Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA

Skargę do Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
dot. nielegalnych pozwoleń na budowę na terenie Bielańsko - Tynieckiego
Parku Krajobrazowego.

Kraków, 17 marca 2009 r.

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

PAN MACIEJ NOWICKI
Ul. WAWELSKA 52/54
00-922 WARSZAWA

WNIOSEK

o stwierdzenie nieważności
postanowienia działającego w imieniu Wojewody Małopolskiego Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 10 czerwca 2005 roku znak ŚR .VI.KS . 6633-2-265-04
oraz
polecenie temuż organowi wznowienia postępowania zakończonego powyższym postanowieniem.

W wyniku badania z akt sprawy znak ŚR .VI.KS . 6633-2-265-04 Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie , znajdujących się w Archiwum tamt. Urzędu, które to badanie miało na celu ustalenie przyczyn niedoręczenia nam

– jako stronom toczącego się w 2004 i 2005 roku postępowania administracyjnego-

postanowienia działającego w imieniu Wojewody Małopolskiego Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 10 czerwca 2005 roku znak ŚR .VI.KS . 6633-2-265-04, od którego służyło zażalenie do Ministra Ochrony Środowiska;

stwierdziłam, że znajdujące się w aktach sprawy Wydziału Ochrony Środowiska ŚR .VI.KS . 6633-2-265-04 oraz aktach NR AU-2/7331/2351/05 Wydziału Architektury i Urbanistyki postanowienia wydane na podstawie art. 60 ust.1 oraz art. 53 ust 4 pkt 8 i ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu terenu - tak dalece , a przy tym w sposób tak istotny różnią się od siebie, iż zachodzą wątpliwości co do ich autentyczności.

I tak :

1. znajdujące się w aktach sprawy Wydziału Architektury i Urbanistyki postanowienie ŚR .VI.KS . 6633-2-265-04 rzekomo zostało wydane w dniu 1 czerwca 2005 roku, podczas gdy to samo postanowienie znajdujące się w aktach Wydziału Ochrony Środowiska , znak ŚR .VI.KS . 6633-2-265-04, opatrzone było datą 1 lipca 2004, czyli powstało rok wcześniej;

a ponadto

2. nie dotyczy ono zamierzonej inwestycji określonej w decyzji Wydziału Architektury i Urbanistyki NR AU-2/7331/2351/05 ustalającej warunki zabudowy jako : budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami na działkach 65/4, 65/5, i części działki nr 62 obręb 23 Krowodrza wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 60/2,158/4,158/8,158/2,158/9 obręb 23 Krowodrza przy ul. Gajówka w Krakowie,

lecz inwestycji planowanej przez zupełnie innych inwestorów przy ulicy Widłakowej na terenie dzielnicy Kraków-Podgórze.

W świetle powyższych ustaleń należy stwierdzić , iż decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 września 2005 roku NR AU-2/7331/2351/05 ustalająca warunki zabudowy przy ul.Gajówka w Krakowie – wydana została bez wymaganego prawem uzgodnienia z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie .

Wobec stwierdzenia, że urząd ten nigdy nie opiniował zamierzonej na obszarze Bielańsko- Tynieckiego Parku Krajobrazowego / o szczególnych walorach krajobrazowych / inwestycji określonej w decyzji NR AU-2/7331/2351/05 ustalającej warunki zabudowy jako : budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami na działkach 65/4, 65/5, i części działki nr 62 obręb 23 Krowodrza wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 60/2,158/4,158/8,158/2,158/9 obręb 23 Kraków Krowodrza, i brak jest w tym zakresie nie tylko prawomocnych, ale w ogóle jakichkolwiek wytycznych Wydziału Ochrony Środowiska tak co do lokalizacji , niwelacji terenu jak i brył obiektów

- wystąpiliśmy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji NR AU-2/7331/2351/05 ustalającej warunki zabudowy ,podnosząc ,iż winna zostać unieważniona z powodu rażącego naruszenia prawa, a w szczególności art.60 ust1 oraz art. 53 ust.4pkt8 i ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zw z art. 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

W tej sytuacji jednak istnieje uzasadnione podejrzenie, iż do wydania pozwoleń na budowę przy ulicy Gajówka doszło w wyniku przestępstwa ; a w szczególności posłużono się sfałszowanym postanowieniem działającego w imieniu Wojewody Małopolskiego Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 10 czerwca 2005 roku znak ŚR .VI.KS . 6633-2-265-04, i celowo nie doręczono go stronom aby uniknąć skargi do Ministra Ochrony Środowiska.

