Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 27-03-2011

pozbawianych praw zagwarantowanych w art. 58 ust.1 Konstytucji, jak podejrzewam okradanych zarówno z mienia jak i praw zagwarantowanych ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Zaremba Andrzej

Toruń 19.03.2011r.

Zaremba Andrzej

PAN PREZYDENT RP
PAN PREMIER RP

PAN PROKURATOR GENERALNY RP
PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP
PANI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH RP
HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA

SKARGA

Na podstawie art. 63 i 80 Konstytucji wnoszę Skargę na działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie w Toruniu i jak podejrzewam na wspierający ją w jej działaniach Sąd Rejestrowy w Toruniu. Fakty opisane poniżej zagrażają porządkowi prawnemu Państwa Polskiego i wymagają moim zdaniem podjęcia z urzędu natychmiastowej interwencji organów Państwa

Wnoszę o ochronę Państwa Polskiego dyskryminowanych wbrew art. 32 Konstytucji członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu pozbawianych praw zagwarantowanych w art. 58 ust.1 Konstytucji, jak podejrzewam okradanych zarówno z mienia jak i praw zagwarantowanych ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Członków spółdzielni których jak podejrzewam Sąd Rejestrowy wbrew obowiązującemu prawu oraz art. 31ust 2 konstytucja zniewolił, narzucając im bez podstawy prawnej statutowy obowiązek spłaty wielomilionowych zobowiązań spółdzielni oraz inne sprzeczne z prawem obowiązującym normy postępowania.

UZASADNIENIE

Ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. 2007 nr 125 poz. 873 ustawodawca dokonał zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadzając wiele nowych przepisów prawa.

Zgodnie z art. 9 ustawy zmieniającej zobowiązał on wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe NAJPÓŹNIEJ do dnia 30 listopada 2007 roku do zmiany swoich statutów celem przystosowania ich do prawa obowiązującego, a do dnia 30 grudnia 2007 roku zgłoszenie tych zmian do KRS. Jedynie do czasu zarejestrowania statutów zgłoszonych w terminie zakreślonym ustawą tj do dnia 30 grudnia 2007 roku do KRS postanowienia dotychczasowych postanowień statutów regulujące funkcjonowanie Zebrań Przedstawicieli miały pozostać w mocy.

Ustawodawca mocą ustawy ZAKAZAŁ funkcjonowania organu Zebrań Przedstawicieli, a organem najwyższym spółdzielni mieszkaniowych zgodnie z ustawą o spółdzielni mieszkaniowych stało się WALNE ZGROMADZENIE Art.83.1.ustawa o spółdzielniach mieszkaniowychWalne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli....................”.

Mimo iż ustawa prawo spółdzielcze stanowi:

Art. 2 Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniejszej ustawy, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu.

Kodeks cywilny stanowi

Art.38.Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie.

Konstytucja stanowi

Art. 83. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej

To jednak spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu pokazała Rzeczpospolitej „gest Kozakiewicza” i do dnia dzisiejszego żadnego Walnego Zgromadzenia nie zwołała

I mimo iż Konstytucja stanowi

Art. 58.

1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.

2. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd. - wolą Zarządu zakazano członkom spółdzielni zrzeszania się w Walnych Zgromadzeniach, zastępując je zakazanym art. 8 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nieistniejącym z mocy prawa organem Zebranie Przedstawicieli. Pozbawiono w ten sposób członków spółdzielni praw zagwarantowanych w art. 8 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych bezpośredniego wpływu na zarządzanie majątkiem spółdzielni który zgodnie z art.3 prawo spółdzielcze jest ich prywatną własnością, oraz jakiejkolwiek kontroli osób, których własnością prywatną na podstawie art1 ustęp 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarządza spółdzielnia mieszkaniowa.

