Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 31-12-2011

Z A W I A D O M I E N I E Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Sędziego Sądu Okręgowego (XXIV C ) w Warszawie - P A W Ł A   P Y Z I O

Szanowni Państwo,
otrzymałam na piśmie uzasadnienie Wyroku Sądu. Zapłaciłam za 2 mieszkania, a obecnie dzięki wyrokowi Sędziego Pawła Pyzio nie mam żadnego. Ten wyrok pozbawia mnie jednego, nowego przy ul. Bełska 14,a czekam na wyrok mający zapaść w dniu 3.01.2012 r. o eksmisję z drugiego przy ul. Maklakiewicza. Kupiłam sobie z własnych środków 2 mieszkania. 
Idźcie do Sądu-Sąd wymierzy sprawiedliwą karę, ciekawostką pozostaje KTO otrzyma moje własnościowe mieszkania ?.
Jak długo będą immunitety i nieusuwalność Sędziów, a co za tym idzie bezkarność, tak długo obywatel RP będzie niewolnikiem pozbawionym prawa do sprawiedliwego osądzenia jego sprawy.
 

 PAN PREZYDENT RP
 PAN PREMIER RP                                                                     
 PAN PROKURATOR GENERALNY RP
 PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP
 PANI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
 PAN RZECZNIK DYSCYPLINARNY
 SĘDZIÓW PRZY KRS 
 SEJMOWA KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI    
 I PRAW CZŁOWIEKA

 
do wiadomości: PARLAMENT EUROPEJSKI:
                       - Przewodniczący Jerzy Buzek ( president@europarl.europa.eu ) 
                    - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych                                       
                     ( liebe-sekretariat@europarl.europa.eu ) 
                    - Komisja Praw Człowieka ( droi-sekretariat@europarl.europa.eu ) 
                    - Komisja Prawa ( juri-sekretariat@europarl.europa.eu )
               
                                                                                             

                                             Warszawa dnia 30.12.2011 r.
Barbara Popławska

 Szanowny  Pan 
 Andrzej Seremet
 Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Barska 28/30
02 – 315 WARSZAWA


                                                              Z A W I A D O M I E N I E
 
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Sędziego Sądu Okręgowego (XXIV C ) w Warszawie-P A W Ł A   P Y Z I O
 
   p o l e g a j ą c e g o   n a :
1. Nadużyciu władzy przez przekroczenie uprawnień i działaniu przez to na szkodę mojego interesu  prywatnego tj. działaniu zarówno na moją szkodę, jak szkodę mojej rodziny – naruszając jej dobro, wyłączając ją z opieki i z ochrony Rzeczypospolitej Polskiej gwarantowanej zapisami ustawy zasadniczej oraz pozbawiając ją możliwości rozwoju przez zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, co stanowi przestępstwo opisane w Art. 231 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny – zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3

2. Poświadczeniu nieprawdy, co stanowi przestępstwo opisane w Art. 271 § 1 w/w ustawy–zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

3. Znieważeniu Rzeczpospolitej Polskiej, co stanowi przestępstwo opisane w Art. 133 w/w ustawy – zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, przez naruszenie porządku prawnego i konstytucyjnego Rzeczypospolitej 
Polskiej na skutek nadużycia władzy przez przekroczenie uprawnień
 
w  c e l u :
wytworzenia okoliczności prawnych uzasadniających oddalenie mojego powództwa wniesionego w  
  dniu 28
grudnia 2009 roku – sygn. akt XXIV C 1257/09 w przedmiocie zobowiązania pozwanej Spółdzielni
  Budowlano-Mieszkaniowej „Politechnika”
z siedzibą w Warszawie do złożenia oświadczenia woli w kwestii
  przeniesienia na mnie własności lokalu Nr 17
w budynku przy ulicy Bełskiej 14 na podstawie umowy zawartej w
  dniu 8 sierpnia 1997 roku ze Spółdzielnią
na budowę przedmiotowego lokalu, który faktycznie zajmuję – ponieważ
  poniosłam koszty jego budowy, ale
bez tytułu prawnego, którego Spółdzielnia mnie w sposób permanentny
  bezprawnie odmawia

uzyskania korzyści majątkowej przez SBM „Politechnika”.
 
