Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 18-06-2011

M. Jończyk.

Tychy, dnia 13 czerwca 2011r.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
ul. Gabriela Boduena 3/5
00-011 Warszawa

Za pośrednictwem: Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego
Ministra Sprawiedliwości RP

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Dotyczy: bezczynności i zaniechań Ministra Sprawiedliwości RP i podległych mu urzędników w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.

Skarżąca: pokrzywdzona Michalina Jączek – obecnie 81 lat i osoba nieporadna, na podstawie pełnomocnictwa reprezentowana przez syna Jana Jączek, adres do korespondencji; ul. Elfów 63/79, 43-100 Tychy, tel. kom. 692-327-961.

Przy udziale: Skarbu Państwa – Ministra Sprawiedliwości RP, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.

Skarga Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej

na bezczynność i zaniechania Ministra Sprawiedliwości RP i podległych mu funkcjonariuszy publicznych w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez sędzię SR Arletę Miszczyk, sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski i działającego z nimi w zmowie przestępczej komornika sądowego Roberta Hańskiego, na szkodę Michaliny Jączek, których oskarżam o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § 2 KK i inne.

Z uwagi na wiek skarżącej – obecnie 81 lat, uprzejmie wnoszę o nadanie niniejszej sprawie charakteru priorytetowego.

Na podstawie art. 3 pkt 6 oraz art. 6 Ustawy z dnia 17 czerwca 2004r.o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki” (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.), wnoszę skargę na bezczynność i zaniechania Ministra Sprawiedliwości RP i podległych mu urzędników w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych reprezentujących polski wymiar sprawiedliwości, na szkodę Michaliny Jaczek i w związku z tym składam wniosek o:

I. Stwierdzenie „przewlekłości” – bezczynności i wielu zaniechań – Ministra Sprawiedliwości RP i podległych mu urzędników w sprawie:

A) Umyślnego i brutalnego łamania praw człowieka przez sędzię SR Arletę Miszczyk, sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski i działającego z nimi w zmowie przestępczej komornika sądowego Roberta Hańskiego, na szkodę Michaliny Jączek, których oskarżam o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § 2 KK i inne.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek.

B) Umyślnego i brutalnego łamania praw człowieka przez zorganizowaną grupę przestępczą działającą w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, która przez ponad dwa lata umyślnie i celowo nie rozpoznała istotnych wniosków dowodowych, złożonych przez pełnomocnika Jana Jączek i nieżyjącego już adwokata Leszka Piotrowskiego, który był pełnomocnikiem Michaliny Jączek.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2.

Ilość i ogromna skala nieprawidłowości popełnionych przez sędziów, którzy rozpoznawali sprawę z powództwa Michaliny Jączek przeciwko Getin Bankowi S.A. toczącej się od dnia 15 grudnia 2008r. do nadal przed Sądem Okręgowym w Katowicach o sygn. akt II C 597/08/2, jest tak ogromna, co wskazałem i udowodniłem na kilkuset stronach formatu A4, że mamy do czynienia nie z instytucją Sądu, ale ze związkiem przestępczym w togach sędziowskich, pozbawionym jakichkolwiek zasad.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek oraz petycja – podpisana przez 51 osób, z dnia 12 stycznia 2011r., złożona do Pana Jerzego Buzka Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego vide: załącznik nr 2.

II. Przyznanie na rzecz skarżącej Michaliny Jączek od Skarbu Państwa – Ministerstwa Sprawiedliwości RP kwoty 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) tytułem odpowiedniej sumy pieniężnej za bezczynność i zaniechania Ministra Sprawiedliwości RP i podległych mu urzędników w opisanej sprawie.

III. Jednocześnie wnoszę, by Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał Ministerstwo Sprawiedliwości do doręczenia z tej instytucji do NSA wszystkich dokumentów dotyczących Michaliny Jączek i Jana Jączek (kilka tysięcy stron formatu A4), celem zapoznania się z rażącym łamaniem prawa przez funkcjonariuszy szczebla centralnego, na szkodę 81 letniej staruszki.

Dowód: dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek

IV Na podstawie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 sierpnia 2010r., sygn. akt II S 56/10 i z dnia 16 listopada 2010r., sygn. akt II S 69/10, wnoszę o zwolnienie Michaliny Jączek z opłaty stałej od skargi w kwocie 100 PLN, bowiem skarżąca jest staruszką w wieku 81 lat, osobą nieporadną, bardzo schorowaną i nie stać ją na opłacenie tej skargi, gdyż jest bezprawnie ograbiana z jej emerytury przez komornika sądowego, na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A.

Nadto pokrzywdzona Michalina Jączek obecnie nie posiada żadnego majątku, bowiem oszuści z Getin Banku S.A. bezprawnie przejęli jej dorobek całego życia w kwocie ponad 326 tysięcy PLN a dodatkowo zrobili jej zadłużenie na dzień dzisiejszy w kwocie około 100 tysięcy PLN.

Dowód: dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP i Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek.

Uzasadnienie

Ustalenia faktyczne stanowiące podstawę złożenia powyższej skargi.

1. Zawiadamiam, że reprezentując moją matkę Michalinę Jączek – obecnie 81 letnią pokrzywdzoną zostałem oszukany przez oszustów z Getin Banku S.A. na kwotę ponad 326 tys. PLN, nadto oszuści zrobili dodatkowo i bezprawnie mojej matce zadłużenie obecnie w kwocie około 100 tys. PLNvide: uzasadnienie w załączniku nr 1.

Jednocześnie oszuści z tego banku kupili postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC na mocy którego co miesiąc komornik sądowy ograbia moją matkę z Jej emerytury – vide: załączniki nr 2, 3 i 4.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

2. W nawiązaniu do powyższej treści, uważamy, że w tej sprawie mamy do czynienia z dwiema zorganizowanymi grupami przestępczymi.

