się w aktach postępowania karnego, co powoduje, że wszelkie okoliczności, które nie wynikają z akt sprawy II K 451/06 nie mogą zostać wykorzystane w postępowaniu kasacyjnym i stanowić zarzutu kasacji. W tym stanie rzeczy aktualne twierdzenia Pana, że nie popełnił przypisanych mu czynów i, że znane są Panu osoby, które ten czyn popełniły nie mogą stanowić zarzutu kasacyjnego, albowiem nie wynikają z akt sprawy sygn. II K 451/06.

(…) p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego prokurator Prokuratury Generalnej Danuta Bator”

Dowód: Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego prokuratora Prokuratury Generalnej Danuty Bator do Z. Kękusia z dnia 12 maja 2010r.

To, nie znajdujące potwierdzenia w aktach sprawy II K 451/06 stanowisko Pana podwładnej, skutkuje eskalacją patologii okazywanej mi od marca 2007 r. przez kolejnych sędziów Sądu Rejonowego w Dębicy – SSR Agnieszka Kamińska /była Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy/, SSR Tomasz Kuczma, Dariusz Różański /obecny Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy/, SSR Beata Stój, SSR Agnieszka Wilk-Król, SSR Anna Zięć.

W związku z powyższym, w dniu 30 maja 2011 r. rozpocząłem protest przed siedzibą Biura Prokuratora Generalnego w Warszawie, w tym głodówkę.

W dniu 2 czerwca 2011 r., tj. w czwartym dniu mojej głodówki, Dyrektor Biura Prokuratora Generalnego Prokurator Ryszard Tłuczkiewicz poprosił mnie o spotkanie i w obecności Prokurator Antoniny Suwała poinformował mnie, że w związku z moim protestem Prokurator Generalny wydał Zastępcy Prokuratora Generalnego Robertowi Hernandowi polecenie przeprowadzenia powtórnego postępowania wyjaśniającego w zgłoszonej przeze mnie po raz pierwszy pismem z dnia 31 marca 2010 r. sprawie.

Po kilku kolejnych dniach mojej głodówki, w dniu 6 czerwca 2011 r. spotkał się ze mną Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand, któremu w obecności prokurator Haliny Stolińskiej-Zawadzkiej przedstawiłem moje oczekiwania wobec Prokuratora Generalnego w związku ze sprawą Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 451/06 /obecnie II K 854/10/ oraz ich przyczyny.

W dniu 7 czerwca 2011 r. spotkał się ze mną Prokurator Krzysztof Domagała, któremu Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand powierzył zapoznanie się z aktami sprawy II K 451/06 i przedstawienie wniosków.

Jemu także przedstawiłem moje stanowisko wraz z uzasadnieniem.

W dniu 7 czerwca 2011 r. Prokurator K. Domagała udał się do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, gdzie znajdowały się akta sprawy II K 451/06.

Po jego powrocie w dniu 10 czerwca 2011 r. zakończyłem głodówkę, kontynuując pikietę.

O zakończeniu głodówki oraz zamiarze kontynuowania protestu zawiadomiłem Prokuratora Generalnego pismem z dnia 10 czerwca 2011 r.

W dniu 15 czerwca 2011 r. Prokurator Krzysztof Domagała poprosił mnie o spotkanie, podczas którego wręczył mi pismo o treści – Załącznik 1:

„Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sądowego Zespół Kasacji /adres – ZKE/, Warszawa, dnia 15.06.2011 r., PG IV KSK 669/11 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/

Uprzejmie informuję, że po ponownej analizie akt sprawy o sygnaturze II K 451/06 Sądu Rejonowego w Dębicy oraz przedstawionymi przez Pana argumentami, Prokurator Generalny Pan Andrzej Seremet podjął decyzję o wniesieniu w trybie art. 521 kpk kasacji na Pana korzyść, w zakresie prawomocnie osądzonych czynów z pkt II (czyn z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na szkodę Wiesławy Zoll) i XVIII (z art. 241 § 1 kk w zw. z art. 12 kk) wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18.12.2007 r.

Kasacja zostanie wniesiona do Sądu Najwyższego po udostępnieniu akt sprawy przez Sąd Rejonowy w Dębicy, a jeżeli to nie będzie możliwe ze względu na toczący się proces sądowy, to akta te zostaną skopiowane, co z uwagi na ich obszerność (23 tomy) będzie wymagało pewnego czasu.

Nadmieniam jednocześnie, że obecnie w/w Sąd Rejonowy pod sygnaturą II K 87/11 prowadzi postępowanie w przedmiocie orzeczenia kary łącznej w zakresie czynów z pkt II i XVIII, wskazanych powyżej.

Ponadto informuję Pana, że Zastępca Prokuratora Generalnego Pan Robert Hernand podjął decyzję o skierowaniu do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pisma służbowego, wskazującego na ujawnione nieprawidłowości, w zakresie prowadzonego w tej sprawie postępowania przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście-Wschód.

Krzysztof Domagała prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze delegowany do Prokuratury Generalnej”

Dowód: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagały – Załącznik 1

Okazało się, że Pana i Prokuratora Andrzeja Pogorzelskiego podwładna, Zastępca Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Danuta Bator nie dość wnikliwie zapoznała się z aktami sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 451/06 mimo, że pismem z dnia 12 maja 2010 r. zapewniała mnie: „Akta wymienionej sprawy były przedmiotem wnikliwego badania, w wyniku którego nie stwierdzono istnienia podstaw prawnych z art. 523 § 1 kpk do wywiedzenia w tej sprawie skargi kasacyjnej na Pana korzyść.”

Natychmiast po otrzymaniu zacytowanego wyżej pisma sporządzonego przez Prokuratora Krzysztofa Domagałę, zakończyłem mój protest.

