Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-06-2012

Skazany „ustawami” na pastwę togowych przestępców z okręgu Koszalina 

 Puste krzesła na kongresie „Niepokonanych” symptomem kryminogennych właściwości nie tylko Prokuratury Generalnej, godzące w powagę wymiaru sprawiedliwości i autorytet Państwa Rafał Krzyształowski                                                                          

Dwudziesta siódma odsłona cuchnącej sprawy karnej Rafała Krzyształowskiego o sygn. akt IIK 174/08, celebrowanej po stalinowsku  pięć i pół roku w okręgu sądowniczym Koszalina.

http://www.youtube.com/watch? v=xXTq0vFvRBU

W dniu 20 06.2012r o godzinie 9.00 w Sądzie Rejonowym w Wałczu - Wydziale Karnym zostanie przeprowadzona kolejna farsa procesowa w sprawie ponownej psychuszki dla Rafała Krzyształowskiego. Fałszywie oskarżonego przez dwóch szczecineckich sędziów. Katarzynę Mazurkiewicz i Agnieszkę Froehlich. Pod przewodnictwem czwartego z rzędu sędziego.  Z udziałem siódmego adwokata z urzędu. Czwartego czy nawet  piątego miejscowego prokuratora statysty, który tradycyjnie nie będzie miał zielonego pojęcia o co w ogóle w tym kuriozalnym procesie karnym chodzi.

Obserwatorzy mile widziani.  

Spreparowana sprawa karna o sygn. akt IIK 174/08 została starannie opisana i rzetelnie udokumentowana w cyklu 26 publikacji „Afer prawa” , których linki chronologicznie zostały zamieszczone  w artykule   „Sąd Najwyższy w roli Poncjusza Piłata”.

Dla pełnego odzwierciedlenia skali czternastoletniego procederu przestępczego koszalińskiej togowo – policyjno- psychiatrycznej Cosa Nostry, do większości publikacji zostały wykonane bardzo wymowne filmy dokumentalne.  Obnażające zuchwałe zorganizowane przestępstwa sądowe, prokuratorskie, policyjne i psychiatryczne.

http://www.youtube.com/ results?search_query= mrmariusz22l&oq=mrmariusz22l& aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_ upl= 1550l4836l0l5094l12l12l0l7l7l0 l262l985l0.3.2l5l0

A to jest odpowiedź Sądu Najwyższego na opublikowany „Apel” 

                                                                                           Warszawa  dnia 3.04.2012r                                                                                              

SĄD NAJWYŻSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZESPÓŁ DO SPRAW KORESPONDENCJI                       

PP V – 052 – 449/2012    

Do Rafała Krzyształowskiego                                                           

   W nawiązaniu do pisma otrzymanego w dniu 28.03.2012r – Zespół ds. Korespondencji Sądu Najwyższego informuje, że Sąd Najwyższy nie ingeruje w trybie pozaprocesowym w postępowanie sądów powszechnych i organów prokuratorskich oraz nie sprawuje nadzoru administracyjnego nad działalnością tych organów.

Merytoryczna ocena orzeczeń sądowych i prokuratorskich może być poddana kontroli wyłącznie instancyjnej przez powołane do tego organy odwoławcze, natomiast nadzór administracyjny nad pracą sądów sprawują prezesi sądów powszechnych – nad czynnościami prokuratury – prokuratura okręgowa i apelacyjna, a nadrzędnie nad w/w organami czynności nadzorcze leżą w gestii Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, którzy wykonują ją osobiście oraz przez właściwą służbę nadzoru wyodrębnioną w Ministerstwie Sprawiedliwości i Prokuraturze Generalnej.

Zakres uprawnień i czynności Sądu Najwyższego określają przepisy art. 27 i 37 kpk oraz ustawa o Sądzie Najwyższym ( Dz.U. z dnia 23.11.2002r) i ustawa Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych  (Dz.U. z dnia 27.07.2001r), natomiast art. 27 kpk sprowadza to do postępowania kasacyjnego oraz rozpoznawania środków odwoławczych i innych spraw określonych wyłącznie ustawą.

Dodatkowo Zespół informuje, że prawo wystąpienia z wnioskiem do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości – przysługuje wyłącznie właściwemu sądowi (art. 37 kpk).

Strony procesowe nie są uprawnione do wystąpienia z taką inicjatywą.

Mając powyższe na uwadze – wnioski Pana nie mogą być rozpoznawane przez Sąd Najwyższy, a dalsze kierowanie do Sądu Najwyższego pism w sprawach nie należących do jego właściwości jest bezprzedmiotowe.  

