Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA PROKURATOR OKRĘGOWA W KRAKOWIE AGATA CHMIELARCZYK-SKIBA SĘDZIA SSR JAROSŁAW LUCYNA ZYGMUNT

Sprawa Jarosza - zawiadomienie o przestępstwie prok. krakowskiej Agaty Chmielarczyk–Skibie oraz jarosławskiej sędzi Lucynie Zygmunt.

- czyli jak żydowska masoneria mając zakupionych sędziów i prokuratorów, oraz media takie jak Gazeta Wyborcza czy TVN cały czas okrada naród i niszczy ludzi.

Parlament Ekologiczno - Rolny RP
Ogólnopolski i Polonijny Zarząd Główny
PREZYDENT STOWARZYSZENIA
MGR EUGENIUSZ KOPROWSKI

25 - 327 KIELCE , ul.Wielkopolska 12 / 19
REGON 291166976 NIP 657- 23 -17- 480

http:www.perrp.republika.pl; tel.48 603041160
tel.k. 664697267 ,e-mail:koprowski_e7@wp.pl

Kraków, 26 . II. 2008 r.

Stowarzyszenie Świętokrzyskiego Komitetu
Obrony Społecznej ( KOS )

Szanowny Pan
Prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
PROKURATOR GENERALNY
Aleje Ujazdowskie 11

00 – 950 WARSZAWA

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia zbrodni z art. 160 i 231 k.k.

=====================================================

W związku z zaistnieniem przesłanek i okoliczności, powodujących podejrzenie ,iż doszło do popełnienia przestępstwa karnego z art. 160 oraz 231 $ 1-2k.k. i innych , wnoszę o :

a) natychmiastowe wszczęcie postępowania dyscyplinarno - karnego i śledztwa karnego przeciwko Pani Agacie Chmielarczyk – Skibie Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie ;
b) natychmiastowe wszczęcie postępowania dyscyplinarno - karnego i śledztwa karnego przeciwko Pani Lucynie Zygmunt – Sędzinie Sądu Rejonowego II Wydziału Karnego w Jarosławiu ;
c) natychmiastowe zawieszenie wyżej wymienionych funkcjonariuszy państwowych w czynnościach służbowych i pozbawienie ich immunitetu prokuratora i sędziego na okres prowadzonego śledztwa i postępowania karno - dyscyplinarnego ;
d) natychmiastowe zwolnienie Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza z Aresztu Śledczego w Krakowie
e) przekazanie dalszego kontynuowania śledztwa w sprawach VI Ds. 15/07/ S ( Kraków ) i IIK 231 /07 ( Jarosław-Kraków ) do miasta Stołecznego Warszawa lub na inny teren, poza Jarosław i Kra-ków , bo istnieje podejrzenie, iż odsunięte od sprawy II K 231/07 Sądy i ich Sędziowie , nadal wpływają na szykanowanie, nękanie i prześladowanie Osoby Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza i wciąż usiłują wpływać na niekorzystne dla Rektora A. Jarosza wyroki . Sam fakt współdziałania Pani Prokurator Agaty Chmielarczyk - Skiby z Sędziną Sądu Rejonowego II Wydziału Karnego w Jarosławiu Lucyną Zygmunt , odsuniętą z mocy ustawy i przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu i Sąd Najwyższy , od powtórnego rozpatrywania tej sprawy i wpływania na jej przebieg , jest rażącym naruszeniem prawa i etyki zawodowej, co jest wystarczające do nadania biegu dyscyplinarno – karnego tej sprawie i w pełni uzasadnia wszystkie wnioski postawione w pkt. a – e na wstępie pisma.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 25 listopada 2007r. doszło do kolejnego aresztowania Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza, byłego Rektora Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu . Pan A. Jarosz tego dnia posiadał zwolnienie lekarskie neurologa Biegłego Sądowego, ważne do 31 grudnia 2007 roku oraz znane Prokuraturze Krakowskiej i Sądom opinie specjalistów biegłych sądowych, wydanych na zlecenie dwóch sądów okręgowych, dowodzące, iż Prof. zw. dr hab. Antoni Jarosz jest osobą ciężko chorą , po dwóch zawałach serca ,z chorobą nadciśnienia , wieńcówką, bolesną dusznicą, z licznymi schorzeniami neurologiczno – psychiatrycznymi i zagrożeniem śmiertelnego udaru mózgu…. Lekarze biegli sądowi stwierdzili przeciwwskazania do poddawania Prof. dr hab. Antoniego Jarosza procedurom postępowania karnego, nawet w warunkach szpitala więziennego . W dniach 25 - 27. XI. 2007r. poddano Rektora A. Jarosza ponad dobowej, nieustannej procedurze dochodzeniowo – śledczej wraz z wielogodzinnym ,obradującym od godz. 19 do póznych godzin nocnych posiedzeniem Sądu Rejonowego Wydziału X IV Karnego w Krakowie oraz przyjęciem nocą z 26/27.XI. 2007r. do Aresztu Śledczego w Krakowie- cały czas bez jedzenia, picia, bez leków i wypoczynku, co stwarzało bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia Aresztanta.

Cały czas w tym okresie , podobnie jak i w okresie pobytu w areszcie wykonywano li tylko badania laboratoryjne i w warunkach ambulatoryjnych, nigdy od 25.XI.2007r. dotąd Prof. dr hab. Antoni Jarosz nie był poddany szpitalnemu leczeniu, szpitalnej obserwacji ,szpitalnej diagnozie na podstawie kompleksowych, szpitalnych, specjalistycznych badań .Będąc w Areszcie Śledczym w Krakowie.
Prof. zw. dr hab. Antoni Jarosz, ani jednego dnia nie przebywał w więziennym Szpitalu ,dlatego nie był i nie mógł być badany i leczony w warunkach Szpitala Więziennego, a ten Szpital na zlecenie Prokuratury wydał kilka okresowych zaświadczeń o stanie zdrowia Rektora A. Jarosza . Prof. A. Jarosz po 14 –tu miesiącach pobytu w Areszcie Śledczym w Krakowie, doznał psychicznego urazu do służb medycznych w Areszcie, utracił całkowicie zaufanie do lekarzy i pielęgniarek Szpitala Więziennego, nieustannie bał się o utratę życia , lękał się otrucia i najczęściej nie przyjmował podawa-nych mu leków ,płynów, jedzenia …, odmawiał leczenia szpitalnego …. Ten chorobowy już lęk Aresztanta A. Jarosza zinterpretowano jako brak konieczności leczenia szpitalnego ,z uwagi na dobry stan zdrowia ,czym stworzono śmiertelne zagrożenie dla zdrowia i życia Rektora A. Jarosza , bo faktem bezspornym jest, że nie był w szpitalu nawet wtedy, gdy miewał ciśnienie tętnicze 260 - 300 i gdy utracił przytomność i doznał urazu głowy, np. z 13 / 14.I. 2007r. Ślady ujawnianych schorzeń i ataków chorobowych były świadomie zacierane, dementowane, bagatelizowane, by tym uzasadnić brak opieki szpitalnej oraz błędną diagnozę, aresztant nie wymaga leczenia szpitalnego !.....

Ta ordynarna, antyhumanitarna manipulacja i w swojej istocie zbrodnicza działalność , pozbawiała chorego człowieka lekarstw, specjalistycznego leczenia, specjalistycznych badań, prawa do godziwego traktowania chorego Człowieka w warunkach Szpitala Więziennego . Pani Prokurator od pierwszego dnia pobytu Pana A. Jarosza w Areszcie wiedziała ,że Aresztant przebywa nieustannie w celi aresztanckiej i nigdy nie był badany i leczony w więziennym Szpitalu , a mimo to przyjmowała od służb szpitalnych zaświadczenia o stanie zdrowia Aresztanta .Okazuje się, że dyspozycyjni lekarze Szpitala Więziennego, wydawali zaświadczenia o stanie zdrowia Prof. dr hab. Antoniego Jarosza ,mimo, że ten nigdy nie był pacjentem Szpitala , mimo, że nie był badany i leczony w Szpitalu Więziennym …. To dowodzi, iż Panią Prokurator nie interesował nigdy faktyczny stan zdrowia Rektora Jarosza . Nagle dusznica bolesna nie mogła ustąpić, wieńcówka w warunkach stresu więziennego mogła się rozwinąć, stan pozawałowy i nie leczone nadciśnienie mogło jeszcze bardziej pustoszyć, niszczyć ludzki organizm, nie leczone serce, nie leczony rak prostaty mogły się li tylko znacznie rozwinąć, schorzenia neurologiczne i psychiatryczne w warunkach aresztem wywoływanych rozstrojów zdrowia, mogły osiągnąć swoje apogeum w rozwoju choroby ,co ujawniają ten stan wypowiadane nastawienia samobójcze i co jakiś czas powtarzane protesty, strajki głodowe . Aktualny stan zdrowia Prof. dr hab. Antoniego Jarosza oceniam jako krytyczny , co w związku z Jego kolejnym, trwającym już od tygodnia protestem głodowym, jest stanem prowadzącym do śmierci głodowej, do śmierci z ogólnego wycieńczenia organizmu licznymi schorzeniami i skutkami głodówki !

Za ten stan odpowiedzialność karną i etyczno-zawodową ponoszą Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie Agata Chmielarczyk – Skiba ; SSR II Wydziału Karnego w Jarosławiu Lucyna Zygmunt i Dyrekcja Aresztu Śledczego w Krakowie, która prawdę o zbrodni dokonywanej na osobie Pana Antoniego Jarosza dotąd ukrywała przed opinią publiczną i organizacjami społecznymi , a gdy okaże się, że i przed Prokuraturą, dyrektor Aresztu, może zastąpić Pana A. Jarosza w jego celi więziennej .

Sędzia II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Jarosławiu Lucyna ZYGMUNT ,Postanowieniem II K 231 / 07 przedłużyła Prof. zw. dr hab. Antoniemu Jaroszowi pobyt w Areszcie Śledczym w Krakowie o kolejne 3 miesiące , to jest do 25 maja 2008 roku .