Przypomnę, że szesnaście nocy – w okresie od dnia 30 maja 2011 r. do dnia 15 czerwca 2011 r. - spędziłem w śpiworze, który rozkładałem na gumowej wycieraczce przed wejściem do siedziby Biura Prokuratora Generalnego w Warszawie.

Pismem z dnia 29 czerwca 2011 r. zawiadomił mnie Prokurator Prokuratury Generalnej Krzysztof Domagała:
„Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sądowego Zespół Kasacji
/adres – ZKE/ Warszawa, dnia 29.06.2011r. PG IV KSK 699/11 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27.06.2011 r. adresowane do Prokuratora Generalnego Pana Andrzeja Seremeta, uprzejmie informuję, że wystąpiłem z pisemną prośbą do Sądu Rejonowego w Dębicy o nadesłanie akt sprawy II K 854/10 /poprzednia sygnatura II K 451/06/, celem przygotowania kasacji, o której był Pan informowany w moim poprzednim piśmie.

Po otrzymaniu akt sprawy, projekt kasacji zostanie przygotowany bez zbędnej zwłoki.

Jednocześnie informuję, że Zastępca Prokuratora Generalnego Pan Robert Hernand skierował pismo służbowe do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, zwracając uwagę na zaistniałe problemy w sparwie II K 451/06 Sądu Rejonowego w Dębicy.

W związku z prowadzonym procesem przez Sąd Rejonowy w Dębicy, w sprawie II K 854/10, wszelkie pisma związane z zarzutami określonymi w pkt I oraz III-XVII aktu oskarżenia, proszę kierować bezpośrednio do właściwego Sądu, jak też Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratora Okręgowego w Krakowie, czt też właściwego Prokuratora Rejonowego, który wniósł w tej sprawie akt oskarżenia. Departament Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej zajmuje się jedynie sprawą w zakresie dwóch prawomocnych czynów, określonych w pkt II i XVIII wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18.12.2007 r. Krzysztof Domagała prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze delegowany do Prokuratury Generalnej”

Dowód: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 29 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagały

Ponieważ przez kolejne tygodnie po zakończeniu przeze mnie protestu, Prokurator Generalny nie informował mnie, że wniósł kasację, jak w piśmie do mnie z dnia 15 czerwca 2011 r. /patrz: Załącznik 1/, skierowanym do Pana pismem z dnia 26 lipca 2011 r. złożyłem:

„Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o sporządzenie i doręczenie mi informacji o stanie prac, na dzień złożenia niniejszego pisma, Prokuratora Generalnego nad kasacją na moją korzyść w zakresie prawomocnie osądzonych czynów z pkt II (czyn z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na szkodę Wiesławy Zoll) i XVIII (z art. 241 § 1 kk w zw. z art. 12 kk) wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18.12.2007 r.”

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 1 sierpnia 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagały o treści – Załącznik 2:

„Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sądowego Zespół Kasacji /adres – ZKE/, Warszawa, dnia 01.08.2011 r., PG IV KSK 669/11 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 26.07.2011 r. skierowane do Prokuratora Generalnego uprzejmie informuję, że pismem z dnia 15.06.2011 r. zwróciłem się do Sądu Rejonowego w Dębicy z zapytaniem o możliwość udostępnienia akt sprawy II K 854/10, w celu opracowania kasacji, o której był Pan informowany.

Prośba ta została ponowiona pismem z dnia 28.06.2011 r. i kolejnym pismem z dnia 12.07.2011 r. W odpowiedzi na wymienione pisma Sąd Rejonowy w Dębicy poinformował, że postanowieniem z dnia 07.07.2011 r. postępowanie o sygnaturze II K 854/10 zostało zawieszone, a po jego uprawomocnieniu akta sprawy zostaną przekazane do Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej.

Do chwili obecnej wymienione akta sprawy nie zostały nadesłane do tutejszego Departamentu Postępowania Sądowego.

Krzysztof Domagała prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze delegowany do Prokuratury Generalnej”

Dowód: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 1 sierpnia 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagały – Załącznik 2

Wcale nie dziwię się, że władze Sądu Rejonowego w Dębicy nie chcą wypożyczyć Prokuratorowi Generalnemu akt sprawy II K 451/06 /obecnie II K 854/10/.

Jak Pana informowałem, wyrokiem z dnia 15 września 2010 r. /sygn. II Ko 283/10/ Sąd Okręgowy w Rzeszowie:

 1. Uchylił wyrok sędziego Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/.
 2. Wznowił sprawę II K 451/06 na moją korzyść w zakresie 16-u z 18-u czynów, za które skazał mnie sędzia T. Kuczma.
 3. Przekazał sprawę II K 451/06 Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 15 września 2010 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie podał, że wyrok sędziego Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r. oczywiście i rażąco narusza prawo materialne, ponieważ jest sprzeczny z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r., ogłoszonym w Dzienniku Ustaw z dnia 19 października 2006 r. Nr 190, poz. 1409.

Oto treść wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny z dnia 15.09.2010 r.:

„Sygn. akt II Ko 283/10 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 15 września 2010r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Piotr Moskwa, Sędziowie SSO Andrzej Borek (spraw.) SSR del. do SO Marcin Świerk Protokolant /imię i nazwisko Protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 września 2010r. wniosku obrońcy skazanego Zbigniewa Kękusia o wznowienie postępowania karnego zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 na podstawie art. 540 § 2 i art. 547 § 2 kpk wznawia postępowanie w sprawie II K 451/06 w punktach I, III – XVII wyroku i uchyla w tej części wyrok Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 Zbigniew Kękuś został skazany za czyny z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk (pkt I, III-XVII), polegające na tym, że w okresie od stycznia 2003r. do września 2005r. – w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu – za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl znieważył funkcjonariuszy publicznych (łącznie szesnastu) w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych i pomówił ich o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ich w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla pełnionego przez nich stanowiska.