W związku z tym wystąpiliśmy także do Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa z wnioskiem o zbadanie legalności wszystkich decyzji wydanych przez Wydział Architektury i Urbanistyki w postaci pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych na działkach 62, 63, 64, 65/1, 65/4, 65/5 obręb 23 Krowodrza - ul.Gajówka oraz o ustalenie przyczyn nie doręczenia nam jako stronom toczącego się w Wydziale Architektury i Urbanistyki postępowania administracyjnego odpisu wydanej dniu 9 września 2005 roku decyzji NR AU-2/7331/2351/05 ustalającej warunki zabudowy dla zamierzonej inwestycji : budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami na działkach nr 65/4,65/5 i części działki nr 62 obręb 23 Krowodrza i infrastruktura techniczną dodatkowo na działkach nr 60/2,158/4,158/8,158/2,158/9 obręb 23 Krowodrza, przy ul Gajówka w Krakowie podnosząc, że dopiero z treści doręczonego nam w dniu 28 lutego 2009 roku postanowienia Wydziału Architektury i Urbanistyki z dnia 9 lutego 2009 znak AU-02-7APA0562-269/08 wyjaśniającego treść tejże decyzji dowiedzieliśmy się o jej istnieniu.

Przedmiotowa decyzja została uznana za prawomocną pomimo braku dowodu doręczenia Januszowi Jutrzenka-Trzebiatowskiemu / brak w aktach potwierdzenia odbioru jak również brak zwrotu pisma przez Urząd Pocztowy z adnotacją, że było awizowane/.

Wbrew naszym oczekiwaniom Dyrektor Biura Urząd Miasta Wydział Kontroli Wewnętrznej Dyrektor Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta uchylił się od wszelkich działań kontrolnych i naszą skargę przekazał do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta celem załatwienia we własnym zakresie , pomimo, że powinien przeprowadzić stosowne postępowanie sprawdzające i ewentualnie skierować sprawę na drogę postępowania karnego. Przekazanie skargi do Wydziału Architektury i Urbanistyki dowodzi, że tego rodzaju praktyki są w Urzędzie Miasta akceptowane i nie pociągają za sobą żadnych konsekwencji służbowych.

Sprawa samowoli budowlanej przy ul.Gajowka była nota bene badana na nasz wniosek przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu w sprawie BK-01.0561-516/04 już z końcem 2004 roku .Pismem z dnia 23 Listopada 2004 roku poinformowano nas ,ze dokumentacja dotycząca pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego oraz garażu na terenie położonym przy ul.Gajowka dz. Nr 36/5, dla której w dniu 29.09.1997 Referat Nazewnictwa Ulic i Numeracji Nieruchomości Wydziału Geodezji zawiadomieniem nr GD-02.74103-748/97 na podstawi rozporządzenia Ministra gospodarki Komunalnej z dnia 25.06.1968 w sprawie numeracji nieruchomości nadał numer porządkowy 9, a znajdująca się prawdopodobnie w aktach o sygn. NB -1-11-Z-7851-688/93/75, nie została przez Wydział Architerkury i Urbanistyki odnaleziona.

Zobowiązano wprawdzie Wydział do odtworzenia akt , ale już dalszych działań kontrolnych zaniechano i budynek będący efektem samowoli budowlanej ,jak stał tak stoi tuż przy ścianie lasu.

Wracając do sytuacji aktualnej donoszę, że Wydział Architektury Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa oprócz decyzji NR AU-2/7331/2351/05 , ustalającej warunki zabudowy jako : budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami na działkach 65/4, 65/5, i części działki nr 62 obręb 23 Krowodrza wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 60/2,158/4,158/8,158/2,158/9 obręb 23 Kraków Krowodrza, przy ul.Gajowka

- wydał również kilka innych decyzji o warunkach zabudowy w tym terenie, tj w górnym biegu ulicy Gajowki, wchodzącym bezpośrednio w otulinę lasu , a między innymi na wniosek inwestorów Wyrwat, Warias i Syc - co stało się przedmiotem rozpoznania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie pod sygn SKO 73/847/2008/ZP, aktualnie SKO 73/4390/2008/ZP.

Nadmieniam ,że droga publiczna kończy się na wysokości posesji oznaczonej nr 25 A przy ul Gajówka , stanowiącej nasza własność, a dalej biegnie już tylko polna, nieutwardzona droga, po działce nr 158/9 stanowiącej prywatną własność p.Syca. Stąd też działki 65/4, 65/5, oraz nr 62 obręb 23 Krowodrza nie posiadają dostępu do drogi w ogóle.

Informuję o powyższym z nadzieją , że Pan Minister badając sprawę zechce wziąć pod uwagę fakt, że wszystkie te inwestycje planowane są na obszarze Bielańsko- Tynieckiego Parku Krajobrazowego i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla środowiska , a w szczególności dla Lasku Wolskiego .Tutaj , w Przegorzałach, mieści się teren lęgowy ptaków , a zwierzyna /sarny, dziki /chodzi wolno.

Działki te nie posiadają dostępu do drogi publicznej i trudno wyobrazić sobie ,aby przy tym kancie nachylenia terenu, dotarł tam jakikolwiek wóz strażacki. Teren nie posiada kanalizacji , a o wywozie nieczystości płynnych z braku dojazdu nie może być mowy.

Z poważaniem

Joanna Krupińska-Trzebiatowska

Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.