Przypominam, że pod tą sygnaturą akt II K 231 / 07 obradował Sąd Karany w Jarosławiu w dniu 21 grudnia 2007r. pod przewodnictwem S.S.R. Rafała Puchalskiego , który zgodnie z zaleceniem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu , przekazał sprawę Tarnobrzeską Sądowi Najwyższemu, w celu wskazania Sądu właściwego, do ponownego rozpatrzenia oskarżenia Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza o wykorzysta-nie stanowiska Rektora do przyznania sobie przez Senat Uczelni około 230 tys. złotych brutto nagród za okres 7 lat i dwóch miesięcy ,dotyczący całokształtu prac i dorobku na rzecz Jarosławskiej Uczelni .

Jak zapewne pamiętamy Pan Rektor Antoni Jarosz i Senat Uczelni odwołali się od krzywdzącej decyzji ówczesnego Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego . Minister przegrał proces administracyjny z Jarosławska Uczelnią i w odwecie doprowadził do zmiany ustawy o Szkolnictwie Wyższym, co umożliw-wiło usunięcie Rektora A. Jarosza z Jarosławskiej Uczelni . Ponadto spór administracyjny przekształcił w proces karny i dzięki SSR z Jarosławia Lucynie Zygmunt , uznał Prof. dr hab. Antoniego Jarosza win-nym zarzucanego mu czynu z art. 231 $ 2 k.k. i inne . Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu niesprawiedliwy Wyrok Sądu Karnego w Jarosławiu uchylił i sprawę przekazał innemu Sądowi, spoza Jarosławia . Intencją Sadu Okręgowego i skutecznej obrony Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza, jak i Sądu Karnego w Jarosławiu obradującego 21.XII.2007r. było uniemożliwienie S.S.R. w Jarosławiu Lucynie Zygmunt wpływanie na orzecznictwo w sprawie II K 231/07 przekazanej do ponownego rozpoznania . Jak się okazało Pani Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie Agata Chmielarczyk - Skiba ,współdziałając z Sędzią Sądu Rejonowego w Jarosławiu – odsuniętą od rozstrzygania w tej samej sprawie z mocy samego prawa i na mocy Wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu , dopuściła się INGEROWANIA i wywierania wpływu na przekazaną do ponownego rozpoznania sprawę, poprzez przedłużenie okresu pobytu w Areszcie Śledczym o kolejne 3 miesiące, to jest do dnia 25 maja 2008 roku , co jest nadużyciem i nie może być traktowane jako wykonywanie prawa.

Podkreślmy to raz jeszcze : rozstrzygał nieuprawniony Sędzia Lucyna Zygmunt ! , rozstrzygał nieupra-wniony Sąd , bo został wyłączony przez dwie instancje od rozstrzygania w sprawie: Sąd Okręgowy w Ta- rnobrzegu i Sąd Najwyższy w Warszawie . Rozstrzygano w sprawie bez udziału : Aresztanta Antoniego Jarosza i Jego dwóch obrońców: adw. Zbigniewa Cichonia i adw. D. Namaczyńską – Zielińską . Nie powiadomiono o rozprawie sądowej dopuszczonych 21.XII.2007r. w sprawie II K 231/07 dwóch organiza-cji społecznych i ich pełnomocnika mgr Eugeniusza Koprowskiego .To są tak istotne , rażące i bezprawne działania, iż nadanie biegu dyscyplinarno - karnego tej sprawie ,stanowi adekwatną odpowiedź na to rażące łamanie prawa i na wielka krzywdę wyrządzaną Osobie i dobrom osobistym Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza .

Panie Ministrze Sprawiedliwości i Prokuratorze Generalny RP !

Od 3 miesięcy powiadamiany jest Pan o zbrodni dokonywanej na Osobie Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza ! Jest Pan powiadamiany o rażącym łamaniu prawa i wielkiej krzywdzie wyrządzanej Panu Prof. dr hab. Antoniemu Jaroszowi . Na Waszych oczach, na oczach wielu milionów ludzi, umiera Człowiek, bo uprawnione władze państwowe , są głuche na protesty dowodzące łamanie prawa przez funkcjonariuszy państwowych i polski Wymiar Sprawiedliwości oraz polską Prokuraturę ! Pytam Was Panowie reprezentujący Rząd RP, Polski Wymiar Sprawiedliwości i Prokuraturę , na co czekacie ? Czy chcecie stanąć przed Sądem za zamordowanie Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza ? Istnieje podejrzenie, że w tej sprawie zostało popełnione umyślne przestępstwo karne, m.inn. z art. 160 k.k. i z art. 231 k.k. , dlatego wnoszę o nadanie biegu karnego temu doniesieniu ! Wzywam wszystkich winnych tej zbrodni, do powstrzymania się od dalszych przestępczych działań oraz do natychmiastowego uwolnienia Pana Prof. dr hab. Antoniego Jarosza z Aresztu Śledczego w Krakowie !

Wzywam Pana Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, do natychmiastowego pociągnięcia wszystkich winnych tej zbrodni do odpowiedzialności karno-dyscyplinarnej !

Z uwagi na to, że protest głodowy Pana Prof. dr hab. Antoniego Jarosza trwa już 7 dni i w każdej chwili może zakończyć się Jego śmiercią , oczekuję natychmiastowej i skutecznej interwencji ….

Jestem przekonany o rażących naruszeniach prawa i zbrodni dokonywanej na Panu prof. dr hab. Antonim Jaroszu z przyczyn politycznych ! , dlatego domagam się natychmiastowego uwolnienia z Aresztu Śledczego byłego Rektora Państwowej Szkoły Zawodowej im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu . Gdy to nie nastąpi natychmiast , to jest do dnia 29 lutego 2008r. do godziny 12-tej ,po tym terminie wezwiemy wszystkie organizacje społeczne, i polityczne w Polsce, wezwiemy przedstawicieli wszystkich parafii w Polsce, wezwiemy wszystkich Ludzi Dobrej Woli, którzy cieszą się wielkim zaufaniem społecznym, do rozpoczęcia w dniach 1 i 2 marca 2008 roku ogólnopolskiej akcji protestacyjnej : Społeczna Kontrola Więzień i Aresztów i jej kontynuowania we wszystkich wybranych przez organizatorów więzieniach i aresztach w Polsce do czasu odwołania protestu , co może nastąpić nie wcześniej niż po 1 września 2008 roku

Do wiadomości :
Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie
Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie
Prezes Sądu Rejonowego w Jarosławiu

Za wymienionych na wstępie i w nagłówku
mgr Eugeniusz Koprowski

Parlament Ekologiczno - Rolny RP
Ogólnopolski i Polonijny Zarząd Główny
PREZYDENT STOWARZYSZENIA
MGR EUGENIUSZ KOPROWSKI

Kraków, 2 . III. 2008 r.

Stowarzyszenie Świętokrzyskiego Komitetu
Obrony Społecznej ( KOS )

Komitet Obrony Prof. zw. dr hab. Antoniego
Jarosza i Osób Represjonowanych
MGR EUGENIUSZ KOPROWSKI
Opiekun , Pełnomocnik , Przedstawiciel
Prof. zw. dr hab. Antoniego JAROSZA

Dotyczy : 3 Ds. 19/08/S

Za pośrednictwem
Prokuratora Okręgowego

PROKURATURY
OKRĘGOWEJ w Nowym Sączu

Do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu okregowa@prkuratura.nowysacz.pl

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia zbrodni z art. 160 i 231k.k.

W związku z zaistnieniem przesłanek i okoliczności, powodujących podejrzenie ,iż doszło do popełnienia przestępstwa karnego z art. 160 oraz 231 $ 1-2k.k. i innych , powiadomiłem Pana Prokuratora Generalnego RP i Prokuratora Okręgowego w Krakowie oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie o podejrzeniu - domniemaniu popełnienia zbrodni dokonywanej na Osobie Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza i zażądałem :

a) natychmiastowego wszczęcia postępowania dyscyplinarno - karnego i śledztwa karnego przeciwko Pani Agacie Chmielarczyk – Skibie Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie ;
b) natychmiastowego wszczęcie postępowania dyscyplinarno - karnego i śledztwa karnego przeciwko Pani Lucynie Zygmunt – Sędzinie Sądu Rejonowego II Wydziału Karnego w Jarosławiu ;
c) natychmiastowego zawieszenia wyżej wymienionych funkcjonariuszy państwowych w czynnościach służbowych i pozbawienie ich immunitetu prokuratora i sędziego na okres prowadzone go śledztwa i postępowania karno - dyscyplinarnego ;
d) natychmiastowego zwolnienia Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza z Aresztu Śledczego w Krakowie , gdyż ogólny bardzo zły stan zdrowia i podejmowany od wielu dni strajk głodowy, stworzył bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia byłego Rektora Jarosławskiej Uczelni ;
e) przekazanie dalszego kontynuowania śledztwa w sprawach VI Ds. 15/07/ S ( Kraków ) i IIK 231 /07 ( Jarosław - Kraków ) do miasta Stołecznego Warszawa lub na inny teren, poza Jarosław i Kraków , bo istnieje podejrzenie, iż odsunięte od sprawy II K 231/07 - II Kp 72/08 Sądy i ich Sędziowie, nadal wpływają na szykanowanie, nękanie i prześladowanie Osoby Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza i wciąż usiłują wpływać na niekorzystne dla Rektora A. Jarosza decyzje i wyroki . Sam fakt współdziałania Pani Prokurator Agaty Chmielarczyk - Skiby z Sędziną Sądu Rejonowego II Wydziału Karnego w Jarosławiu Lucyną Zygmunt , odsuniętą z mocy ustawy i przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu i Sąd Najwyższy , od powtórnego rozpatrywania tej sprawy ( II K 231/07 – II Kp 72 /08 ) i wpływania na jej przebieg , jest rażącym naruszeniem prawa i etyki zawodowej, co jest wystarczające do nadania biegu dyscyplinarno– karnego tej sprawie i w pełni uzasadnia wszystkie wnioski postawione w pkt. a – e na wstępie niniejszego pisma – zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynów bezprawnych .