Pierwsza grupa przestępcza to część pracowników z Getin Banku S.A., którzy łamiąc m.in. przepisy Prawa Bankowego doprowadzili bezprawnie do przejęcia mienia od swoich klientów na kwotę 689 milionów PLN na rzecz Leszka Czarneckiego – właściciela Getin Banku S.A., kosztem setek osób klientów tego banku, w tym oszukali Michalinę Jączek na kwotę ponad 326 tysięcy PLN. Jednocześnie oszuści z Getin Banku SA dodatkowo zrobili zadłużenie Michalinie Jączek w kwocie obecnie ok. 100 tysięcy PLN.

Jest to jedna z największych afer finansowych w Polsce a władze prokuratorskie i sądownicze nie chcą się tą aferą zająć.

Druga grupa przestępcza to przekupni prokuratorzy, przekupni sędziowie i inni funkcjonariusze publiczni, którzy „stworzyli” związek przestępczy o charakterze korupcyjnym, tj. MAFIĘ SĄDOWO – PROKURATORSKĄ i chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku S.A., łamiąc prawa człowieka na szkodę pokrzywdzonych przez Getin Bank S.A., dowolnie stosują przepisy prawa, usuwają ważne dokumenty z akt sprawy, umyślnie pomijają istotne dowody w sprawie itd., co uwłacza godności Urzędu Sędziego i Urzędu Prokuratora.

Przykłady:

2A. Dnia 31 sierpnia 2009r. trzech sędziów SO w osobach: Jolanta Kurzawińska – Pasek, Elżbieta Ozga – Świetlik, Sławomir Kaczanowski, wydało postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, NIEZGODNE Z ART. 379 PUNKT 3 KPC W ZWIAZKU Z ART. 199 § 1 PUNKT 2 KPC, na mocy którego, co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbia Michalinę Jączek obecnie 81 letnią pokrzywdzoną z jej emerytury na rzecz Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09.

Nie ma żadnych wątpliwości, że powyżej wskazani sędziowie na zamówienie grupy przestępczej z Getin Banku S.A., wydali – sprzedali – postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, mimo wiedzy, iż:

- w dniu 15 grudnia 2008r. Michalina Jączek złożyła pozew o zapłatę i naprawienie bezprawnie wyrządzonej jej szkody przez Getin Bank S.A., zaadresowany do Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział II Cywilny.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2 do dnia dzisiejszego sprawa jest w toku.

- w dniu 11 lutego 2009r. pełnomocnik powódki – adwokat Leszek Piotrowski, jak również syn Jan Jączek (działając jako pełnomocnik) złożyli pisma do Sądu Okręgowego w Katowicach, w sprawie o sygn. akt II C 597/08/2, w których to pismach roszczenie wobec pozwanego Getin Banku S.A. zwiększyli o kwotę 65 717, 49 PLN, tzn. kwotę którą Getin Bank S.A. bezprawnie zapisał jako debet – zadłużenie na rachunku Michaliny Jączek, po złożeniu przez matkę w dniu 15 grudnia 2008r. powyższego pozwu.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2 i inne akta oraz dokumenty.

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że:

- zgodnie z treścią art. 379 punkt 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego „Nieważność postępowania zachodzi:

(…) jeżeli o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona”,

- natomiast zgodnie z treścią art. 199 § 1 punkt 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego „Sąd odrzuci pozew:

(…) jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona”.

Tymczasem trzech sędziów SO w osobach: Jolanta Kurzawińska – Pasek, Elżbieta Ozga – Świetlik, Sławomir Kaczanowski, sprzedało postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, NIEZGODNE Z ART. 379 PUNKT 3 KPC W ZWIAZKU Z ART. 199 § 1 PUNKT 2 KPC i nie ponosi żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

W związku z tym, że władze prokuratorskie i władze sądownicze zaniechały jakichkolwiek działań wobec powyżej wskazanych skorumpowanych sędziów, którzy złamali prawo na szkodę 81 letniej staruszki, skutkowało to tym, że przywołani sędziowie dnia 3 marca 2011r. oddalili skargę Michaliny Jączek na przewlekłość postępowania sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim o sygn. akt I Co 958/09, w kwestii bezprawnego ograbiania mojej matki przez komornika sądowego.

Winą za przewlekłość tego postępowania sądowego, które trwa od dnia 24 lipca 2009r. - data złożenia skargi na czynności komornika do dnia dzisiejszego obarczyli sędziowie Jana Jączek co jest zupełnym absurdem i podłym kłamstwem podawanym do dokumentu mającego znaczenie prawne i dowodowe.

W związku z powyższym, sędziów SO w osobach: Jolanta Kurzawińska – Pasek, Elżbieta Ozga – Świetlik, Sławomir Kaczanowski, oskarżam że, od dnia 31 sierpnia 2009r. do 3 marca 2011r. popełnili przestępstwa z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §2 KK i inne, na szkodę Michaliny Jączek.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Wydział VI Cywilny – Odwoławczy, sygn. akt VI Cz 504/09, sygn. akt VI S 26/10 i inne akta oraz dokumenty.

Dodać należy, że obarczanie mnie winą w sprawie skargi na czynności komornika, którą prowadzi sędzia SR Arleta Miszczyk a z którą w zmowie przestępczej działają sędziowie SO Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga – Świetlik, Sławomir Kaczanowski, w celu ograbiania mojej matki z jej emerytury na rzecz oszukańczego banku, przy całkowitej obojętności Ministra Sprawiedliwości RP, Prokuratora Generalnego RP i podległych im urzędników jest rażącym łamaniem praw człowieka na szkodę Michaliny Jączek – 81 letniej staruszki, tj. naruszeniem przez Polskę art. 6 ust. 1 EKPCz i art. 13 EKPCz na szkodę Michaliny Jączek.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Wydział VI Cywilny – Odwoławczy, sygn. akt VI Cz 504/09, sygn. akt VI S 26/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2 i inne akta oraz dokumenty.