R e a s u m e:
Stanowisko Spółdzielni reprezentowanej z upoważnienia Zarządu ( działającego z mandatu Zebrania Przedstawi –
cieli, które de iure – Art. 8³ ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych utraciło
status jako organ spółdzielni mieszkaniowej ) przez radcę prawnego Jana Rostafińskiego zostało w całości uwzględnione, okoliczności prawne uzasadniające oddalenie powództwa zostały wytworzone, powództwo zostało oddalone, korzyść majątkową uzyskała SBM „Politechnika” i to podwójną, raz – przez własność lokalu Nr 17 ,którego koszty budowy poniosłam, dwa – przez wartość w złotych polskich kosztów budowy, korzyść majątkową również uzyskał radca prawny Jan Rostafiński w postaci honorarium – oczywiście z majątku Spółdzielni który jest prywatnym majątkiem członków spółdzielni, a zatem również moim, co oznacza że po trzykroć poniosłam szkodę majątkową i uzasadnia przyjęcie o działaniu wspólnym i w porozumieniu w celu uzyskania korzyści majątkowej kosztem moim i mojej rodziny.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Paweł Pyzio ustalił :
 cyt. „W dniu 8 sierpnia 1997 roku Barbara Popławska podpisała ze Spółdzielnią Budowlano – Mieszkaniową „Politechnika” z siedzibą w Warszawie umowę w sprawie finansowania kosztów budowy i warunków uzyskania przydziału spółdzielczego lokalu mieszkalnego w ramach realizowanej przez Spółdzielnię inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Bełskiej 14, której źródłem finansowania były środki własne zamawiającego” (czyli moje i mojego męża z którym pozostawałam i pozostaję we wspólnocie majątkowej małżeńskiej ),

„Barbara
Popławska dokonała wpłaty wynikającego z umowy z dnia 8 sierpnia 1997 roku wkładu budowlanego na poczet budowy lokalu oraz wynikającego z umowy z dnia 31 grudnia 1997 roku wkładu na poczet miejsca postojowego w garażu podziemnym” (ściśle–wkładu budowlanego pokrywającego pełny koszt budowy ),

„Barbara
Popławska w chwili podpisywania obu umów pozostawała w związku małżeńskim z Mirosławem Popławskim. Małżonków obowiązywał ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej”.
 
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Paweł Pyzio poświadczył nieprawdę :
cyt. „Barbara Popławska w chwili podpisywania umowy z dnia 8 sierpnia 1997 roku nie posiadała zgody męża na zawarcie tej umowy” (wyjaśniam–miałam zarówno zgodę męża, jak również jego aprobatę dla moich działań– mąż był w delegacji ; Spółdzielnia posiadanej przeze mnie zgody męża nigdy nie kwestionowała–dowód : przez ponad 14 lat od jej zawarcia nigdy nie wystąpiła na drogę sądową o jej unieważnienie ).
 
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Paweł Pyzio nadużył władzy przekraczając uprawnienia przez unieważnienie zawartej przeze mnie za zgodą i przy aprobacie męża umowy :
cyt. „Umowa jest nieważna”.
 
Sędzia Sądu Okręgowego Paweł Pyzio konsekwentnie nadużywając władzy przez przekroczenie uprawnień pozbawił mnie podstawy prawnej do dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a Spółdzielnię zwolnił z obowiązku wywiązania się w stosunku do mnie z zobowiązań wynikających z zawartej umowy w postaci przyznania prawa własności lokalu mieszkalnego :
cyt. „Skoro natomiast umowa zawarta między stronami niniejszego postępowania jest nieważna, to jej postanowienia nie wiążą stron i obecnie nie ma podstawy prawnej na której powódka mogłaby oprzeć swoje roszczenie. Na pozwanej nie ciąży bowiem żadne zobowiązanie do przyznania powódce prawa własności lokalu”.
 
Sędzia Sądu Okręgowego Paweł Pyzio nadużywając władzy przez przekroczenia uprawnień w sposób wyżej wskazany naruszył przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – Art. 47, Art. 71 ust. 1, Art. 75 ust. 1 –którymi Rzeczpospolita Polska zobowiązuje się do opieki i ochrony rodziny oraz do sprzyjania zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli.
 