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 25 listopada 2007r. doszło do kolejnego aresztowania Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza, byłego Rektora Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu . Pan A. Jarosz tego dnia posiadał zwolnienie lekarskie neurologa Biegłego Sądowego, ważne do 31 grudnia 2007 roku oraz znane Prokuraturze Krakowskiej i Sądom opinie specjalistów biegłych sądowych, wydanych na zlecenie dwóch sądów okręgowych, dowodzące, iż Prof. zw. dr hab. Antoni Jarosz jest osobą ciężko chorą , po dwóch zawałach serca ,z chorobą nadciśnienia , wieńcówką, bolesną dusznicą, z licznymi schorzeniami neurologiczno – psychiatrycznymi i zagrożeniem śmiertelnego udaru mózgu. Lekarze biegli sądowi stwierdzili przeciwwskazania do poddawania Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza procedurom postępowania karnego, nawet w warunkach szpitala więziennego . W dniach 25 - 27. XI. 2007r. poddano Rektora A. Jarosza ponad dobowej, nieustannej procedurze dochodzeniowo – śledczej wraz z wielogodzinnym ,obradującym od godz. 19 do późnych godzin nocnych posiedzeniem Sądu Rejonowego Wydziału X IV Karnego w Krakowie oraz przyjęciem nocą z 26/27.XI. 2007r. do Aresztu Śledczego w Krakowie - cały czas bez jedzenia, picia, bez leków i wypoczynku, co stwarzało bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia Aresztanta .

Cały czas w tym okresie , podobnie jak i w okresie pobytu w areszcie wykonywano li tylko badania laboratoryjne i w warunkach ambulatoryjnych, nigdy od 25.XI.2007r. dotąd Prof. dr hab. Antoni Jarosz nie był poddany szpitalnemu leczeniu, szpitalnej obserwacji ,szpitalnej diagnozie na podstawie kompleksowych, szpitalnych, specjalistycznych badań . Będąc w Areszcie Śledczym w Krakowie Prof. zw. dr hab. Antoni Jarosz, ani jednego dnia nie przebywał w więziennym Szpitalu , dlatego nie był i nie mógł być badany i leczony w warunkach Szpitala Więziennego, a ten Szpital na zlecenie Prokuratury wydał kilka okresowych zaświadczeń o dobrym stanie zdrowia Rektora A. Jarosza i braku podstaw do leczenia szpitalnego ( świadectwa lekarskie m/inn. z dnia : 27.XII.2007r. , z 3.I.2008r. i z 28.I.2008 r. ) .

W tym ostatnim świadectwie lekarskim z dnia 28.I.2008 r. m.inn. stwierdzono, że Antoni Jarosz może być leczony w warunkach zakładu karnego, a stan jego zdrowia można uważać za całkowicie adekwatny w stosunku do wieku ( 70 lat ) . Rozpoznano u niego zaburzenia osobowości na podłożu organicznym , nerwicę depresyjną z komponentą urojeniową i zaburzeniami psychosomatycznymi oraz konfabulacjami ” . Z świadectwa lekarskiego z dnia 27.XII.2007r. Szpitala Aresztu Śledczego w Krakowie wynika, że „ Antoni Jarosz pozostaje pod stała opieką lekarza psychiatry i jest leczony z powodu nerwicy depresyjnej z komponentą urojeniową . Rozpoznano u niego zaburzenia psycho-somatyczne układu sercowo-naczyniowego . Wspomniany podejrzany (…) może być leczony w zakładzie karnym „ .

Biegli Sądowi z Katedry i Zakładu Medycyny Sadowej Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ekspertyzie z dnia 26.XI.2007r. stwierdzili u Antoniego liczne schorzenia, zalecili stosowanie przepisanych leków i pobyt w Szpitalu Więziennym …. i uznali, że Antoni Jarosz „zachowuje się demonstracyjnie przyjmując postawę agrawacyjną „ . Jak wykazały wyżej cytowane świadectwa lekarskie Szpitala Aresztu Śledczego w Krakowie z dnia 27.XII.2007r. , 3.I. i 28.I. 2008r. biegli sądowi wydali błędną opinię o stanie faktycznym zdrowia Antoniego Jarosza , bo przyjęli za za postawę agrawacyjną liczne schorzenia Pana Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza : zaburzenia osobowości na podłożu organicznym, nerwicę depresyjną z komponentą urojeniową, zaburzenia psychosomatyczne układu sercowo-naczyniowego oraz konfabulacje. Prof. A. Jarosz po 14 –tu miesiącach pobytu w Areszcie Śledczym w Krakowie, doznał psychicznego urazu do służb medycznych w Areszcie, utracił całkowicie zaufanie do lekarzy i pielęgniarek Szpitala Więziennego, nieustannie bał się o utratę życia , lękał się otrucia i najczęściej nie przyjmował podawanych mu leków ,płynów, jedzenia …, odmawiał leczenia szpitalnego …. Ten chorobowy już lęk Aresztanta A. Jarosza zinterpretowano jako brak konieczności leczenia szpitalnego i wykorzystano do wydawania błędnych diagnoz i opinii o stanie zdrowia Aresztanta ,czym stworzono śmiertelne zagrożenie dla zdrowia i życia Rektora A. Jarosza , bo faktem bezspornym jest, iż Prof. zw. dr hab. Antoni Jarosz nigdy nie był w szpitalu więziennym jako pacjent tego Szpitala, nawet wtedy, gdy miewał ciśnienie tętnicze 260 - 300 i gdy utracił przytomność i doznał urazu głowy, np. z 13 / 14.I. 2007 r. nie był hospitalizowany przez Szpital. Ślady ujawnianych schorzeń i ataków chorobowych były świadomie zacierane, dementowane, bagatelizowane, by tym uzasadnić brak opieki szpitalnej oraz błędną diagnozę, iż aresztant nie wymaga leczenia szpitalnego !..Ta ordynarna, antyhumanitarna manipulacja i w swojej istocie zbrodnicza działalność , pozbawiała i wciąż pozbawia chorego człowieka lekarstw, specjalistycznego leczenia, specjalistycznych badań, prawa do godziwego traktowania chorego Człowieka w warunkach Szpitala Więziennego . Pani Prokurator od pierwszego dnia pobytu Pana A. Jarosza w Areszcie wiedziała , że Aresztant przebywa nieustannie w celi aresztanckiej i nigdy nie był badany i leczony w więziennym Szpitalu , a mimo to przyjmowała od służb szpitalnych zaświadczenia o stanie zdrowia Aresztanta i toleruje ten stan faktyczny dotąd .Okazuje się, że dyspozycyjni lekarze Szpitala Więziennego, wydawali zaświadczenia o stanie zdrowia Prof. dr hab. Antoniego Jarosza ,mimo, że ten nigdy nie był pacjentem tego Szpitala , mimo, że nie był badany i leczony w Szpitalu Więziennym …. Sam fakt przebywania w celi Aresztu Śledczego i fakt funkcjonowania Szpitala Więziennego na terenie Aresztu , nie jest stanem wystarczającym do uznania ,iż Aresztant korzysta z należytej opieki medycznej, gdy ciężko chory Aresztant nie korzysta z usług szpitala więziennego, także i wtedy gdy z przyczyn zdrowotnych ( np. urazu psychicznego do Więziennego Szpitala i utraty zaufania do więziennych służb medycznych , stwierdzonej swoistego rodzaju choroby psychicznej), nie chce poddać się leczeniu szpitalnemu ,bo obawia się ,iż może być poddawany eksperymentom medycznym . Trzeba wyjaśnić, czy komunikaty o licznych zagrożeniach dla zdrowia i życia Pana A. Jarosza , docierały do Prokuratury i Sądu . Należy wnikliwie ocenić i wyjaśnić, czy Postanowienia o odmowie uwzględnienia wniosku w przedmiocie uchylenia środka zapobiegawcze -go z dnia 30 stycznia i 15.II.2008 r. były zasadne , czy uwzględniały faktyczny stan zdrowia Aresztant-ta, czy prawdziwe opinie o faktycznym stanie zdrowia A. Jarosza docierały do Prokuratury i Sądu , czy były to li tylko świadectwa o stanie zdrowia wykonane na zapotrzebowanie i w.g. instrukcji Prokuratury lub Sądu ….
W załączonej Opinii sądowo -lekarskiej ,wydanej na zlecenie Sądu biegli sądowi stwierdzili , iż „ aktualny stan zdrowia Pana Antoniego Jarosza nie zezwala na udział w postępowaniu karnym jak również na pobyt w warunkach szpitala więziennego ….”

1. Pan Prof. zw. dr hab. Antoni Jarosz – wg. Biegłych Sądowych – „powinien wykonać badania koronarograficzne . Badanie to ( jego wynik ) jest niezbędne do dalszego leczenia, jak również do prawidłowej oceny jego stanu zdrowia oraz rokowania .”. Dotąd tego badania nie wykonano ,a pobyt w areszcie temu nie sprzyja i z Tego powodu także ten stan faktyczny wciąż zagraża zdrowiu i życiu Profesora Jarosza !

2. Dalej Biegli Sądowi stwierdzają : „W przypadku konieczności ponownego zasięgnięcia po opinię dotyczącą stanu zdrowia Pana Antoniego Jarosza wskazanym jest aby Sąd skorzystał z opinii Ba-dania Komisyjnego . W Komisji powinien znajdować się przynajmniej jeden specjalista kardiolog lub też z wiedzy Zakładu Medycyny Sądowej „ . Pani Prokurator bez wymaganej Opinii Badania Komisyjnego nakazała włamanie do mieszkania Pana Profesora, nakazała przewiezienie tak ciężko chorej osoby z Rzeszowa do Krakowa, wymusiła udział Profesora w czynnościach procesowych nieustannie przez okres ponad półtorej doby, bez leków, picia i jedzenia , wbrew zaleceniu lekarzy biegłych sądowych . Fakt ,że w Tarnowie był Profesor hospitalizowany przez służby Szpitala Tarnowskiego i dalszą część podróży Pan Rektor odbył w szpitalnej karetce, dowodzi, iż obawy biegłych specjalistów były i są uzasadnione . Winni tego procederu Policjanci i Pani Prokurator tym stworzyli okoliczności i sytuację bezpośrednio zagrażającą zdrowiu i życiu Pana Rektora Jarosza . Powyższe dodatkowo uzasadnia fakt , iż Pan Profesor przebywał na zwolnieniu lekarskim, wydanym do 31.XII.2007 r. przez Lekarza Biegłego Sądowego . Dowód : w aktach VI DS. 15/07/S ( Prokuratura Okręgowa w Krakowie ) i w aktach XIII W 311 / 07 Sądu Rejonowego Sądu Grodz-kiego w Rzeszowie .