2B. Dnia 7 marca 2011r. wysłałem pocztą elektroniczną do Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego, m.in. Ministra Sprawiedliwości RP pismo o treści „ZWRACAM SIĘ Z APELEM DO WYSOKICH PRZEDSTAWICIELI PAŃSTWA POLSKIEGO O INTERWENCJĘ W SPRAWIE ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA PRZEZ SĘDZIĘ SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM ARLETĘ MISZCZYK, NA SZKODĘ MOJEJ MATKI – OBECNIE 81 LETNIEJ POKRZYWDZONEJ”, zaadresowane z datą 7 marca 2011r., w którym piszę:

„(...) Jednocześnie przekupni sędziowie w Polsce bezprawnie łamią prawa człowieka na szkodę Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej, co polega na tym, że nie zapewniają prawa do rzetelnego procesu sądowego, zagwarantowanego w art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,

Nadto na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodnego z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC, co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbia Michalinę Jączek z Jej emerytury, na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

Dodać należy, że amerykański wymiar sprawiedliwości za podobne oszustwa finansowe skazał Bernarda Madoffa na 150 lat więzienia, tymczasem w Polsce władze sądownicze i prokuratorskie z wielką zajadłością chronią aferzystów-oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością karną i cywilną, łamiąc zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka i prymatu prawa (…)”.

Dowód: dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek.

2C. Dnia 8 maja 2011r. wysłałem pocztą elektroniczną do Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego, m.in. Ministra Sprawiedliwości RP, Prokuratora Generalnego RP pismo o treści: ZAŻALENIE NA BEZCZYNNOŚĆ PROKURATORA GENERALNEGO RP, MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI RP I „OTACZAJĄCYCH” ICH FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH W SPRAWIE BRUTALNEGO ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA PRZEZ SĘDZIĘ SR ARLETĘ MISZCZYK I SĘDZIÓW SO W ZIELONEJ GÓRZE W OSOBACH: JOANNA KURZAWIŃSKA-PASEK, ELŻBIETA OZGA-ŚWIETLIK I SŁAWOMIR KACZANOWSKI, DZIAŁAJĄCYCH W ZMOWIE PRZESTĘPCZEJ NA SZKODĘ MICHALINY JĄCZEK 81 LETNIEJ POKRZYWDZONEJ, zaadresowane z datą 8 maja 2011r., w który piszę:

„(…) Zwracam uwagę na istotny fakt, że sędziowie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik i Sławomir Kaczanowski, których oskarżam o popełnienie przestępstwa na szkodę mojej matki, tj. o przestępstwo z art. 231 §2 KK w związku z art. 258 §1 KK i inne, dnia 3 marca 2011r. działając w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej oddalili skargę Michaliny Jączek na przewlekłość postępowania sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim o sygn. akt I Co 958/09, w kwestii bezprawnego ograbiania mojej matki przez komornika sądowego.

Dowód: postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Wydział VI Cywilny – Odwoławczy, z dnia 3 marca 2011r., sygn. akt VI S 26/10.

Podkreślam, że powyższą skargę na przewlekłość postępowania sądowego wysłałem do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w dniu 5 kwietnia 2010r., natomiast w sądzie została zarejestrowana 7 kwietnia 2010r. a rozpoznana została przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze dopiero w dniu 3 marca 2011r.

Dowód: postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Wydział VI Cywilny – Odwoławczy, z dnia 3 marca 2011r., sygn. akt VI S 26/10 i akta tej sprawy.

Tymczasem zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. „o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki”, cytuję: „Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi”.

Natomiast Sąd Okręgowy w Zielonej Górze zamiast rozpoznać powyższą skargę w terminie dwóch miesięcy rozpatrywał prawie jedenaście miesięcy. Nadto powyższą skargę rozpatrywali sędziowie, którzy wydali – sprzedali– postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC, na mocy którego co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbia Michalinę Jączek z Jej emerytury, na rzecz Getin Banku S.A.

Dowód: postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC .

Istotny jest również fakt, że Sąd Okręgowy w Zielonej Górze w składzie: sędzia SO Jolanta Kurzawińska-Pasek, SSO Elżbieta Ozga-Świetlik i SSO Sławomir Kaczanowski, w żaden sposób nie odnieśli się, iż sędzia SR w Krośnie Odrzańskim Arleta Miszczyk przez dwa miesiące nie chciała przekazać skargi na przewlekłość postępowania sądowego z datą 5 kwietnia 2010r. zgodnie z właściwością do Sądu drugiej instancji.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co 958/09 i inne akta.

Jednocześnie sędziowie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze pominęli istotny fakt, że oskarżam tych sędziów o sprzedanie postanowienia tegoż Sądu z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodnego z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC, na mocy którego co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbia Michalinę Jączek z jej emerytury.

Dowód: postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09.

W związku z powyższym zadaję fundamentalne pytanie: Jaka jest sprawiedliwość Państwa Polskiego, które na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodnego z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC, ograbia pokrzywdzoną Michalinę Jączek z jej emerytury na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A., który bezprawnie przejął dorobek całego życia w kwocie 326 592,82 PLN a dodatkowo zrobił zadłużenie mojej matce w kwocie około 100 000,00 PLN.

W nawiązaniu do powyższej treści, sposób stosowania prawa wobec Michaliny Jączek przez powyżej wskazanych sędziów ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego, wręcz przeciwnie uwłacza godności urzędu sędziego, narusza powagę instytucji Sądu, bezczelnie łamie zasady i prawa obowiązujące w Unii Europejskiej.

Dodać należy, że istotną rolę w ograbianiu mojej matki 81 letniej pokrzywdzonej pełni sędzia SR w Krośnie Odrzańskim Arleta Miszczyk, która ma bezprawne oparcie i układy u przedstawicieli tak zwanego wymiaru sprawiedliwości w Polsce, którzy „stworzyli” związek przestępczy o charakterze korupcyjnym, którego struktury przestępcze są silniejsze od władzy Państwa Polskiego.

Dowód:sędzia SR Arleta Miszczyk od dnia 24 lipca 2009r. - tj. data złożenia skargi na czynności komornika do dziś NIE CHCE przekazać niniejszej skargi do Sądu drugiej Instancji, mimo że ma taki obowiązek służbowy(…)”.