     Zwrot załączników – plik.

                                                                                                      Główny Specjalista

                                                                                                 Wanda Jóźwiak – Kwaśna.  

 

Zgodnie z informacjami zawartymi w groteskowej odpowiedzi  „Głównego Specjalisty ” Wandy Jóźwiak – Kwaśnej,  opublikowany  „Apel” pokrzywdzonego  zgodnie ze wskazaną przez nią właściwością został przeadresowany i przesłany do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego.

Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedziało jako pierwsze pismem z dnia 25.04. 2012r, kopiując impotentną postawę Sądu Najwyższego. 

                                                                                           Warsz awa 25.04. 2012r

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Ministra

Wydział Skarg i Wniosków                                                    

BM-III-051-1452/12/2/R 

Do Rafała Krzyształowskiego 

Potwierdzam wpływ Pana pisma z dnia 19 kwietnia 2012 r., złożonego w dniu 19 kwietnia 2012 r. w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości, zawierającego zarzuty „wieloletnich zorganizowanych działań przestępczych przedstawicieli koszalińskiego wymiaru sprawiedliwości” i jednocześnie uprzejmie informuję, że brak jest podstaw do dokonania oceny prawnokamej opisywanych przez Pana zarzutów, gdyż Ministerstwo Sprawiedliwości nie posiada żadnych uprawnień do prowadzenia postępowań w trybie przepisów Kodeksu postępowania karnego. Do prowadzenia postępowań przygotowawczych uprawnione są właściwe terytorialnie jednostki Prokuratury i Policji.

Wyjaśniam też, iż z dniem 31 marca 2010 r. na mocy ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 178, poz. 1375 z późn. zm.) nastąpił rozdział funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

W wyniku przedmiotowej zmiany Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest już kompetentne do rozpoznawania korespondencji mającej za przedmiot działalność jednostek organizacyjnych prokuratury.

Ewentualną zatem korespondencję w tej kwestii można kierować bezpośrednio na adres: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa.

Nadto wskazuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie rozpoznaje pism procesowych i nie posiada uprawnień do ich merytorycznej oceny.

Brak jest zatem możliwości zadośćuczynienia Pana oczekiwaniom poprzez „zbadanie zasadności (Pańskiego) wniosku o zwrot poniesionych kosztów w sprawie cywilnej” oraz rozpatrzenie Pańskiego wniosku o przekazanie sądowi równorzędnemu wzmiankowanych spraw sądowych.

Pragnę przy tym zauważyć, że zgodnie z treścią art. 41 b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) obowiązującego od dnia 28 marca 2012 r. (zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw — Dz. U. Nr 203, poz. 1192) Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest już kompetentne do merytorycznego rozpoznawania korespondencji skargowej mającej za przedmiot działalność sądów powszechnych. Ewentualne pisma w tym zakresie należy kierować bezpośrednio do prezesów sądów, których dotyczy skarga.

Na marginesie informuję również, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie pełni żadnych funkcji nadzorczych nad organami Policji oraz Sądem Najwyższym i nie posiada uprawnień do ingerowania w ich działalność.

Zwracam nadesłane przy piśmie załączniki.

   Z upoważnienia
   
Dyrektora Biura Ministra
   
Star szy Specjalista
 
w Biurze Ministra
 
Mgr Dominik Laska

Dwadzieścia dni później również Prokuratura Generalna udzieliła swojej odpowiedzi na „Apel”, wykazując się jak pozostałe instytucje całkowitą impotencją połączoną z wybitną niekompetencją. 

                                                                                                           Warszawa 14.05.2012r 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
PROKURATURA GENERALNA
DEPARTAMENT POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

PG IV KSK 696/12 

Do Rafała Krzyształowskiego 

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 kwietnia 2012 roku (wraz z załącznikami) skierowane do Prokuratora Generalnego z apelem o zbadanie sprawy II K 174/08 Sądu Rejonowego w Wałczu i U K 1014/10 Sądu Rejonowego w Wałczu (obecnie IIK 39/12 Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim), informuję że Prokurator Generalny nie ma uprawnień do ingerencji w toczące się przed Sądem postępowania.

Zgodnie z treścią art 521 § 1 k.p.k. Prokurator Generalny, a także Rzecznik Praw Obywatelskich może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia Sądu kończącego postępowanie. Kasacja może być wniesiona z powodu rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia.

Jak ustalono, orzeczenia w w/w sprawach nie są jeszcze prawomocne, co uniemożliwia Prokuratorowi Generalnemu podejmowanie w tych sprawach jakichkolwiek działań.