Ponadto w/w wyrokiem Sąd skazał Zbigniewa Kękusia za czyny z art. 212 § 2 kk w zw. z art.12 kk (pkt II0 i art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk (pkt XVIII).

Obecnie obrońca skazanego na podstawie art. 540 § 2 w zw. z artr. 542 § 1 i art. 544 § 1 kpk złożył wniosek o:

- wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007r. o sygn. akt II K 451/06 w sprawie Zbigniewa Kękusia skazanego z art. 226 § 1 kk i in.,

- uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu wskazał na treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 roku – sygn. akt P 3/06, którym to wyrokiem Trybunał uznał, iż: „art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Nadto, autor wniosku powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2009r. sygn. akt II KO 45/09 z uzasadnienia którego wynika, iż postępowanie ulega wznowieniu w takim zakresie, w jakim zmiana stanu prawnego ma znaczenie dla przyszłego orzeczenia. Powyższe przekonuje, że wnioskodawca domaga się wznowienia postępowania jedynie w części dotyczącej skazania za czyny z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Wznowienie postępowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obrońca wskazuje na rażące naruszenie prawa materialnego, które mogło mieć istotny wpływ na treść orzeczenia – art. 226 § 1 kk. Rzecz bowiem w tym, że Sąd przypisując sprawcy popełnienie danego przestępstwa każdorazowo ma obowiązek w sposób prawidłowy dokonać jego opisu w wyroku, tak aby odpowiadało ono znamionom konkretnego przestępstwa. Brak taki zawsze będzie powodował naruszenie procesowania, a przez to i prawa materialnego i nie może być w żadnym razie zaakceptowany.

W przedmiotowej sprawie Sąd był więc zobowiązany, jeśli znalazł już podstawy do przypisania oskarżonemu zachowania opisanego w art. 226 § 1 kk, w sposób dokładny i zgodny z tymże przepisem opisać zachowanie oskarżonego tak, by wynikało z niego, iż w/w przestępstwa dokonał podczas i w związku z pełnieniem przez pokrzywdzonych obowiązków służbowych. Takim standardom sąd nie sprostał wskazując jedynie, że działania oskarżonego miały miejsce w związku z pełnieniem przez funkcjonariuszy publicznych obowiązków służbowych nie dokonując badania, czy miało ono również miejsce podczas ich pełnienia. Nie uczynił tak sąd mimo tego, że już w czai orzekania treść art. 226 § 1 kk uległa zmianie na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006r. wydanego w sprawie P 3/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 121, na treść którego słusznie powołuje się wnioskodawczyni.

Tym samym niewątpliwie w przedmiotowej sprawie zachodzi potrzeba uchylenia wyroku i wznowienia postępowania w żądanym zakresie.”

Źródło: Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 września 2010r.

Po przekazaniu przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie Sądowi Rejonowemu w Dębicy akt sprawy II K 451/06 celem ponownego jej rozpoznania we wskazanym wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. zakresie, sędziowie tego Sądu podjęli następujące działania mające na celu niedopuszczenie do rozpoznania sprawy:

 1. Wszyscy sędziowie Sądu Rejonowego w Dębicy składali w okresie od dnia 3 listopada 2010 r. do dnia 23 grudnia 2010 r. /w tym Prezes Dariusz Różański, jako ostatni/ wnioski o ich wyłączenie od rozpoznania sprawy II K 451/06 po jej wznowieniu. Mimo, że wszyscy jako argument uzasadniający ich wyłączenie podawali dobro wymiaru sprawiedliwości, ich wnioski były sprzeczne z prawem określonym przepisami o wyłączeniu sędziego i zostały – jako bezpodstawne - oddalone postanowieniem Sądu Okręgowego z dnia 11 stycznia 2011 r., sygn. akt II Ko 510/10.
  Ich składanie i rozpoznanie spowodowało ponad dwumiesięczną przewłokę w rozpoznaniu sprawy.
 2. W dniu 10 listopada 2010 r. Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy Dariusz Różański złożył w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy zawiadomienie o popełnieniu przeze mnie przestępstw na szkodę sędziów tego Sądu.
  Oto treść zawiadomienia sędziego D. Różańskiego z dnia 10.11.2010 r.:
  „Sąd Rejonowy w Dębicy
  /adres – ZKE/ Dębica, dnia 10 listopada 2010 r. A-01227-37/10 Prokuratura Rejonowa w Dębicy. W załączeniu przesyłam kserokopie pism Zbigniewa Kękusia, publikacji internetowych w celu rozważenia wszczęcia z urzędu postępowania o czyny z art. 212 § 2 1 i 2 kk, 216 § 1 i 2 kk, 226 § 1 kk popełnione na szkodę Sędziów orzekających w Sądzie Rejonowym w Dębicy. Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy SSR Dariusz Różański.” /Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. A-01227-37/, pismo z dnia 10 listopada 2010 r. prezesa Sądu, sędziego Dariusza Różańskiego/.
  W tym miejscu wskazać należy, że
  1. prawie pięć lat po wejściu w życie w dniu 19.10.2006 r. wyroku TK z dnia 11.10.2006 r. czyniącego niedopuszczalne ściganie z art. 226 § 1 kk za znieważenie funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych,
  2. dwa miesiące po uchyleniu przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. wyroku, który w sprawie II K 451/06 wydał w dniu 18.12.2007 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy oraz jej przekazaniu zarządzanemu przez prezesa Dariusza Różańskiego Sądowi do ponownego rozpoznania z tej przyczyny, że sędzia T. Kuczma skazał mnie z art. 226 § 1 kk, tj. za znieważenie funkcjonariuszy publicznych za pośrednictwem Internetu, czyli w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, tzn. w sprzeczności z wyrokiem TK z dnia 11.10.2006 r.

prezes Sądu Rejonowego w Dębicy Dariusz Różański złożył pismem z dnia 10 listopada 2010 r. zawiadomienie o popełnieniu przeze mnie przestępstwa z art. 226 § 1 kk, tj. znieważenia funkcjonariuszy publicznych w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, tj. za pośrednictwem Internetu.