Art. 31. Konstytucja

Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

Kodeks wykroczeń

Art.52. §1. Kto przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny

Art. 267c. Prawo Spółdzielcze

Kto, będąc członkiem organu spółdzielni albo likwidatorem wbrew przepisom ustawy:

4) nie zwołuje walnego zgromadzenia, zebrania przedstawicieli albo zebrań grup członkowskich poprzedzających zebranie przedstawicieli podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art. 267a. Prawo spółdzielcze

Kto, biorąc udział w tworzeniu spółdzielni lub będąc członkiem jej zarządu lub rady albo likwidatorem, działa na jej szkodę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie

Mylił by się ten, kto by sądził, że organy zobowiązane do ścigania z urzędu po powiadomieniu podjęły jakiekolwiek działania w tym kierunku .

(Powiadomiona Prokuratura Toruńska odmówiła jakichkolwiek działań a Policja nie raczyła nawet odpowiedzieć.)

Ścigano za to z urzędu spółdzielcę, który oświadczył na Zebraniu Przedstawicieli, że jest to bezprawie i na poparcie swego twierdzenia zacytował przepis art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W związku z powyższym postawiono mu zarzut z artykułu 52 paragraf 1 kodeksu wykroczeń ( zakłócenie przebiegu niezakazanego zgromadzenia jakim było według organu ścigania Zebranie Przedstawicieli !!!!!!!)

Sprawa zakończona po dwóch latach postanowieniem Sądu wykroczenia nie popełniono.( Sąd Rejonowy w Toruniu sygn. akt XII W 2115/08, Sygn. akt XII W9/10, Sąd Okręgowy w Toruniu sygn. akt. IX Waz 32/10)

ZASTRASZONO W TEN SPOSÓB ZARÓWNO JEGO JAK I INNYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI.

Dnia 23.06.10r postanowieniem Sądu Rejestrowego w Toruniu zostały zarejestrowane nowe zmiany w statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu mimo iż:

Uchwalił je w dniu 07.05.2010r NIE ISTNIEJĄCY z mocy prawa organ Zebranie Przedstawicieli. Wbrew art. 38 prawo spółdzielcze który w

§ 1.stanowi Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy ust. 10 - uchwalanie zmian statutu;

JAKIE WIĘC ZADANIE SPOCZYWA NA SĄDZIE REJESTROWYM ??????????????

Zapewne wypełnia on zadania określone w art. 58 konstytucja stanowiącego

Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd.

Po przedłożeniu zmian statutu do rejestracji przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Na Skarpie”w Toruniu zgodnie z art.23. 1.ustawy o KRS Sąd rejestrowy winien zbadać, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z PRZEPISAMI PRAWA

JUŻ SAMO UCHWALENIE STATUTU PRZEZ ORGAN NIEISTNIEJACY Z MOCY PRAWA, KTÓRY WOLĄ ZARZĄDU WYPARŁ ORGAN LEGALNY WINNO SKUTKOWAĆ NIE ZAREJESTROWANIEM STATUTU

Bowiem zgodnie z art.58.§1.kc Czynność prawna jaką było uchwalenie statutu przez organ nie istniejący z mocy prawa, jest sprzeczna z ustawą, miała ona na celu jej obejście i JEST NIEWAŻNA

Sad Rejestrowy postanowił jednak inaczej i zarejestrował zmiany w statucie sprzeczne z prawem obowiązującym, udzielając niejako koncesji na działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu jak podejrzewam na okradanie swych członków .

Art.17. 1. Ustawy O Krajowym Rejestrze Sądowym „ Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe”

A oto kilka Postanowień Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu statut zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Toruniu postanowieniem z dnia 06.07.2006 r. pod nr KRS: 0000098846 – uwzględniający zmiany:

  • uchwalone na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 30.03.2007 r., zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu dnia 20.05.07r.
  • uchwalone na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 07.05.2010 r., zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu dnia 23.06.10r.

