Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Wniosek o zwrócenie mi kosztów sądowych z tytułu narażenia mnie przez Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Krakowie na stratę poprzez wydanie dotkniętego nieważnością wyroku sędzi Sądu Okręgowego Wydział XI Cywilny-Rodzinny SSR Izabeli Strózik.dr Zbigniew Kękuś

Kraków, 2 listopada 2009r.

dr Zbigniew Kękuś

Adres: do wiadomości ZG SOPO

Szanowna Pani

SSO Barbara Baran

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 79 Ustawy z dnia 28 lipca 2005r. „O kosztach sądowych w sprawach cywilnych” /Dz. U. z 2005r., Nr 167, poz. 1398; z 2006r., Nr 126, poz. 876/ - o zwrócenie mi kwoty należnej mi z tytułu narażenia mnie przez Skarb Państwa-Sąd Okręgowy w Krakowie na stratę z powodu nie zwrócenia mi od dnia 29.01.2004r. do dnia złożenia niniejszego pisma kwoty 7.700,00 /słownie: siedem tysięcy siedemset/zł, którą uiściłem w 2003 roku jako opłatę od apelacji od uznanego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 29.01.2004r. jako dotknięty nieważnością, wyroku sędzi Sądu Okręgowego Wydział XI Cywilny-Rodzinny SSR Izabeli Strózik w sprawie z mojego powództwa o rozwód – sygn. akt XI CR 603/04
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi opisu metody, zastosowanej przez Sąd Okręgowy w Krakowie do wyliczenia należnej mi obecnie kwoty w związku z narażeniem mnie na stratę od dnia 29 stycznia 2004r. do dnia złożenia przeze mnie niniejszego pisma kwoty 7.700,00zł
 3. Wniosek o zwrócenie mi kwoty, jak w p.1 przez jej wysłanie do mnie – na koszt Sądu Okręgowego w Krakowie – przekazem pocztowym na adres:
 4. Zawiadomienie, że jeśli do dnia 10 listopada 2009r. nie zostanie mi doręczony przekaz na kwotę, jak w p.p. 1, 2 lub kwota, którą otrzymam nie będzie zgodna z ustaloną przeze mnie, złożę zawiadomienie o popełnieniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, Adresatkę niniejszego pisma przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego: „Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

130 zł grzywny i 170 zł kosztów procesu – tyle ma zapłacić łódzka emerytka oskarżona o narażenie Skarbu Państwa na stratę 6 groszy – łącznie z odsetkami.

Sąd okręgowy utrzymał wczoraj czerwcowy wyrok sądu rejonowego. Historia zaczęła się na jesieni 2008r. Pracownik urzędu kontroli skarbowej, udając studenta, poprosił pracującą w kiosku kobietę o skserowanie legitymacji. Za usługę zapłacił 30 gr. Problem w tym, że nie dostał paragonu. Fiskus miał na tym stracić dwa grosze. Sądy uznały, że nie ma znaczenia, iż Skarb Państwa stracił tylko kilka groszy.

Emerytka nie zamierza odpuszczać. Argumentuje, że mandatem został już ukarany jej szef. – Skoro on zapłacił, dlaczego ja mam być podwójnie karana? – pytała w rozmowie z Radiem Łódź.”
Źródło: „Zapłaci 300zł, bo naciągnęła Skarb Państwa na 6 groszy” ; „Dziennik Gazeta Prawna, 29.10.2009r., s. A8 – Załącznik 3

Bądźmy wdzięczni idiotom,

gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęła by sukcesu.”
Mark Twain

Część I. Przepisy prawa

 1. Art. 79 Ustawy z dnia 28 lipca 2005r.o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /Dz. U. z 2005r., Nr 167, poz. 1398; z 2006r., Nr 126, poz. 876/:
  1. Sąd z urzędu zwraca stronie: 1) całą uiszczoną opłatę od: (…) apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, w razie uwzględnienia środka zaskarżenia z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego prawa przez sąd odwoławczy lub Sąd Najwyższy.”