Prezes Dariusz Różański złożył także zawiadomienie o popełnieniu przeze mnie przestępstw z art. 212 § 2 kk i 216 § 1 kk mimo, że czyny określone w.w. przepisami są ścigane z oskarżenia prywatnego.
Dariusz Różański uznał, że jego podwładni, sędziowie Sądu Rejonowego w Dębicy – SSR Tomasz Kuczma, SSR Beata Stój - są osobami niedołężnymi, zagubionymi, nie umiejącymi zadbać o własne interesy, przytłoczone obawami, że nie podołają trudom procesu prowadzonego na podstawie sporządzonego przez nich prywatnego aktu oskarżenia.

Tylko bowiem w takich przypadkach, tj. gdy wymaga tego interes społeczny, ściganie z art. 212 § 2 i 216 § 1 jest dopuszczalne z oskarżenia publicznego.

 1. Podczas rozprawy głównej w dniu 15 marca 2011 r. w sprawie II K 451/06 po jej wznowieniu /obecnie II K 854/10/ prowadząca ją sędzia Beata Stój, po wysłuchaniu zarzutów, które ja przedstawiłem wyrokowi z dnia 18 grudnia 2007 r., poinformowała mnie, że wydała postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym.
  Oto treść postanowienia sędzi Beaty Stój z dnia 15 marca 2011 r. w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym:
  „Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 15 marca 2011 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Stój Protokolant: st. sekr. sądowy
  /imię i nazwisko sekretarza – ZKE/ rozpoznał sprawę Zbigniewa Kękusia oskarżonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne na podstawie art. 202 § 1 i 2 kpk postanawiazwrócić się do biegłych sądowych lek. med. Ewy Burzyńskiej-Rzucidło i lek. med. Krystyny Sosińskiej-Stępniewskiej oraz mgr Magdaleny Palkij o przebadanie oskarżonego Zbigniewa Kękusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wyników badań opinii w jego sprawie, w szczególności o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na następujące pytania:
  1. Czy w chwili popełniania czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia (pkt I, III-XVII) miał zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, czy zdolnośc ta była w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona całkowicie?
  2. Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarżonego, czy może on brać udział w toczącym się postępowaniu i stawać przed Sądem?”

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 15 marca 2011 r.

Czyny, za które mnie skazał były kolega z pracy sędzi Beaty Stój, sędzia Tomasz Kuczma /niedługo po tym, gdy sędzia Tomasz Kuczma wydał skazujący mnie wyrok z dnia 18 grudnia 2007 r., w dniu 15 marca 2009 r. minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiakalski powołał go na urząd Prezesa Sądu Rejonowego w Leżajsku, a zarazem Przewodniczącego Wydziału II Karnego tego Sądu/, były popełniane w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r.
Według sędzi Beaty Stój, której ustawowym obowiązkiem jest prawidłowo rozumować /art. 7 kpk/ wskazane przez nią biegłe sądowe wydadzą na podstawie wyników moich badań psychiatrycznych przeprowadzonych w 2011 roku, opinię o stanie mojego zdrowia psychicznego przed … sześcioma, siedmioma i ośmioma laty.
Oczywiście, że nie uczyni tego żaden szanujący się biegły sądowy, ale prawidłowo rozumująca sędzia Beata Stój osiągnęła jej cel … spowodowała kolejną przewłokę w postępowaniu.

Ja złożyłem bowiem skargę na spowodowaną przez sędzię B. Stój przewłokę, a sędziowie Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny SSO Zdzisław Kulpa, SSO Piotr Moskwa, SSO Mariusz Sztorc rozpoznawali ją przez … trzy miesiące /aż ją w końcu wycofałem/, bo zamiast rozpoznać ją na posiedzeniu niejawnym, organizowali w tym celu kolejne posiedzenia jawne, ustanawiając dla mnie adwokata z urzędu – i nie informując go o organizowanym przez nich posiedzeniu (!) - ponieważ sędzia Beata Stój uznała mnie za chorego psychicznie.

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze,

Przedstawione wyżej działania sędziów Sądu Rejonowego w Dębicy poświadczają, jak bardzo nie chcą oni dopuścić do rozpoznania sprawy II K 451/06 po jej wznowieniu wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r. w zakresie czynów I, III-XVII prawomocnego wyroku sędziego Tomasza Kuczma, z dnia 18 grudnia 2007 r.

Z tej samej przyczyny uniemożliwiają dostęp Prokuratorowi Generalnemu do akt sprawy II K 451/06 /obecnie II K 854/10/.

Nie chcą dopuścić, by Prokurator Generalny sporządził kasację na moją korzyść w zakresie czynów II i XVIII, wskazanych w piśmie do mnie Prokuratora Generalnego z dnia 15 czerwca 2011 r. – patrz: s. 3 niniejszego pisma oraz Załącznik 1.

W związku z powyższym wnoszę, by Pan osobiście, używszy Pana jako osoby oraz jako Prokuratora Generalnego autorytetu, zażądał od Prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy sędziego Dariusza Różańskiego wydania Prokuratorowi Generalnemu akt spraw II K 854/10 (uprzednio II K 451/06).

