Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 05-10-2012

Tadeusz Ereciński Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego - dlaczego Kodeks Postępowania Cywilnego pozbawia obywatela możności skorzystania z prawa ?

Kraków, dnia 1 października 2012 r.  

Zbigniew Kękuś 

Pan Prof. dr. hab. Tadeusz Ereciński 
Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
przy Ministrze Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Dotyczy:

I.         Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia:

1.       dlaczego prawo określone przepisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego pozbawia obywatela możności skorzystania z prawa do wniesienia przez Prokuratora Generalnego skargi kasacyjnej od prawomocnego wyroku sądu pierwszej instancji,

2.       czy Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości zamierza nadać Prokuratorowi Generalnemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Rzecznikowi Praw Dziecka, a także stronie postępowania uprawnienia do wniesienia skargi kasacyjnej od prawomocnego orzeczenia sądu pierwszej instancji kończącego postępowanie.

II.        Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w p. I bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.  

Szanowny Panie,  

W dniu 26 marca 2012 r. sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach IX Wydział Pracy Karina Skowron wydała wyrok w sprawie z mojego powództwa przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A., sygn. IX P 126/09, będąc wyłączoną z mocy ustawy.

Jak mnie poinformowała Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach sędzia Monika Śliwińska, wyrok wydany przez sędzię Kariny Skowron uprawomocnił się w dniu 2 maja 2012 r.

Sędzia Karina Skowron doręczyła mi go w lipcu 2012 r., tj. dwa miesiące po uprawomocnieniu się.

Pozbawiła mnie możności skorzystania z prawa do wniesienia apelacji od wyroku, który wydała.

W związku z powyższym – tj. z powodu naruszenia przez sędzię Karinę Skowron przepisów postępowania w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy – pismem z dnia 24 sierpnia 2012 r. skierowanym do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta złożyłem wniosek o wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 26 marca 2012 r.

W odpowiedzi prokurator Prokuratury Generalnej Wojciech Kasztelan poinformował mnie – słusznie – pismem z dnia 18 września 2012 r. – Załącznik I:
„Warszawa, dnia 18.09.2012 r. Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sądowego /adres – ZKE/, sygn. akt PG IV PC/PG 607/12 Pan Zbigniew Keku /adres – ZKE/ Odpowiadając na pismo z dnia 24 sierpnia 2012 roku, w którym domaga się Pan wniesienia przez Prokuratora Generalnego skargi kasacyjnej od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 26 marca 2012 roku sygn. akt IX P 126/09 z powództwa Zbigniewa Kękuś przeciwko ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o odszkodowanie uprzejmie informuję, że po analizie akt sprawy wniosku nie uwzględniono.

W sprawie zachodzi procesowa przeszkoda do wniesienia przez Prokuratora Generalnego tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia.

Zgodnie z treścią art. 398¹ § 1 k.p.c. skarga kasacyjne przysługuje tylko od wydanych przez sąd drugiej instancji prawomocnych wyroków oraz od postanowień w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie. Przesłanką przedmiotowej dopuszczalności skargi kasacyjnej jest więc uprzednie wykorzystanie przez stronę pozostającego w jej dyspozycji zwykłego środka odwoławczego, w tym przypadku apelacji.

Z akt sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach sygn. IX P 126/09 wynika, że wyrok ten nie został przez Pana zaskarżony i uprawomocnił się w sądzie pierwszej instancji. Od orzeczenia sądu pierwszej instancji skarga kasacyjna jest niedopuszczalna.

Prokuratora Generalnego obowiązują, tak jak i strony postępowania, Te same ograniczenia w zakresie dopuszczalności skargi kasacyjnej. Prokurator Generalny nie posiada zatem procesowych uprawnień do zaskarżenia skargą kasacyjną wyroku sądu pierwszej instancji. W związku z powyższym skarga kasacyjna nie spełniając powyższego wymogu w przypadku gdyby została wniesiona w przedmiotowej sprawie – zostałaby odrzucona, gdyż Sąd z uwagi na treść przepisu art. 398 § 2 k.p.c. nie mógłby postąpić inaczej.

Ze wskazanych wyżej przyczyn wniosek Pana o wniesienie skargi kasacyjnej od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 26 marca 2012 roku sygn. akt IX P 126/09 – nie został uwzględniony. Wojciech Kasztelan prokurator Prokuratury Generalnej”
Dowód:  Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sądowego /adres – ZKE/,

sygn. akt PG IV PC/PG 607/12, pismo z dnia 18 września 2012 r. prokuratora Wojciecha Kasztelana – Załącznik I  

Nie sposób nie zgodzić się ze stanowiskiem prokuratora Wojciecha Kasztelana

Po doręczeniu mi jego pisma z dnia 18 września 2012 r., pismem z dnia 29 września 2012 r . skierowanym do Prokuratora Generalnego złożyłem – Załącznik II:
„Wniosek o wniesienie przez Prokuratora Generalnego skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku z dnia 26 marca 2012 r. /sygn. akt IX P 126/09/ sędzi Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział IX Pracy Kariny Skowron w sprawie z mojego powództwa przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A.”