Treść statutu dostępna jest się na stronie spółdzielni

http://www.smnaskarpie.pl/files/statut.pdf

Kolorem czerwonym zaznaczyłem postanowienia statutu sprzeczne z prawem obowiązującym

STATUT § 32

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie

prawo do lokalu mieszkalnego spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z

członkiem umowę przeniesienia własności po dokonaniu przez niego

3. Koszty przeniesienia własności lokalu, a w szczególności:

- wyceny wartości rynkowej lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego,

- zawarcia umowy,

- założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej,

czynności związane ze scaleniem i podziałem nieruchomości, czynności związane z rozgraniczeniem nieruchomości, ewidencją gruntów i budynków – w tym prac geodezyjnych, które nie zostaną spółdzielni zrefundowane, koszty określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach itp., obciążają członka spółdzielni, na rzecz, którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu

SPRZECZNE Z ART. 12 USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Spółdzielnia ta po kilka razy korygowała ułamek własności pozbawiając mienia swych członków

Statut § 34

1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego lub spółdzielcze własnościowe prawo do garażu, spółdzielnia jest zobowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego :

2. Koszty przeniesienia własności lokalu, a w szczególności:

a/ zawarcia umowy,

b/ założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej,

c/ koszty związane ze scaleniem i podziałem nieruchomości, czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości, ewidencją gruntów i budynków, w tym prac geodezyjnych, które nie zostaną spółdzielni zrefundowane, koszty określenia przedmiotu odrębnejwłasności lokali w poszczególnych nieruchomościach itp., obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

SPRZECZNE Z ART. 1714 USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Wyrok z uzasadnieniem Sądu Okręgowego Odwoławczego w Koszalinie VII Ca 434/06 z dnia 22 czerwca 2006r

Spółdzielnia ta po kilka razy korygowała ułamek własności pozbawiając mienia swych członków

STATUT § 59

1.Członkowie spółdzielni, którym przysługują lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu, wnoszą do spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów:

a/ eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,

b/ eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,

Opłaty te obejmują w szczególności: m/ zobowiązania spółdzielni z innych tytułów

STATUT § 62

5. Do zobowiązań spółdzielni z innych tytułów należy zaliczyć w szczególności:

a/ spłaty odsetek i kredytów, gwarancji i poręczeń,

b/ koszty określenia przedmiotu odrębnej własności wszystkich lokali,

c/ odsetki ustawowe, umowne i od należności publiczno-prawnych,

d/ niewniesione wpłaty na fundusze na remonty i docieplenie budynków

SPRZECZNE Z ART. 19§ 3 PRAWO SPÓŁDZIELCZE !!!!!!!!!!!

Członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania !!!!!

Art. 68. Prawo spółdzielcze wyraźnie stanowi - Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

STATUT § 90

1.O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub odpowiedniej części Walnego Zgromadzenia wszyscy członkowie spółdzielni powinni być zawiadomieni na piśmie (poprzez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków) co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

W tym samym terminie powinien być zawiadomiony Związek Rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowa Rada Spółdzielcza.

OBEJŚCIE PRAWA ART. 83 USTĘP 6 USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH POWIADOMIENIE MA BYĆ DOSTARCZONE CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI NA PIŚMIE

STATUT § 932

W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:

- sposobu głosowania,

- głosowania bez dyskusji,

- zakończenia dyskusji,

- zamknięcia listy mówców,

- zarządzenia przerwy.

8. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi

SPRZECZNE z Art. 18. Prawo spółdzielcze

§ 1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe.

STATUT § 935

1. Z każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.

2. Protokół obrad danej części Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie 10 dni od dnia odbycia części Walnego Zgromadzenia.

SPRZECZNE Z ZASADAMI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO NIGDZIE NIE SPORZĄDZA SIĘ PROTOKOŁU PO 10 DNIACH OD ZDARZENIA

CHYBA ŻE CHCE SIĘ FAŁSZOWAĆ PRAWDĘ !!!!