Pragnę przypomnieć, że pismem z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokurator Generalny zawiadomił mnie, zadeklarował, że – Załącznik 1: „Kasacja zostanie wniesiona do Sądu Najwyższego po udostępnieniu akt sprawy przez Sąd Rejonowy w Dębicy, a jeżeli to nie będzie możliwe ze względu na toczący się proces sądowy, to akta te zostaną skopiowane, co z uwagi na ich obszerność (23 tomy) będzie wymagało pewnego czasu.”
Czy deklarację z pisma z dnia 15 czerwca 2011 r.: „a jeżeli to nie będzie możliwe ze względu na toczący się proces sądowy, to akta te zostaną skopiowane, złożył Pan tylko w tym celu, by mnie przekonać do Pana dobrej woli i osiągnąć cel w postaci zakończenia przeze mnie w dniu 15 czerwca 2011 r. protestu prowadzonego przed siedzibą Biura Prokuratora Generalnego oraz by potem doskonale współpracować z … tuzinami sędziów i prokuratorów, którzy uczynili mnie przestępcą z oczywistą i rażącą obrazą prawa określonego licznymi przepisami prawa procesowego oraz którzy od ponad trzech lat czynią, co w ich mocy, by nie dopuścić do uniewinnienia mnie od pomyłkowo, zaocznie i w sprzeczności z:

 1. wyrokiem TK z dnia 11.10.2006r.
 2. prawem określonym artykułem 212 § 4 kk oraz stanowiskiem ekspertów, autorów Komentarzy do kodeksu karnego część szczególna /w tym m.in. Andrzeja Zolla/ w sprawie ścigania z art. 212 § 2kk
 3. stanowiskiem ekspertów, autorów Komentarzy do kodeksu karnego /w tym m.in. Andrzeja Zolla/ w sprawie ścigania z art. 226 § 3 kk,

wydanego przez sędziego Tomasza Kuczma wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r.?

Jeśli tak, bardzo źle to o Panu świadczy.
Jako o człowieku oraz jako o Prokuratorze Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Z Pana po dniu 15 czerwca 2011 r. zachowania wniosek dla mnie, że zaraz po tym, gdy już Sąd Rejonowy w Dębicy wypożyczy wreszcie akta sprawy II K 854/10 Prokuratorowi Generalnemu – kiedyś przecież musi je wypożyczyć – prokurator, który ma sporządzić kasację uda się na urlop i ja znowu będę musiał czekać kolejnych kilka tygodni, by Prokurator Generalny sporządził – oczywiście … bez zbędnej zwłoki – kasację, jak w piśmie do mnie z dnia 15 czerwca 2011 r. /patrz: s. 3 niniejszego pisma oraz Załącznik 1/.

Ja nie jestem Prokuratorem Generalnym, od którego, jak od wszystkich prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa Kodeks postępowania karnego wymaga posiadanie zdolności do prawidłowego rozumowania.

Co więcej, przez członków jego środowisk uważany za najbardziej wybitnego prawnika w Polsce, prof. dr hab. Andrzej Zoll, który jako Rzecznik Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej uczynił mnie przestępcą, uważa nawet, że jestem chory psychicznie, niezrównoważony.

Ja jednak na Prokuratora Generalnego miejscu, w opisanej wyżej sytuacji, tj. po tym, gdy Prokurator Generalny złożył mi deklarację, jak w piśmie z dnia 15 czerwca 2011 r. /patrz: s. 3 niniejszego pisma, Załącznik 1/, a władze Sądu Rejonowego w Dębicy uniemożliwiają Prokuratorowi dostęp do akt sprawy II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, już dawno oddelegował bym prokuratora, któremu Prokurator Generalny powierzył zadanie sporządzenia kasacji na moją korzyść od wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., do Sądu Rejonowego w Dębicy, by tam, na miejscu sporządził kasację.

Jeśli prokuratorem, któremu Prokurator Generalny powierzył zadanie sporządzenia kasacji, jest Prokurator Krzysztof Domagała, z całą pewnością wystarczy jedno, nie więcej niż dwudniowa delegacja.

Prokurator Krzysztof Domagała zapoznawał się bowiem już w dniach 8 i 9 czerwca z aktami sprawy II K 451/06 /obecnie II K 854/10/, gdy te znajdowały się w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie i na podstawie ustalonego przez niego stanu faktycznego złożył wniosek Prokuratorowi Generalnemu – zaakceptowany przez Prokuratora Generalnego oraz przez Zastępcę Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda – o wniesienie kasacji, jak w piśmie do mnie z dnia 15 czerwca 2011 r. /patrz: s. 3 oraz Załącznik 1 do niniejszego pisma/.

W związku z powyższym wnoszę, by Prokurator Generalny oddelegował natychmiast po zapoznaniu się z treścią niniejszego pisma – tzn. bez zbędnej zwłoki – do Sądu Rejonowego w Dębicy prokuratora, któremu powierzono zadanie sporządzenia kasacji, jak wyżej.

Po jej sporządzeniu w oparciu o znajdujące się w Sądzie Rejonowym w Dębicy akta sprawy II K 451/06 /obecnie II K 854/10/, Prokurator Generalny będzie już tylko oczekiwał na uczynienie przez władze Sądu Rejonowego w Dębicy zadość wnioskowi o doręczenie w/w akt i natychmiast po ich otrzymaniu złoży kasację jak wyżej w Sądzie Najwyższym.

O ile – oczywiście – nie zginą /ewentualnie spłoną, zaleją je fekalia, itp. itd./ gdzieś akta sprawy II K 451/06 prawidłowo rozumującym, niezależnym, niezawisłym i nieusuwalnym, Prezesowi Sądu Rejonowego w Dębicy Dariuszowi Różańskiemu i jego podwładnej, sędzi referentowi w sprawie II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/.

Ponieważ i takiej ewentualności nie można wykluczyć uważam, że Prokurator Generalny powinien jak najszybciej dotrzymać złożonej mi pismem z dnia 15 czerwca 2011 r. obietnicy i skopiować na swój użytek akta sygn. II K 451/06.