Dowód:  Prokuratura Generalna, pismo z dnia 29 września 2012 r. Z. Kękusia do Prokuratora Generalnego

Andrzeja Seremeta – Załącznik II  

Kopię pisma z dnia 29 września 2012 r. załączam do niniejszego pisma – Załącznik II.

Przedstawione w nim fakty oraz poświadczające je dowody, tj. dokumenty znajdujące się w aktach sprawy sygn. IX P 126/09 Sądu Okręgowego w Katowicach dowodzą, że mnie oszukała sędzia K. Skowron razem z jej trzema koleżankami z jej macierzystego Wydziału, SSO D.A. Höhn, SSO M. Sidełko, SSO B. Samsonowską.

Wyżej wymienione sędziny pozbawiły mnie możności skorzystania:

1.       z konstytucyjnego prawa dwuinstancyjności postępowania, tj. dostępu do sądu II-ej instancji,

2.       ze zwykłego środka odwoławczego w postaci apelacji.  

Postępowanie zakończyło się prawomocnym wyrokiem sądu I-ej instancji.

Prawo określone w art. 398¹ § 1 k.p.c. nie przewiduje w takim przypadku skorzystania przez stronę postępowania oszukaną przez sędziów z prawa do wniesienia – w tym przez Prokuratora Generalnego – nadzwyczajnego środka zaskarżenia w postaci skarg kasacyjnej.

Artykuł 398¹ Kodeksu postępowania cywilnego stanowi bowiem: „§ 1.Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie strona, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

W tym miejscu wskazać należy, że:

1.       Artykuł 521 Kodeksu postępowania karnego stanowi: „§ 1. Prokurator Generalny, a także Rzecznik Praw Obywatelskich, może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie.”

2.       Artykuł 424¹ Kodeksu postępowania cywilnego stanowi:
„§ 1.Można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie tego wyroku w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe.
§ 2.W wyjątkowych wypadkach, gdy niezgodność z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela, można także żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu pierwszej lub drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli strona nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych, chyba że jest możliwa zmiana lub uchylenie wyroku w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych.”

W sprawach karnych Prokurator Generalny posiada zatem uprawnienia do wniesienia kasacji od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie.

Prokurator Generalny Andrzej Seremet wniósł np. w sierpniu 2011 r. kasację /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ do Sądu Najwyższego od prawomocnego wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ sędziego sądu pierwszej instancji – tj. Sądu Rejonowego w Dębicy - Tomasza Kuczmy, skazującego mnie z art. 226 § 1 kk i inne.

Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/ Sąd Najwyższy uznał kasację Prokuratora Generalnego za zasadną.  

W postępowaniu cywilnym także, jakkolwiek w przypadku innego niż kasacja nadzwyczajnego środka zaskarżenia, ustawodawca nadał prawo stronie postępowania do skorzystania z niego - tj. skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - „w wyjątkowych wypadkach, gdy niezgodność z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela, można także żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu pierwszej lub drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli strona nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych,”  

W takich, tj. wyjątkowych, spowodowanych np. – jak w sprawie Sądu Okręgowego w Katowicach z mojego powództwa przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. – oczywistym i rażącym naruszeniem zasad porządku prawnego oraz konstytucyjnych praw człowieka przypadkach, strona oszukana przez sędziego sądu I-ej instancji, który zakończył postępowanie prawomocnym orzeczeniem, pozbawiając ją możności skorzystania ze zwykłego środka odwoławczego w postaci apelacji, nie może jednak skorzystać z nadzwyczajnego środka zaskarżenia, jakim jest skarga kasacyjna.  

W związku z powyższym wnoszę, jak na wstępie.

Z poważaniem,
dr Zbigniew Kękuś  

Załączniki:

I.                     Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sądowego /adres – ZKE/, sygn. akt PG IV PC/PG 607/12, pismo z dnia 18 września 2012 r. prokuratora Wojciecha Kasztelana

II.                    Prokuratura Generalna, pismo z dnia 29 września 2012 r. Z. Kękusia do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kraków, dnia 2 października 2012 r.