STATUT § 120

4. Finansowanie remontów jest realizowane i rozliczane w skali ogólnego funduszu remontowego spółdzielni wg wieloletniej strategii oraz rocznych planów finansowo-gospodarczych. Finansowanie robót dociepleniowych odbywa się w ramach ogólnego funduszu remontowego spółdzielni i uczestniczą w nim wszystkie zasoby objęte programem dociepleniowym do czasu zakończenia wszystkich robót dociepleniowych i pokrycia ich kosztów

SPRZECZNE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE KODEKSEM CYWILNYM - UZASADNIENIE PONIŻEJ

Art. 3 ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.U. nr 89 póz. 414/ stanowi:

„Ilekroć w ustawie jest mowa o:

ust. 6). budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego”.

ust. 8). remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym

a) orz. NSA z dnia 19 listopada 2001r, sygn. IV S.A. 390/0 że : „docieplenie budynku nie jest remontem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo. Budowlane. gdyż nie jest to robota budowlana polegająca na odtworzeniu stanu pierwotnego. W wyniku wykonania dodatkowego ocieplenia powstaje nowy, dotychczas nie istniejący element budynku”;

b) orz. WSA z 27.VI.2001 r. (I SA/Gd 2487/98) gdzie stwierdzono że „podstawowa różnica między remontem, a ulepszeniem środków trwałych polega na tym, że wydatki remontowe zmierzają do podtrzymywania, odtworzenia wartości użytkowej środków trwałych (konserwacja, naprawy), a wydatki o charakterze ulepszeń zmierzają do podjęcia czy rozszerzenia działalności i powodują istotną zmianę cech użytkowych składnika majątku”;

Jedyną podstawą roszczenia spółdzielni o wniesienie wkładu na docieplenie budynku przez członka, jest podpisana umowa pomiędzy spółdzielnią a członkiem, zawierająca zobowiązanie członka do finansowania kosztów prac budowlanych (ustawa „O spółdzielniach mieszkaniowych”, także k.c.). Bez podpisania takiej umowy, zarząd nie posiada podstawy prawnej do domagania się jakichkolwiek środków od członków na finansowanie kosztów budowy i modernizacji.

TYLKO KTO BY IM PODPISAŁ ZGODĘ NA MODERNIZACJĘ 2 –3 KROTNIE DROŻSZĄ NIŻ WYKONYWANA W TYM SAMYM OKRESIE W INNYCH FIRMACH WIĘC ZNALEŹLI INNE WYJŚCIE

Art.286.§1.kk. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

Podejrzewam że zapis statutowy o obowiązku spłaty nowej inwestycji budowlanej z funduszu remontowego oraz jego realizacja jest sprzeniewierzeniem defraudacją funduszu remontowego podlegającego też ocenie art. 284 kk paragraf 2. a także

Art.296.§1. kk. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

OCIEPLENIE BUDYNKU TO NOWA INWESTYCJA BUDOWLANA NA SPŁATĘ KTÓREJ MUSZĄ MIEĆ ZGODĘ CZŁONKÓW NIE MOŻE BYĆ FINANSOWANA Z FUNDUSZU REMONTOWEGO!!!!!!

Statut § 124

1. Spółdzielnia umieszcza ogłoszenia przewidziane w przepisach prawa w Monitorze Spółdzielczym wydanym przez Krajową Radę Spółdzielczą.

2. Wszelka korespondencja dla członków spółdzielni i innych osób zamieszkałych w zasobach spółdzielni jest doręczana do skrzynek pocztowych ze skutkiem doręczenia.

TO SPRZECZNE Z ZASADAMI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO DOPROWADZI DO NADUŻYĆ

Podlega ocenie art. 58 kc §2

DLACZEGO TAKA SAMA ZASADA NIE OBOWIĄZUJE W STOSUNKU DO SPÓŁDZIELNI NIECH ZAŁOŻY SOBIE SKRZYNKĘ POCZTOWĄ A CZŁONKOWIE BĘDĄ WRZUCAĆ DO NIEJ KORESPONDENCJĘ ZE SKUTKIEM DORĘCZENIA!!!!!!!!!!!!!

STATUT § 126

3. Członkom Rady Nadzorczej za udział w pracach Rady Nadzorczej za okres od dnia wejścia w życie ustawy nowelizacyjnej tj. 31.07.2007 r. do dnia zarejestrowania zmian w statucie przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe określone w uchwale Zebraniu Przedstawicieli Członków nr 2/XXX/07 z 30.11.2007 r.