Przypomnę, że prawo krajowe określone art. 35 KPA i prawo europejskie określone art. 17.1 Europejski kodeksu dobrej administracji daje Prokuratorowi Generalnemu maksimum dwa miesiące na wypełnienie Pana wobec mnie obowiązków.

Z tych dwóch miesięcy Prokurator Generalny wykorzystał – w zgodzie ze stanem faktycznym trzeba napisać zmarnował – siedem tygodni.
Deklarację, że wniesie Pan kasację na moją korzyść w zakresie czynów II i XVIII prawomocnego wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma skazującego mnie z art. 226 § 1 kk i inne, złożył mi Pan pismem z dnia 15 czerwca 2011 r. wręczonym mi tego dnia przez Prokuratora Krzysztofa Domagałę w siedzibie Biura Prokuratora Generalnego.

Za tydzień minie drugi miesiąc od dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnoszę zatem, by Prokurator Generalny sporządził do dnia 15 sierpnia 2011 r. kasację, jak wyżej oraz, by mi jej odpis doręczył przesyłką listową priorytetową do dnia 18 sierpnia 2011 r.

Informuję, że jeśli Prokurator Generalny nie doręczy mi do dnia 18 sierpnia 2011 r. odpisu kasacji, jak wyżej:

 1. w dniu 19 sierpnia 2011 r. złożę w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o popełnieniu przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego.
 2. od dnia 22 sierpnia 2011 r. /poniedziałek/ rozpocznę głodówkę protestacyjną przed siedzibą Biura Prokuratora Generalnego w Warszawie i będę ją kontynuował do dnia doręczenia mi w siedzibie Biura Prokuratora Generalnego odpisu kasacji.

W uzasadnieniu do zawiadomienia o popełnieniu przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta powołam się na prawo określone art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 17 p. 1 Europejskiego kodeksu dobrej administracji oraz posłużę się stanowiskiem ekspertów, w tym m.in. Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy ministrze sprawiedliwości, prof. dr hab. Andrzeja Zolla co do trybu ścigania z art. 231 § 1 kk, zaprezentowanym w wydanej pod jego redakcją publikacji pt. „Kodeks Karny Część szczególna Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją Andrzeja Zolla”; 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business.

Mnie Pan może lekceważyć, ale jako Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej jest Pan zobowiązany podporządkować się prawu, polskiemu i europejskiemu.

Jak nieustannie przypomina Polakom „Gazeta Wyborcza” i jak opowiadają politycy rządzącej koalicji, Polska jest podobno demokratycznym państwem prawa.

Przypomnę, że z powodu oszustwa prokuratora Prokuratury Generalnej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Danuty Bator – patrz: s. 3 niniejszego pisma - Prokurator Generalny wniósłby kasację, jak wyżej już ponad rok temu.

Nie rozumiem, dlaczego tylko ja – według mej wiedzy oszustka, Prokurator Danuta Bator wciąż pracuje w Biurze Prokuratora Generalnego – mam ponosić konsekwencje hucpy, draństwa, złej woli podwładnych Prokuratora Generalnego oraz nieporadności samego Prokuratora Generalnego.

Co się tyczy Pana, Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej nieporadności, nieudolności w relacji z niezależną, niezawisłą, nieusuwalną i niedouczoną sędzią Beatą Stój i jej niezależnym, niezawisłym, nieusuwalnym oraz nad wyraz niedouczonym /patrz: s. 5, 6 niniejszego pisma/ przełożonym, Prezesem Sądu Rejonowego w Dębicy sędzią Dariuszem Różańskim, sugeruję, by jeśli nie jest Pan w stanie przezwyciężyć Pana niemocy, złożył Pan dymisję z urzędu Prokuratora Generalnego.

Wcześniej jednak niech Pan wreszcie sporządzi kasację, jak mi Pan obiecał przed prawie dwoma miesiącami, tj. w dniu 15 czerwca 2011 r.!

Rozumiem, że mógł mieć Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej ogromne problemy z prowadzeniem śledztwa w sprawie katastrofy pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.

W tym przypadku dostęp do istotnych dla tego śledztwa materiałów, w tym dokumentów utrudniały i/lub uniemożliwiały Prokuratorowi Generalnemu władze innego państwa.

Ja wiem, po moich z wieloma z nich od lat doświadczeniach, że sędziowie, to „państwo w państwie”, czyli „państwo w Polsce”.

Czyżby jednak dwoje cwanych tumanów – chyba Pan nie ma wątpliwości, że państwo Beata Stój i Dariusz Różański równie dobrze znają prawo karne, jak Pan i ja przepisy obowiązujące w jeździe figurowej na lodzie - dumnie zwanych sędziami, taką samą posiadało władzę nad Prokuratorem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej, jak władze Rosji w przypadku katastrofy, która miała miejsce na terenie Rosji, że Prokurator Generalny nie może sobie z nimi poradzić?

W jeden choćby z podanych przeze mnie wyżej sposobów, tj. przez skopiowanie akt lub oddelegowanie prokuratora Prokuratury Generalnej do Sądu Rejonowego w Dębicy?

Nie wpadł Pan sam na to, żeby w taki sposób poradzić sobie z cwanymi tumanami?

Przecież o ewentualnym skopiowaniu akt w przypadku problemu z dostępem do akt sprawy II K 451/06 sam mnie Pan zawiadomił pismem z dnia 15 sierpnia 2011 r. – patrz: s. 3 niniejszego pisma oraz Załącznik 1.

Zapomniał Pan o tej deklaracji zaraz po tym, gdy się mnie Pan złożonymi mi deklaracjami pozbył sprzed siedziby Biura Prokuratora Generalnego?
Niech Pan się nie kompromituje Panie Prokuratorze Generalny.

Niech się Pan nie kompromituje Panie Seremet.