3. Z całą mocą podkreślam, że sposób stosowania prawa przez wymienionych sędziów ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego i jest sprzeczny z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC jak również jest sprzeczny z art. 1 Protokołu I Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który stanowi, cytuję:

Każda osoba fizyczna i prawna („Every natural or legal person”) ma prawo do niezakłóconego korzystania ze swojego mienia („is entitled to the peaceful enjoyment of his possesions”). Nikt nie będzie pozbawiony swojej własności („No one shall be deprived of his possesions”), chyba że wymaga tego interes publiczny („except in the public interest”) i na warunkach przewidzianych przez prawo („subject to the conditions provided for by law”) oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego („by the general princeples of international law”).”

4. Takich irracjonalnych i nieludzkich działań funkcjonariuszy publicznych w tej sprawie, łamiących zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka i ośmieszających Państwo Polskie, jak również naruszających powagę Urzędu Prokuratora i Urzędu Sędziego, możemy wraz z matką przytoczyć na dziesiątki stron formatu A4, przy całkowitej obojętności Ministra Sprawiedliwości RP, Prokuratora Generalnego RP i podległej im „armii” funkcjonariuszy publicznych.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP i Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek, inne akta oraz dokumenty.

5. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności faktyczne i prawne, żądanie zasądzenia od Skarbu Państwa – Ministerstwa Sprawiedliwości RP na rzecz skarżącej kwoty dwadzieścia tysięcy PLN za bezczynność, zaniechania i bezprawne pozorowanie działań przedstawicieli tej instytucji w opisanej sprawie jest w pełni uzasadnione.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP i Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek, inne akta oraz dokumenty.

Szkody materialne i szkody niematerialne wyrządzone Michalinie Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej przez umyślne i celowe zaniechania Ministra Sprawiedliwości RP i podległych mu urzędników, jak również pozorowane działania przedstawicieli tej instytucji w niniejszej sprawie, są nieporównywalnie wyższe niż kwota żądana w skardze, ponieważ pokrzywdzona nie może korzystać z majątku bezprawnie przejętego przez oszustów z Getin Banku S.A. w kwocie 326 592,82 PLN a dodatkowo jest bezprawnie co miesiąc ograbiana przez komornika sądowego z jej emerytury na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A.

Bezpośrednio na skutek tych bezprawnych działań pokrzywdzona przeżywa ogromne cierpienie i ból psychiczny, zadawany jej przez funkcjonariuszy publicznych – pozorujących działania w sposób sprzeczny z przepisami prawa a utrzymywanych za pieniądze podatników w kwocie ok. 15 tysięcy PLN miesięcznie, bowiem taki jest zarobek funkcjonariuszy z Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

W związku z powyższym zadaję fundamentalne pytanie:

Jaka jest sprawiedliwość i gospodarność Państwa Polskiego, które utrzymuje za pieniądze publiczne, instytucję nazywaną Ministerstwem Sprawiedliwości RP, która pozoruje szereg działań sprzecznych z zasadami prawidłowego rozumowania, na szkodę pokrzywdzonych, utraciła zaufanie społeczne, a państwo wypłaca co miesiąc funkcjonariuszom tej instytucji średnio około 15 tysięcy PLN, natomiast całkowicie pomija prawa pokrzywdzonych?

Dowód: dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek oraz inne akta i dokumenty.

Jaki jest sens utrzymywania za pieniądze publiczne instytucji, która nie wykonuje elementarnych obowiązków wobec pokrzywdzonych, utraciła zaufanie społeczne, szydzi i kpi z praw człowieka, pozorując szereg działań sprzecznych z prawem?

Dowód: dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek oraz inne akta i dokumenty.

W związku z powyższym, czy Polska jest quasi-mafijnym krajem prawników-oszustów bez jakichkolwiek zasad?

Nadto syn pokrzywdzonej Jan Jączek nie może podjąć żadnej pracy zarobkowej, ponieważ, aby odzyskać zagrabiony majątek, musi odpisywać na dziesiątki pism, klonowanych przez mafię sądowo-prokuratorską, która dąży do zamęczenia pokrzywdzonych, co wskazał i udowodnił w wielu pismach złożonych do Ministerstwa Sprawiedliwości RP, Prokuratury Generalnej RP i Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP i Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek, inne akta oraz dokumenty.

6. W nawiązaniu do powyższej treści, informuję że, nie po to zwracamy się z moją matką - obecnie 81 letnią pokrzywdzoną do tak zwanego „wymiaru sprawiedliwości”, by z nim toczyć walkę o swoje elementarne prawa zawarte w Konstytucji RP i w Konwencjach Międzynarodowych, ale po to, by „odebrać” bezprawnie zagrabiony majątek o znacznej wartości od oszukańczego Getin Banku S.A.

Natomiast funkcjonariusze tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, poprzez dowolne stosowanie przepisów prawa uniemożliwiają mojej matce i mojej osobie odzyskanie bezprawnie zagrabionego majątku obecnie w kwocie ponad 400 000,00 PLN a dodatkowo ograbiają 81 letnią staruszkę z jej emerytury na rzecz oszukańczego Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co. 958/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, dokumentacja znajdująca się w Ministerstwie Sprawiedliwości RP i Prokuraturze Generalnej RP, dotycząca pokrzywdzonej Michaliny Jączek i Jana Jączek, inne akta oraz dokumenty.

7. Do niniejszej skargi załączam następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Artykuł z tygodnika NOWINY NYSKIE z dnia 13 sierpnia 2009r., pt. „Nikt nie broni obywatela”, gdzie jest opisany mechanizm oszustwa finansowego, przeprowadzonego przez Getin Bank S.A., na szkodę pokrzywdzonych.

Załącznik nr 2 - PETYCJA Z PROŚBĄ O INTERWENCJĘ W SPRAWIE BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ I ZANIECHAŃ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH, PRZEZ OKRES PONAD DWÓCH LAT, NA SZKODĘ PANI MICHALINY JĄCZEK OSZUKANEJ PRZEZ GETIN BANK S.A. NA KWOTĘ PONAD 400.000,00 ZŁOTYCH, zaadresowana z datą 12 stycznia 2011r do Pana Jerzego Buzka Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Załącznik nr 3 – ZWRACAM SIĘ Z APELEM DO WYSOKICH PRZEDSTAWICIELI PAŃSTWA POLSKIEGO O INTERWENCJĘ W SPRAWIE ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA PRZEZ SĘDZIĘ SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM ARLETĘ MISZCZYK, NA SZKODĘ MOJEJ MATKI – OBECNIE 81 LETNIEJ POKRZYWDZONEJ”, zaadresowane z datą 7 marca 2011r., do Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego, wysłane pocztą elektroniczną do Ministra Sprawiedliwości RP.