W przypadku uprawomocnienia się orzeczeń i wystąpienia przesłanek uzasadniających wniesienie kasacji w tych sprawach, może Pan zwrócić się zarówno do Prokuratora Generalnego, jak też Rzecznika Praw Obywatelskich o ich wywiedzenie. 

     Zastępca  Dyrektora Departamentu
  
Postępowania Sądowego
  
Halina Niemiec

Nie sposób zrozumieć tych idiotycznych twierdzeń,  zwłaszcza, że  niedorzeczny wyrok w sprawie o sygnaturze akt IC 531/09, wyprodukowany przestępczymi metodami przez Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Cywilny został uprawomocniony przez Sąd Okręgowy w Koszalinie Wydział Cywilny.  Pod sygnaturą akt VII Ca 559/10.   Ponadto Prokuratura Generalna jako jedyna z nie wyjaśnionych powodów nie zwróciła apelującemu o pomoc i interwencję, załączonych do „Apelu”  27 załączników. 

Dwudziestu sześciu  publikacji „Afer prawa”  w jego sprawie oraz płyty CD z filmami dokumentującymi togowo-policyjno- psychiatryczne bandyctwo.

1.       Publikacja A.P. z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski 

2.       Publikacja z dnia 13.12.2008r - „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… - z listów i z życia wzięte…”. 

3.       Publikacja z dnia 31,01.2009r - „Rafał Krzyształowski i „ gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”. 

4.       Publikacja z dnia 13.03.2009r – „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”. 

5.       Publikacja z dnia 25.04.2009r – „List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”. 

6.       Publikacja z dnia 2.05.2009r – Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych... dzień z życia poszkodowanego Rafała... 

7.       Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”. 

8.       Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”. 

9.       Publikacja z dnia 20.02.2010r – „Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”. 

10.    Publikacja z dnia 8.08.2010r –„ SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”. 

11.    Publikacja z dnia 10.10.2010r „ PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”. 

12.    Publikacja z dnia 13.10.2010r – „W koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon” . 

13.    Publikacja z dnia 6. 11. 2010r – „TOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”. 

14.    Publikacja z dnia 9.12.2010r – „Szczecinek - Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja”. 

15.    Publikacja z dnia 13.12.201or – „Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”. 

16.    Publikacja z dnia 16.12.2010r – „SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

 17.    Publikacja z dnia 11.01.2011r – „ POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”. 

18.    Publikacja z dnia 13.01.2011r –„WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA  CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”.. 

19.    Publikacja z dnia 15.03.2011r – „WAŁCZ - LIST OTWARTY OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO ADWOKATA Z URZĘDU BOGUSŁAWA RADZICKIEGO”. 

20.    Publikacja z dnia 4.05.2011r -  „ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA”. 

21.    Publikacja z dnia 20.10.2011r     Wniosek Rafała Krzyształowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zarzutów wobec sędziów i prokuratorów. 

22.    Publikacja z dnia 24.10.2011r -  List otwarty Rafała Krzyształowskiego do siódmego obrońcy z urzędu - adwokata Mateusza Nowaczyka. 

23.    Publikacja z dnia  30-11-2011r „KOSZALIN-NA SĄDOWYM FOLWARKU SSO MARIANA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR MARCINA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR AGATY MARSZAŁEK I RESZTY TOGOWYCH SZWINDLERÓW, SZALEJE CHORA PSYCHICZNIE TEMIDA W KOMINIARCE. 

24.    Publikacja z dnia 01-12-2011r - „ Wałcz - Wniosek do Prezesa Sądu Rejonowego Małgorzaty Dering-Suskiej o nadzór nad postępowaniem o sygnaturze akt IIK 174/08, ustalenia i udzielenie wiążącej odpowiedzi. 

25.    Publikacja z dnia 2.01.2012r „Przyzwolenie Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu Małgorzaty Dering – Suskiej na gwałcenie prawa i konstytucji przez togowo – policyjno – psychiatryczną mafię – koszalińską Cosa Nostrę” . 

26.    Publikacja z dnia 18.04.2012r - „Sąd Najwyższy w roli Poncjusza Piłata” 

27.    Płyta CD z filmami zatytułowanymi: 

Wendetta koszalińskiej Cosa Nostry

 „Brawurowa szacherka Sądu Okręgowego w Koszalinie Wydziału Karnego”.

„Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary”.

„ Rozprawa karna – upadek sędziego Krzysztofa Koczenasza i adwokata Cezarego Skrzypczaka”.