Obaj wiemy, że to nie Prokuratorowi Generalnemu lecz mnie ciąży skazujący wyrok wydany przed prawie czterema laty przez sędziego Tomasza Kuczma.

Ja jednak znam Prokuratora Generalnego wobec mnie obowiązki, które ten ma realizować nawet, jeśli ferajna nie szczędzi wysiłków[i], żeby to Prokuratorowi Generalnemu uniemożliwić lub go do tego zniechęcić. Panu się najwyraźniej wydaje, Panie Prokuratorze Generalny, że Pan mi robi łaskę składając kasację od wyroku kolegi państwa Beaty Stój i Dariusza Różańskiego, jak oni dumnie zwanego sędzią, Tomasza Kuczma.

To się tak Panu tylko wydaje … .

W związki z powyższym, a także dlatego, że – niech mi Pan nie ma, proszę, za złe, że znowu Panu przypominam, ale wyłącznie Pana to wina: „Prokuratorem może być tylko ten, kto jest nieskazitelnego charakteru.”
Art. 14.1.2 Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.
a nie ten, kto jest na usługach ferajny, wnoszę jak na wstępie.

Ponieważ Pana podwładni /prokuratorzy Andrzej Pogorzelski, Elżbieta Szarek, Danuta Bator/ stoją na straży bezprawia, tj. strzegą interesu prokurator Radosławy Ridan, która wydała akt oskarżenia w sprawie przeciwko mnie oraz sędziego Tomasza Kuczma, który wydanym w dniu 18 grudnia 2007 r. zaocznie wyrokiem skazał mnie nie tylko w sprzeczności z prawem obowiązującym od dnia 19 października 2006 r., ale także za czyny, których ja nie byłem sprawcą - jak Pan wie, nie ja umieszczałem w Internecie materiały, za których umieszczanie skazał mnie sędzia T. Kuczma - Pan musi dotrzymać złożonej mi w dniu 15 czerwca 2011 r. deklaracji.

W terminie zakreślonym prawem polskim i europejskim.

Ponieważ uległy niedouczonym tumanom z Sądu Rejonowego w Dębicy, nieporadny w relacji z nimi Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej najwyraźniej tego prawa nie zna, niniejszym udzielam stosownego w tej sprawie pouczenia – patrz: s. 2 niniejszego pisma.

Zbigniew Kękuś

Więcej:

