Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 19-05-2012

To, że Rafał Gawroński jeszcze żyje jest być może sprawą nagłośnienia tej afery bezprawia. Rozpaczliwy telefon Rafała z więzienia. Przygotowania do stanu wojennego?

Proszę, nagłośnijcie tę sprawę – życie Rafała może wisieć na włosku. Moment jest krytyczny, władze więzienia powinny wypuścić go już na wolność. To, że tego nie robią świadzy o ich niecnych zamiarach wobec dziennikarza. Mamy nawet dowody na niezgodną z prawem współpracę Rzecznika Praw Obywatelskich z oprawcami Gawrońskiego.  Wygląda więc to na konspirację.  To, że Rafał Gawroński jeszcze żyje jest być może sprawą nagłośnienia tej afery bezprawia. 

!

Życie niedawno urodzonego przedwcześnie syna Rafała Gawrońskiego jest zagrożone. Władze więzienne jednak nie zezwalają mu na przepustkę, mimo, że 95% wyroku zostało już odsiedziane! Dziennikarza traktuje się jak najgroźniejszego zbrodniarza, co gorzej, próbuje się go nakłonić do podpisania tzw. „lojalki” by stał się agentem iście faszystowskiego rządu, który przejął władzę w Polsce. Wracają czasy najgorszej komuny.

Co gorsza, ja wynika z rozmowy, więźniów wykorzystuje się jako materiał testowy do ataku bojówek faszystowskich na ludność cywilną!

Rafał Gawroński odsiaduje wyrok z art. 212 za to, że w swoim pozwie do Parlamentu Europejskiego obraził pewnych kacyków w Elblągu – tych samych, którzy później przejęli jego gospodarstwo! Parlament Europejski uznał petycję za zasadną, a polskie władze zamiast zrealizować zalecenia PE, wsadziły go do więzienia!

Zwlekają z wypuszczeniem blogera Gawrońskiego z więzienia

Potrzebne jest zintensyfikowanie akcji w sprawie zwolnienia blogera Gawrońskiego z więzienia. Wg informacji ustnych w ZK w Kwidzynie nie popierają wypuszczenia blogera, mimo, że odbył on już połowę kary za rzekome zniesławienie wójtów gminy Elbląg.
Bloger Gawroński – będący w konflikcie z władzami samorządowymi Elbląga – być może będzie odbywał karę aż do połowy września. Otrzymał ustną informację, że władze więzienne nie popierają jego przedterminowego zwolnienia, gdyż – jak zrozumiał - są one zdania, że mógł wykonać wszystkie kary finansowe, które na niego nałożono w wyrokach. Wedle opinii służby więziennej (czekam na potwierdzenie tej wiadomości), słusznie odwieszono mu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności i słusznie zasądzono zastępcze kary więzienia. Jeśli tak jest rzeczywiście, to więziennicy posiadają mylne informacje.

Przypominam, że Gawroński, który – jak wiarygodnie podaje – został celowo doprowadzony przez lokalne władze elbląskie do bankructwa (wójt gminy Jan Puzio kupił na licytacji część jego gospodarstwa) – nie był w stanie uiścić nałożonej na niego wysokiej grzywny 4.900 zł ani podołać obowiązkom zamieszczenia w prasie przeprosin rzekomo zniesławionych gminnych władz. Stracił też miejsce zamieszkania, a więc nie mógł wywiązać się z obowiązków określonych w wyroku dwóch miesięcy ograniczenia wolności.

Dziś skierowałam pytania do Zakładu Karnego w Kwidzynie, prosząc o udzielenie pisemnej informacji, jakie jest stanowisko Zakładu Karnego w sprawie przedterminowego zwolnienia Gawrońskiego  oraz informując - przy okazji - o oczekiwaniach opinii publicznej.

Poniżej podaję treść pisma. Proszę, aby każdy, kto może i chciałby pomóc blogerowi Gawrońskiemu, skierował podobne "memorandum" do ZK w Kwidzynie. 

Moje pismo do Zakładu Karnego w Kwidzynie

 Zakład Karny Kwidzyn
 Ul. Lotnicza 1
 82-500  Kwidzyn
 zk_kwidzyn@sw.gov.pl

…………………………….

Jednocześnie pragnę poinformować, że opinia publiczna jest żywo zainteresowana losem uwięzionego pana Rafała Gawrońskiego, który jest znanym dziennikarzem obywatelskim i blogerem.

Z tego, co jest wiadome opinii publicznej, jego uwięzienie wzbudza poważne wątpliwości.