3. U Pana Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza – wg. Opinii wielu Biegłych Sądowych stwierdzono kilka groźnych chorób : kryzę nadciśnieniową i chorobę niedokrwienną serca , stan po zawale serca, nadciśnienie i żylaki podudzi ,dusznicę bolesną CCS II, uszkodzenie mięśnia sercowego w stanie dekompensacji NYHA I – II , nadciśnienie tętnicze II stopnia, zaburzenia gospodarki lipidowej, przebyte dwa zawały mięśnia sercowego , chorobę zwyrodnieniową stawów ,liczne zawroty głowy omdlenia, stabilną chorobę wieńcową ,kamicę pęcherzyka żółciowego ,obustronną kamicę nerek z przewlekłą infekcją dróg moczowych , raka prostaty ( przerost gruczołu krokowego ), przewlekłą niewydolność krążenia oraz zaburzenia adaptacyjne z reakcją depresyjną , świerzbiączkę z bardzo zaawansowanymi zmianami skórnymi .

4. Dotąd wszyscy biegli sądowi ,podzielają pogląd lekarza med. Beaty Szebli – lekarza biegłego z listy Sądu Okręgowego w Krośnie - , ”że Pan Antoni Jarosz ze względu na chorobę nadciśnieniową oraz uszkodzenie serca z następstwami neurologicznymi pochodzenia naczyniowego nie może brać udziału w czynnościach procesowych, a choroby Pana Antoniego Jarosza mają charakter przewlekły i w każdej chwili mogą ulec zaostrzeniu i wówczas spowodują zagrożenie dla życia udar mózgu ….” . Policji, Prokuraturze i Sądowi te opinie były i są znane , dlatego zachowywanie się funkcjonariuszy tych urzędów, tak jakby takiej dokumentacji od 2004r. nie było lub tworzenie przez te instytucje dowodów mijających się ze stanem faktycznym i prawdą, tworzonych na subiektywne potrzeby Prokuratury i Sądu, rodzi uzasadnione domniemanie popełnienia przestępstwa karnego w tej sprawie przez wielu funkcjonariuszy państwowych . Zgromadzona dokumentacja lekarska, potwierdzona opiniami biegłych sądowych, dowodzi, że czynów zabronionych prawem w dniach 25-27.XI.2007r. dopuścili się nie tylko funkcjonariusze Policji, Prokuratury i Sądu , ale i lekarze, którzy zezwolili na konwój Pana Rektora z Rzeszowa do Krakowa i ponad półtorej doby trwający nieustannie udział Prof. dr hab. Antoniego Jarosza w czynnościach procesowych prowadzonych przez Policję, Prokuraturę i Sąd w Krakowie .Biorąc pod uwagę powyższe , nadanie biegu dyscyplinarno – karnego w stosunku do wszystkich winnych tej kolejnej prowokacji o znamionach zorganizowanej przestępczości, wymierzonej w dobra osobiste , rodzinne, zawodowe i majątkowe Pana Prof. zw. dr hab. Antoniego JAROSZA oraz naruszające Jego wolności i prawa obywatelskie , jest w pełni uzasadnione., bo istnieje podejrzenie popełnienia czynów zabronionych prawem . Inne ,pozostałe dowody zorganizowanej przestępczości , organizowanych prowokacji wymierzonych w dobra osobiste i majątkowe Pana Profesora A. Jarosza, w tym zagrażające Jego zdrowiu i życiu :

5. Prowokowanie kolizji samochodowych, zagrażających zdrowiu i życiu Pana Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza, np. 10.X.2006r. około godz. 23,30 w Rzeszowie sprawca kolizji usiłował zabić lub dotkliwie okaleczyć Pana Rektora Jarosza . Są w aktach sprawy XIII/31 1/07 wiarygodne dowody, które to domniemanie w pełni uwiarygodnią . W dniu 17.I.2003r. przy pomocy prowokacji, usiłowano wrobić Pana Prof. zw. dr hab. A. Jarosza w zdarzenie najechania na stopę przechodnia w Rzeszowie ,choć tego dnia o godz. sfingowanej kolizji Pan Rektor Jarosz przebywał w Przemyślu i nie mógł uczestniczyć w kolizji w Rzeszowie .

6. Tylko w minionym półroczu zorganizowano aż 8 napaści na Prof. dr hab. Antoniego JAROSZA , w tym 3 z użyciem przemocy i pobiciem przez funkcjonariuszy Policji : 8.V.2007r , 27. VIII.2007 r. i 25 listopada 2008 roku .Obdukcje lekarskie z wielu pobić, w tym m.inn. z dnia 12 i 27 .VIII. 2007r. , 3 i 12 .IX. 2007r. uzupełnione opiniami sądowo-lekarskimi i licznymi prowokacjami policyjnych służb drogowych , przekonują o tym, iż Pan Prof. zw. dr hab. był Osobą nieustannie nękaną, prześladowaną, tak przez przedstawicieli władz państwowych jak i osoby reprezentujące zorganizowany świat przestępczy ,dlatego nie był w stanie zajmować się nakładanymi na Profesora obowiązkami i czynnościami procesowymi . Pan Prof. Jarosz był przez zorganizowany świat przestępczy co kilka tygodni bity, kopany po całym ciele i zastraszany przez swoich oprawców, groźbami bezprawnymi, w tym zabójstwem gdy przestępstwo ujawni Policji . Żył w nieustannym strachu, że następny napad zakończy się śmiercią ,dlatego bał się wychodzić z e swojego mieszkania do apteki, do lekarza ,do sklepu, na pocztę i z tego powodu nie odbierał wezwań Policji, Prokuratury i Sądu . Gdy jego opiekun społeczny do którego miał zaufanie mgr Eugeniusz Koprowski z Kielc ciężko zachorował i został pozbawiony egzekucją komorniczą środków na utrzymanie konieczne i pokrywanie kosztów dojazdu do Rzeszowa, Pan Profesor A. Jarosz kilka tygodni pozostawał sam , bez jakiejkolwiek opieki . Był całodobowo śledzony przez Służby Specjalne RP oraz Policjanta z bloku, gdyż gdy opuszczał mieszkanie, np. w celu dokonania zakupów żywności, leków lub dotarcia do lekarza , zaraz za Nim ruszał radiowóz policyjny i wymuszał mandaty karne lub prowokacje zagrażające zdrowiu i życiu Pana Profesora .Niżej podpisany był świadkiem dwóch takich prowokacji, w których funkcjonariusz Policji usiłował wręczyć nienależny mandat karny 50 i 500 złotych . Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie ujawnił mgr Eugeniuszowi Koprowskiego przyczynę nagonki policyjnych radiowozów . Za każdym razem, gdy Pan Rektor wsiadał do swojego samochodu, Policja otrzymywała telefoniczne doniesienie, iż w podróż swoim samochodem bez ważnego prawa jazdy, wybiera się Pan Prof. dr hab. Antoni JAROSZ .Po takim donosie Policja miała służbowy obowiązek reagowania zatrzymaniem pojazdu i karania jego kierowcy mandatami karnymi .Takie sytuacje doprowadzały Pana Prof. dr hab. Antoniego Jarosza do notorycznie pogłębiającego się rozstroju zdrowia i bezpośrednio zagrażały Jego zdrowiu oraz życiu, a także wpływały na pogłębiający się , coraz ostrzejszy konflikt pomiędzy Panem Jaroszem a Policją ,co spowodowało nałożenie na kierowcę A. Jarosza nadmiernej ilości punków karnych i wymusiło utratę formalno-prawną do posiadania prawa jazdy .Postępowanie sądowe w sprawie sprawy XIII/311 / 07 zgromadziło materiał dowodowy, iż agresywnie nastawieni do Pana A. Jarosza policjanci, którzy brali udział w czynnościach Policji na miejscu wypadku w dniu 10.X.2006r. ok. godz. 23,30 mogli nie być obiektywni i mogli działać na szkodę Poszkodowanego Prof. A. Jarosza , co może stanowić uzasadnienie dla rażących ustaleń Policji ze stanem faktycznym !

7. Inne dowody , ograniczam się do prezentacji i omówienia istoty najważniejszych problemów :
a) Od 10 maja 2007r. do 15.II. 2008 r. Prokuratura i Sąd w Krakowie nie udzieliły żadnej odpowiedzi wnioskodawcom wspólnego pisemnego wniosku to jest 3 ogólnopolskim organizacjom społecznym i Panu Prof. dr hab. Antoniemu Jaroszowi , w sprawie przyjęcia poręczenia społecznego trzech społecznych Stowarzyszeń . Wniosek był poparty 6000 tysiącami podpisów poparcia dla Osoby Prof. dr hab. Antoniego Jarosza . Zignorowanie przez Sąd i Prokuraturę tak istotnego wniosku, odmowa przez Sąd i Prokuraturę rozpatrywania tak istotnej sprawy w obecności Podejrzanego Antoniego Jarosza oraz przedstawicieli organizacji społecznych, które zadeklarowały poręczenie społeczne , zlekceważenie tak znaczącej ilości osób, reprezentujących czynnik społeczny i zaskakiwanie Osoby Antoniego Jarosza oraz 3 organizacji społecznych aresztem, przed rozpatrzeniem i poinformowaniem wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia ich tak istotnego wniosku, jest niedopuszczalne w państwie prawa , bo jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, narusza działanie praworządne i jest nadużyciem prawa administracyjnego oraz czynnością bezprawną ,o której mowa w art. 5 k.c. oraz w art. 58 k.c. Decyzja Prokuratury i Sądu o zastosowaniu 3-miesiecznego aresztu jest dla tak ciężko chorej osoby, jaką niewątpliwie jest Prof. dr hab. Antoni Jarosz swoistego rodzaju wyrokiem śmierci, gdyż Prokurator i Sędzia swoim działaniem w sposób bezpośredni narazili Pana Prof. dr hab. Antoniego Jarosza na niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego rozstroju zdrowia ,czym wyczerpali znamiona art. 160 $ 2 k.k. ,za co grozi m5 lat więzienia . Powyższe w pełni uzasadnia do twierdzenia, iż aresztowanie Pana A. Jarosza było i jest bezprawne . Przy tym naruszono kilka zasad stosowanych i zalecanych w Orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka w Strassburgu i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka , co udowadniam załączoną opinią Adwokata Andrzeja Siedleckiego z Warszawy oraz Listą zasad stosowania tymczasowe-go aresztowania . Zważywszy na wiek 70 lat, ogromne zasługi Rektora Antoniego Jarosza oraz faktyczny, bardzo zły stan zdrowia Aresztanta, złamanie załączonych zasad, jest wystarczające do na-dania temu wnioskowi biegu postępowania dyscyplinarnego i karnego, dlatego proszę Prokuraturę o zbadanie sprawy także pod rygorem wymogów wynikających z popełnienia przestępstwa karnego w tej sprawie .

