Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 10-11-2012

Wniosek Zbigniewa Kękusia do ministra sprawiedliwości Jarosłąwa Gowina o dopełnienie ustawowego  obowiązku denuncjacji i złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Urszulę Mirończuk szeregu przestępstw.

Kraków, dnia 5 listopada 2012 r.

Pan Jarosław Gowin
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Minister Sprawiedliwości
Biuro Poselskie
ul. Karmelicka 1/3
31-133 Kraków

Dotyczy:

I.         informacja o:

1.       popełnieniu przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zatrudnioną w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie /adres: ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa/ mgr Urszulę Mirończuk przestępstwa:

a.       z art. 271 § 1 i § 3 Kodeksu karnego.

b.       z art. 231 § 1 i § 2 Kodeksu karnego.

2.       podejrzeniu popełnienia przez Prokurator mgr Urszulę Mirończuk przestępstwa z art. 228. § 1 Kodeksu karnego:

3.       podejrzeniu popełnienia przez Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Małgorzatę Kołakowską przestępstwa z art. 229. § 1  Kodeksu karnego.

II.        Wniosek o dopełnienie przez Adresata niniejszego pisma obowiązku denuncjacji określonego w art. 304 § 2 k.p.k. przez złożenie w odpowiedniej miejscowo i rzeczowo prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przez Prokurator mgr Urszulę Mirończuk oraz przez Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Małgorzatę Kołakowską przestępstw, jak w p. I.

III.      Wniosek o zwrócenie się z wnioskiem do prokuratora, który będzie adresatem zawiadomienia złożonego przez Adresata niniejszego pisma o zażądanie od Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Małgorzaty Kołakowskiej doręczenia prokuratorowi kopii pisma – z pieczęcią poświadczającą za zgodność z oryginałem na każdej ze stron  -  którym, jak oświadczyła Prokurator mgr U. Mirończuk w wydanym przez nią Postanowieniu z dnia 9 października 2012 r. /Załącznik 2/, ja poinformowałem Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o zamiarze podjęcia przeze mnie próby samobójczej w siedzibie banku przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie.

IV.     Wniosek o doręczenie mi kopii zawiadomienia, jak w p. II.  

Część I.                Przepisy prawa  

1.       Artykuł 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego:
Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.”

2.       Artykuł 231 Kodeksu karnego:
§1. Funkcjonariusz publiczny, który, (…)  nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu (…) prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10
 

3.       Artykuł 115 Kodeksu karnego:
Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego.”

4.       Artykuł 228 § 1 Kodeksu karnego:
„Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

5.       Artykuł 229 § 1 Kodeksu karnego:
„Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”  

6.       Artykuł 271 § 1 Kodeksu karnego:
 „§1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
(… )
§3. §2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy  do lat 8  

Uzasadnienie  

W dniu 2 listopada 2006 r. zostałem zatrudniony przez ING Bank Śląski S.A. na stanowisku Dyrektora Pionu Usług. W dniu 6 listopada 2006 r. już nie pracowałem.

Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Brunon Bartkiewicz wyrzucił mnie – dosłownie, tj. zwolnił mnie ze świadczenia pracy,  wydano mi polecenie opuszczenia siedziby Banku - z pracy. Jako uzasadnienie dla decyzji podano, że polityka Compliance i zasady rekrutacji  ING Banku Śląskiego nie pozwalają na zatrudnianie osób, których postępowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym.

Taką właśnie byłem w dniu 6 listopada 2006 r. osobą. Nigdy przed dniem 6 listopada 2006 r., w najmniejszym nawet stopniu nie naruszyłem prawa.

Ponieważ decyzja Brunona Bartkiewicza zniszczyła mi karierę zawodową i życie, podejmowałem liczne działania na rzecz uzyskania od Banku odszkodowania za poniesione przeze mnie straty na drodze prawnej.