Część II. Uzasadnienie

SSO Barbara Baran będzie nowym prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie. (…) Jak powiedziała „Gazecie”, po objęciu nowego stanowiska chce (…) przyspieszyć sprawność postępowań oraz doprowadzić do tego, by strony były jeszcze bardziej profesjonalnie obsługiwane.”
Źródło: „Nowa prezes sądu okręgowego”; „Gazeta Wyborcza – Gazeta w Krakowie”, 10-11 stycznia 2009r., s. 4 – Załącznik 1

SSR del. Izabela Strózik prowadziła w 2003 roku rozpoznawaną w latach 1997 do 2006 przez Sąd Okręgowy w Krakowie w sprawę z mojego powództwa o rozwód – sygn. akt II K 451/06.

W dniu 23 kwietnia 2003r. złożyłem wniosek o wyłączenie SSR Izabeli Strózik.

Zamiast rozpatrzyć ten wniosek, trzy sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, SSO Teresa Dyrga, SSO Agnieszka Oklejak i SSO Małgorzata Ferek rozpatrzyły nie złożony przeze mnie wniosek o … ubezwłasnowolnienie (!) SSR Izabeli Strózik

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, Postanowienie SSO Agnieszki Oklejak /Przewodnicząca Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie/, SSO Teresy Dyrga i SSO Małgorzaty Ferek z dnia 25 kwietnia 2003r.

Ja rzeczywiście miałem o SSR Izabeli Strózik złe zdanie od samego początku jej uczestnictwa w sprawie z mojego powództwa o rozwód ale nawet mi przez myśl nie przyszło, żeby złożyć wniosek o jej – jak pomyślały i rozpoznały jej trzy bardziej od niej doświadczone koleżanki sędziny z Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie, w tym Przewodnicząca Wydziału, charyzmatyczna SSO Agnieszka Oklejak – ubezwłasnowolnienie.

Przyznam, że po tym, gdy już lepiej poznałem SSR I. Strózik zrozumiałem przyczyny rozumowania SSO A. Oklejak, SSO T. Dyrga i SSO M. Ferek o ich koleżance sędzi SSR Izabeli Strózik.

W związku z powyższym, tj. z tej przyczyny, że w maju 2003r. ja nie znałem jeszcze tak dobrze, jak później SSR I. Strózik i nie złożyłem wniosku o jej ubezwłasnowolnienie lecz tylko o jej wyłączenie, w dniu 19.05.2003r. złożyłem pismo procesowe, w którym usprawiedliwiłem moją nieobecność na posiedzeniu w dniu 21.05.2003r., tj. poinformowałem Sąd /tj. SSR Izabelę Strózik/, że ze względu na fakt, iż mój wniosek o wyłączenie SSR I. Strózik nie został rozpoznany, przekonany, że SSR I. Strózik, podporządkowawszy się przepisom obowiązującego prawa nie będzie prowadziła rozprawy, zaplanowanej przez nią na 21.05.2003r., ja nie stawię się na tę rozprawę.

W złożonym w Sądzie w dniu19 maja 2003 r. usprawiedliwieniu mego niestawiennictwa na rozprawie w dniu 21 maja 2003r. napisałem m.in.:„W związku z przedstawionymi wyżej regulacjami prawnymi uniemożliwiającymi Sędziemu prowadzenie postępowanie aż do momentu rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie, świadom, że Sędzia Pani I. Strózik, przestrzegając prawa wstrzyma się od udziału w sprawie i planowana na dzień 21 maja 2003 r. rozprawa nie dojdzie do skutku, także ja nie stawię się na przesłane mi pocztą wezwanie”.

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, pismo procesowe Z. Kękuś z dnia 19 maja 2003r.

Niestety - dla niej samej - SSR I. Strózik nie tylko prowadziła rozprawę w dniu 21.05.2003r., ale nawet wydała podczas niej, kończący postępowanie w I instancji wyrok.