Zbigniew Kękuś  

Szanowni Państwo,

Członkowie najwyższej kadry kierowniczej Sądu Okręgowego w Krakowie

1.       SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie

2.       SSO Michał Niedźwiedź, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie

3.       SSO Bogusław Słowik, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie  

Sygn. akt XI C 603/04

Dotyczy: 

I.         Wniosek o wydanie przez Adresatów niniejszego pisma poleceń Wizytatorowi Sądu Okręgowego w Krakowie ds. Cywilnych sędzi Beacie Kurdziel polecenia wykonania zadań zleconych jej do wykonania przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbarę Baran, tj.:

1.       jak w moim piśmie z dnia 18 września 2012 r. do Prezes SSO B. Baran:
„Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia:

                                                             a.      czy ważny jest wyrok kończący sprawę w pierwszej instancji wydany przez sędziego sądu powszechnego w sprawie z powództwa cywilnego, zanim:

i. doręczono stronie postępowania, która złożyła wniosek o wyłączenie tego sędziego, postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego,

ii. strona miała możliwość skorzystania z konstytucyjnego i ustawowego prawa do złożenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego,

iii. sąd drugiej instancji rozpoznał zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, który wydał wyrok - na przykładzie wyroku sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Teresy Dyrga w sprawie do sygn. akt XI CR 603/04, (…).”

2.       jak w moim piśmie z dnia 20 września 2012 r. do Prezes SSO B. Baran:
„Wniosek o wydanie przez adresatkę niniejszego pisma poleceń:

                                                             a.      sprawdzenia, czy Sąd Okręgowy wyegzekwował od mojej byłej żony po dniu 11 kwietnia 2009 r. kwoty 1.249,00 /słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści dziewięć/ zł a jeśli tak

                                                             b.      zwrócenia mojej byłej żonie kwoty 1.690,00 /słownie jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt/ zł, tj. sumy kwoty 1.249,00 /słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści dziewięć/ zł oraz odsetek od niej w kwocie 441,00 /słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem/ zł za okres od dnia 1.01.2010 r. do dnia 20.09.2012 r.”

II.        Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w p. I.1.a przez Adresatów niniejszego pisma.

III.      Zawiadomienie, że Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Gowin zadeklarował spotkanie ze mną oraz innymi osobami, prowadzącymi od kilku tygodni protesty przed Sądem Okręgowym w Krakowie na temat prowadzonych przez nas protestów.

IV.     Zawiadomienie, że:

1.       po odpowiedź Adresatów niniejszego pisma na wniosek, jak w p. I.1.a, zgłoszę się w Państwa Sekretariatach w dniu 11 października 2012 r.

2.       po odpowiedzi SSO Beaty Kurdziel na wnioski jak w p. I.1 i p. I.2 zgłoszę w Sekretariacie Wydziału Wizytacyjnego Sądu Okręgowego w Krakowie w dniu 10 października 2012 r.

3.       jeśli SSO Beata Kurdziel nie sporządzi do dnia 10 października 2012 r. odpowiedzi na wnioski, jak w p.I.1 i p.I.2:                                                            a.      w dniu 12 października 2012 r.:
I. złożę zawiadomienie o popełnieniu przez członków najwyższego kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie, SSO Barbarę Baran, SSO Lilianę Kaltenbek-Skarbek, SSO Michała Niedźwiedzia i SSO Bogusława Słowika przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego.
II. skieruję wniosek do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o wszczęcie procedury wymierzenia członkom najwyższego kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie, SSO Barbarze Baran, SSO Lilianie Kaltenbek-Skarbek, SSO Michałowi Niedźwiedziowi i SSO Bogusławowi Słowikowi kar dyscyplinarnych określonych w art. 109 ustawy o Ustroju sądów powszechnych
III. skieruję skargę do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina na członków najwyższego kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie, SSO Barbarę Baran, SSO Lilianę Kaltenbek-Skarbek, SSO Michała Niedźwiedzia i SSO Bogusława Słowika

                                                             b.      informację o m.in. grabieży dokonanej na moich dzieciach przez sędzię Teresę Dyrga oraz o chronieniu przez członków najwyższego kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Teresy Dyrga przed poniesieniem przez nią konsekwencji oczywistego i rażącego naruszenia prawa konstytucyjnego i ustawowego przekażę przedstawicielom
I. Pracownikom Sądu Okręgowego w Krakowie, Funkcjonariuszom Policji Sądowej Sądu Okręgowego w Krakowie, Pracownikom Firmy świadczącej Sądowi usługę ochrony,
II. przedstawicielom władz Polski, Krakowa oraz kierownictwom mediów ogólnopolskich i lokalnych.  

„Nie pytam, jakie są prawa, ale jacy są sędziowie”
Charles Louis Montesquieu  

„Sędziowie są nieusuwalni”

Artykuł 180.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  

„Władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie.”