Rafał Gawroński jest reemigrantem z Francji (wrócił do kraju na początku lat 90-tych). R. Gawroński po powrocie do Polski stracił wszystko, łącznie z wolnością. Na emigracji radził sobie doskonale, dorobił się, w Polsce nie był w stanie najpierw rozeznać się w „meandrach prawnych” i „obyczajach” urzędniczych, a później obronić przed „błędami” urzędniczymi i wymiaru sprawiedliwości.

Został on oskarżony prywatnie w 2008 roku z Art. 212 kk przez samorządowców gminy Elbląg: wicewójta Grzegorza Nowaczyka (obecnie Prezydenta Elbląga) i wójta Jana Puzio. W 2009 roku Sąd Rejonowy w Elblągu wydał wątpliwe w zakresie ustaleń winy i drastyczne wyroki pozbawienia wolności (X K 562/08 - ograniczenie wolności na 2 miesiące, X K 1679/08 - pozbawienie wolności na 5 miesięcy z warunkowym zawieszeniem wykonania tytułem próby na okres lat 5), nakładając przy tym tak kosztowne dodatkowe obowiązki na skazanego, że nie był on w stanie im podołać. W efekcie zarządzono wykonanie kar pozbawienia wolności. Rafał Gawroński przebywa w więzieniu od 26 stycznia 2012 r. Wyroki ma odbywać do 25 lipca 2012 r.

Dodatkowo – pan Rafał Gawroński ma być przetrzymywany w więzieniu w okresie od 26.07.2012 do 13.09.2012 r. z powodu grzywny 4900 zł, której nie był w stanie uiścić i którą mu zamieniono na 49 dni zastępczej kary pozbawienia wolności.

Grzywnę zasądzono w wyroku sygn. II K 294/05  wydanym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2008 r.

Wg informacji Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Gdańsku, pan Rafał Gawroński miał być winny tego, że "w dniu 10 października 1997 r. w Gdańsku, działając w celu uzyskania kredytu na urządzenie gospodarstwa rolnego w kwocie 140.000 (stu czterdziestu tysięcy) złotych przedłożył w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Gdańsk podrobiony dokument w postaci oświadczenia z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Elblągu poświadczające, że spłaty nieruchomości rolnej w Weklicach gm. Elbląg są uregulowane i spłaty należności są regulowane na bieżąco, który to dokument dotyczył okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wyżej wymienionego wsparcia finansowego, czym działał na szkodę wyżej wymienionego banku".

Pan Rafał Gawroński podaje całkowicie odmienną informację o przebiegu zdarzeń. Informuje, że nigdy nie przedkładał w Banku żadnego podrobionego dokumentu z Agencji, nadto podaje, że otrzymał tylko jedną ratę przydzielonego kredytu, a ponieważ nie był w stanie jej spłacić z powodu błędów podatkowych organów państwa (co zostało później potwierdzone przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie, akta spraw I SA/OL 438/07, I SA/OL 439/07, I SA/OL 440/07) i bezprawnego odebrania należnych mu dopłat rolniczych, część jego gospodarstwa została na wniosek Banku zlicytowana (kredyt był zabezpieczony hipotecznie).

W tej sytuacji budzi zdumienie drastyczność wyroku wydanego w sprawie II K 294/05  przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku.

M.in. trzeba zauważyć, że:

Wyrok (kara 1,5 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata i 7.500 zł grzywny) został wydany 11 lat po domniemanym zdarzeniu przedstawienia podrobionego dokumentu.

Bank nie poniósł szkody, skoro odzyskał udzieloną transzę kredytu z licytacji gospodarstwa Rafała Gawrońskiego, a nadto Gawroński - jak podaje - uiścił 16 rat kredytu.

Rafał Gawroński nie uzyskał żadnej korzyści z rzekomego przestępstwa, skoro zbankrutował i stracił gospodarstwo na urządzenie którego otrzymał kredyt, a mimo to zasądzono mu drakońską grzywnę w wysokości 7.500 zł, której – jako bankrut – nie był w stanie spłacić.

Zdziwienie budzi też fakt, że na 3 miesiące przed upływem karalności „przestępstwa” sprzed 15 lat, Rafał Gawroński ma być przetrzymywany w więzieniu z tego powodu, że nie był w stanie uiścić drakońskiej, niezasadnej grzywny. Jest to absolutnie niezgodne z zasadą humanitaryzmu, określoną w Art. 4 kodeksu karnego wykonawczego.