Ponadto Sędzia Sądu Okręgowego Paweł Pyzio poświadczył nieprawdę :
że mój mąż złożył oświadczenie na rozprawie w dniu 20 lipca 2011 roku w sprawie XXIV C 878/09 w przedmio –
cie nie posiadania przeze mnie jego zgody na zawarcie w dniu 8 sierpnia 1997 roku umowy ze Spółdzielnią
cyt. „W czasie zawarcia umowy z dnia 8 sierpnia 1997 roku Barbara Popławska nie posiadała zgody swojego
małżonka na jej zawarcie ( oświadczenie Mirosława Popławskiego złożone na rozprawie w dniu 20 lipca 2011
roku w sprawie XXIV C 878/09 )”
dowód – Sędzia Sądu Okręgowego Paweł Pyzio zważył :
cyt. „Bez znaczenia dla powyższych ustaleń ( UWAGA – zmierzających do uznania umowy za nieważną ) pozo-
staje okoliczność, że mąż powódki Mirosław Popławski w toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie
sprawie o sygn. XXIV C 878/09 na rozprawie w dniu 20 lipca 2011 roku oświadczył, że potwierdza umowę z
dnia 8 sierpnia 1997 roku i zgadza się z jej postanowieniami”.
 
Oraz poświadczył nieprawdę, że :
cyt. „Umowa zawarta między stronami była umową cywilnoprawną i podlegała regulacji prawa cywilnego”
( wyjaśniam: umowa oparta była na postanowieniach statutu Spółdzielni(par. 36 p.2)  i podlegała regulacji Prawa Spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ponieważ zawarta była pomiędzy członkiem Spółdzielni
a Spółdzielnią reprezentowaną przez Zarząd ).
 
Oraz poświadczył nieprawdę, że :
istotą celu jaki miał zostać osiągnięty przez zawartą między stronami umowę była zamiana mieszkań
cyt. „Postanowienie takie ( wyjaśniam – o zobowiązaniu do "zdania" dotychczas zajmowanego mieszkania ) jest
wręcz istotą celu jaki miał zostać osiągnięty przez zawartą między stronami umowę – zamiana lokali”
(wyjaśniam–co miałabym zamieniać i z kim skoro dotychczas zajmowany lokal Nr 28 przy ul. Maklakiewicza 13
zakupiłam ze środków własnych na wolnym rynku – własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu – a koszty
budowy nowego lokalu Nr 17 przy ul. Bełskiej 14 pokryłam w pełnej wysokości również ze środków własnych.Mam dokonać czynności prawnej tj. zamiany mojego własnościowego prawa na moje roszczenie,ekspektatywę do nowego mieszkania!!!).
 
Oraz poświadczył nieprawdę, że :
cyt. „Określone w umowie zobowiązanie powódki do przekazania poprzedniego lokalu na rzecz Spółdzielni nie narusza żadnego przepisu prawa”
( UWAGA – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2002 roku sygn. akt I CKN 1184/99 w sprawie
z powództwa członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Politechnika” w Warszawie przeciwko
Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Politechnika” o uchylenie uchwały.
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu kasacji powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia
1999 roku – sygn. akt I ACa 1115/98 uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego m. innymi stwierdzając :
cyt. „Jeżeli członek spółdzielni posiada w jej zasobach spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania (lokalu)
i uzyskuje w tej spółdzielni inne mieszkanie w wyniku realizacji umowy o finansowaniu pełnych kosztów budowy
tego mieszkania ( kosztów budowy domu w odpowiedniej proporcji przypadającej na przydzielony lokal ) to
statut spółdzielni nie może na tego członka nakładać obowiązku pozostawienia do dyspozycji spółdzielni
zajmowanego dotąd mieszkania ( lokalu ). Ustanowienie bowiem w tym przedmiocie owego obowiązku narusza Art. 212 prawa spółdzielczego” ).
 
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Paweł Pyzio naruszył porządek konstytucyjny :
Art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu cyt. „Sędziowie w sprawowaniu swojego
urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom” ( a zatem–również ustawie Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku w brzmieniu Art. 212 ).
 
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Paweł Pyzio znieważa Rzeczpospolitą Polską, :
naruszając porządek prawny i konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej jako funkcjonariusz publiczny – sędzia –
osoba zaufania publicznego obowiązana w sposób szczególny strzec porządku prawnego i konstytucyjnego
sprawując WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
 
W n o s z ę  o   ś c i g a n i e   s p r a w c y.
 
                                                                                                                         Z poważaniem
                                                                                                                         Barbara Popławska

Więcej:

Warszawa 19.12.2011 r. o g. 9.40 s. Nr 203- do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa  SBM" Politechnika rozprawa o eksmisję z mieszkania własnościowego niesprzedanego i niezadłużonego.
Nie tylko Warszawa DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KU PRZESTRODZE !!!!!! SPÓŁDZIELCY, UCZCIE SIĘ PRAWA, ABY WAS NIE SPOTKAŁO, CO MNIE SPOTKAŁO.