Wiedząc o złożonym przeze mnie i nie rozpoznanym przez Sąd wniosku o jej wyłączenie, poleciła SSR I. Strózik zaprotokołować w protokole z rozprawy w dniu 21.05.2003r.

Sąd postanowił: uznać niestawiennictwo powoda na rozprawie za nieusprawiedliwione, prowadzić postępowanie pomimo złożonego wniosku o wyłączenie Sędziego, uznać wniosek powoda o odroczenie rozprawy z tego powodu za nieuzasadnione” (podkreślenie moje – ZKE)

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, Protokół z rozprawy w dniu 21.05.2003r.

W uzasadnieniu do wydanego przez nią 21.05.2003r. wyroku SSR I. Strózik usprawiedliwiła fakt nie przesłuchania mnie przed wydaniem wyroku, tj. pozbawienia mnie możności obrony moich praw w następujący sposób:

„Sąd nie przesłuchał powoda w sprawie bezpośrednio przed wydaniem orzeczenia (powód był wcześniej przesłuchiwany w charakterze strony kilkakrotnie) z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda mimo pouczenia, że skutkiem niestawiennictwa będzie pominięcie dowodu z przesłuchania powoda”.

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, uzasadnienie do wyroku z dnia 21.05.2003r., s. 10

Ja wiem, że mnie SSR I. Strózik nie lubi, czego dowodem fakt, że mnie uczyniła przestępcą – kompromitując się przy tym na niebywałą skalę – ale czyż nie mam racji nazywając ją kłamcą.
Przecież sama podała do protokołu z posiedzenia, które prowadziła w dniu 21.05.2003r., że ja z powodu złożonego przeze mnie wniosku o jej wyłączenie złożyłem także wniosek o odroczenie z tego powodu rozprawy czyli, że … usprawiedliwiłem moją nieobecność.

Podała, że ona, tj.: „Sąd postanowił: (…) uznać wniosek powoda o odroczenie rozprawy z tego powodu za nieuzasadnione”
Tymczasem w uzasadnieniu do wyroku, który wydała w tym samym dniu podała SSR I. Strózik, że ona mnie nie przesłuchała przed wydaniem wyroku (orzeczenia) z powodu … nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda.

Jak się później okazało Sąd Apelacyjny w Krakowie jednak mnie dał wiarę, a SSR Izabela Strózik jej kłamstwo, poświadczenie nieprawdy w wydanym przez nią dokumencie, tj. wyroku z dnia 21.05.2003r. … wyparła z pamięci.

Co więcej z pamięci wyparła SSR I. Strózik, że wydany przez nią wyrok został uznany przez Sąd Apelacyjny za dotknięty nieważnością i sprawę z mego powództwa przywrócono do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji, tj. Sąd Okręgowy w Krakowie.

W związku z faktem, że SSR I. Strózik wydała wyrok w dniu 21.05.2003r. będąc wyłączoną z mocy ustawy oraz, że mnie nie przesłuchała przed wydaniem wyroku, pozbawiając mnie w ten sposób możności obrony moich praw złożyłem apelację od wyroku SSR I. Strózik z dnia 21.05.2003r.

W złożonej przeze mnie apelacji poinformowałem Sąd Apelacyjny w Krakowie, jak wyżej, tj. że SSR I. Strózik prowadziła rozprawę w dniu 21 maja 2003r., podczas której wydała wyrok, będąc wyłączoną z mocy ustawy oraz nie przesłuchawszy mnie, tj. pozbawiwszy mnie możności obrony moich praw.

Sąd Apelacyjny w Krakowie zgodził się w wyroku wydanym w dniu 29 stycznia 2004r. /sygn. akt: I ACa 1186/03/ z moim stanowiskiem, tj. z przedstawionymi przeze mnie wyrokowi SSR I. Strózik z dnia 21.05.2003r. zarzutami.