Ponieważ sędziowie i prokuratorzy chronią interes ING Banku Śląskiego S.A., pismem z dnia 22 listopada 2011 r. skierowanym do Prezesa Zarządu Banku, Małgorzaty Kołakowskiej złożyłem:  „Wniosek o spotkanie ze mną Prezesa ING Banku Śląskiego S.A. lub upoważnionej przez Panią Prezes osoby w dniu 24 listopada 2011 r. o godz. 15:00 celem uzgodnienia warunków zrekompensowania mi przez ING Bank Śląski S.A. strat poniesionych przeze z powodu bezprawnego i bezpodstawnego wyrzucenia mnie z pracy w dniu 6 listopada 2011 r., tj. w trzecim dniu roboczym po jej rozpoczęciu przeze mnie w dniu 2 listopada 2006 r. na stanowisku dyrektora Pionu Usług.”  

Zgodnie z zapowiedzią z pisma z dnia 22.11.2011 r. o godz. 15:00 stawiłem się Biurze Zarządu ING Banku Śląskiego S.A., Plac Trzech Krzyży 10-14 w Warszawie. Czekała tam już na mnie Policja. Po chwili przyjechało Pogotowie Ratunkowe i w asyście Policji odwieziono mnie do Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie /Szpital Nowowiejski/. Gdy mnie przyjmowano na Izbie Przyjęć, policjanci, którzy cały czas mi towarzyszyli  poinformowali lekarza, który mnie przyjmował, że otrzymali informację z ING Banku Śląskiego S.A., że ja groziłem popełnieniem samobójstwa przez samopodpalenie.
To oszustwo. Nie groziłem popełnieniem samobójstwa w jakikolwiek sposób.. Pozostawiono mnie jednak w Szpitalu do dnia 29 listopada 2011 r.  

Kilka tygodni później otrzymałem postanowienie z dnia 7.12.2011 r. Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zatrudnionej w Prokuraturze Rejonowej  Warszawa Śródmieście mgr Urszuli Mirończuk o treści – Załącznik 1:

„Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście /adres -  ZKE/ Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa 07.12.2011 na podstawie art. 17 § 1 pkt. 1 kpk mł.asp. Jarosław Abramski z KRP W-wa I WPiZ w sprawie  namowy lub udzielenia pomocy w targnięciu się  na własne życie Zbigniewowi Kękusiowi w dniu 24.11.2011 r. w Warszawie w siedzibie Zarządu ING Banku Śląskiego przy Pl. Trzech Krzyży 10/14, tj. o czyn z art. 151 kk. postanowił odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie namowy lub udzielenia pomocy w targnięciu się  na własne życie Zbigniewowi Kękusiowi w dniu 24.11.2011 r. w Warszawie w siedzibie Zarządu ING Banku Śląskiego przy Pl. Trzech Krzyży 10/14, tj. o czyn z art. 151 kk. – wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa tj. na podst. Art. 17 § 1 KPK.

Uzasadnienie

W dniu 24 listopada 2011 r Komenda Rejonowa Policji Warszawa I powiadomiona została o podjęciu próby samobójczej przez Zbigniewa Kękusia w siedzibie Zarządu ING Bank Śląski przy Pl. Trzech Krzyży 10/14 w Warszawie. W dniu 24 listopada 2011 r. załoga sektorowa KRP W-wa I z polecenia Naczelnika kom. Marka Pepla udała się pod wskazany adres. Po przybyciu na miejsce zdarzenia do w/w zgłosił się szef ochrony Banku ING, który wskazał mężczyzną znajdującego się na terenie Banku i oświadczył, iż ten zamierza dokonać samopodpalenia w przypadku gdy nie zostanie przyjęty na rozmowę z Prezesem Banku ING.

 Mężczyzną okazał się Zbigniew KĘKUŚ. Na miejsce zdarzenia przybyła załoga pogotowia ratunkowego, która przewiozła w/w do szpitala celem obserwacji.

W dniu 29.11.2011 r. Zbigniew KĘKUŚ został wypisany ze szpitala.