Wniosek Zbigniewa Kękusia do przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszarda Kalisza
Pozew o wypłatę odszkodowania Zbigniew Kękuś
Zespolone działania mediów niezależnych doprowadziły do wymuszenia proceduralnego działania władz i sukcesów w sprawie dr Zbigniewa Kękusia oraz wypuszczenia z aresztu Tadeusza Chołdy.
11 dzień głodówki dr Zbigniewa Kękusia pod Prokuraturą Generalną
Wspieramy trzeci dzień protestu Głodowego dr. Zbigniewa Kękusia pod drzwiami biura udającego niezależnego :-) prokuratura A. Seremeta, Warszawa ul. Barska 28
http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/Zbigniew-Kekus-kolejny-dzien-glodowego-protestu-pod-Biurem-Prokuratora-Generalnego-w-Warszawie-ul-Barska-28-list-otwarty-do-Ministra-Sprawiedliwosci-Krzysztofa-Kwiatkowskiego
Zbigniew Kękuś - kolejny dzień głodowego protestu pod Biurem Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28 - list otwarty do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego
Solidarni z Panem Zbigniewem Kękusiem, Tadeuszem Chołdą ujawniamy przestępstwa Krakowskiego wymiaru sprawiedliwości
Zbigniew Kękuś - zawiadomienie o rozpoczęciu przeze mnie głodówki protestacyjnej w dniu 30 maja 2011 r. o godzinie 11:00 w Biurze Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Zarządu Platformy Obywatelskiej o rezygnację z umieszczenia Donalda Tuska na liście wyborczej w wyborach parlamentarnych 2011 roku.
Prześladowanie Zbigniewa Kękusia przez organa władzy za publikowanie prawdy o niekompetentnych i nieetycznych urzędnikach sądowych i funkcjonariuszy prokuratury.
Wniosek - o udzielenie nagany Posłowi Donaldowi Tuskowi w związku z naruszeniem „Zasad Etyki Poselskiej”. Zbigniew Kękuś
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej o udzielenie nagany Posłowi Donaldowi Tuskowi w związku z naruszeniem "Zasad Etyki Poselskiej"
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia w sprawie śmierci przez zagłodzenie obywatela Rumunii Claudiu Crulica.
Zawiadomienie o popełnieniu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego. Zbigniew Kękuś
Czy skończę jak dr Ratajczak, czyli mord "bez działania osób trzecich" - Zbigniew Kękuś
Wniosek do Donalda Tuska o wydanie polecenia ministrowi sprawiedliwości Krzysztofowi Kwiatkowskiemu objęcia nadzorem administracyjnym sprawy Zbigniewa Kękusia.
Skazany za niewinność Zbigniew Kękuś - pisma o wznowienie postępowania dot. subiektywnego odczucia pomówienia przez sędziów, uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Donalda Tuska - niekompetentny warszawski sędzia Adam Grzejszczak alkoholik czy narkoman?
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera dot. popełnienia przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego
Wniosek o spotkanie z Prokuratorem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 kwietnia 2010 r. o godzinie 10:00 Andrzejem Seremet - Zbigniew Kękuś
Zbigniew Kękuś - Zawiadomienie o stawiennictwie w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w dniu 12 marca o godzinie 12:30 oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 12 marca o godzinie 14:00 w celu odebrania wyjaśnień od rzeczników.
Wniosek o udzielenie poparcia przez posła Ryszarda Kalisza do złożenie interpelacji w sprawie wyroku skazującego Zbigniewa Kękusia za nie popełnione czyny tj. zniesławienie sędziów z art.212kk
Arogancki czy niekompetentny poseł Bronisław Komorowski – list otwarty Zbigniewa Kękusia
Zaproszenie na posiedzenie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie popełnienia przez Posła Donalda Tuska przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego i moich dzieci. Zbigniew Kękuś
List otwarty do Marszalka Bronisława Komorowskiego dot. oszustwa Zastępcy Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Pogorzelskiego, uzupełnienie - Zbigniew Kękuś
List otwarty do Marszalka Bronisława Komorowskiego dot. oszustwa Zastępcy Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Pogorzelskiego - Zbigniew Kękuś
Katowice - Wniosek o rozpoznanie sprawy przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. zgodnie z art. 45.1 Konstytucji R.P. Bezmyślność SSO Kariny Skowron Zbigniew Kekuś
Wniosek o podjęcie przez Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Kochanowskiego wzruszenia prawomocnego zaocznego wyroku wydanego z oczywistym i rażącym naruszeniem prawa materialnego. dr Zbigniew Kękuś
Wniosek o wydanie przez Komendanta Głównego Policji zakazu poszukiwania przez Policję dr Zbigniew Kękuś
Pozew Zbigniewa Kękusia przeciwko ING Bankowi Śląskiemu o odszkodowanie z tytułu stosowania mobbingu i pozbawienia pracy Z. Kękusia
Zawiadomienie Zbigniewa Kękus dla prof. dr hab. Andrzeja Zolla.
Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego o skazaniu Pana dr Zbigniewa Kękusia przez Sąd Rejonowy w Dębicy
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ćwiąkalskiego o wniesienie kasacji
Wniosek Zbigniewa Kękusia do premiera Donalda Tuska o zobowiązanie Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Ćwiąkalskiego do rozpoznania wniosku...
Zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przez Andrzeja Zolla przestępstwa niedopełnienia obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa - Kękuś kontra Zoll - czy kolejny raz będziemy świadkami bezprawia mafii sądowej?
Wniosek Zbigniewa Kękusia o wyłączenie komornika sądowego Marcina Godynia
Rok 2010 - Fragmenty dedykowanej przez Z. Kękusia, premierowi R.P. Donaldowi Tusk w związku z uczynieniem prok. Krystyny Kowalczyk pełnomocnikiem premiera ds. kontaktów ze Z. Kękuś.
Rzecznik Praw Obywatelskich Ekscelencja Janusz Kochanowski - Zbigniew Kękuś
Wniosek Z. Kękuś do ekscelencji Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej.
Doniesienie Z. Kękuś z dnia o popełnieniu przez adwokata Wiesławę Zoll przestępstwa z art. 271 § 1, § 3 Kodeksu Karnego.
Wniosek Z. Kękuś do prokurator Krystyny Kowalczyk o doręczenie postanowienia w sprawie adw. Wiesławy Zoll
Wniosek Zbigniewa Kękuś do Redaktorów oraz Prezesów gazet, czasopism i telewizji o przyznanie sędziemu SSR Tomaszowi Kuczma oraz prokuratorowi Jackowi Żak w Dębicy ex aequo tytułu: Idiota Roku 2007.
Wniosek Zbigniewa Kękuś Komornika Sądowego Kraków Krowodrza Rafała Nowickiego de Poraj o
Wniosek Z. Kękuś o wznowienie stronniczego wyroku SSR Tomasza Kuczmy z Dębicy.
Zawiadomienie Z. Kękuś do SR Kraków o nieetyce asesora Małgorzaty Rokosz w rozpatrzeniu zawiadomienia o popełnieniu przez posła Zbigniewa Wassermann przestępstwa niedopełnienia obowiązków.
Dębica - pismo sądowe Zbigniewa Kękusia do Prezesa SSR Agnieszki Kamińskiej dot. mataczenia SSR Tomasza Kuczmy - interwencja redakcji w związku z zaraźliwą patologią organów dębickiej władzy.
Wniosek Zbigniewa Kękuś do Ministra Sprawiedliwości RP, Zbigniewa Ćwiąkalskiego
Skarga Zbigniewa Kękusia na prokuratora Prokuratury Generalnej p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Danutę Bator.
Kękuś - Prośba z dnia 1 sierpnia 2007r. skierowana do pana Jacka Żakowskiego - Polityka" i Redaktora Naczelnego „Gazety Wyborczej”, pana Adama Michnika.
Kękuś - Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez posła Zbigniewa Wassermann w związku z przestępstwami prof. Andrzeja Zoll.
Kękuś - Wniosek do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ludwika Dorna
Kękuś - Pouczenie dla Głównego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Krystyny Kupczyńskiej; Wniosek Z. Kękuś do Rzecznika Praw Obywatelskich RP, Pana Janusza Kochanowskiego.
Kraków - zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przestępstw obejmujące 15 sędziów krakowskich, byłego rzecznika A. Zoll i jego żonę Wisławę Zoll - z cyklu patologie polskiego sądownictwa.
Kękuś - badania psychiatryczne dla nieetycznych sędzi krakowskich: SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga i SSO Maja Rymar, oraz mecenas Wiesława Zoll
Nazywam się Zbigniew Kękuś. Mam 46 lat.
Sąd Okręgowy w Katowicach - Wniosek – o wyłączenie sędzi Kariny Skowron. Zbigniew Kękuś

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Ryne
09-10-2016 / 04:45
~Debra
09-10-2016 / 01:00
~Starr
09-10-2016 / 00:06
~Kert
08-10-2016 / 21:37
~Makaela
08-10-2016 / 21:30
~Mena
08-10-2016 / 18:13
~Cordy
21-09-2016 / 15:13
~Kory
20-09-2016 / 06:26
~Taimi
19-09-2016 / 00:24
~Mira
16-09-2016 / 19:02