John Emerich Acton  

„Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Kraków, dnia 20 kwietnia 2012 r. L-050-76/11

Pan Zbigniew Kękuś

„W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2012 r. informuję, iż wobec faktu, że w skardze znajdują się treści znieważające, skargę pozostawiono bez rozpoznania.

Z upoważnienia Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Wizytator ds. Cywilnych SSO Beata Kurdziel”
Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. L-050-76/11, pismo z dnia 20 kwietnia 2012 r. Wizytatora ds.

Cywilnych SSO Beaty Kurdziel  

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że:

1.       pismem z dnia 18 września 2012 r. skierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbary Baran złożyłem wnioski, jak w p. I.1 niniejszego pisma – Załącznik 1.
Dowód:  Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 18 września do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie – Załącznik 1.
Zawiadomiłem także Panią Prezes – Załącznik 1: „Zawiadomienie, że po odpowiedź na wniosek, jak w p. I zgłoszę się w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w dniu 26 września 2012 r.”

2.       pismem z dnia 20 września 2012 r. skierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbary Baran złożyłem wnioski, jak w p. I.2 niniejszego pisma – Załącznik 2.
Dowód:  Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 18 września do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie – Załącznik 2.
Zawiadomiłem także Panią Prezes – Załącznik 2: „Zawiadomienie, że po odpowiedź na niniejsze pismo zgłoszę się osobiście w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, w sądowym terminie tygodnia, tj. w dniu 27 września 2012 r., po godz. 14:00.”  

W pismach z dnia 18.09.2012 r. i 20.09.2012 r. przedstawiłem uzasadnienie dla moich wniosków.

Zgodnie z zapowiedziami, w dniu 27 września 2012 r. stawiłem się w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie po odpowiedzi.

Poinformowano mnie, że Prezes Sądu SSO Barbara Baran przekazała moje pisma Wizytatorowi Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Beacie Kurdziel oraz polecono udanie się do Sekretariatu w.w. Wydziału.

Tam poinformowano mnie, że sędzia Beata Kurdziel wyjechała na szkolenie i w pracy będzie dopiero w poniedziałek 2 października 2012 r.

Pragnę zauważyć, że:

1.       w poniedziałek 2 października 2012 r. minęły 13-y i 15-y dzień od dat złożenia przeze mnie w.w. pism do Prezes Barbary Baran.

2.       Przewodnicząca Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Agnieszka Oklejak nakazała mi uiścić w terminie tygodnia od dnia doręczenia mi Wezwania:
a.      
w 2003 roku kwotę 7.700,00 /słownie: siedem tysięcy siedemset/ zł tytułem opłaty od apelacji, którą złożyłem od uznanego następnie przez Sąd Apelacyjny w Krakowie za dotknięty nieważnością z przyczyn leżących po stronie czterech sędzin w.w. Wydziału, w tym Przewodniczącej SSO A. Oklejak, wyroku sędzi Izabeli Strózik w sprawie sygn. 1 IC 1115/97/R /następnie XI CR 603/04/, 
b.      
w 2004 r. kwotę 10.000,00 /słownie: dziesięć tysięcy/ zł tytułem opłaty od apelacji, którą złożyłem od wyroku wydanego w dniu 22 listopada 2012 r. przez sędzię Teresę Dyrga w sprawie sygn. XI CR 603/04 /uprzednio1 IC 1115/97/R/, pod rygorem odrzucenia apelacji.  

Mnie aż tak bardzo się nie spieszy, jak przed laty Przewodniczącej A. Oklejak, jakkolwiek moje pisma z dnia 18 września 2012 r. i 20 września 2012 r. do Prezes Barbary Baran dotyczą grabieży popełnionych na moich dzieci oraz na moją szkodę, w majestacie prawa, tj. w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przez Zastępcę Przewodniczącej sędzię Teresę Dyrga.  

Uprzejmie proszę, abyście także Państwo, Wiceprezesi Sądu Okręgowego w Krakowie sporządzili odpowiedź na wniosek, jak w p. I.1.a.

Pragnę poinformować, że w dniu 18 października 2012 r. przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Wydział VI Cywilny odbędzie się posiedzeniem w sprawie z mojego powództwa przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zapłatę, w tym kwoty, którą byłem zmuszony uiścić z tytułu wyroku wydanego przez sędzię Teresę Dyrga w okolicznościach, jak w p. I.1.a.

Udzielone przez Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Krakowie odpowiedzi na wniosek, jak wyżej będą mi bardzo przydatne.

Prezes Barbary Baran już nie proszę.

Nie raz dowiodła, że jest upartym tumanem, chroniącym swoje zdemoralizowane posiadaną władzą, niedouczone podwładne - w tym szczególnie sędzię Teresą Dyrga - przed konsekwencjami naruszania przez nie prawa.