 „Szajba Józefa Hatały – Komendanta Policji w Szczecinku”.

„Togowy Olewator z urzędu – rozmowa Rafała Krzyształowskiego z adwokatem Cezarym  Skrzypczakiem z Wałcza. …………itd. 

http://www.youtube.com/ results?search_query= mrmariusz22l&oq=mrmariusz22l& aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_ upl= 1550l4836l0l5094l12l12l0l7l7l0 l262l985l0.3.2l5l0

Opisaną  spychologię  praktykował także całkowicie impotentny Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego pokrzywdzony wielokrotnie zwracał się o pomoc i interwencję.  Przesyłając tej bezużytecznej kosztownej makiecie rozliczne dowody bestialskiego, wieloletniego szykanowania go i jego syna przez togowych, policyjnych i psychiatrycznych przestępców. Reprezentujących „wymiar sprawiedliwości” okręgu Koszalina. 

http://aferyprawa.eu/ Interwencje/Przyzwolenie- Rzecznika-Praw-Obywatelskich- i-Prezesa-Sadu-Rejonowego-w- Walczu 

W związku z opisaną bezsilnością wobec państwowego bandytyzmu, Rafał przez wiele lat szukał możliwości bezpośredniego kontaktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Ministrem Sprawiedliwości, Prokuratorem Generalnym i innymi pasibrzuchami,  zasiadającymi na najwyższych stołkach RP. żeby ich poprosić „ o rzeczowe odniesienie się do faktów poruszanych na „Aferach prawa ”.  Zapytać o zakres obowiązków służbowych i za co biorą duże pieniądze rżnąc przysłowiowego głupa w niedorzecznych odpowiedziach  udzielanych mu przez  „biurowych specjalistów”. O nie ustalonej specjalizacji z powołanych przez nich Kancelarii.

Wydawać by się mogło, że w końcu pojawiała się nikła szansa na takie spotkanie podczas  Kongresu „Niepokonanych”, zaplanowanego na dzień 30.05.2012r.

I chociaż przez Organizatorów kongresu  rozesłane były zaproszenia do Prezydenta RP. Bronisława Komorowskiego, Premiera Donalda Tuska, Ministra Sprawiedliwości  Jarosława Gowina, Prokuratora Generalnego  Andrzeja Seremeta, Rzecznika Praw Obywatelskich, wszystkich szefuf partii zasiadających obecnie w Sejmie itp, ale żaden z nich  nie pojawił się na Sali Kongresowej w Warszawie  żeby przyjrzeć się z bliska  mocno nadwątlonej reputacji „wymiaru sprawiedliwości” Rzeczypospolitej Polskiej.  Być może byli w jakimś kamuflażu ale Rafał ich nie zauważył.

Zatem nie budzi żadnych wątpliwości, że wymiar sprawiedliwości to najbardziej  Zmurszałe  filary państwa ...z przestępców powijanych w togi...

Puste krzesła w pierwszych rzędach na których miały zasiąść te niegodziwe persony ciągle oskarżają ich o zdradę,  wołając  o pomstę.

Odzwierciedleniem polskiej chorej rzeczywistości jest spontaniczna reakcja ponad 1500 osób pokrzywdzonych przez togowych przestępców,  powstałej w trakcie dosadnej wypowiedzi Jerzego Jachnika.  Kongres „Pokrzywdzeni lecz NIEPOKONANI" (1/3)

…….w dniu 20.06.2012 Rafał ponownie będzie musiał zderzyć się z chorą rzeczywistością  w Sądzie Rejonowym w Wałczu Wydziale Karnym  i dalej staczać  nierówną walkę o swoje prawa z przestępczym systemem.

CDN.

 

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska

aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~wiech
28-06-2012 / 19:27
to wygląda jak czarny koszmar z horroru jak to możliwe,żadnego zainteresowania i reakcji ze strony najwyższych urzędników w państwie,brak mi słów,gdzie my żyjemy?to dżungla w środku europy!!zgroza!
~Oburzona
25-06-2012 / 21:51
W związku z powyższym należałoby zmienić oficjalną nazwę Polski. Z Rzeczypospolitej Polskiej na Rzecząpospolitą Przestępczą. Nie do pomyślenia żeby takie rzeczy mogły mieć miejsce w demokratycznym państwie prawa, leżącym w środku Europy. Wstyd i hańba!.
~Tropiciel
25-06-2012 / 12:30
~Anka
21-06-2012 / 18:59
Rafale, nie poddawaj się, jesteśmy z Tobą! A ścierwa zawsze źle kończą.