Rafał Gawroński uważa, że w celowy sposób został doprowadzony przez władze samorządowe i państwowe do bankructwa (jego gospodarstwo zakupił na licytacji wójt gminy Jan Puzio), a kary więzienia zostały zasądzone, gdyż ubiegał się o sprawiedliwość przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Komisją Petycji Parlamentu Europejskiego (petycja Nr 1248/2007).

Więcej informacji na ten temat znajduje się m.in. w tekście internetowym:

http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/56900,wiadomosc-potwierdzona-bloger-gawronski-odsiaduje-6-miesiecy-wiezienia-z-art-212-kk

Z uwagi na wszystkie wskazane wyżej okoliczności, opinia publiczna oczekuje bezzwłocznego uwolnienia pana Rafała Gawrońskiego z więzienia, gdyż odbył on już połowę kar więzienia zasądzonych w sprawach X K 562/08 i X K 1679/08 Sądu Rejonowego w Elblągu, a nadto niecelowe jest przetrzymywanie pana Gawrońskiego w zakładzie karnym z powodu wątpliwej merytorycznie kary grzywny, której z powodów niezależnych od niego nie jest on w stanie uiścić (art. 51 kkw).

Jest bowiem rzeczą skandaliczną, aby w Polsce w XXI wieku obywatele byli pozbawiani wolności za krytykę władz publicznych i byli więzieni z powodu długów, spowodowanych przez błędne funkcjonowanie organów państwa, których nie są w stanie uiścić.

------------------------------------------------------------------

Proszę też Wszystkich o dalsze przesyłanie pism o przedterminowe zwolnienie Rafała Gawrońskiego do Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz do innych adresatów.

Wzory pism są zamieszczone w tej notce:

Jak pisać w sprawie zwolnienia Rafała Gawrońskiego z więzienia?

Jak do tej pory Rafał Gawroński jest traktowany gorzej niż kryminaliści popełniający przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. W stosunku do nich przepisy kodeksu karnego wykonawczego o wykonywaniu kar, w tym przepisy o przedterminowym zwolnieniu, są honorowane. Jak widać, w Polsce najgroźniejszymi "przestępcami" są osoby, które dopuszczają się krytyki władz. Przypomnę też, że już w dniu 25 kwietnia upływał termin odbycia przez Gawrońskiego  połowy kar zasądzonych na podstawie Art. 212 kk.

Nie pozostawmy Gawrońskiego bez pomocy.

Więcej:

Piszmy w sprawie uwięzionego dziennikarza Rafała Gawrońskiego. Pilne!!!
Prześlijmy do więzienia świąteczne życzenia dziennikarzowi Rafałowi Gawrońskiemu
Bloger Gawroński odsiaduje 6 miesięcy więzienia z Art. 212 kk.
Protest przeciwko uwięzieniu Rafała Gawrońskiego - domagamy się interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich
Bloger Rafał Gawroński znowu aresztowany
Rozmowa z Januszem Zieliński, Posłem na Sejm o BOR, o służbach Specjalnych i Marszałkach. Rafał Gawroński
Iława 17.03.2011 godz.10 Sąd Rejonowy protestujemy ! ! ! Cenzurowanie w sieci, prześladowanie obywateli R. Lewickiego, R. Gawrońskiego, A. Słonawskiego, W. Kalinowskiego, G. Brauna, D. Wernickiego i dziennikarzy Afer Prawa przez władze to dzisiaj no
Wywiad Rafała Gawrońskiego z Posłem na Sejm RP Antonim Macierewiczem - Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Zbadania Przyczyn Katastrofy samolotu rządowego.
W Polsce nie ma demokracji, Platforma Obywatelska wprowadza cenzurę i totalitarny reżim - walka o Rafała Gawrońskiego 11 minut faktów.
Sanktuarium Katyńskie. Rafał Gawroński
TUSK Z KOMOROWSKIM I PUTINEM - katyńscy towarzysze zamachu? Rafał Gawroński.

 

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.  

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Krystian
24-05-2012 / 15:39
Mam pytanie Czy mogę wystąpić, jako niezależny działacz społeczny do POlskiego prezydenta - z wnioskiem o ułaskawienie p. Gawrońskiego?. Pozdrawiam: Krystian Jarząbek Inicjatywa Antyrządowa "Nostra Lege"
~Mirnal
19-05-2012 / 22:45
Ludziska wracali do Polski, aby ją budować i czynić lepszą (ongiś AK-owcy, teraz inni) i co ich spotyka w Polsce? Opisaną sprawę powinien prez. Komorowski w trybie nadzwyczajnym kazać dokładnie zbadać!