b) Wyrokiem Sygn. akt II K 49/06 z dnia 22 września 2006 r. Sądu Rejonowego w Jarosławiu Wydziału II Karnego Pan Prof. zw. dr hab. Antoni Jarosz został uznany winnym nie dopełnienia obowiązków doprowadzając do podjęcia przez SENAT Uczelni uchwał : nr 51/2001 , nr 60/2001, nr 87/2002 i nr 116 / 2003 ustalających mu ( zdaniem tego sądu nienależne ) wynagrodzenie i nagrody w łącznej wysokości 230840 zł. na szkodę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu ...., to jest oskarżono Profesora o czyn z art. 231 $ 2 kk i art. 286$1 kk, w zw. z art. 294$1 kk w zw. z art. 11 $2 k.k., w zw. z art. 12 kk . Ponadto S.S.R. w Jarosławiu Lucyna Zygmunt uznała Pana Prof. winnym gróżb bezprawnych wobec dziennikarki Janiny KŁAK , t.j. o czyn z art. 190 $ 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,w zw. z art. 31 $ 2 k.k Powyższy Wyrok Sędziny Lucyny Zygmunt Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu 14.08. 2007r. uchylił i sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia . Przy tym wykluczył Sąd w Jarosławiu od ponownego rozpatrywania tej sprawy i zalecił kolejnemu Sądowi I-szej instancji uwzględnienie Wyroku NSA i WSA oraz rozpatrzenie wniosku obrony : czy doszło do popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa w świetle Wyroku I S.A. /Wa 612 / 04 z dnia 15 lipca 2004 r. oraz Orzeczenia WSA i NSA w sprawach sygn. akt : Kz II 160/o7 i II 1 Ka 122/07 .To jest przełom i znaczący dobry zwiastun dla wszystkich oskarżeń i wytoczonych spraw karnych oraz wykroczeń dotyczących Prof. dr hab. Antoniego JAROSZA . Kolejny raz Sądy uchylają wadliwe Wyroki pierwszych instancji ,a to może dowodzić, że Pan Rektor 14 miesięcy siedział niewinnie ,bo w świetle odwołania się do wykładni Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu , Wyrok WSA i NSA Sygn. akt I S.A. /Wa 612 / 04 z dnia 15 lipca 2004 r. ma decydujące znaczenie w sprawie ustalenia, stwierdzenia czy doszło do popełnienia przestępstwa karnego . Wszystkie zarzuty określone w pkt b wniesione ze skargi Rektora A. Jarosza i Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2004 r. ( nr DSW-2-MR-D41D/44/04 w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego uchwał Senatu wyższej szkoły zawodowej, zostały uchylone ( stały się bezprzedmiotowe i niedopuszczalne w postępowaniu karnym sygn. Akt : Kz II 160/o7 i II 1 Ka 122/07 ) , gdyż Sędziowie WSA i NSA stwierdzili : 1) „ nieważność zaskarżonej decyzji ; 2) że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu „ . Ten wyrok WSA i NSA ma fundamentalne znaczenie także w sprawie karnej II 231 / 07 - II Kp 72 / 08 , bo stwierdza .iż przedmiotowa, zaskarżona decyzja Pana Ministra była i dotąd jest „ nieważna oraz nie podlega wykonaniu „ , a także dowodzi, iż to był i wciąż jest li tylko spór interpretacyjny z zakresu prawa administracyjnego , dlatego brak było podstaw i wciąż jest brak podstaw do nadania biegu karnego sprawie , bo to wynika z art. 8 $ 2 k.p.k. w zw. z art. 170 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. ( Prawo o postępowaniu przed Sądami administracyjnymi ) , dlatego na zasadzie art. 444 k.p.k. w związku z art. 90 i 91 k.p.k. oraz art. 271 i 272 k.p.k. w całości popieramy wnioski i uzasadnienie obrony o jak najszybsze zwolnienie z Aresztu i uniewinnienie Pana Prof. dr hab. Antoniego Jarosza od stawianych mu zarzutów i oskarżeń . Powyższe interpretacje Sądu Administracyjnego i Okręgowego Sądu Karnego są miarodajne i wystarczające do pełnej rehabilitacji i uniewinnienia Pana Prof. dr hab. Jarosza Antoniego od postawionego mu oskarżenia – zarzutu nie dopełnienia obowiązków i doprowadzenia do podjęcia przez SENAT Uczelni uchwał : nr 51/2001 , nr 60/2001, nr 87/2002 i nr 116 / 2003 ustalających mu wynagrodzenie i nagrody w łącznej wysokości 230840 zł. na szkodę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu ...., to jest uniewinnienia Profesora o popełnienie czynów z art. 231 $ 2 kk i art. 286$1 kk, w zw. z art. 294$1 kk w zw. z art. 11 $2 k.k., w zw. z art. 12 kk . Przy tym warto to uzasadnienie uzupełnić wzglądami etycznymi i wynikającymi z zasad współżycia społecznego .Pan Profesor posiada ogromne zasługi dla rozwoju Uczelni oraz całego Podkarpacia, o czym w obszernym piśmie poinformowałem w maju 2007r. Panią Prokurator . Pracował dla swojej uczelni po kilkanaście godzin każdej doby .Oprócz obowiązków rektorskich i dydaktyczno- wychowawczych, do późnych godzin nocnych pracował jako robotnik przy budowaniu ogrodzeń uczelnianych oraz przy remontach budynków dydaktycznych. Za tę pracę łącznie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 2800 złotych miesięcznie, bo Pan Minister Edukacji i Sportu dyskryminował Profesora Jarosza m.inn. wielokrotnie niższym wynagrodzeniem , w stosunku do innych rektorów uczelni wyższych . Senat Uczelni doceniał ofiarność i wielki, bezinteresowny wkład pracy Rektora A. Jarosza , dlatego przyznanymi nagrodami postanowił naprawić część krzywdy wyrządzanej Założycielowi i Budowniczemu Jarosławskiej Uczelni co Jego łączne średniomiesięczne wynagrodzenie podnosiło o około 1500 do 3000 złotych ,co nie usuwało dyskryminacji lecz ją ograniczało do wysokości około 35 % wynagrodzenia innych rektorów państwowych Uczelni . A to oznacza ,że inni rektorzy zarabiali trzy razy lub kilka razy więcej od Pana Rektora Prof. dr hab. Antoniego Jarosza Kodeks pracy zabrania stosowania tak rażącej dyskryminacji i niesprawiedliwości , jakiej podawany był Rektor A. Jarosz przez swojego ministra . Są dowody na to, że równowartość otrzymywanych przez 7 lat nagród, Pan Rektor przeznaczył na wbudowanie pali betonowych pod fundament budowanego Kościoła Akademickiego . Po tym wyjaśnieniu zaskoczenie i zdumienie musi budzić ogrom doznanych przez Profesora krzywd i cierpień z powodu tak wielu naruszeń dóbr osobistych oraz pozostawania od 3 lat bez pracy, bez środków na leki i potrzeby utrzymania koniecznego . Policja i Prokuratura Krakowska już wie, że kupowani lub zastraszani świadkowie wycofują się z fałszywych oskarżeń, ujawniają spreparowane prowokacje oraz mafijne powiązania zorganizowanej przestępczości przeciwko Osobie Prof. dr hab. Antoniego Jarosza . Coraz czytelniejszy staje się udział w tym procederze Prokuratury, Policji i niektórych Sądów . Udzielenie braku zaufania Sądowi w Jarosławiu, przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu (Sygn. akt II K 49/06 ) , ujawnienie złośliwej mściwości i preparowania dowodów przeciwko A. Jaroszowi przez Policję w sprawie XIII W / 311 / 07 i innych, a także udowodnienie wykorzystywania fałszywych oskarżeń , świadków i osób psychicznie chorych przeciwko Panu Rektorowi Jaroszowi ( m.inn. w sprawie II 1 Kz /60/07 ), o czym świadczy umorzenie stawianych Profesorowi zarzutów przez dwie in-stancje Sądu , to są dobre zwiastuny dla Pana A. Jarosza , bo dowodzą Jego niewinności i są istotnymi dowodami wielu matactw i prowokacji świata przestępczego – adwersarzy Pana Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza . Tego znieść nie może Prokurator w Krakowie ! Tego znieść nie mogą wrogowie i adwersarze Rektora A. Jarosza. To dowodzi, iż Panią Prokurator nie interesował nigdy faktyczny stan zdrowia Rektora Jarosza ,nie interesowało Ją uiszczenie kaucji , nie interesowało Ją poznanie prawdy o krzywdzie wyrządzanej Prof. zw. dr hab. Antoniemu Jaroszowi. Przyczyny aresztowania : nie wpłacił w maju b.r. 30 000 zł. kaucji, nie oddał Pani Prokurator paszportu, nie poddał się dozorowi Policji, nie podejmuje wezwań i nie poddaje się czynnościom procesowym na wezwania Prokuratury i Sądu .Pan Mec. Zbigniew Cichoń – Adwokat Prof. dr hab. A . Jarosza - ponad pół roku oczekiwał od Pani Prokurator na pisemne zarzuty podstawowe i dostęp do akt sprawy, bo ta wiedza była niezbędna, żeby podejrzany Antoni Jarosz mógł skutecznie uzasadnić odmowę wniesienia 30 tys. zł. kaucji . W dniu 10 maja 2007r. trzy zarejestrowane i uprawnione Stowarzyszenia wniosły do Sądu i Prokuratury poręczenie społeczne i poprosiły o przyjęcie tego poręczenia w zamian za odstąpienie od żądania wniesienia w/wym. kaucji oraz oddania paszportu . Do 15.II. 2008r. ani Prokuratura, ani Sąd nie udzielili żadnej odpowiedzi i informacji w/wym organizacjom społecznym oraz Podejrzanemu A. Jaroszowi . Profesor jest osobą ubogą, od września 2005 r. pozostaje bez pracy i środków na utrzymanie konieczne. Nigdy dotąd nie był karany, jest wybitnym ekonomistą i mimo złożenia wielu ofert pracy , jest nieustannie dyskryminowany i pozbawiany pracy. Postawione w 2005 r. zarzuty za ,które Profesor przebywał w areszcie przez 11 miesięcy okazały się farsą , kompromitacją Prokuratury i Sądu Rejonowego w Jarosławiu, bo Sądy Okręgowe już drugi raz uchyliły wyroki Sądu I-szej instancji i sprawę przekazały do ponownego rozpoznania innemu Sądowi .Ludzie Dobrej Woli dostrzegają i odkrywają wciąż nowe prowokacje godzące w dobra osobiste byłego Rektora A. Jarosza, co już zaowocowało prawomocnym wyrokiem II 1 Kz /60/07 o umorzeniu stawianych Profesorowi zarzutów i wszystko wskazuje na to ,że w 2 kolejnych toczących się w Rzeszowie (XIII W /371/07) i z woli SO w Tarnobrzegu , poza Jarosławiem ( II 1 Ks 122 / 97 – II K 231/07 – II Kp,72 /08 ) sprawach zapadną wyroki uniewinniające Rektora Jarosza od postawionych mu zarzutów .Także i w tej sprawie, związanej z bezprawnym aresztowaniem Profesora, obrońcy Rektora wykażą bezpodstawność stawianych byłemu Rektorowi zarzutów i choć ta sprawa ma już wiele sygnatur : VI Ds. 15/07/S , XIV K 570/ 07 /03 ; XIV Kp 1385/07/S, IV Kz1393/77 ,sygn. akt VI DF – 15 / 07/F i II Kp 72 / 08, ufamy, iż Prof. dr hab. A. Jarosz zostanie uniewinniony ! Postanowieniem VI Ds. 15/07/S z dnia 2 maja 2007r. Prokurator Agata Chmielarczyk - SKIBA , przedstawiła 8.V.2007r. Prof. dr hab. A. Jaroszowi zarzut wykorzystania środków Uczelni na rzecz własnej kampanii wyborczej do Senatu , poprzez zaakceptowanie do zapłaty złożonym przez Rektora na fakturze podpisem: kilku wydań Niezależnej Gazety Studenckiej , zakup płótna na sztalugi dla studentów ,raz za 194 zł, drugi raz za 177 zł. ,wykonanie banerów reklamujących Uczelnię (1464 zł. ) ,za produkcję i emisję spotów reklamujących Wyższą Szkołę w Katolickim Radiu VIA Rzeszów, za wynajem autobusu na Pielgrzymkę dla studentów Turystyki Pątniczej i dopłatę 500 zł. do tej wycieczki , wykorzystał dwie delegacje służbowe swoich pracowników do Częstochowy i Tomaszowa Lubelskiego na kampanię wyborczą . Do w/wym. zarzutów Rektor Jarosz nie przyznaje się, najczęściej codziennie podpisywał dziesiątki i setki podstawianych mu dokumentów bez ich czytania, bo ufał swoim pracownikom w tym ufał Redaktorowi Naczelnemu i Redakcji Niezależnej Gazety Studenckiej ,a to co akceptował do zapłaty, mieściło się w kompetencjach i obowiązkach każdego Rektora państwowej Uczelni w Polsce .Łączna kwota w/wym, zarzutów wynosi około 40 tysięcy złotych , natomiast decyzja o starcie Profesora na Senatora RP i wyborcza kampania Rektora Jarosza przysporzyła Uczelni i Polsce niewymierne , wielomilionowe korzyści : reklamowe, dochodowe ,bo ponad 3000 nowych studentów mogło wpłacać do kasy Uczelni czesne ,społeczno-gospodarcze , bo zwiększone zasoby kadrowe mogły służyć lepiej Polonii i Polsce !, dlatego kampania wyborcza do Senatu RP w 2005 r. nie była li tylko sprawą prywatną Osoby Antoniego Jarosza ,bo kandydat na Senatora RP reklamował za własne i państwowe pieniądze (w ramach bezpłatne-go czasu antenowego w telewizji i w radiu ) dorobek i możliwości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu oraz jej Rektora . Dzięki tej reklamie pozyskał kilka razy więcej kandydatów na studentów, niż to Uczelnia uzyskiwała w najświetniejszych latach swojej historii .To tak wielki rozgłos i ogromne sukcesy oraz piękna, odważna ,świetlana wizja rozwoju Jarosławskiej Uczelni , to wdrażany w życie zamysł powołania katolickiej, 30-tysięcznej Akademii Polsko – Ukraińsko - Słowackiej w Jarosławiu, to uruchomienie projektu budowy uczelnianej stacji przekaźnikowej, radiowo-telewizyjnej i z tym przedsięwzięciem związany plan uruchomienia zaocznych studiów radiowo-telewizyjnych tak bardzo przeraził i zaniepokoił konkurujące z nią szkoły wyższe oraz libertyńsko-lewicowe siły, iż już następnego dnia po zakończeniu wyborów w.2005 r. aresztowano Prof. dr hab. Antoniego Jarosza , po to by kompromitując Rektora Wyższej Uczelni, można było zniszczyć nie tylko jego dorobek , ale i sukcesy oraz świetlaną przyszłość konkurencyjnej, bardzo dobrze zorganizowanej, bogatej i dlatego tak groźnej Szkoły wyższej . Prof. A. Jarosz w centrum Jarosławia zakupił dla swojej Uczelni ponad 40 ha gruntów budowlanych wraz z 34 dużymi obiektami na cele dydaktyczno - socjalne, naukowe i sportowe . Wyremontował i wyposażył 26 budynków dydaktyczno-naukowych i 3 akademiki dla studentów zamiejscowych ,czym zwiększył ich wartość do kwoty ponad jednego miliarda złotych. Wybudował największy w tej części Europy kryty basen oraz 3 boiska sportowe . Artystycznie wykonanym z metaloplastyki ogrodzeniem i misternie, ze smakiem artystycznym wykonanym zagospodarowaniem w czynie społecznym placów 40 hektarowej Uczelni wyzwolił wilcze apetyty wpływowych i majętnych osobistości ,które postanowiły zniszczyć Rektora Jarosza i Jego Uczelnię, by za symboliczną „złotówkę” nabyć tytuł własności upadłej Państwowej Szkoły Wyższej w Jarosławiu . Realizacji tego zamysłu i utajnionym, libertyńskim, niebezpiecznym i grożnym dla Polski ambicjom i żądaniom wpływowej masonerii, działającej w tym regionie Polski, służą brutalna nagonka i nieustanny atak na Osobę A. Jarosza Policji, Prokuratury i niektórych Sądów .Systematyczne prześladowania, medialne ataki i oszczerstwa, poniżanie, szykany sądowe i prokuratorskie zmierzają do zniszczenia tego wybitnego naukowca, społecznika i patrioty. Dla wielu wpływowych ludzi Profesor stał się wyrzutem sumienia i niebezpiecznym świadkiem dla tych, którzy tę uczelnię przejęli i zniszczyli Ostatnie aresztowanie tego schorowanego i zmaltretowanego człowieka budzi moralny sprzeciw i odrazę. Uzyskaliśmy pewność , iż w tym postępowaniu nie liczy się prawda i stan faktyczny, nie liczą się dobra osobiste Prof. dr hab. Antoniego Jarosza, gdyż Policja, Prokuratura i Sąd ignorując przeciwwskazania , opinie lekarzy biegłych sądowych, świadomie popełniają zbrodnię (art. 160 k.k.), bo liczą na bezkarność i brak odpowiedniej reakcji opinii społecznej oraz Ludzi Prawego Sumienia .Systematyczne prześladowania, medialne ataki i oszczerstwa, poniżanie, szykany sądowe i prokuratorskie zmierzają do zniszczenia tego wybitnego naukowca, społecznika i patrioty. Dla wielu wpływowych ludzi Profesor stał się wyrzutem sumienia i niebezpiecznym świadkiem pogłębiającego się upadku Uczelni, bo z 15 000 studentów, stan liczebny studenttów zmniejszył się do 3 tysięcy kilkuset osób . Dla tych, którzy tę uczelnię przejęli i zniszczyli, Profesor Jarosz był i wciąż jest grożnym świadectwem prawdy, dlatego postanowiono prawdę zabić ! . Aresztowanie schorowanego i zmaltretowanego człowieka, który od wielu miesięcy przebywał na zwolnieniu lekarskim wydawanym przez lekarzy biegłych sądowych, wraz z przeciwwskazaniem, iż „ aktualny stan zdrowia Pana Antoniego Jarosza nie zezwala na udział w postępowaniu karnym jak również na pobyt w warunkach szpitala więziennego …” budzi moralny sprzeciw i odrazę. Prawda o prześladowaniu i cierpieniu Profesora Jarosza jest ponura i straszna, a w/w. fakty i procedury porównywalne są z praktykami stalinowskiego terroru , dlatego nie możemy i nie będziemy w tej sprawie milczeć oraz bezczynnie czekać, gdy bezprawny areszt zagraża zdrowiu i życiu Profesora A. Jarosza, gdy grozi Mu śmierć !.. Moja pomoc i interwencja oraz ingerencja organizacji społecznych wynika z zatroskania o śmiertelnie zagrożone zdrowie i życie Pana Profesora , gdyż bardzo dobrze znamy wyjątkowo zły stan zdrowia Pana Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza i w swoim sumieniu, jesteśmy przekonani o tym , iż grozi Mu śmierć lub tak znaczne pogorszenie się Jego zdrowia, iż nastąpi zgon przedwczesny, bo w Krakowskim Areszcie Pan Profesor jest pozbawiony należytej, specjalistycznej opieki medycznej i niezbędnych leków Z uwagi na grożne choroby: serca (jest po dwóch zawałach), nadciśnienia, chorób naczyniowych i układu krążenia, układu neurologicznego oraz nieustające stresy , rozstroje zdrowia , Pan Profesor Jarosz może w każdej chwili doznać udaru mózgu lub trzeciego, śmiertelnego zawału serca . Istnieje podejrzenie, że sprawcy aresztu : Pani Prokurator Agata Chmielarczyk - Skiba , Pan Sędzia XIV Wydziału Karnego Są-du Rejonowego w Krakowie, a także SSR w Jarosławiu Lucyna Zygmunt oraz lekarze sprzyjający Pani Prokurator , dopuścili się zbrodni, stworzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia byłego Re-ktora Jarosławskiej Uczelni, izolują dostęp ludzi z otoczenia Profesora , utrzymują okoliczności i warunki , które mogą doprowadzić do śmierci Pana Profesora . Prokurator i Sędziowie sięgnęli do środków graniczących ze zbrodnią ,polegającą na łącznym naruszeniu : art. 160 k.k. ,art. 162$1 k.k. , art. 231$1 - 2 k.k. , art. 235 k.k. , art. 245 k.k., art. 247$ 1-3 i art.17 1$1 k.k. To jest zbrodnia testowana i zaplanowana przez masońsko-libertyńskie moce zła ! Jej wykonawcy liczą na bezkarność ,bo są chronieni przez polskie i międzynarodowe ośrodki władzy ! Ale polski Naród, z Bożą pomocą znajdzie w sobie dość sił i mocy do przeciwstawienia się mocom zła ; wkrótce Naród Polski pozna kolejne imiona i nazwiska swoich zdrajców i zbrodniarzy oraz ich przykładnie, surowo ukarze !