Jak Państwo wiecie, a ja doświadczyłem, jest sędzia Barbara Baran osobą pozbawioną jakiejkolwiek wrażliwości społecznej.

Tylko jej spowodowanej urlopem nieobecności w pracy zawdzięczam, że zakończyć mogłem protest głodowy, który prowadziłem od dnia 26.07.2012 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie z powodu skutków wydania przez sędzię Teresę Dyrga w dniu 13 listopada 2009 r. zarządzenia w przedmiocie ściągnięcia ode mnie kwoty 8.750,00 zł z tytułu, który uległ przedawnieniu przed ponad trzema laty, tj. w dniu 11 kwietnia 2009 r.

Mimo że ją informowałem, że roszczenie uległo przedawnieniu, Prezes B. Baran nie odstępowała od jego egzekucji ode mnie przez komornika.

Stanowisko zgodne z prezentowanym przeze mnie, a zarazem z prawem zajął ostatecznie Wiceprezes Sądu SSO Michał Niedźwiedź w dniu 10 sierpnia 2012 r.

Wskazać należy, że wcześniej, w 2010 roku, celem ochrony sędzi Teresy Dyrga przed konsekwencjami oczywistego i rażącego naruszenia przez nią prawa określonego w art. 108 § 1 k.p.c., Prezes Barbara Baran oszukała Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie.  

Pragnę zauważyć, że sporządzenie przez Państwa – każde z osobna – odpowiedzi na mój wniosek, nie zajmie Państwu dużo czasu.

Odpowiedź będzie przecież bardzo krótka – i tylko o taką proszę – tj.:

Tak, wyrok wydany w okolicznościach, jak w p. I.1.a pisma z dnia 2 października 2012 r. jest zgodny prawem,

Nie, wyrok wydany w okolicznościach, jak w p. I.1.a pisma z dnia 2 października 2012 r. nie jest zgodny prawem.

To wszystko.

Nie może być odpowiedzi pośredniej, tj. „tak, wyrok jest zgodny z prawem, aczkolwiek (…)” , lub „nie, wyrok nie jest zgodny z prawem, aczkolwiek (…).”

Wyrok nie może być w wersji „na dwoje babka wróżyła”.

Ja nie zgadzam się ze stanowiskiem sędzi Teresa Dyrga.

Ciekaw jestem Państwa stanowiska.

Nie proszę o wiele.

Tylko o zweryfikowanie przez Państwa, członków najwyższego kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie, abyście w oparciu o posiadaną przez Państwa wiedzę, Waszą znajomość prawa, zweryfikowali stanowisko sędzi Teresy Dyrga.

Informuję, że w dniu 28 września 2012 r. Dyrektor Biura Poselskiego Posła Jarosława Gowina Pani Anna Salamończyk-Mochel potwierdziła sporządzonym przez nią pismem, że w tygodniu 1 do 5 października 2012 r. otrzymam razem z kilkoma innymi osobami prowadzącymi protesty przed Sądem Okręgowym w Krakowie informację o dacie spotkania z nami Posła na temat przyczyn naszych protestów.

Dowód:  Biuro Poselskie Posła Jarosława Gowina, pismo Dyrektor Biura Anny Salamończyk –Mochel z dnia 28 września 2012 r. – Załącznik 3  

Będę miał zatem okazję poinformować Adresata kopii niniejszego pisma, Posła Jarosława Gowina o tym, czy rzeczywiście na straży porządku prawnego Państwo stoicie, jako autorytety moralne i nieskazitelne charaktery.

Odpowiedzi udzielone przez Państwa – lub sporządzoną przeze mnie informację, że odmówiliście ich sporządzenia - przekażę Pracownikom Sądu Okręgowego w Krakowie, Funkcjonariuszom Policji Sądowej Sądu Okręgowego w Krakowie, Pracownikom Firmy świadczącej Sądowi usługę ochrony, przedstawicielom władz Polski i Krakowa oraz mediów ogólnopolskich i lokalnych.

Oni też Państwa – autorytety moralne i nieskazitelne charaktery, którzy razem z sędziami, jak np. Teresa Dyrga działającymi według zasady „róbta, co chceta”, decydują o naszych losach – obserwują.

Oni też mogą stać się ofiarami „Teres Dyrg”.

Myślę, że protegowana Zbigniewa Ćwiąkalskiego, najkrótszego stażem w historii Polski ministra sprawiedliwości, który rozstał się z urzędem z przypisanym mu przez Donalda Tuska zarzutem niechlujstwa, sędzia Barbara Baran wystarczająco dużo dała nam wszystkim powodów do śmiechu, a zarazem frasunku, byście Państwo mieli kontynuować podążanie jej tropem.