Pomimo informacji o stawiennictwie w KRP W-wa I celem złożenia stosownych zeznań do chwili obecnej pokrzywdzony nie złożył żadnych zeznań, nie kontaktował się z funkcjonariuszem prowadzącym niniejsze postępowanie, tym samym nie wykazał jakiegokolwiek zainteresowania całą sprawą.

Mając na uwadze zebrany w sprawie materiał wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego – tj. na podstawei art. 17 § 1 pkt 1 kpk należało postanowić jak na wstępie.

Na podstawie art. 305 § 3 i 325e § 2 kpk zatwierdza powyższe postanowienie o umorzeniu śledztwa/dochodzenia Prokurator Prokuratury Okręgowej mgr Urszula Mirończuk”

Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt 1 Ds. 1263/11, postanowienie z dnia 7 grudnia 2011 r.  Załącznik 1

Ja nie groziłem popełnieniem samobójstwa, w tym przez samopodpalenie.

Prezes Małgorzata Kołakowska jej oszustwem spowodowała:

1.       umieszczenie mnie w Szpitalu,

2.       konieczność pokrycia przez Skarb Państwa kosztów mojego pobytu w Szpitalu, w tym kosztów badań, którym zostałem poddany  

W związku z powyższym, pismem z dnia 10 września 2012 r. skierowanym do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Małgorzatę Kołakowską przestępstwa z art. 238 Kodeksu karnego:
Kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dowód:                 Prokurator Generalny, zawiadomienie z dnia 10.09.2012 r.; w: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, sygn. akt 1 DS. 1043/12/UM  

Prokurator Generalny przesłał moje zawiadomienie Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście.  

Zawiadomienie rozpoznała Prokurator mgr Urszula Mirończuk wydając w dniu 9 października 2012 r. Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa o treści – Załącznik 2:

„Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście /adres – ZKE/ 1 DS. 1043/12/UM POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA DOCHODZENIA Warszawa, 09.10.2012 r. Urszula Mirończuk, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście po zapoznaniu się z zawiadomieniem Zbigniewa Kękusia z dnia 10.09.2012 r. w sprawie powiadomienia przez Małgorzatę Kołakowską organów ścigania o przestępstwie wiedząc, że w rzeczywistości nie zostało ono popełnione, w dniu 24.11.2011 r. w Warszawie, tj. o czyn z art. 238 kk postanowiła odmówić wszczęcia w tej sprawie dochodzenia.

UZASADNIENIE

W dniu 3.10.2012 r. do tut. Prokuratury wpłynęły materiały zawierające zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu czynu z art. 238 kk przez Małgorzatę Kołakowską, Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego w Warszawie. Zdarzenie miało miejsce 24 listopada ubiegłego roku, kiedy to na prośbę Dyrektora tego banku policjanci KRP I podjęli interwencję wobec pokrzywdzonego, który pisemnie poinformował Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o zamiarze podjęcia przez niego próby samobójczej w siedzibie banku przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie.

Sytuacja powyższa nie wyczerpuje znamion jakiegokolwiek przestępstwa. M. Kołakowska nie składała żadnego pisemnego zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego przez Zbigniewa Kękusia, tym samym nie została uprzedzona o odpowiedzialności karnej za fałszywe zawiadomienie o przestępstwie rzeczywiście nie popełnionym. Jest to bowiem warunkiem poniesienia odpowiedzialności z art. 238 kk. Poza tym nikt inny z pracowników banku ani żadna inna osoba nie składała zawiadomienia o przestępstwie, którego sprawcą miałby być Z. Kękuś. Policja podjęła interwencję tylko po to by zapobiec ewentualnemu wyrządzeniu sobie krzywdy przez samego pokrzywdzonego. Taki też cel miało przekazanie przez bank informacji o planach Zbigniewa Kękusia opisywanych przez niego w piśmie z 22.11.2011 r. organom policji, która zobligowana jest do wykonywania działań mających zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom. Zastrzeżenia pokrzywdzonego wobec Małgorzaty Kołakowskiej są całkowicie bezpodstawne, nie dopuściła się ona żadnego czynu prawnie zabronionego i dlatego postanowiono jak na wstępie. Prokurator Prokuratury Okręgowej mgr Urszula Mirończuk”

Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt 1 DS. 1043/12/UM, postanowienie Prokurator  mgr Urszuli Mirończuk z dnia 9 października 2012 r. – Załącznik 2  

Prokurator Urszula Mirończuk świadomie kłamie podając, że: Zdarzenie miało miejsce 24 listopada ubiegłego roku, kiedy to na prośbę Dyrektora tego banku policjanci KRP I podjęli interwencję wobec pokrzywdzonego, który pisemnie poinformował Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o zamiarze podjęcia przez niego próby samobójczej w siedzibie banku przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie.  

Ja nie poinformowałem Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Małgorzaty Kołakowskiej o zamiarze popełnienia przeze mnie samobójstwa.  

Wskazać należy, że obydwa zacytowane wyżej postanowienia, tj. z dnia 7 grudnia 2011 r. /Załącznik 1/ oraz z dnia 9 października 2012 r. /Załącznik 2/:

1.       dotyczyły tego samego zdarzenia z dnia 24 listopada 2011 r.

2.       sporządziła ta sama funkcjonariuszka publiczna, Prokurator mgr Urszula Mirończuk.  

Mimo że obydwa zacytowane wyżej postanowienia wydała ta sama Prokurator mgr Urszula Mirończuk w sprawie tego samego zdarzenia, różnią się co do najważniejszego ustalenia.

W postanowieniu z dnia 7 grudnia 2011 r. Prokurator mgr Urszula Mirończuk podała, że odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie o czyn z art. 151 kk, tj. – Załącznik 1:

namowy lub udzielenia pomocy w targnięciu się  na własne życie Zbigniewowi Kękusiowi w dniu 24.11.2011 r. w Warszawie w siedzibie Zarządu ING Banku Śląskiego przy Pl. Trzech Krzyży 10/14, tj. o czyn z art. 151 kk.

Podała także, że – Załącznik 1:

„Na miejsce zdarzenia przybyła załoga pogotowia ratunkowego, która przewiozła w/w do szpitala celem obserwacji.  W dniu 29.11.2011 r. Zbigniew KĘKUŚ został wypisany ze szpitala.”  

W postanowieniu z dnia 9 października 2012 r. Prokurator mgr Urszula Mirończuk podała:

„M. Kołakowska nie składała żadnego pisemnego zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego przez Zbigniewa Kękusia, tym samym nie została uprzedzona o odpowiedzialności karnej za fałszywe zawiadomienie o przestępstwie rzeczywiście nie popełnionym. Jest to bowiem warunkiem poniesienia odpowiedzialności z art. 238 kk. Poza tym nikt inny z pracowników banku ani żadna inna osoba nie składała zawiadomienia o przestępstwie, którego sprawcą miałby być Z. Kękuś. Policja podjęła interwencję tylko po to by zapobiec ewentualnemu wyrządzeniu sobie krzywdy przez samego pokrzywdzonego. Taki też cel miało przekazanie przez bank informacji o planach Zbigniewa Kękusia opisywanych przez niego w piśmie z 22.11.2011 r. organom policji, która zobligowana jest do wykonywania działań mających zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom.”  

W tej samej sprawie, dotyczącej tego samego zdarzenia, Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2011 r. Prokurator mgr Urszula Mirończuk odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie o czyn z art. 151, a w Postanowieniu z dnia 9 października 2012 r. podała, że nie zgłoszono zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

W Postanowieniu z dnia 7.12.2011 r. Prokurator mgr U. Mirończuk podała, że „Na miejsce zdarzenia przybyła załoga pogotowia ratunkowego, która przewiozła w/w do szpitala celem obserwacji. 

W Postanowieniu z dnia 9.10.2012 r. pominęła fakt odwiezienia mnie do Szpitala Nowowiejskiego przez Pogotowie Ratunkowe. Nie wspomniała w ogóle o interwencji Pogotowia Ratunkowego.  