Załącznik nr 4 –ZAŻALENIE NA BEZCZYNNOŚĆ PROKURATORA GENERALNEGO RP, MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI RP I „OTACZAJĄCYCH” ICH FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH W SPRAWIE BRUTALNEGO ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA PRZEZ SĘDZIĘ SR ARLETĘ MISZCZYK I SĘDZIÓW SO W ZIELONEJ GÓRZE W OSOBACH: JOANNA KURZAWIŃSKA-PASEK, ELŻBIETA OZGA-ŚWIETLIK I SŁAWOMIR KACZANOWSKI, DZIAŁAJĄCYCH W ZMOWIE PRZESTĘPCZEJ NA SZKODĘ MICHALINY JĄCZEK 81 LETNIEJ POKRZYWDZONEJ, zaadresowane z datą 8 maja 2011r., do Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego, wysłane pocztą elektroniczną do Ministra Sprawiedliwości RP.

Załącznik nr 5 – Pełnomocnictwo Michaliny Jączek udzielone synowi Janowi Jączek, do reprezentowania jej praw przed Sądami wszystkich instancji z dnia 4 listopada 2010r., podpisane przez notariusza Panią Joannę Jarosz.

Załącznik nr 6 – Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że Michalina Jączek jest osobą nieporadną i bardzo schorowaną z dnia 3 listopada 2010r., sporządzone przez lek. med. Pana Janusza Grabińskiego.

Załącznik nr 7 – Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 sierpnia 2010r., sygn. akt II S 56/10, dotyczące zwolnienia Michaliny Jączek od obowiązku opłaty od skargi na przewlekłość postępowania.

Załącznik nr 8 – Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 listopada 2010r., sygn. akt II S 69/10, dotyczące zwolnienia Michaliny Jączek od obowiązku opłaty od skargi na przewlekłość postępowania.

8. Biorąc pod uwagę, że moje wnioski, zażalenia i inne pisma złożone do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego RP a po rozdzieleniu tej funkcji do Ministra Sprawiedliwości RP i Prokuratora Generalnego RP są przez nich merytorycznie nierozpoznawane i lekceważone, uprzejmie proszę Najwyższych Przedstawiciela Państwa Polskiego i Przedstawicieli Mediów o zbadanie powyżej wskazanych akt sprawy i zgodnie z art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podjęcie skutecznej interwencji przeciwko bezczynności i zaniechaniom Wysokich Przedstawicieli Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce, łamiących prawa człowieka na szkodę 81 letniej staruszki.

9. Reasumując powyższe, z uwagi na nieporadność i wiek 81-letniej pokrzywdzonej, niniejszą skargę napisał jej syn Jan Jączek a matka Michalina Jączek po przeczytaniu tego pisma podpisała je, wnosząc by syn Jan Jączek na podstawie pełnomocnictwa reprezentował moje prawa w tej sprawie przed Sądem. Nadto wnoszę, by Sąd wezwał syna - pełnomocnika Jana Jączek, na rozpoznanie niniejszej skargi, celem uzupełnienia jej o istotne fakty.

Michalina Jączek

Więcej o oszustwach bankierów :-)

Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.