Wnoszę jak na wstępie.

dr Zbigniew Kękuś  

Załączniki:
1.       
Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 18 września 2012 r. do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, SSO Barbary Baran
2.       
Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 20 września 2012 r. do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, SSO Barbary Baran
3.       
Biuro Poselskie Posła Jarosława Gowina, pismo Dyrektor Biura Anny Salamończyk –Mochel z dnia 28 września 2012 r.

Więcej: 

2012.01.10 Pismo Zbigniewa Kękusia do członków Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej

Dalszy ciąg działań Zbigniewa Kękusia - pisma do Komendanta Policji w Rzeszowie oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

2012.09.24 List otwarty Zbigniewa Kękusia do Żydów "na świeczniku"

Rzeszów - zapraszamy media i publiczność 25.09.2012 r. do Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny na posiedzenia dot. niekompetencji Beaty Stój z Sądu Rejonowego w Dębicy. Zbigniew Kękuś. 

2012.09.20 Prośba Zbigniewa Kękusia do redaktora "Dziennika Polskiego" Zbigniewa Bartusia o uczestnictwo w posiedzeniu Sądu Okręgowego w Rzeszowie w dniu 25 września 2012 r. w sprawie odszkodowania za przewlekłość postępowania sądowego

2012.09.14. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzi Barbary Baran o zwrot kwoty 25.450,30

2012.09.03 Zaproszenie Zbigniewa Kękusia dla premiera Donalda Tuska na posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w dniu 6 września 2012 r.

Warszawa - 6 września zapraszamy na protest przed sądem ul. Marszałkowska 82 i posiedzenie w sprawie przestępstw prokuratorów Z. Ćwiąkalskiego, A. Czumy, K. Kwiatkowskiego z zawiadomienia Zbigniewa Kękusia.

2012.08.31 Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina o wyznaczenie terminu spotkania

Pismo Teresy Kawiak i Zbigniewa Kękusia do funkcjonariuszy Policji Sądowej Sądu Okręgowego w Krakowie oraz pracowników firmy świadczącej sądowi usługę ochrony.

2012.08. 27. Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do przedstawicieli władz i mediów Krakowa o zwrócenie się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina

2012.08. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia, że nielegalny, tj. sprzeczny z prawem jest protest prowadzony przed Sądem Okręgowym w Krakowie

2012.08.22 Pozew Zbigniewa Kękusia do Sądu Apelacyjnego w Krakowie o stwierdzenie, że wyrok nie istnieje.

2012.08.20 Pozew Zbigniewa Kękusia przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zadośćuczynienie

2012.08.21 Wniosek Zbigniewa Kękusia o odwołanie Prezesa Sądu Barbary Baran

Dr Zbigniew Kękuś o "reprywatyzacji mienia. Sprawa dla ABW

PROTEST TERESY KAWIAK I ZBIGNIEWA KĘKUSIA I PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W KRAKOWIE PRZERWANY PRZEZ POLICJĘ

Kraków - Sąd Okręgowy odstępuje od egzekucji komorniczej mieszkania dr Zbigniewa Kękusia po interwencji dziennikarzy AFER PRAWA i Rebeliantki.

Przestępczość zorganizowana w krakowskich sądach? Ciąg dalszy protestu Zbigniewa Kękusia

Zbigniew Kękuś, Teresa Kawiak demaskują bandytyzm sądowy cd..

Dr Zbigniew Kękuś demaskuje bandytyzm sądowy – kolejny dzień głodówki pod Sądem w Krakowie 

Prześladowanie Zbigniewa Kękusia przez niekompetentną i niezrównoważoną psychicznie SSR Beatę Stój z Dębicy.

Zbigniew Kękuś rozpoczyna w dniu 17 lipca 2012 r. protest głodowy przed Prokuraturą Generalną.

Pismo Zbigniewa Kękusia do piętnaściorga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którym autor informuje adresatów, że sami, z własnej woli dowiedli, że są groźnymi dla społeczeństwa mściwymi przestępcami.

Donald Tusk - zawiadomienia o dokonanym przez władze Rzeczypospolitej Polskiej mordzie na 33-letnim obywatelu Rumunii Claudiu Crulicu przez jego zagłodzenie... następnym będzie Zbigniew Kękuś.