Przypomnijmy, od września 2005r. do 2006r. Profesor Antoni Jarosz spędził w Areszcie aż 11 miesięcy, także bez wyroku ! Dotąd Sądy Okręgowe uchyliły wszystkie wyroki Sądu Karnego w Jarosławiu i udzieliły temu Sądowi wotum nieufności , kierując sprawę do ponownego rozpatrzenia innemu Sądowi .Podstawowe zarzuty Profesorowi A. Jaroszowi na piśmie nie zostały wręczone ,przed aresztowaniem choć się na takie zarzuty Pani Prokurator w Postanowieniu VI Ds-15/07/S z dnia 2.V. 2007r. powołuje się .Od pół roku bezskutecznie Adwokat Pana Prof. dr hab. Antoniego Jarosza oczekiwał na zarzuty podstawowe, których nikt z uprawnionych do tego nie zna, bo pewnie ich dotąd nie było , ale na podstawie tych nie ujawnionych lub nie istniejących zarzutów Pani Prokurator w Postanowieniu VI Ds.-15/07/S z dnia 2 maja 2007r. zażądała od Prof. Jarosza 30 000 złotych kaucji, oddania paszportu do dyspozycji Pani Prokurator i poddania się minimum raz na tydzień dozorowi Policji .Wykażemy , że Pani Prokurator tak naprawdę nie o kaucję pieniężną chodziło, bo wiedziała, że Prof. dr hab. A. Jarosz nie ma pieniędzy na wpłacenie kaucji, chciała aresztować Rektora Jarosza, i tylko czekała na sprzyjające temu zamiarowi okoliczności, bo bezduszni libertyni i lewicowi zdrajcy polskiego Narodu wydali wyrok śmierci na Profesora Jarosza, bez osądzenia winy . Pani Prokurator jest li tylko wykonawcą tego wyroku i usiłuje to uczynić pozorując wykonywanie prawa , Pani Prokurator w majestacie polskiego prawa dopuszcza się zbrodni, polegającej na usiłowaniu doprowadzenia do śmierci , poprzez stworzenie śmiertelnego zagrożenia dla życia i zdrowia Prof. dr hab. Antoniego Jarosza . W celu ukrycia tej zbrodni, chorego Człowieka pozbawiono niezbędnych leków i specjalistycznego leczenia szpitalnego oraz umieszczono w Areszcie Śledczym w Krakowie, pozorując zatroskanie zdrowiem Profesora Więziennego Szpitala , który nie hospitalizował A Jarosza, bo Profesor nie był ani jeden dzień pacjentem tego szpitala.
Nagle dusznica bolesna nie mogła ustąpić, a gdy się nasilała i doprowadzała do utraty przytomności Aresztanta uznawano to za „ „postawę agrawacyjną” ; wieńcówka w warunkach stresu więziennego mogła li tylko się rozwinąć, stan pozawałowy i nie leczone nadciśnienie mogło jeszcze bardziej spustoszyć, zniszczyć ludzki organizm, nie leczone chore serce, nie leczony rak prostaty mogły się li tylko znacznie rozwinąć, przy tym zlekceważono zalecenie biegłego sądowego, o konieczności poddania Antoniego Jarosza badaniu koronarograficznemu ; schorzenia neurologiczne i psychiatryczne w warunkach aresztem wywoływanych rozstrojów zdrowia, osiągnęły swoje apogeum w rozwoju choroby zaburzeń osobowości i psychosomatycznych układu sercowo-naczyniowego oraz nerwicy depresyjnej z komponentą urojeniową ,co ujawniają świadectwa lekarskie Szpitala Więziennego i potwierdzają ten stan wypowiadane nastawienia i myśli samobójcze oraz co jakiś czas powtarzane protesty, strajki głodowe . Aktualny stan zdrowia Prof. dr hab. Antoniego Jarosza oceniam jako krytyczny , co w związku z Jego kolejnym, trwającym już od tygodnia protestem głodowym, jest stanem prowadzącym do śmierci głodowej, do śmierci z ogólnego stanu zdrowia oraz wycieńczenia organizmu licznymi schorzeniami i skutkami głodówki !