KTO wyjaśni spółdzielcom na czym polega przekręt zarządu mokotowskiej spółdzielni mieszkaniowej 

Warszawa dowód skorumpowania sędzi Joanny Karczewskiej

Sprawy tematyczne poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Eugene
24-12-2014 / 11:05
I'd love to get a listing of HYPE" rel="nofollow">xexbmiq.com"> sntedut leadership titles and job descriptions. When we first began HYPE in VanPort, it seems like we had some clear guidelines for role function in the" rel="nofollow">xexbmiq.com"> sntedut leadership. As our HYPE program has waned, we have lost those that beginning structure. Do you have anything you can email me that breaks down the leadership roles, function, and structure of this program?? thanks!!
~nowy rok
02-01-2012 / 11:17
Piszmy i to dużo o przekrętach miłościwie panującej władzy, jednakże starajmy się nie obniżac poziomu dyskusji na portalu AP.
~ktoś
01-01-2012 / 14:48
Wrocławski RPO p Lis zastrasza pokrzywdzonych którzy ujawniają fałszerstwa i zabójstwa z udziałem wrocławskiego magistratu.
~czarny
01-01-2012 / 14:46
he he he. Prawo jest dla tych którzy na nim pracują. We Wrocławiu bezpieka oficjalnie kradnie mieszkania.
~tk
01-01-2012 / 13:52
Pani Barbarze Popławskiej całym sercem życzymy wygranej z sądowym oszustem a wybitnemu kodyfikatorowi kodeksu karnego wprowadzenia trybu dorażnego i natychmiastowego skazania w sytuacji popełnienia przestępstwa z art. 231 kk połączonego z łamaniem Konstytucji . Powinien również obowiązywać zakaz przedawnienia tego typu przestępstw bo jest to najzwyczajniejsze bandyctwo i zagraża bezpieczeństwu państwa
~agent
01-01-2012 / 01:15
Jeszcze jednego powinni Polacy się nauczyć. Zamiast słać uniżone prośby do kurwy która z racji swojej funkcji ma obowiązek działać , żądać od kurwy działania albo kurwę ścigać. Ujawniajmy z nazwisk, gromadzmy dowody, kiedys się przydadzą.
~Patriota Pis
01-01-2012 / 00:52
Z tego co widzę do tej pory ,a co miało miejsce od 1945 roku jedyna droga mogącą zapewnić Polsce jakąś szanse na wolność jest tymczasowa dyktatura. Paranoja jaka ma w tej chwili miejsce ,a którą żydowscy zarządcy Polski nazywają "demokracja" nie daje nam żadnych szans. Nadal będziemy mieć "demokratyczne glosowanie" ,wybrani "demokratycznie " Żydzi z polskimi nazwiskami wydadzą setkę następnych aktów prawnych godzących w Polaków a oddających -"demokratycznie i postępowo' ,Polskę w żydowski pacht. Jedynie tymczasowa dyktatura,która po chamsku,nie demokratycznie tylko narodowo ,zgodnie ze wzorami podanymi przez żydo-komune ,wyda paszporty w jedna stronę tym wszystkim jarmulkowym demokratom, zatrzyma budowę obelgi anty-polskiej budowanej za TYCHŻE POLAKÓW PIENIĄDZE pod nazwa :"Muzeum żydowskiego" i da szanse PRAWDZIWYM DEMOKRATYCZNYM WYBOROM jest logicznym rozwiązaniem. I mowie to zupełnie poważnie,bez ironii i bez złośliwości. Zwracam się w związku z tym z apelem do żołnierzy Wojska Polskiego i do patriotów Polaków pracujących w policji. Pomóżcie nam w tym zamiarze. Wyłońcie ze swojego grona ludzi ,którym ufacie i obejmijcie władzę. Nie jest to rozwiązanie nowe bo sprawdzone w Ameryce łacińskiej chociażby,wtedy gdy rządy cywilne były tak przeżarte korupcja,ze nie były w stanie nic zrobić. Naturalnie ,ze "prawdziwi demokraci' zaczną przywoływać upiory Jaruzelskiego i jego żydo-komunistycznej "wrony" aby pomysł ośmieszyć ale plujmy na to. Jeśli tego nie zrobimy to będziemy mieli wybór pomiędzy Stolonem i Szechterem a Goldman i Resenblum będą w opozycji. Oczyśćmy te stajnie