Skarga na sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny Elżbietę Bednarczuk Zbigniew Kękuś

Zażalenie Zbigniewa Kękusia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Bartosza Tomczaka o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnienie przestępstwa

Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie protestu głodowego od dnia 3 kwietnia 2012 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu prywatnego Z. Kękusia przez Prokuratorów Generalnych w rządzie Donalda Tuska, Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Andrzeja Czumę i Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz

List otwarty Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego

Sąd Najwyższy rozprawa kasacyjna 26.01. 2012 r. godz.10 sala C w sprawie wad prawnych wyroku z dnia 18.12. 2007 r. sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma. Media i publiczność zaprasza dr Zbigniew Kękuś

Wniosek o podjęcie przez przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości działań na rzecz usunięcia z Kodeksu Karnego artykułu  212 [zniesławienie]. Zbigniew Kękuś 

Zawiadomienie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o upływie w dniu 15 sierpnia 2011 r. terminu na złożenie przez Prokuratora kasacji na korzyść Z. Kękusia w zakresie bezprawnego wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma.

Wniosek Zbigniewa Kękusia do przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszarda Kalisza

Pozew o wypłatę odszkodowania Zbigniew Kękuś

Zespolone działania mediów niezależnych doprowadziły do wymuszenia proceduralnego działania władz i sukcesów w sprawie dr Zbigniewa Kękusia oraz wypuszczenia z aresztu Tadeusza Chołdy.

Wspieramy trzeci dzień protestu Głodowego dr. Zbigniewa Kękusia pod drzwiami biura udającego niezależnego :-) prokuratura A. Seremeta, Warszawa ul. Barska 28

http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/Zbigniew-Kekus-kolejny-dzien-glodowego-protestu-pod-Biurem-Prokuratora-Generalnego-w-Warszawie-ul-Barska-28-list-otwarty-do-Ministra-Sprawiedliwosci-Krzysztofa-Kwiatkowskiego

Zbigniew Kękuś - kolejny dzień głodowego protestu pod Biurem Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28 - list otwarty do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego

Solidarni z Panem Zbigniewem Kękusiem, Tadeuszem Chołdą ujawniamy przestępstwa Krakowskiego wymiaru sprawiedliwości

Zbigniew Kękuś - zawiadomienie o rozpoczęciu przeze mnie głodówki protestacyjnej w dniu 30 maja 2011 r. o godzinie 11:00 w Biurze Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28

Wniosek Zbigniewa Kękusia do Zarządu Platformy Obywatelskiej o rezygnację z umieszczenia Donalda Tuska na liście wyborczej w wyborach parlamentarnych 2011 roku.

Prześladowanie Zbigniewa Kękusia przez organa władzy za publikowanie prawdy o niekompetentnych i nieetycznych urzędnikach sądowych i funkcjonariuszy prokuratury.

Wniosek - o udzielenie nagany Posłowi Donaldowi Tuskowi w związku z naruszeniem „Zasad Etyki Poselskiej”. Zbigniew Kękuś

Wniosek Zbigniewa Kękusia do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej o udzielenie nagany Posłowi Donaldowi Tuskowi w związku z naruszeniem "Zasad Etyki Poselskiej"

Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia w sprawie śmierci przez zagłodzenie obywatela Rumunii Claudiu Crulica.

Zawiadomienie o popełnieniu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego. Zbigniew Kękuś

Czy skończę jak dr Ratajczak, czyli mord "bez działania osób trzecich" - Zbigniew Kękuś

Wniosek do Donalda Tuska  o wydanie polecenia ministrowi sprawiedliwości Krzysztofowi Kwiatkowskiemu objęcia nadzorem administracyjnym sprawy Zbigniewa Kękusia.

Skazany za niewinność Zbigniew Kękuś - pisma o wznowienie postępowania dot. subiektywnego odczucia pomówienia przez sędziów, uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Wniosek Zbigniewa Kękusia do Donalda Tuska - niekompetentny warszawski sędzia Adam Grzejszczak alkoholik czy narkoman? 

Wniosek Zbigniewa Kękusia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera dot. popełnienia przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego

Wniosek o spotkanie z Prokuratorem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 kwietnia 2010 r. o godzinie 10:00 Andrzejem Seremet - Zbigniew Kękuś

Zbigniew Kękuś - Zawiadomienie o stawiennictwie w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w dniu 12 marca o godzinie 12:30 oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 12 marca o godzinie 14:00 w celu odebrania wyjaśnień od rzeczników. 