Orzekł, że wyrok wydany przez SSR I. Strózik w dniu 21 maja 2003r. jest dotknięty nieważnością.

W sentencji uchylającego wyrok SSR I. Strózik z 21.05.2003r. wyroku z dnia 29 stycznia 2004r. Sąd Apelacyjny w Krakowie podał:

„Sygn. akt I ACa 1186/03 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 29 stycznia 2004r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: (…) na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 21 maja 2003r. sygn. akt I 1 C 1115/97/R /po przywróceniu sprawy do Sądu I instancji zmieniona na XI CR 603/04 – ZKE/ Sąd Apelacyjny w Krakowie - Wydział I Cywilny w składzie SSA Wojciech Kościołek, Sędziowie: SSA Marta Romańska, SSA Andrzej Strózik (…) po rozpoznaniu apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 21 maja 2003 r. (…) uchyla zaskarżony wyrok, znosi postępowanie w zakresie objętym rozprawą w dniu 21 maja 2003 r. i sprawę przekazuje do ponownego rozpatrzenia i orzeczenia o kosztach postępowania apelacyjnego.” (podkreślenie moje – ZKE).

Dowód: Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1186/03 wyrok z 29 stycznia 2004 r.


W podsumowaniu 5 stronicowego uzasadnienia do w.w. wyroku Sąd Apelacyjny napisał m.in.:

„W konsekwencji przyjąć należy, iż postępowanie przed Sądem I instancji, w zakresie objętym ostatnią rozprawą, dotknięte jest nieważnością (art. 379 pkt 4 i 5 k.p.c.). a zatem na podstawie art. 386 § 2 i art. 108 § 2 k.p.c. należało orzec jak w sentencji.”

Dowód: Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1186/03 uzasadnienie do wyroku z 29 stycznia 2004 r.

Wskazać należy, że art. 379 Kodeksu Postępowania Cywilnego, na który powołał się Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 29.01.2004r. stanowi:
„[Nieważność postępowania] Nieważność postępowania zachodzi: (…)

4) jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy.

5) jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw

Sąd Apelacyjny potwierdził w uzasadnieniu do wyroku z dnia 29.01.2004r., uchylającego zaskarżony przeze mnie wyrok SSR I. Strózik z dnia 23.01.2003r., że gdy go wydawała SSR Izabela Strózik była wyłączona z mocy ustawy oraz, że nie przesłuchując mnie, pozbawiła mnie możności obrony moich praw.
Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 29.01.2004r. uznał wyrok SSR I. Strózik za dotknięty nieważnością i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Krakowie.

W tym miejscu wskazać należy, że jako opłaty od złożonej przeze mnie apelacji od dotkniętego nieważnością wyroku SSR I. Strózik, Wydział XI Cywilny-Rodzinny Sądu Okręgowego w Krakowie zażądał ode mnie kwoty … 7.700 /słownie: siedem tysięcy siedemset/ złotych.

Dowód: Wezwanie z dnia 3 września 2003r. do usunięcia braków formalnych pisma procesowego poprzez uiszczenie opłaty od apelacji z dnia 4 lipca 2003r. w kwocie 7.700 zł

Jak mnie poinformowała – na mą prośbę w tej sprawie - pismem z dnia 18.11.2003r. Przewodnicząca Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Agnieszka Oklejak, opłatę od apelacji w sprawach o rozwód stanowi równowartość wpisu ostatecznego:
„W związku z Pana pismem z dnia 12.11.2003r. informuję, że opłatę od apelacji w sprawach o rozwód stanowi równowartość wpisu ostatecznego w wyroku, a to na podstawie § 7 ust. 1 pkt. 3 Przewodniczący XI Wydziału Cywilnego-Rodzinnego SSO Agnieszka Oklejak”

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, pismo SSO Agnieszki Oklejak z dnia 18.11.2003r.

Na jakiej ustawy § 7 ust. 1 pkt. 3 powołała się SSO Agnieszka Oklejak, już mi nie podała.
Mógłbym przecież sprawdzić i dowiedzieć się czegoś dla mnie ciekawego … .