SPRZECZNE Z ART. 82 USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH UZASADNIENIE PONIŻEJ

Jak wynika z treści tego paragrafu statutu prawdopodobnie członkowie Rady Nadzorczej bezprawnie pobierali od 31.07. 2007 do dnia rejestracji zmian w statucie przez KRS tj 23.06.10r wynagrodzenia. Zgodnie z art. 82 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych winni oni wykonywać swoje funkcje społecznie, chyba że statut przewidywał wynagrodzenie za udział w posiedzeniach.

Niestety stary statut z 2006 roku tego nie przewidywał, a zmiany o wynagrodzeniu członków Rady w statucie wprowadzono dopiero po zarejestrowaniu go w KRS dnia 23 czerwca 2010roku.

Jak z tego wynika przez prawie 3 lata prawdopodobnie członkowie Rady Nadzorczej bez podstawy prawnej pobierali wynagrodzenia. Podejrzewam okradali w ten sposób spółdzielnię. Prawdopodobnie wynagrodzenie pobierane jest nadal i jest to ono pobierane nadal nie legalne, bowiem statut uchwalił nie istniejący z mocy prawa organ Zebranie Przedstawicieli.

Art.296.§1. kk.Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 58. Prawo spółdzielcze - Członek zarządu, rady oraz likwidator odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

Art. 267a. Prawo spółdzielcze

Kto, biorąc udział w tworzeniu spółdzielni lub będąc członkiem jej zarządu lub rady albo likwidatorem, działa na jej szkodę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie.

Ten proceder zalegalizował Sąd Rejestrowy w Toruniu rejestrując i te postanowienie statutu mimom iż zasada lex retro non agit (prawo nie działa wstecz) zabrania stosowania nowych przepisów do zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem w życie tych przepisów, i z którymi prawo nie wiązało dotąd skutków prawnych przewidzianych tymi normami. Zasadę nie działania prawa wstecz traktuje się w orzecznictwie bardzo poważnie wskazując, że naruszenie zakazu retroakcji stanowi rażące naruszenie zasady państwa prawnego – o czym Sąd Rejestrowy wiedzieć winien wiedzieć.

W związku z tym, że statut jest aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu a art. 2 prawa spółdzielczego zobowiązuje spółdzielnię do prowadzenia działalności między innymi na podstawie zarejestrowanego statutu. Jak również ze względu na to, że ta sama ustawa w art. 18 § 5 stanowi. że Członek spółdzielni ma obowiązek: przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na nich regulaminów.

Wnoszę o bezzwłoczne działania prokuratury w obronie porządku prawnego w państwie bowiem wbrew art.58 konstytucja została zalegalizowana organizacja której cel i działanie jest sprzeczne z ustawami i konstytucją.

Podejrzewam że Sąd Rejestrowy zalegalizował działalność zorganizowanej grupy przestępczej której głównym celem jest okradanie swych członków.

Art. 58. KONSTYTUCJA

Stanowiący

Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd”

Nie oznacza bynajmniej że skoro Sąd ma prawo odmówić rejestracji, to również jest władny zarejestrować, a przez to zezwolić na działalność zrzeszeń których zarówno cel jak i działalność jest sprzeczna z ustawami i konstytucją