Całkowicie niezrozumiałe jest wyjaśnienie Prokurator mgr Urszuli Mirończuk z postanowienia z dnia 9.10.2012 r.  Załącznik 2:
„M. Kołakowska nie składała żadnego pisemnego zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego przez Zbigniewa Kękusia, tym samym nie została uprzedzona o odpowiedzialności karnej za fałszywe zawiadomienie o przestępstwie rzeczywiście nie popełnionym. Jest to bowiem warunkiem poniesienia odpowiedzialności z art. 238 kk.  

Z wyjaśnienia Prokurator mgr Urszuli Mirończuk wniosek, że ten, kto składa pisemne zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego  jest uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zawiadomienie o przestępstwie rzeczywiście nie popełnionym. I dopiero gdy jest uprzedzony ponosi odpowiedzialność.

Rodzi się pytanie … kto uprzedza osobę, która składa pisemne zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zawiadomienie o przestępstwie, którego rzeczywiście nie popełniono?

Składałem kilka razy zawiadomienia o popełnieniu przestępstw w biurach podawczych prokurator i nigdy żadna z obsługujących mnie osób nie udzieliła mi pouczenia, jak to Prokurator mgr Urszuli Mirończuk. Może dlatego, że osoby, które przyjmują zawiadomienia … nigdy ich nie czytają. Kilka razy wysyłałem także zawiadomienia korzystając z usług poczty.

Tam też nie udzielono mi pouczenia, o jakim napisała Prokurator mgr Urszula Mirończuk. Może dlatego, że urzędnicy na poczcie raczej nie żądają od swoich klientów, by ci rozrywali koperty i udostępniali im ich zawartość do zapoznania się z jej treścią.

Nie wiem, jakie ma za sobą doświadczenia w tej kwestii Prokurator Okręgowa zatrudniona w Prokuraturze Rejonowej mgr Urszula Mirończuk, ale usprawiedliwienie, które wymyśliła dla Prezes Małgorzaty Kołakowskiej jest – po prostu – niedorzeczne.

Małgorzata Kołakowska – oszukała Policję i Pogotowie Ratunkowe w zamiarze spowodowania umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym. Cel osiągnęła.

Pragnę poinformować, że pismem z dnia 6 listopada 2012 r. skierowanym do Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Andrzeja Mazura złożyłem: „Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi:

I.                     informacji, jaki był:

1. całkowity koszt mojego pobytu w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie w dniach od 24 listopada do 29 listopada 2011 r., w tym – patrz: p. b,

2. koszt  moich badań,

II.        wyjaśnienia, z jakich przyczyn podczas mojego pobytu w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie w okresie, jak w p. I.1.a nie spotkali się ze mną prokurator i sędzia, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z zawiadomieniem złożonym przez Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o popełnieniu czynu z art. 151 k.k., tj. namowy lub udzielenia mi pomocy w targnięciu się na własne życie przez samopodpalenie.”

Dowód:                 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, pismo Z. Kękusia  z dnia 6 listopada 2012 r. do Dyrektora SWZPZPOZ Andrzeja Mazura – Załącznik 3  

xxx  

Postępowanie utrzymywanej ze środków publicznych, zatrudnionej w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście Prokurator Prokuratury Okręgowej mgr Urszuli Mirończuk jest szczególnie naganne.

Zamiast , jako funkcjonariuszka publiczna, chronić interes Skarbu Państwa przez bezstronne rozpoznanie złożonego przeze mnie zawiadomienia, chroni interes oszustki, Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Małgorzaty Kołakowskiej.

Że go chroni, dowodami nie budzącymi najmniejszych wątpliwości treści dwóch postanowień wydanych w sprawie tego samego zdarzenia, przez Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zatrudnioną w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście, mgr Urszulę Mirończuk, tj.

1.       postanowienia z dnia 7 grudnia 2011 r. -  patrz: s. 2 niniejszego pisma oraz Załącznik 1.