PODŁE PAŃSTWO I PODŁY BANKOWY PARASOL !!!
Mafijny trójkąt Bank Śląski - prokuratura - sądy - to przekręt 2009 r.
Uwaga na Lukas bank ... czyli taki, który przehandluje Cię za grosze. Firmy windykacyjne nękają za przeterminowane wyimaginowane długi. Nie wolno dać się zastraszać.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - to banki będą musiały dowodzić, że klient jest ich dłużnikiem.
Walka o Polskę to walka o polski system bankowy, polski bank centralny i polski pieniądz.
Bielsko - Biała 27.01.2011 r. o godz. 9 sala 41 Sądu Rejonowego Wydz. III Karny w - okaże się czy sędzia wspiera mafię Banku Śląskiego i prok. Aleksandra Zająca z Myszkowa - Jerzy Jachnik
Prawdziwy powód bankructwa Grecji – w taki sposób zbankrutuje Polska
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
UPADEK DOlara - WYWIAD Z BYŁYM SZWAJCARSKIM BANKIEREM cz.2 -z cyklu fakty i mity o Ameryce...
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Bankructwo Polski - ZEGAR DŁUGU POLSKIEGO - POPRZYJ PETYCJE ZAKAZUJĄCA ZADŁUŻANIE PAŃSTWA POLSKIEGO !!!
WYWIAD Z BYŁYM SZWAJCARSKIM BANKIEREM, czyli jak dzisiaj tworzy się pieniądze... z cyklu fakty i mity o Ameryce
Komorowski dezinformuje. Błędy rządu PO. Polska zbankrutuje? Minął kolejny polski tydzień... Filip Stankiewicz
UPADEK DOLARA - BĘDZIE AMERO? - WYWIAD Z BYŁYM SZWAJCARSKIM BANKIEREM z cyklu fakty i mity o Ameryce...
Grecka tragedia - czyli totalna kontrola finansowa obywateli.... Tajny plan Unii i bankierów czy dojdzie do zaczipowania ludzi?
Czy BZ WBK zapłaci za grzechy Raiffeisen Banku w związku ze sprzedażą przez Raiffeisen Bank Polska S.A. obligacji spółki SEMAX S.A. w upadłości !?!
Większość bankructw w Polsce jest sfingowana- zaplanowana upadłość i wymyślony kryzys?
Władza monetarna należy do banków Jedno pociągnięcie pióra tworzy lub likwiduje pieniądze - banki kontrolują kredyt narodu, kierują polityką rządów i trzymają w swoim ręku losy ludzi...
Lichwiarstwo banków i bandycka windykacja. Bogusław Maśliński
HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA ZBANKRUTOWAŁA.
TAJEMNICE FOZZ I BANKU HANDLOWEGO Z PERSPEKTYWY 15-tu LAT OD RABUNKU CO NAJMNIEJ 10MLD $ Z FINANSÓW PAŃSTWA POLSKIEGO PRZEZ AFERZYSTÓW TYPU BALCEROWICZ...
TAJEMNICE FOZZ I BANKU HANDLOWEGO Z PERSPEKTYWY 15-tu LAT OD RABUNKU CO NAJMNIEJ 10MLD $ Z FINANSÓW PAŃSTWA POLSKIEGO PRZEZ AFERZYSTÓW TYPU BALCEROWICZ...
Katowice - Wniosek o rozpoznanie sprawy przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. zgodnie z art. 45.1 Konstytucji R.P. Bezmyślność SSO Kariny Skowron Zbigniew Kekuś
Katowice - Wniosek o rozpoznanie sprawy przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. zgodnie z art. 45.1 Konstytucji R.P. Bezmyślność SSO Kariny Skowroncz.2
Katowice - Wniosek o rozpoznanie sprawy przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. zgodnie z art. 45.1 Konstytucji R.P. Bezmyślność SSO Kariny Skowron
Bankructwa kościołów katolickich w USA - cyklu fakty i mity o Ameryce.
BIAŁYSTOK - DOWODY SKORUMPOWANIA SSR ANNY KAMIŃSKIEJ - przez niedopuszczenie do zbadania w jakim stopniu doszło do błędu w sztuce lekarskiej przez Waldemara Kuczyńskiego w jego prywatnej Klinice Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank"
Katowice - mobbing stosowany w ING Banku Śląskim tuszują sędziowie i prokuratorzy - z listów od czytelników.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji.
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.
Przestępstwo wyłudzenia nienależnej kasy na staruszce przez HSBC Credit bank - z cyklu jak banki rolują pożyczkobiorców
Stefan Kosiewski: Ministrowie Spraw Zagranicznych zezwalają na kontrolę USA nad bankami w UE
Pozew Zbigniewa Kękusia przeciwko ING Bankowi Śląskiemu o odszkodowanie z tytułu stosowania mobbingu i pozbawienia pracy Z. Kękusia
za 2 mld dolarów sprzedali polskie banki wraz z 66 mld dolarów w tych bankach, a nikt nie ściga tych bandytów...
DRENAŻ KAPITAŁU Z POLSKI PRZEZ BANKI TO NIC NOWEGO...
BANKOWY PLUTON EGZEKUCYJNY - czyli jak banki niszczą klientów w majestacie prawa
BANKI WYWOŻĄ Z POLSKI MILIARDY ZŁOTYCH
Prywatyzacja polskich banków - czyli V rozbiór Polski
List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.
DLACZEGO PREZYDENT J.F. KENNEDY MUSIAŁ ZGINĄĆ - czy za próbę likwidacji FRB czyli żydowskiego Federalnego Banku Rezerw? - z cyklu fakty i mity o Ameryce
Miliardy dla bankierów, długi dla ludzi - z cyklu fakty i mity o Ameryce...
Karty kredytowe dobiją banki w USA? - kolejne miliardowe straty? - z cyklu fakty i mity o Ameryce...
Banki internetowe - wygoda dla klientów, ryzyko dla właścicieli i nowe możliwości dla hakerów i cyberprzestępców.
Klinika Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank" Białystok i "przekręt na bezpłodność"- czyli leczenie kobiet viagrą przez prof. Waldemara Kuczyńskiego cd.
Banki internetowe - wygoda dla klientów, ryzyko dla właścicieli i nowe możliwości dla hakerów i cyberprzestępców.
Klinika Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank" Białystok, ul Stołeczna 11... i metoda "na viagre" leczenia przez Waldemara Kuczyńskiego bezpłodności kobiet.
Maksymiuk - Zbankrutowany poseł Samoobrony Janusz Maksymiuk spędza święta wielkanocne w Afryce z uroczą posłanką Sandrą Lewandowską - tu dokumentujemy za czyje pieniądze i jakie oszustwa popełnił poseł.
Balcerowicz wreszcie odszedł - odszedł cesorz - czy żydowskie banki będą mogły funkcjonować w Polsce bez oszukiwania i okradania Polaków?
Milionowe bankowe przekręty pod ochroną Leszeka Balcerowicza i Hanny Gronkiewicz-Waltz, czyli Bolek i operacje Art B z cyklu "niebezpieczne tematy: polityka, pieniądz i władza...
Balcerowicz, jak zwykle omylny i grozi kolejny raz kataklizmem. Co znowu wymyslą żydowskie banki w Polsce?
Bank Secesyjny w Katowicach - Zestawienie dokumentów przestępczej działalności Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej popełnionych przez następujących funkcjonariuszy publicznych : z-ca Prokuratora Okręgowego Jacek Gworka, prokurator Jan Wykręta , pr
MIKROCHIPY RFID DZIŚ W BANKNOTACH EURO I DOLARACH, CHIPY IDENTYFIKUJĄ JUŻ ZWIERZĘTA - CZY JUTRO ZAZNACZĄ KAŻDEGO CZŁOWIEKA?
Udowodniono, że w Polsce rządzi GTW. Czy mafia opanowała banki?
Bankowy tytuł egzekucyjny.
afery są nie tylko polska specjalnością... tu światowe przykłady większych afer giełdowo-bankowych
CASE - żydowskie prywatne Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Polsce. Czy Sejmowa Komisja Bankowa skontroluje fundacje Balcerowicza?
Balcerowicz- jego bankowe przekręty poparło 92 "żydowskich"? prof. Dla równowagi publikuje list POLSKICH profesorów popierających Ojca Rydzyka - chyba Balcerowicz musi założyć własne myćkowe, albo jarmułkowe berety inaczej padnie jak Tusk
Jałmużna za zlicytowaną firmę? Gerard Knosowski - samo życie, czyli jak żydowskie banki i sądy kasują polskie firmy - z cyklu patologie systemy sądownictwa.
ROLNICY NA SPRZEDAŻ? BANK ŚWIATOWY WNIOSKUJE O WYKUPIE ZIEMI OD POLSKICH ROLNIKÓW - CZY GLOBALIZACJA DOPROWADZI DO POWSTANIA 8MLN BEZROBOTNYCH ROLNIKÓW I DALSZEGO SPADKU LUDNOŚCI W POLSCE?
Podatek od sprzedaży akcji Banku Handlowego - przekręt Ministra Finansów - interwencja redakcji.
Kredytowe pułapki - lichwiarski sposób na przejęcie przez banki firm i dóbr prywatnych.
Żydzi przejęli w III RP władze, banki, firmy, przejmują kamienice i ulice - co będzie z polską Polską?
Balcerowicz musi odejść! - spór rządu z UniCredito o fuzję Banku BPH z Bankiem Pekao SA. Na czym polega kolejny przekręt Leszka Balcerowicza?