Pani Prokurator, łamiąc postanowienia art. 63 Konstytucji RP i art. 42 Kkw , art. 62 kpc. uniemożliwia także mgr Eugeniuszowi Koprowskiemu ( pełnomocnikowi, opiekunowi i przedstawicielowi Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza – posiadającemu pisemne upoważnienie) składanie petycji, wniosków i skarg w interesie Prof. A. Jarosza, za Jego zgodą .

Za ten stan odpowiedzialność karną i etyczno-zawodową ponoszą Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie Agata Chmielarczyk – Skiba ; SSR II Wydziału Karnego w Jarosławiu Lucyna Zygmunt ,Sędziowie z Krakowa i Dyrekcja Aresztu Śledczego w Krakowie, która prawdę o zbrodni dokonywanej na osobie Pana Antoniego Jarosza dotąd ukrywała przed opinią publiczną i organizacjami społecznymi , a gdy okaże się, że i przed Prokuraturą oraz Sądami , dyrektor Aresztu, może zastąpić Pana A. Jarosza w jego celi więziennej . Sędzia II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Jarosławiu Lucyna ZYGMUNT ,Postanowieniem II K 231 / 07 - II Kp 72/ 08 przedłużyła Prof. zw. dr hab. Antoniemu Jaroszowi pobyt w Areszcie Śledczym w Krakowie o kolejne 3 miesiące , to jest do 25 maja 2008 roku .

Przypominam, że pod tą sygnaturą akt II K 231 / 07 obradował Sąd Karany w Jarosławiu w dniu 21 gru-dnia 2007r. pod przewodnictwem S.S.R. Rafała Puchalskiego , który zgodnie z zaleceniem Sądu Okręgo-wego w Tarnobrzegu , przekazał sprawę Tarnobrzeską Sądowi Najwyższemu, w celu wskazania Sądu właściwego, do ponownego rozpatrzenia oskarżenia Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza o wykorzysta-nie stanowiska Rektora do przyznania sobie przez Senat Uczelni około 230 tys. złotych brutto nagród za okres 7 lat i dwóch miesięcy ,dotyczący całokształtu prac i dorobku na rzecz Jarosławskiej Uczelni .

Jak zapewne pamiętamy Pan Rektor Antoni Jarosz i Senat Uczelni odwołali się od krzywdzącej decyzji ówczesnego Ministra Edukacji i Sportu . Minister przegrał proces administracyjny z Jarosławską Uczelnią i w odwecie doprowadził do zmiany ustawy o Szkolnictwie Wyższym, co umożliwiło usunięcie Rektora A. Jarosza z Jarosławskiej Uczelni . Ponadto spór administracyjny przekształcił w proces karny i dzięki SSR z Jarosławia Lucynie Zygmunt , uznał Prof. dr hab. Antoniego Jarosza winnym zarzucanego mu czynu z art. 231 $ 2 k.k. i inne . Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu niesprawiedliwy Wyrok Sądu Karne-go w Jarosławiu uchylił i sprawę przekazał innemu Sądowi, spoza Jarosławia . Intencją Sądu Okręgowe-go i skutecznej obrony Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza, jak i Sądu Karnego w Jarosławiu obradującego 21.XII.2007r. było uniemożliwienie S.S.R. w Jarosławiu Lucynie Zygmunt wpływanie na orzecznictwo w sprawie II K 231/07 przekazanej do ponownego rozpoznania . Jak się okazało Pani Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie Agata Chmielarczyk - Skiba ,współdziałając z Sędzią Sądu Rejonowego w Jarosławiu – odsuniętą od rozstrzygania w tej samej sprawie z mocy samego prawa i na mocy Wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu , dopuściła się INGEROWANIA i wywierania wpływu na przekazaną do ponownego rozpoznania sprawę, poprzez przedłużenie okresu pobytu w Areszcie Śledczym o kolejne 3 miesiące, to jest do dnia 25 maja 2008 roku , co jest nadużyciem i nie może być traktowane jako wykonywanie prawa.

Podkreślmy to raz jeszcze : rozstrzygał nieuprawniony Sędzia Lucyna Zygmunt ! ,bo była wyłączona z mocy prawa ; rozstrzygał nieuprawniony Sąd , bo został wyłączony przez dwie instancje od rozstrzygania w sprawie: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu i Sąd Najwyższy w Warszawie . Rozstrzygano w sprawie bez udziału : Aresztanta Antoniego Jarosza i Jego dwóch obrońców: adw. Zbigniewa Cichonia i adw. D. Namaczyńską – Zielińską . Nie powiadomiono o rozprawie sądowej dopuszczonych 21.XII.2007r. w sprawie II K 231/07 - II Kp 72/08 dwóch organizacji społecznych i ich pełnomocnika mgr Eugeniusza Koprowskiego To są tak istotne , rażące i bezprawne działania, iż nadanie biegu dyscyplinarno - karnego tej sprawie ,stanowi adekwatną odpowiedź na to rażące łamanie prawa i na wielka krzywdę wyrządzaną Osobie i dobrom osobistym Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza .

Od 3 miesięcy powiadamiani są Prokuratura i Sąd o zbrodni dokonywanej na Osobie Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza ! , powiadamiani są o rażącym łamaniu prawa i wielkiej krzywdzie wyrządzanej Panu Prof. dr hab. Antoniemu Jaroszowi . Pytam Was Panowie reprezentujący Polski Wymiar Sprawiedliwości i Prokuraturę , na co czekacie ? Czy chcecie stanąć przed Sądem za zamordowanie Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza ? Istnieje podejrzenie, że w tej sprawie zostało popełnione umyślne przestępstwo karne, m.inn. z art. 160 k.k. i z art. 231 k.k. , dlatego wnoszę o nadanie biegu karnego temu doniesieniu ! Wzywam wszystkich winnych tej zbrodni, do powstrzymania się od dalszych przestępczych działań oraz do natychmiastowego uwolnienia Pana Prof. dr hab. Antoniego Jarosza z Aresztu Śledczego w Krakowie !

Wzywam Pana Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego RP i Jemu podległe Prokuratury Rejonowe oraz Okręgowe , do natychmiastowego pociągnięcia wszystkich winnych tej zbrodni do odpowiedzialności karno-dyscyplinarnej ! Proszę Prokuraturę Okręgową i Rejonową w Nowym Sączu o spowodowanie natychmiastowego uwolnienia Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza z Aresztu Śledczego w Krakowie .

Z uwagi na to, że protest głodowy Pana Prof. dr hab. Antoniego Jarosza trwa już 7 dni i w każdej chwili może zakończyć się Jego śmiercią , oczekuję natychmiastowej i skutecznej interwencji ….

Jestem przekonany o rażących naruszeniach prawa i zbrodni dokonywanej na Panu prof. dr hab. Antonim Jaroszu z przyczyn politycznych ! , dlatego domagam się natychmiastowego uwolnienia z Aresztu Śled-czego byłego Rektora Państwowej Szkoły Zawodowej im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Za wymienionych na wstępie i w nagłówku
mgr Eugeniusz Koprowski

Prof. zw.dr hab. Antoni Jarosz od 8 maja 2007r. do 25.XI.2007r. był aż 8 - krotnie napadany i bity przez nieznanych sprawców, w tym także przez Policjanta .Gdy Prof.dr hab. A. Jarosz wyjeżdżał na Grób swoich Rodziców dwóch łobuzów Go napadło , kazali się podwieźć z Rzeszowa do Łańcuta , tu Go pobito, a po tym złożono doniesienie, że to niedołężny, chory rektor A. Jarosz porwał dwóch rosłych ,naście razy silniejszych od A. Jarosza bandytów, w „celach lubieżnych „ . Następnego dnia po tej obrzydliwej prowokacji pisało wiele mediów, by zniesławić Osobę A. Jarosza i naruszyć Jego dobra osobiste . Prokuratura w Krakowie i Sąd I I Wydział Karny w Jarosławiu 22 lutego 2008r. Tę prowokację wykorzystali do przedłużenia o kolejne 3 miesiące pobytu A. Jarosza w Areszcie Śledczym w Krakowie .

Rektor Jarosz na wolności !

Dnia 25-04-2008 o godz. 19:40 Eugeniusz Koprowski napisa³(a):
Dnia 25.IV.2008r. o godz. 17 opuścił Areszt śledczy w Krakowie Prof. zw. dr hab. Antoni Jarosz. Jego Opiekun i Przedstawiciel mgr Eugeniusz Koprowski z Kielc wpłacił I-sza ratę poręczenia majątkowego w wysokości 15 000 złotych . Prokuratura Okręgowa w Krakowie wynegocjowała z mgr Eugeniuszem Koprowskim 35 tys. złotych kaucji łącznej i wyznaczyła termin wpłacenia II raty kaucji w wysokości 20 000 złotych do dnia 9 maja 2008r. Gdy mgr Eugeniusz Koprowski ( tel.kom. 646 697 267 lub 603 041 160 ) nie uzbiera 20 tys. złotych w terminie , Prof. A. Jarosz wróci do Aresztu .

Przypomnijmy : Prof.zw. dr hab. Antoni Jarosz w latach 2005-2006 przebywał 11 miesięcy w areszcie i od 25 listopada 2007r. dotąd przebywał w areszcie śledczym w Krakowie . Przez ostatnie dwa miesiące prowadził strajk głodowy .W tym okresie trwała dramatyczna walka o zdrowie i życie Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza, w której ogromne zasługi posiadają : Radio Maryja, Kanadyjskie pismo
INFO nurt 2 oraz
członkowie Rady Głównej Komitetu Obrony Prof.zw. dr hab. Antoniego Jarosza i Osób Represjonowanych ( http://www.perrp.republika.pl oraz http://www.infonurt2.com ) .
Dotąd Rektor Antoni Jarosz nie jest osoba karana i wszystkie wyroki I-szej instancji zostały uchylone przez sady okręgowe. Jeszcze wczoraj Eugeniusz Koprowski wraz z Członkami Rady Głównej
Komitetu Obrony Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza i Osób Represjonowanych los i przyszłość Rektora A. Jarosza zawierzał Matce Bożej Częstochowskiej . Tu były zbierane 24.IV.2008r. podpisy pod
protestem-poparciem załączonego pisma procesowego o zwolnienie
Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza .

Infonurt2 :
Rektor Jarosz został zwolniony po 2 dniach po naszym ogłoszeniu na
www.infonurt2.com
Ale na tym nie koniec , trzeba dalszych pieniędzy na kaucje -20,000zl

Poza tym prześlemy w imieniu Emigracji Polskiej raport w języku angielskim do sygnatariuszy Umowy Poczdamskiej (USA, Rosja ,Francja i GB) o tej formie terroru w wykonaniu okupanta żydowskiego w Polsce. Nasz poprzedni raport do USA o okupacji Polski przez Izrael i lokalnych „zasiedzonych” Żydów.

AKTUALNOŚCI PER RP:

- List Otwarty Prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza z 12.IV.2008 r.

- List do Jego Świątobliwości Ojca Świętego Benedykta XVI wraz ze zdjęciem Prof.zw. dr hab. Antoniego Jarosza, po pobiciu.

- Załącznik do listu do Ojca Świętego Benedykta XVI ( podpisy 625 osób ).

- Pismo z 23.III.2006r. w sprawie prof. zw. dr hab. Antoniego Jarosza.

- Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia zbrodni z art. 160 i 231 k.k.

- Licytacja trzech obrazów malarza Mariusza Mokrzyckiego z Prudnika.

- Gratulacje z okazji X - lecia Naszego Dziennika - Eugeniusz Koprowski.

- Pełnomocnictwo z dnia 28.01.2008 r.

- Oświadczenie z dnia 11.01.2008 r.

- Opinia Pana Adwokata Andrzeja Siedleckiego z Warszawy uzupełnia argumentację mgr Eugeniusza Koprowskiego i dowodzi, że kolejne aresztowanie Prof. dr hab. Antoniego Jarosza było i jest bezprawne.

- Felieton nr 6: Społeczna kontrola aresztów i więzień w Europie ( + druki wzorcowe dla organizacji społecznych, parafii i osób godnych zaufania).

- Pismo o zwolnienie Prof. dr hab. Antoniego Jarosza.

- Pełnomocnictwa, dokumentacja lekarska, Postanowienia Prokuratorskie, poręczenia społeczne 3 Stowarzyszeń w/s Prof. dr hab. Antoniego Jarosza.

- Wnioski o zwolnienie z aresztu Prof. dr hab. Antoniego Jarosza.

- Dowód wpłaty kaucji za zwolnienie z aresztu Prof. dr hab. Antoniego Jarosza.

- Zasady tymczasowego aresztowania.

- Prośba do Prokuratora Generalnego w sprawie zwolnienia z aresztu Prof. dr hab. Antoniego Jarosza.

- Felieton Nr 5 : Stop zbrodni dokonywanej na Prof. zw. dr hab. Antonim Jaroszu !

- Felietony w obronie śmiertelnie zagrożonego zdrowia i życia Prof.zw.dr hab. Antoniego Jarosza.

- Potwierdzenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie Prof.zw.dr hab. Antoniego Jarosza.

- Protest 3 Stowarzyszeń inicjujących walkę o zdrowie i zycie Prof.zw.dr hab. Antoniego Jarosza.

- Załącznik nr 4 do protestu w sprawie Prof.zw.dr hab. Antoniego Jarosza.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Emilia Cenacewicz, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Keydren
17-11-2016 / 02:07
~Jaylynn
09-11-2016 / 06:32
~Ducky
08-10-2016 / 14:24
~Livia
10-09-2016 / 15:06
~Gąska Maria
01-08-2013 / 11:35
Zwykli pospolici Kryminaliści w togach
~zez
11-05-2013 / 12:12
Jak Jarosz jest tym pokrzywdzonym to gratuluje poczucia humoru...
~January
15-01-2012 / 21:07
Chciałem choć w skromnym stopniu uzupełnić wiedzę w sprawie Prof.A.Jarosza z Rzeszowa twórcy i pierwszym rektorze założonej przez siebie W.S.Z.im.Bł.Br. Markiewicza w Jarosławiu!!!Od ponad 3 lat to ja opiekuję się prawnie w/w prof.ponieważ osoba,która prezentowała sylwetkę,pana Prof.okazała się podstawionym agentem pewnych służb, wrogich Polsce!!! Sytuacja Pana Prof.jest od tamtego czasu o wiele bardziej skomplikowana!!!Polega to w skrócie na ty,żeprzez taten okres,kiedy Go zaknięto,podstępnie co i bezpodstawnie, robiono ,Mu po kilka naraz procesów w rozaitych sądach równocześnie bez Jego wiedzy i świadomości,zasądzając Mu koszty sądowe i grzywny,co usłużni komornicy zamieniają na krocie i zabmierają Mu całą emeryturę co do grosza,nie zostawiając nic na życie!!!Z uwagi na awarię klamwimamtury pokażę później!!!