2.       postanowienia z dnia 9 października 2012 r. - patrz: s. 3 niniejszego pisma oraz Załącznik 2.  

Celem ochrony interesu oszustki Małgorzaty Kołakowskiej, Prokurator mgr Urszula Mirończuk poświadczyła nieprawdę w wydanym przez nią dokumencie mającym znaczenie prawne, tj. w postanowieniu z dnia 9 października 2012 r. podając – Załącznik 2:

Zdarzenie miało miejsce 24 listopada ubiegłego roku, kiedy to na prośbę Dyrektora tego banku policjanci KRP I podjęli interwencję wobec pokrzywdzonego, który pisemnie poinformował Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o zamiarze podjęcia przez niego próby samobójczej w siedzibie banku przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie.

 To oszustwo. Ja nie informowałem pisemnie – ani w jakiejkolwiek innej formie – Prezes M. Kołakowskiej  zamiarze podjęcia w dniu 24 listopada 2011 r. próby samobójczej w siedzibie Banku przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie.

To Prezes Małgorzata Kołakowska oszukała Policję i Pogotowie Ratunkowe informując je – jak podała Prokurator mgr U. Mirończk w postanowieniu z dnia 7 grudnia 2011 r. – Załącznik 1:
„W dniu 24 listopada 2011 r. załoga sektorowa KRP W-wa I z polecenia Naczelnika kom. Marka Pepla udała się pod wskazany adres. Po przybyciu na miejsce zdarzenia do w/w zgłosił się szef ochrony Banku ING, który wskazał mężczyzną znajdującego się na terenie Banku i oświadczył, iż ten zamierza dokonać samopodpalenia w przypadku gdy nie zostanie przyjęty na rozmowę z Prezesem Banku ING.  

Prokurator mgr Urszula Mirończuk popełniła przestępstwo z art. 271 § 1 i § 3 k.k. przez poświadczenie nieprawdy w postanowieniu z dnia 9 października 2012 r.

Popełniła je w celu osiągnięcia korzyści osobistej, tj. korzyści dla oszustki, Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Małgorzaty Kołakowskiej, która w dniu 24 listopada 2011 r. oszukała Policję i Pogotowie Ratunkowe przekazaną im fałszywą informacją, że ja zamierzałem popełnić w tym dniu samobójstwo przez samopodpalenie.  

Prokurator mgr Urszula Mirończuk popełniła przestępstwo z art. 231 § 1 i § 2 k.k. przez niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę mojego interesu prywatnego i na szkodę interesu publicznego.

Popełniła je w celu osiągnięcia korzyści osobistej, tj. korzyści dla oszustki, Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A., która w dniu 24 listopada 2011 r. oszukała Policję i Pogotowie Ratunkowe przekazaną im fałszywą informacją, że ja zamierzałem popełnić w tym dniu samobójstwo, w dodatku przez samopodpalenie.

Małgorzata Kołakowska chciała sobie zapewnić, żeby mnie odwieziono do szpitala psychiatrycznego i tam zatrzymano.

Prokurator mgr U. Mirończuk niedopełniła obowiązku rzetelnego rozpoznania sprawy i działała na szkodę mojego interesu prywatnego.

Gdyby rzetelnie rozpoznała sprawę, wykazałaby, że mnie umieszczono w szpitalu psychiatrycznym nie ze względu na moje zachowanie, lecz z powodu oszustwa M. Kołakowskiej.

Podkreślić należy, że oszukując Pogotowie Ratunkowe Prezes M. Kołakowska działała przede wszystkim na szkodę mojego interesu prywatnego.

Spowodowała umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym rujnując mi ostatecznie – tj. po tym, gdy mnie wcześniej wyrzucił z pracy jej poprzednik na stanowisku Prezesa Brunon Bartkiewicz - opinię na rynku pracy. Domniemywać należy, że Prokurator mgr Urszula Mirończuk popełniła przestępstwo z art. 228 § 1 k.k., a Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Małgorzata Kołakowska przestępstwo z art. 229 § 1 kk.