Augiasza ,ten anty-polski chlew , w którym rządzące wieprze,bez względu na to jaki maja kolczyk w nosie, maja tylko jeden cel :utrzymać sie przy korycie jak najdłużej i zapewnić miejsce przy korycie swoim prosiaczkom i maciorom. I dopiero wtedy ,gdy nie będzie wśród nas ANI JEDNEGO BYŁEGO UBEKA,ANI JEDNEGO BYŁEGO ŻYDOWSKIEGO EX-KOMUNISTY PRZEPROWADZIMY NARODOWE REFERENDUM NAD NOWA KONSTYTUCJA . Wtedy i tylko wtedy dyktatura przekaże władze POLSKIM WŁADZOM CYWILNYM I ZACZNIEMY OD NOWA. Lepiej ,gorzej ale na pewno tylko po polsku i wtedy i tylko wtedy naród będzie w pełni odpowiedzialny za efekty takiego działania. Uważacie ,ze to niemożliwe? Ja ,niestety ,tez. Polacy,zdemoralizowani przez 3/4 wieku żydowską mentalnością i propaganda stracili instynkt samozachowawczy.
~agent
31-12-2011 / 22:41
Napisz Pan do niej że jest Pan Lesbą i naruszają Pana prawa, a zadziała natychmiast jak w sprawie posła Węgrzyna.
~gosc
31-12-2011 / 22:21
A czego ty człowieku oczekujesz od tej hybrydy, fanki Zolla i namaszczonej przez niego. To tylko kolejny wrzód w tej instytucji mającej na celu ochronę praw żydowskich przestępców w todze. Co robi tam do tej pory kurwa , specjalistka od zacierania śladów KUPCZYNSKA ?????!!!!
~WNIKLIWY
31-12-2011 / 20:19
RPO po raz kolejny zignorował wielopłaszczyznowo pokrzywdzonego przez togowo-policyjno-psychiatryczną mafię - koszalińską Cosa Nostrę. W dniu 20.10. 2011r pokrzywdzony Rafał wystąpił z wnioskiem do RPO o wyłączenie od rozpoznania jego spraw karnych skorumpowanych sędziów okręg Koszalina i przekazanie ich do rozpoznania w innym okręgu sądowniczym. aferyprawa.eu/Interwencje/Wniosek-Rafala-Krzysztalowskiego-do-Rzeczn . W dniu 27.12.2011r po raz kolejny otrzymał szokującą odpowiedź sporządzoną datą 22.12.2011r - " W odpowiedzi na Pana skargę, informuję, iż zgodnie z art. 200 Kodeksu postępowania Karnego Sąd może w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, powołać co najmniej dwóch biegłych lekarzy psychiatrów. Na wniosek psychiatrów do udziału w wydaniu opinii powołuje się ponadto biegłego lub biegłych innych specjalności. W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie psychiatryczne oskarżonego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym. Opinia psychiatrów powinna zawierać stwierdzenia dotyczące zarówno poczytalności oskarżonego w chwili popełnienia czynu, jak i jego aktualnego stanu zdrowia psychicznego oraz zdolności do udziału w postępowaniu, a w razie potrzeby co do okoliczności wymienionych w art. 93 Kodeksu Karnego. Jednocześnie zawiadamiam Pana, że Rzecznik Praw Obywatelskich po zapoznaniu się z Pańskim pismem nie znalazł podstaw do podjęcia działania. Rzecznik, bowiem nie jest uprawniony do ingerowania w toczące się postępowanie karne. Zgłasza Pan natomiast uwagi dotyczące merytorycznej strony stawianych Panu zarzutów. Ocena zaś zasadności tego rodzaju zastrzeżeń należy wyłącznie do właściwości organów procesowych ( sądu lub prokuratura) i nic nie stoi na przeszkodzie, aby Pan realizując swoje prawo do obrony zgłasza stosowne wyjaśnienia i odpowiednie wnioski dowodowe przez cały czas toczącego się postępowania karnego. Ze swojej strony Rzecznik uważa Pańską skargę za wyjaśnioną na jej obecnym etapie. Dopiero po prawomocnym zakończeniu sprawy może Pan rozważyć ponowne zwrócenie się do Rzecznika o zbadanie akt przedmiotowej sprawy, o ile uzna to Pan za konieczne". Podpisaną przez głównego specjalistę Mgr. Agnieszkę Chruściel. Czy to nie jest upadek Państwa?.