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Control
27-06-2011 / 07:29
ChanServ> [#radiobc] Witam na Kanale Radia Bez Cenzury. nie moge sie zarejestrowac na forum co sie dzieje ??? Zwierzyniec, 27 czerwca 2011 ROKU Rzecznik Praw Pacjenta przy WOW NFZ Sz.Pani ALDONA JAWORSKA BOGUSŁAW RAPCZYŃSKI Zwierzyniec 26 64-400 Międzychód Tel.889 343 697 E-mail borap@op.pl S K A R G A 15 kwietnia ok.godz. 18, zostałem potrącony przez samochód (Jeep grand cherokee -masa ok 2T ) na parkingu szpitala w Czarnkowie(zaplecze od ul.Wronieckiej).Sprawcą wypadku jest Anna Rapczyńska moja żona( Lek.,spec.chorób wewnętrznych-lekarz z oddz.wew.szpitala w Czarnkowie).Mam świadka wypadku, kierowca taksówki z Czarnkowa. Kobiet Kobieta ta (zostałem uderzony przodem auta) wycofała do tyłu i omijając mnie, odjechała z miejsca wypadku nie udzielając mi pomocy. Obowiązkiem jej było,udzielenie mi pomocy z 2 przyczyn : 1.Kierowca samochodu 2.lekarz Wróciła po kilku minutach (ok.8 min ?) przypatrując się mnie w odległości kilku metrów ,po tym , na miejsce przybyło pogotowie ratunkowe, które powiadomił kierowca taksówki .Zabrano mnie na noszach do karetki i odwieziono na izbę przyjęć szpitala w Czarnkowie. Kierowca taksówki powiadomił też policję (dowiedziałem się o tym od niego później) Wykonano mi dwukrotnie badanie RTG ,lewej nogi, stopy i lewej reki( zgłosiłem silny ból na konsultacji w izbie). Pobrano też krew,wykonano EKG. Podczas badania na izbie przyjęć inny lekarz Michał Oczkoś zapytał mnie prowokacyjnie "DLACZEGO PAN SIE AWANTURUJE ? " NIE AWANTUROWAŁEM SIĘ,krzyczałem i jęczałem z bólu. Lekarz ( nazwę go "ten drugi") zapytał mnie "choruje pan na serce ..A DLACZEGO PALI PAN PAPIEROSY ???. Nie palę nałogowo papierosów od czasu zawału(palenie papierosów może doprowadzić mnie do RESTENOZY) Jest prawdą że w dniu tym (15.04.2011 r.)zapaliłem papierosa przed potrąceniem mnie,będąc po rozmowie z moją żoną która będąc na parkingu szpitala razem z moi rozmowie z moją żoną która będąc na parkingu szpitala razem z moim ,3,5 letnim synkiem Michałkiem ,zachowała się SKANDALICZNIE, ODMAWIAJĄC MI KONTAKTU Z NIM. Na pytanie zadane przez lekarza("ten drugi")odpowiedziałem , "PAN WYBACZY , ALE TO MOJA PRYWATNA SPRAWA CZY PALĘ". Lekarz dyżurny przysłuchiwał się rozmowie i wykrzyknął do mnie "TY CHAMIE !" "JA CIĘ WIDZIAŁEM JAK LEŻAŁEŚ NA PARKINGU !", " zrócił się dalej,do obecnych na izbie mówiąc " A JAK ON KRZYCZAŁ TAM JAK LEŻAŁ ! " i z wyraźną IRONIĄ,w stosunku do mojej osoby zasmiał się ..hehehehe Podczas oczekiwania przed drzwiami gabinetu RTG ( leżałem na łóżku transportowym )przybyło 2 policjantów i dwukrotnie sprawdziło mi zawartość alkoholu ( badanie alkomatem) Wynik badania -ZERO- Zastanawiam się( a mam do tego pełne prawo),czy policjanci nie złamali procedury i nie wykonali badania Annie Rapczyńskiej (żona-lekarz)alkomatem. Mam nadzieję ,że fakt ten(próba na zawartość alkoholu w organiźmie) zostanie mi ujawniony. Zachowanie policjantów względem mojej osoby,było SKANDALICZNE I PROWOKACYJNE, (myślę...,że byli pewni, iż jestem pijany)ale o tym w innym wpisie na forum. Po badaniu RTG ,EKG, pobraniu krwi, zgłaszałem kilkanaście razy lekarzowi dyżurnemu silny BÓL po lewj stronie głowy. Poprosiłem w rozmowie z lekarzem o badanie -TOMOGRAF KOMPUTEROWY. LEKARZ TEN,odmówił wykonania tegoż badania. Stwierdził ,cytuję "NIE MA TAKIEJ POTRZEBY" We wcześniejszej rozmowie z Lekarką-RTG ,dowiedziałem się że szpital ten nie ma TOMOGRAFU Zasugerowałem więc ,lekarzowi dyżurnemu ( ba ! wręcz prosiłem ) aby przewieziono mnie karetką do szpitala wojewódzkiego w Pile. Lekarz dyżurny ,odmówił mi,twierdząc z uporem MANIAKA że nie ma takiej potrzeby ! Poprosiłem też lekarza dyżurnego o ujawnienie swojego nazwiska. Lekarz ten ,słysząc to ,wzburzył się,mówiąc do mnie " TY CHAMIE! TY KOŁKU ! IDŹ SIĘ ONANIZUJ ! A W OGÓLE TO SPADAJ STĄD !!! Zapytałem tegoż lekarza , dlaczego Pan mi ubliża ? Lekarz nic nie odpowiedział splunął tylko w moją stronę TFU !TFU !I roześmiał się ironicznie. Wobec tych wyzwisk i odmowy badania TK, zapytałem lekarza dyżurnego ,czy moja dalsza obecność na izbie przyjęć jest wskazana. Lekarz powiedział : NIE !!! SPADAJ STĄD !!! Wyszedłem ze szpitala o własnych siłach kulejąc na lewą nogę. Moje obrażenia to silne stłuczenia lewej nogi i lewej reki. Oraz do tej pory (silny ból w lewej części głowy), dziś 17 kwietnia ,niedziela ,2011 roku. Mam 59 lat , choruję na chorobę niedokrwienną serca(2 zawały w roku ubiegłym z operacją angioplastyki-wstawione w serce 2 stenty). Mam cisnienie tętnicze , zwyrodnienie kręgosłupa, chorobę wrzodową żołądka ( stan po perforacji w dwunastnicy) oraz BPH. NADMIENIAM ,ŻE OD MOMENTU WYPADKU ,DO CHWILI WYJŚCIA ZE SZPITALA ,ZAREJESTROWAŁEM WSZYSTKO DYKTAFONEM TELEFO GDYBYM TEGO NIE ZROBIŁ ,TO OSKARŻONO BY MNIE O AWANTURĘ lub...? tylko Bóg wie co mogło się jeszcze wydarzyć. POTRAKTOWANO MNIE JAK PRZYBŁĘDĘ ! ( DOWÓD NAGRANIA AUDIO) Podstawiono nawet “lewego świadka “ -pielęgniarka ,żona lub rodzina policjanta z KPP w Czarnkowie ( do sprawdzenia ) TO JEST SKANDAL !!! JAK W 21 WIEKU ! , W CYWILIZOWANYM KRAJU(RP,CZŁONEK UNII EUROPEJSKIEJ) ! w Powiatowym szpitalu ! (lekarze sa opłacani z naszych składek zdrowotnych-NASZYCH PIENIĘDZY) MOŻE DOCHODZIĆ DO TAKIEGO SKANDALU ??? PROSZĘ O NATYCHMIASTOWĄ I ZDECYDOWANĄ REAKCJĘ ! Szanowna Pani Aldona Jaworska Rzecznik Praw Pacjenta PROKURATURA REJONOWA W TRZCIANCE DONIESIENIE O PRZESTĘPSTWIE SKARGA-DONIESIENIE wraz z prośbą o natychmiastową reakcje w załączniku Z należytym szacunkiem Bogusław Rapczyński P.S. W ubiegłym tygodniu 24 czerwca po przywiezieniu mnie karetką pogotowia do izby przyjęć , miało miejsce zdarzenie ( szpital powiatowy w czarnkowie) gdzie lekarz Michał Oczkoś wyzwał mnie słowami uważanymi powszechnie za obelżywe oraz chciał mnie pobić ! DOWODY : 1.NAGRANIE AUDIO 2.ZEZNANIE PANI MARII DUBIESZKO 3.ZEZNANIE PAWŁA RAPCZYŃSKIEGO PROSZĘ O NATYCHMIASTOWĄ REAKCJĘ ! Z WYŁĄCZENIEM ABSOLUTNIE STRONNICZYCH(Podejrzewam też korupcję ) PROKURATORÓW KTÓRZY MIELI JUŻ OKAZJĘ POBRAĆ WYNAGRODZENIA ZA " PRACE " PROWADZĄC INNE DOCHODZENIA Z MOICH ZGŁOSZEŃ DO PROKURATURY I POLICJI 1.IWONA FIAŁKOWSKA 2.BENEDYKT BRZEZIŃKI ~! MOJE PYTANIE CZY JEST JESZCZE JAKAŚ OCALAŁA INSTYTUCJA W RZECZPOSPOLITEJ KTÓRA ZAJMIE SIĘ TYM BEZPRAWIEM I ŁAJDACTWEM ??? TYM TRAKTOWANIEM I UBLIŻANIEM MI PRAWIE KAŻDEGO DNIA ??? TYM BRAKIEM REAKCJI I ODMOWAMI WSZCZĘCIA DOCHODZEŃ ??? DO WIADOMOŚCI : 1.WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU Pan Wojewoda Piotr Florek wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl 2.Prokuratura Okręgowa w Poznaniu prokuratura@poznan.po.gov.pl 3.Ministerstwo Sprawiedliwości skargi@ms.gov.pl 4.Sąd Okręgowy - XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile 322/11 wydzial14@poznan.so.gov.pl 5.TELEWIZJA TVN24 kontakt@tvn24.pl 6.Pan Starosta Maszewski Wiesław starosta@pct.jst.pl 7.Prokurator Rejonowy w Trzciance trzcianka trzcianka@poznan.po.gov.pl 8.RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH NIECH WAS PIEKŁO POCHŁONIE !!! ZABRALIŚCIE MI WIELE ZDROWIA , WALCZĘ Z WAMI OD MARCA 2011 ROKU MOŻECIE MNIE ARESZTOWAC ! PROSZE NIE BOJE SIĘ !V BEDE PIERWSZYM WIĘŹNIEM POLITYCZNYM PLATFORMY OBYWATELSKIEJ I REZIMU TUSKA !!!! WSZYSTKICH URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH INFORMUJEMY, ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
~mkcharzyński
23-06-2011 / 00:04
Tego bełkotu nie da się czytać.
~REDAKCJA AP
19-06-2011 / 18:55
Jak widać z przedstawionych faktów w przeciwieństwie do reklamy telewizyjnej GETIN BANKU w tym banku akurat wszystkie oszczędności Z CAŁEGO ŻYCIA łatwo stracić... w dodatku ten bank zajmuje się donoszeniem do prokuratury jak ktoś chce wybrać swoje oszczędności a nie powie urzędnikowi na co przeznacza swoja kasę... tak więc unikajcie jak ognia GETIN BANKU !!!