Małgorzata Kołakowska to oszustka, a Prokurator mgr U. Mirończuk tak bardzo chroni jej interesu – nawet z oczywistą szkodą dla interesu Skarbu Państwa – że jest wielce prawdopodobne, że doskonale opłacana oszustka skorumpowała prokurator.

Trudno uwierzyć, że Prokurator mgr Urszula Mirończuk bezinteresownie poświadczyła nieprawdę w wydanym przez nią dokumencie w celu ochrony Prezes M. Kołakowskiej przed konsekwencjami oszukania przez nią Policji i Pogotowia Ratunkowego, z opisanymi wyżej skutkami oszustwa dla mnie oraz dla Skarbu Państwa.  

W związku z powyższym wnoszę o złożenie przez Adresata niniejszego pisma zawiadomienia o popełnieniu przestępstw, jak w p. I, s. 1 niniejszego pisma.  

Z poważaniem,
dr Zbigniew Kękuś
 

PS  Z mojego pobytu w Szpitalu oraz z postanowień wydanych przez Prokurator mgr Urszulę Mirończuk jeden wniosek … .

Wszyscy pacjenci Szpitala Nowowiejskiego, z którymi się zetknąłem za sprawą Prezes Małgorzaty Kołakowskiej, która mi tam zorganizowała pobyt w okresie od 24.11 do 29.11.2011 r. byli bardziej spójni w działaniach niż śledcza, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrudniona w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście mgr Urszula Mirończuk, która w październiku 2012 r. ustaliła w tej samej sprawie oraz w oparciu o te same dowody, co innego niż w grudniu 2011 r. i której nie przyszło do głowy, żeby przed sporządzeniem Postanowienia z dnia 9 października 2012 r. /Załącznik 2/ zapoznać się z treścią tego z dnia 7 grudnia 2011 r. /Załącznik 1/.  

Załączniki:

1.        Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt 1 Ds. 1263/11, postanowienie z dnia 7 grudnia 2011 r.

2.        Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt 1 DS. 1043/12/UM, postanowienie Prokurator  mgr Urszuli Mirończuk z dnia 9 października 2012 r.

3.        Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, pismo Z. Kękusia  z dnia 6 listopada 2012 r. do Dyrektora SWZPZPOZ Andrzeja Mazura

 Więcej:

Czy Gowin boi się Z. Kękusia?
Zamiast spotkania z Gowinem, psychiatryk. Dr Zbigniew Kękuś
Kraków SSR Ewa Krakowiak rozchorowała się aby nie rozpatrywać pozwu Zbigniewa Kękusia... 29.10.2012r. czekamy na rozmowę z posłem - Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem.
2012.10.17. Prośba o oddelegowanie dziennikarzy „Dziennika Polskiego”, „Faktu Kraków” i „Gazety Krakowskiej” - ZBignie Kękuś
Porozumienie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z Sieglindą Broda, Teresą Kawiak, Zbigniewem Kękusiem i Wacławem Stechnijem.
2012.01.10 Pismo Zbigniewa Kękusia do członków Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej
Dalszy ciąg działań Zbigniewa Kękusia - pisma do Komendanta Policji w Rzeszowie oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
2012.09.24 List otwarty Zbigniewa Kękusia do Żydów "na świeczniku"
Rzeszów - zapraszamy media i publiczność 25.09.2012 r. do Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny na posiedzenia dot. niekompetencji Beaty Stój z Sądu Rejonowego w Dębicy. Zbigniew Kękuś. 
2012.09.20 Prośba Zbigniewa Kękusia do redaktora "Dziennika Polskiego" Zbigniewa Bartusia o uczestnictwo w posiedzeniu Sądu Okręgowego w Rzeszowie w dniu 25 września 2012 r. w sprawie odszkodowania za przewlekłość postępowania sądowego
2012.09.14. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzi Barbary Baran o zwrot kwoty 25.450,30

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.