A zatem to SSR I. Strózik ustaliła kwotę 7.700 zł jako wpis ostateczny i w tej kwocie ponieść musiałem opłatę od apelacji, jaką złożyłem od wydanego przez nią dotkniętego nieważnością, w.w. wyroku z 21 maja 2003r.

Wskazać należy, że SSR I. Strózik napisała w jej Wyroku z dnia 21 maja 2003r. m.in.:

„Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 21 maja 2003r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny w składzie Przewodniczący SSR Izabela Strózik (…) VIII. wpis ostateczny ustala na kwotę 7.700 (siedem tysięcy siedemset) złotych (…).”

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, Wyrok SSR I. Strózik z 21 maja 2003r.

Zarządzany przez SSO A. Oklejak Wydział XI Cywilny-Rodzinny Sadu Okręgowego w Krakowie ściągnął ode mnie, jako opłatę od apelacji pełną kwotę 7.700 (słownie: siedem tysięcy siedemset) złotych

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, Wezwanie dla Z. Kękuś do usunięcia braków formalnych pisma procesowego poprzez uiszczenie opłaty od apelacji 7.700 zł

Celem ograniczenia objętości niniejszego pisma powstrzymam się od opisania wszystkich działań, które podjąłem w celu odzyskania od Sądu Okręgowego w Krakowie należnej mi kwoty 7.700,00zł.
Skoro wygrałem apelację od wyroku SSR I. Strózik z dnia 21.05.2003r. ta kwota oczywiście mi się należała.

Niestety z Sądem Okręgowym w Krakowie, za rządów w nim Pani poprzedniczki, SSO Maji Rymar można było tylko przegrać, tj. Sąd Okręgowy w Krakowie nie zwrócił mi do dnia złożenia przeze mnie niniejszego pisma kwoty 7.700,00zł.


Co więcej, 9 sędzin Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny oraz była Prezes Sądu, SSO Maja Rymar uczyniły mnie przestępcą.

Tak ogromnie poczuły się przeze mnie znieważone i zniesławione, gdy w mych pismach umieszczanych na stronach internetowych przez członków Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca prezentowałem ich patologiczne, sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa zachowania, że skorzystały z okazji, jaką dał im były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Włodzimierz Baran, który złożył zawiadomienie o popełnieniu przeze mnie przestępstw z art. 226 § 1 i inne, i obciążyły mnie ich zeznaniami w prowadzonej przeciwko mnie sprawie karnej.

Na mocy postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27.10.2009r., na wniosek Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia sprawę przeciwko mnie prowadził Sąd Rejonowy w Dębicy /sygn. akt II K 451/06/, a tam SSR Tomasz Kuczma.
Uważająca się za pokrzywdzoną przeze mnie SSR Izabela Strózik takie złożyła, obciążające mnie zeznania:

„Ja prowadziłam sprawę pana Kękusia jako referent, który kończył sprawę w Wydziale XI Cywilnym-Rodzinnym Sądu Okręgowego w Krakowie. Z panem Kękusiem osobiście nigdy się nie zetknęłam. Nie brałam udziału w żadnych z trzech posiedzeń, które w sprawie prowadziłam /To dziwny przypadek – jak sędzia mogła nie brać udziału w posiedzeniach, które prowadziła … - ZKE/ . Wydałam wyrok, napisałam uzasadnienie, następnie dowiedziałam się od pani Przewodniczącej, że pojawiają się tego typu pisma. Najpierw wpływając do akt sprawy, a potem zaczęły pojawiać się w Internecie. Ja miałam jeszcze jedno doświadczenie z panem Kękusiem, że opublikował na tej stronie wyrok i uzasadnienie, a następnie wytoczył mi sprawę o ochronę dóbr osobistych w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Była w tej sprawie jedna rozprawa na którą pan Kękuś nie stawił się i powództwo zostało oddalone. A co do tej sprawy to wiedziałam, że ona się toczy, bo przesłuchiwała mnie pani Prokurator. Szwagierka też mnie zawiadomiła, że wchodzą strony internetowe oskarżonego Kękusia w których mnie opisuje. Ja przeczytałam to, co jest na tej stronie, określa mnie tam jako kłamcę, moralne dno, zdemoralizowaną, stanowiącą zagrożenie społeczne i krzywdzącą dzieci. Ja czuję się pokrzywdzona. Jeśli osoby, których sprawy prowadzę, przeczytają takie informacje w Internecie tracą do mnie zaufanie. To wszystko co sobie przypominam.”
Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział II Karny, sygn. akt II K 451/06, protokół z rozprawy w dniu