Wniosek o udzielenie poparcia przez posła Ryszarda Kalisza do złożenie interpelacji w sprawie wyroku skazującego Zbigniewa Kękusia za nie popełnione czyny tj. zniesławienie sędziów z art.212kk

Arogancki czy niekompetentny poseł Bronisław Komorowski – list otwarty Zbigniewa Kękusia

Zaproszenie na posiedzenie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie popełnienia przez Posła Donalda Tuska przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego i moich dzieci. Zbigniew Kękuś

List otwarty do Marszalka Bronisława Komorowskiego dot. oszustwa Zastępcy Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Pogorzelskiego, uzupełnienie - Zbigniew Kękuś

List otwarty do Marszalka Bronisława Komorowskiego dot. oszustwa Zastępcy Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Pogorzelskiego - Zbigniew Kękuś

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Taran
04-01-2015 / 18:33
Wait, I cannot fathom it being so starwghtforiard. kaiahq.com [url=mqmlxcbu.com]mqmlxcbu[/url] [link=buqqhnaq.com]buqqhnaq[/link]
~Ber
24-12-2014 / 01:34
Bob,With all due respect, Social couenssns" rel="nofollow">ossjrq.com">couenssns does not prevent distribution of nefarious apps. Evidence abound - we all recently saw what happened in the Android marketplace.I am not saying that Google be the "Oprah" of the google apps marketplace, all I am saying is that they should disclose the apps they are using when asked by individuals. They don't have to make a fanfare about it, just send an email when queried. I have talked to several folks from various large enterprises, and all of them have indicated lack of trustiness of the apps being the impeding factor in adoption of the marketplace. I truly think that Google can help in this by setting some precedence in the adoption.Saqib
~Luis
20-12-2014 / 14:16
The 2-Step verification needs to be eocrnfeable on a domain. In its current state it is an opt-in feature, that the user may or may not enable. This opt-in concept doesn't meet our eSecurity policies. eSecurity policies have to eocrnfeable, not opt-in.Also the concept of the Application-specific passwords, that Google introduced w/ 2-step verification, needs to be re-visited. There should be no need to provision app-specific passwords. It creates the vulnerability of the passwords being sniffed from the network. Everything should be OAuth enabled. It is time to put ClientLogin(username/password) to rest. Saqib
~marek777
31-03-2013 / 06:00
patrz : http :// youtu.be/T7rrKNRuCas
~xwuccu
05-11-2012 / 17:47
~tovbcgynz
05-11-2012 / 13:13
~rcwqagc
04-11-2012 / 02:52
~gkgftngec
03-11-2012 / 02:33
~jakel
27-10-2012 / 23:36
Rodacy ! Przekazuję ZDARZENIE jakie odbyło się dnia 29-09-2012r w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 97 za sprawą wypłukanej z mózgów, zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania ale doskonale uzbrojonej w hitlerowsko- stalinowskie zwyczaje ministerialnej HOŁOTY z Ministerstwa Sprawiedliwości al. Ujazdowskie 11 w Warszawie. Po kilkunastodniowej GŁODÓWCE Urszuli ROWIŃSKIEJ na terenie ministerialnego obiektu OFIARY NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWYCH przestępców wróciła z pisemnym zapewnieniem, że sprawa samozwańczej DECYZJI „ojca chrzestnego” PS. DYZMA – herszt „koszalińskiej PIRAMIDY” b. V-ce Prezydent m. Koszalina – Stanisław GAWŁOWSKI – patrz : www.pokrzywdzeniprzezgawlowskiego.pl zostanie w trybie pilnym ZREWIDOWANA. SUPER HIT. Jak „zrewidowano” sprawę ROWIŃSKICH. Z udziałem Marek WINNICKI – komornik + bandyci w policyjnych mundurach „wynieśli na pałach” Urszulę i Wiesława Rowińskich. Wyp… ich z mieszkania jak psy … na ulicę. C U R I O Z U M Stanisław GAWŁOWSKI żołnierz PO – poseł (sekretarzyna w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Ochrony Środowiska zarządzający – 5mld złotych pranymi przez Szwajcarię na zakodowane konta) w dniu 29-09-2012r rozliczył się z Wiesławem. Swoim partyjnym kolegą z PO. GAWŁOWSKI pretendent do fotela po Donaldino TUSK. Buduje swoje IMPERIUM wzorem miliardera KULCZYKA. Polska JEST N I E P O D L E G Ł A, D E M O K R A T Y C Z N A i WOLNA. Do 1989r Pod przykrywką „budowy komunizmu” Niepospolita kurwa i złodziej kradła i grabiła Polski Naród. Po 1989r „PROsolidarnościowe” LARWY zżerają PRL-owskiego TRUPA. Aktualnie pod przykrywką „niszczenia komunizmu” HOŁOTA okrada i grabi Obywatela w Polsce rzekomo Wolnej, Niepodległej i Demokratycznej. Ministerstwo Sprawiedliwości , Racja Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski ?! czy pospolita KUPA GNOJU, plantacja bambusa i niewolnictwo ? pod przykrywką Orła z korona ale z gołą d … JEST Pomnik DONALDA - BASEN NARODOWY, ślizgacz MUCHA – ministra i … JEDEN Wielki P I C po polsku. NIECH żyje Polska …