Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 06-04-2017

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ do Prezesa Sądu Rejonowego Katowice  - czy Michał Dmowski BIERZE UDZIAŁ W UKRYWANIU AFERY FINANSOWEJ ? Wnioskodawca Jan Jączek

Tychy, dnia 21 marca 2017 r.

Wnioskodawca

Jan Jączek

43-100 Tychy

email: jan.jaczek@gmail.com

 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód  w Katowicach

ul. Lompy 14

40-040 Katowice

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

1. JAKIE CZYNNOŚCI PODJĄŁ Prezes Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Michał Dmowski BĘDĄC KILKAKROTNIE ZAWIADOMIONY OSOBIŚCIE O AFERZE FINANSOWEJ (większej od afery Amber Gold), przez Jana Jączka,  jak i przedstawionej przez Poselski Zespół na rzecz Nowej Konstytucji – w raporcie nr 1 – na stronach 59-61, w której pokrzywdzonymi są Michalina Jączek, Jan Jączek i wiele innych osób?

2. Czy Prezes Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Michał Dmowski posiada wiedzę, że podlegli jemu administracyjnie sędziowie BIORĄ UDZIAŁ W UKRYWANIU AFERY FINANSOWEJ I AFERY PROCESOWEJ, przedstawionej w Raporcie nr 1 – „Skargi Obywateli na Wymiar Sprawiedliwości” na stronach 59-61, WYDAJĄC ORZECZENIA SPRZECZNE Z PRZEPISAMI PRAWA, MATERIAŁEM DOWODOWYM I PRAWIDŁOWYM ROZUMOWANIEM?

3. DLACZEGO SPRAWY dotyczące powyższej afery finansowej, gigantycznej korupcji i oszustw procesowych na kwotę znacznej wartości, popełnionych przez ostatnie OSIEM LAT przez prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej na szkodę Jana  Jączka, SĄ ROZPOZNAWANE W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE – WSCHÓD W KATOWICACH ZAMIAST – tak jak stanowi art.25 § 1 punkt 2 KPK – W SĄDZIE OKRĘGOWYM?

4. Czy Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach posiada wiedzę, że dnia 23 listopada 2016 roku sędzia SR Justyna Magner-Szweda (Wiceprzewodnicząca III Wydziału Karnego tegoż sądu), wydała postanowienie w sprawie sygn. akt III Kp 348/16, w sposób rażąco sprzeczny z prawem, by CHRONIĆ PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ I CYWILNĄ prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach Grażynę Smaczyńską-Rogowską, którą oskarżam o oszustwa procesowe znacznej wartości i inne przestępstwa popełnione na moją szkodę?

5. Czy zgodne z przepisami prawa jest „rozpoznawane” przez sędzię SR Katarzynę Sąsiadek zażalenie pokrzywdzonego Jana Jączka na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 23 listopada 2016 roku., sygn. akt III Kp 348/16, w sytuacji gdy dotyczy oszustw procesowych na kwotę znacznej wartości - to jest o czyn z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 KK - popełnionych  na moją szkodę przez prokuratora Grażynę Smaczyńską-Rogowską i chroniącą ją przed odpowiedzialnością sędzię SR Justynę Magner-Szweda?

6. Czy Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach posiada wiedzę, że podlegli jemu administracyjnie sędziowie - przez wiele lat - NIE ROZPOZNALI KLUCZOWEGO DOWODU, jakim jest protokół z inspekcji przeprowadzonej przez zespół funkcjonariuszy o najwyższych kwalifikacjach zawodowych z Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (obecnie KNF), natomiast z premedytacją wydają orzeczenia w sposób rażąco sprzeczny z treścią powyższego protokołu, którego fragment, cytuję:

"Proces kredytowania tych akcji oceniono jako mało ostrożnościowy i budzący wątpliwości na tle  obowiązujących przepisów prawa.

Uwagi budziły w szczególności:

- obowiązujące zasady wyliczania zdolności kredytowej, niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,

- przejściowa zmiana wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności w okresie kredytowania zakupu akcji,

- naruszenie przez Bank postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,

- brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp,

- przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej, określonej przepisami art. 128 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe (...).”

"Wątpliwości inspekcji budzi prawidłowość działania Banku przy udzieleniu w czerwcu 2007 r. kredytów na zakup akcji firmy LC Corp. SA i uzyskania z tego tytułu dochodu. Dla potrzeb inspekcji oszacowano, że w okresie od uruchomienia kredytów do dnia debiutu spółki na GPW, Bank osiągnął przychody od kredytobiorców w łącznej wartości 23 436 tys. zł (...)".

Dowód: Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez Narodowy Bank Polski - Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku, liczący 120 stron.

7. W związku ze złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, dotyczącej afery finansowej, a ukrywanej  przez ponad OSIEM LAT przez  prokuratorów i sędziów,  rezygnuję z praw do ochrony mojej prywatności.

 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób *:

 

 

przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres,  

Przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres, 

 

przesłanie pocztą na powyższy adres w formie zapisu na **:
                          dysku CD                    dysku DVD

 

udostępnienie dokumentów do wglądu w urzędzie,

             

inny sp   inny sposób:  ……………………………………………………..

 

Tychy, dnia 21 marca 2017 r. Jan Jączek

.............................. ....................... .............................. ................

miejscowość i data podpis wnioskodawcy

 

„Pouczenie

:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (…)”.

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~obywatel prawa
12-04-2017 / 22:38
Wpełni popieramy Pana Jana Jączka w walce o sprawiedliwość. Jak długo jeszcze będzie On narażany na tę paranoję z winy ludzi władzy??? Poznań stoi za Panem murem!