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie

Zaremba Andrzej

Wnoszę o potwierdzenie odbioru niniejszej skargi

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~INTERIA
19-12-2011 / 23:59
Lecz się pieniaczu dopóki pora bo skończysz w "wariatkowie"
~polak
30-03-2011 / 20:50
Polecam obejrzenie telewizyjnych wiadomosci o istnieniu sądowej mafii w sądach lubelskich www.yotube.com/watch?v=ynNmftalwds
~pokszywdzony
30-03-2011 / 18:12
nick: email: treść komentarza: wpisz tekst z obrazka w celu dodania komentarza. ~pokszywdzony 30-03-2011 / 18:10 Ludzie ratujcie policja mnie bije w sporzywczym bułem piwo wypiłem jak wyszłem to jak zlodzieja mie pobili i jeszcze doniesli że ja ich z ręką i noga złamanom na izbe zawieźli tam kijem i pałkom dalej blili oko wybili i do prokuratury tak zawiezli oko włorzyli spowrotem prokuratur udawał rze nicniewidzi 2 lata siedziałem za niewinność renty niemam ZUS złodzieje odmuwił pomuszcie ludzie bo rzyć za co niemam a jak pisze to listy mi niszczom i nasyłajom dalej rzeby mnie bili i okradali jusz rady niedaje kiedys to pisać umiałem teras palce połamane i jak napisze to sie smiejom ze mnie a jak muwie tesz bo zemby wybili na torturach policji jak pałkom mie bili po twarzy zdjencia przyśle jak adres mi dacie kiedy moja kszywda wyruwana bendzie no kiedy pytam sie
~zdolnoślązak
29-03-2011 / 21:45
cytat z Wałbrzycha: Memento??? Kochana Mamusiu! W Unii jest fajnie, niczego tu nie brakuje. Cukier jest po 7zł za kg, benzyna po 5,50 zł za litr, masło po 6,10 zł za kostkę, chleb po 4,20 zł za bochenek, a paczka papierosów po 12 zł . Jeśli chodzi o nasz dom, to latem przyjechał pan Helmut z Berlina. Najpierw postawił piwo, a potem pokazał akt własności z 1937 r. i powiedział, że teraz to jego ziemia i wszystko, co na niej. Może to i lepiej, i tak nie byłem w stanie płacić podatku katastralnego (Mamusia wie, 2% od wartości nieruchomości rocznie). Za to w przytułku mamy kolorową telewizję i fajne filmy . Pracy na razie nie ma, ale mówią, że będzie. Jak dożyję, to za 6 lat będę mógł pracować w Niemczech albo Austrii. W mieście budują nowy urząd. Unia dała trochę grosza. Firma budowlana Heńka Kowalskiego startowała w przetargu, ale rozstrzygano go w Brukseli i wygrali Szwedzi. Co prawda inżynierów sprowadzili od siebie, ale Heniek - inżynier i tak się cieszy, bo uznali jego kwalifikacje i pozwolili nosić cegły. Niech sobie chłop zarobi, bo jego firma już nie wytrzymuje tego zwiększonego VAT-u w budownictwie . Chciał wysłać syna na studia do Francji, ale nie miał na to pieniędzy. Córka jednego z ministrów miała więcej szczęścia i dostała unijne stypendium. Chłopak Henia jest całkiem zdolny, więc zdawał na naszą politechnikę. Byłby się dostał, gdyby nie konkurencja młodzieży z innych krajów unijnych. W końcu tam uczelnie też są przepełnione. Na razie jest na darmowym stażu w hipermarkecie Ostatnio w mieście pojawiło się mnóstwo byłych rolników. Mówią coś o nierównej konkurencji, niskich dopłatach i limitach produkcyjnych. Nie wiem o co im chodzi, przecież mieli najwięcej zyskać na integracji . Do domu naprzeciwko wprowadziło się młode małżeństwo - Tomek i Jacek. To bardzo wrażliwi ludzie, nawet starają się o adopcję. Pani kurator jest bardzo tolerancyjna i świeżo po aborcji, więc mają duże szanse. Niech Mamusia na razie siedzi na tej Białorusi, bo tu szaleje eutanazja, zwłaszcza, że ubezpieczalnia już o Mamusię pytała. To tyle, bo idę po zasiłek. Będę go pobierał jeszcze dwa miesiące. Całuję mocno, Zdzisiek P.S. Niech mi Mamusia przyśle kilo szynki, ale takiej ze zwykłego prosiaka, bo te nasze świecą po nocach. P.P.S. Niech Mamusia wyśle ten list swoim znajomym. Może za kilkanaście lat do mnie wróci. Wtedy Polski już pewnie nie będzie, ale w końcu będę obywatelem nowego euroregionu...