27 września 2007r.

O wszystkich wyrządzonych jej przeze mnie krzywdach pamiętała SSR I. Strózik i tylko o tym zapomniała, że wydała dotknięty nieważnością wyrok, który mnie kosztował 7.700,00zł oraz, że jest wyjątkową – między innymi – kłamcą.

To najpewniej niuans dla sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie.

Fakt nie wart zachowania go w pamięci.

Domyślam się, że tyle pewno takich było w jej tzw. karierze zawodowej, że nie sposób wszystkie zapamiętać.

Co najważniejsze, poświadczyła SSR I. Strózik , że … „Z panem Kękusiem osobiście nigdy się nie zetknęłam.”

To prawda, miałem to szczęście, albo raczej uniknąłem tego nieszczęścia.

Nie uczestniczyłem w żadnym z trzech prowadzonych przez SSR I. Strózik posiedzeń.

A mnie ścigano przecież z art. 226 § 1 i inne.
Ścigano mnie zatem za znieważenie funkcjonariusza publicznego /15-u sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w tym SSR I. Strózik/ w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, tj. za pośrednictwem Internetu.

Wskazać także należy, że SSR I. Strózik składała jej obciążające mnie zeznania w dniu 27 września 2007r.

A przecież 11 … miesięcy wcześniej, w dniu 11 października 2006r. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska – przewodniczący, Ewa Łętowska, Marek Safjan – sprawozdawca, wydał wyrok /opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 19.10.2006r., Nr 190, poz. 1409/ w którego sentencji orzekł:

„1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 226 § 1 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji.

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006r. Trybunał Konstytucyjny podał między innymi:

Rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że od momentu wejścia w życie wyroku niedopuszczalne staje się ściganie z tytułu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wyłącznie w związku z jego czynnościami służbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynności. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umożliwia więc ściganie z oskarżenia publicznego zniewagi funkcjonariusza dokonanej podczas wykonywania czynności służbowych. Poza hipotezą tego przepisu pozostają natomiast znieważające wypowiedzi publiczne i niepubliczne formułowane poza czasem pełnienia funkcji służbowych, bez względu na to, czy pozostają one w związku czy też nie z pełnieniem tych funkcji.”

Źródło: Uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

Nie ma ta SSR Izabela Strózik do mnie szczęścia.

Przecież ona sama potwierdziła przed sędzią Tomaszem Kuczma, prowadzącym sprawę karną przeciwko mnie słuszność jednego z postawionych jej przeze mnie zarzutów, tj. że jest niedouczona /wcześniej także sama potwierdziwszy, że jest rzadkim doprawdy kłamcą – patrz: s. 3 niniejszego pisma/.
Sama przecież potwierdziła, że „Z panem Kękusiem osobiście nigdy się nie zetknęłam” , aby w … rok niemal po wydaniu w.w. wyroku TK z dnia 11.10.2006r., tj. w dniu 27.09.2007r. pragnąć ścigania mnie z art. 226 § 1 kk, tj. za jej znieważenie … w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych.

Na pocieszenie SSR I. Strózik pozostaje, że nie ona jedna, tylko razem z nią 15 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
Pani pewno o tym nie wie, ale wyrokiem z dnia 18.12.2007r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma skazał mnie na karę grzywny w kwocie 15.000,00 zł – oraz zobowiązał do pokrycia kosztów prowadzenia sprawy przeciwko mnie w kwocie 2.122,00zł - za popełnienie w latach 2003 do 2005 przestępstw:

 1. Znieważenia /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławienia /art. 212 § 2 k.k./ za pośrednictwem Internetu, tj. w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie: SSO Maja Rymar /Prezes Sądu/, SSO Ewa Hańderek SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, oraz sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Włodzimierz Baran /Prezes Sądu/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski
 2. Znieważenia /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławienia /art. 212 § 2 k.k./ za pośrednictwem Internetu, konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr hab. Andrzeja Zoll.
 3. Zniesławienia /art. 212 § 2 kk/ za pośrednictwem Internetu adwokat Wiesławy Zoll – małżonka prof. dr hab. Andrzeja Zoll, adwokat, w latach 1997 – 2004 pełnomocnik mej żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postępowaniu z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/.
 4. Rozpowszechniania za pośrednictwem Internetu wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności /art. 241 § 2 k.k./

Prokurator idiota, Jacek Żak z Prokuratury Rejonowej w Dębicy przedstawił nawet żądanie, by mnie SSR T. Kuczma zobowiązał do … przeproszenia tego całego towarzystwa.

Oto treść protokołu z rozprawy głównej prowadzonej w sprawie przeciwko mnie w dniu 18 grudnia 2007 roku przez SSR Tomasza Kuczma w obecności m.in. prokuratora Jacka Żaka:
„Sygn. akt II K 451/06 PROTOKÓŁ ROZPRAWY GŁÓWNEJ Dnia 18 grudnia 2007r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny Sprawa karna Zbigniewa Kękusia Oskarżonego z art. 226 § 1 i inne. OBECNI

Przewodniczący: SSR Tomasz Kuczma

Ławnicy: Józef Błazień, Andrzej Dubas Protokolant: Maria Smoczyńska Prokurator Rejonowy w Dębicy Jacek Żak.

Wywołano sprawę o godz. 12 min 00. Rozprawa odbyła się z wyłączeniem jawności Na rozprawie stawili się:

Nie stawił się oskarżony Zbigniew Kękuś – prawidłowo wezwany.

Na podstawie art. 376 § 2 kpk Sąd postanowił prowadzic rozprawę, mimo nieobecności oskarżonego, albowiem prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy nie stawił się i nie usprawiedliwił swojej nieobecności.

(…) Przewodniczący ogłosił, że przewód sądowy jest zamknięty, po czym udzielił głosu stronom:

Oskarżyciel – Prokurator wnosi o uznanie oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzenia kary grzywny:

(…) - za czym IV aktu oskarżenia (znieważenie /art. 226 § 1 kk/ i zniesławienie /art. 212 § 2 kk/ za pośrednictwem Internetu SSR delegowanej do Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny, Izabeli Strózik - ZKE/ – 30 stawek dziennych przy określeniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 100 złotych,

- zobowiązanie oskarżonego do przeproszenia pokrzywdzonych oraz zasądzenie kosztów postępowania:

(…) Po sporządzeniu wyroku Przewodniczący ogłosił go publicznie, podał ustnie najważniejsze powody oraz wskazał stronom sposób i termin odwołania.

Rozprawę zamknięto o godz. 13 min 00.

Pieczęć okrągła Sądu Rejonowego w Dębicy Za zgodność z oryginałem M. Smoczyńska.”

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 451/06, protokół z rozprawy głównej w dniu 18.12.2007r.

Wniosek o zwrócenie mi kosztów sądowych z tytułu narażenia mnie przez Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Krakowie na stratę poprzez wydanie dotkniętego nieważnością wyroku sędzi Sądu Okręgowego Wydział XI Cywilny-Rodzinny SSR Izabeli Strózik. cz.2


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.