Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 27-11-2017

Przewlekłości postępowania sądowego przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu. Jan Jączek

 

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Wydział II Karny

Al. Korfantego 117/119

40-156 Katowice

 

Za pośrednictwem:

    Sądu Rejonowego w Sosnowcu

    III Wydział Karny

    ul. 1-go Maja 19

    41-200 Sosnowiec  
 

Dotyczy: przewlekłości postępowania sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu, sygn. akt III Kp 310/17  

Skarżący: pokrzywdzony Jan Jączek,  

Przy udziale: Skarbu PaństwaPrezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu, ul. 1-go Maja 19, 41-200 Sosnowiec

 

Skarga pokrzywdzonego w aferze finansowej na przewlekłość postępowania sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu, sygn. akt III Kp 310/17  

Jako spadkobierca mojej matki śp. Michaliny Jączek pokrzywdzonej w aferze finansowej, kombatanta, osoby odznaczonej przez Pana Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP, a zamęczonej na śmierć przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru (NIE)sprawiedliwości,  na podstawie art. 3 pkt 4 oraz art. 6 Ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. „o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki”(Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.), wnoszę skargę na przewlekłość postępowania  sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu, sygn. akt III Kp 310/17.

W związku z tym składam wniosek o:

I. Stwierdzenie przewlekłości tego postępowania sądowego, ponieważ od dnia 28 listopada 2008 roku (data złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli Getin Banku SA) – DO DZIŚ grupa skorumpowanych prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej BEZPRAWNIE uniemożliwia mi odzyskanie środków pieniężnych znacznej wartości, przejętych przez Getin Bank SA - z naruszeniem przepisów ustawy Prawo Bankowe, wydając orzeczenia rażąco sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy, z przepisami prawa, prawidłowym rozumowaniem i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przez prawie DZIEWIĘĆ LAT ta przestępcza grupa pozoruje działania – czynności procesowe, zaprzecza oczywistym faktom, wzajemnie się chroni przed odpowiedzialnością karną i cywilną, bezprawnie niszcząc mi zdrowie i życie.

Patrz: załącznik nr 1 - Zawiadomienie pokrzywdzonego o działaniu w wymiarze sprawiedliwości gangu prokuratorsko-sądowego, chronionego przez najwyższe władze prokuratorskie, w tym przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, z dnia 7 listopada 2017 r., zaadresowane do Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji  Beaty Marczak.

 

II. Na podstawie art. 6 w związku z art. 12 ust. 4 powyższej Ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. wnoszę o przyznanie na rzecz skarżącego Jana Jączek od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Sosnowcu kwoty dwadzieścia tysięcy PLN tytułem odpowiedniej sumy pieniężnej za szkody wynikłe z przewlekłości tego postępowania.

 

III. Bulwersuje fakt, że Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu Małgorzata Hencel-Święczkowska, żona Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Bogdana Święczkowskiego, dnia 28 listopada 2017 roku o godz. 1230  będzie rozpoznawać moje zażalenie na przestępcze działania prokuratury, która od wielu lat ukrywa aferę finansową i wzajemnie się chroni przed odpowiedzialnością karną i cywilną.

Wyjaśniam, że afera finansowa – patrz zapytanie poselskie nr 2396 miała miejsce w czerwcu 2007 roku, gdy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym był Zbigniew Ziobro a Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego był wówczas Bogdan Święczkowski. Bezsporny jest fakt, wynikający z dokumentów prokuratorskich, że zarówno Zbigniew Ziobro, Bogdan Święczkowski i podlegli im służbowo prokuratorzy ukrywają aferę finansową, utrudniają mi dojście do prawdy i sprawiedliwości oraz uniemożliwiają odzyskanie bezprawnie przejętych pieniędzy - znacznej wartości, mimo złożonych interwencji poselskich i senatorskich.

Dowód: akta Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe w Sosnowcu, sygn. akt PR 3Ds. 123.2017, akta sprawy Sądu Rejonowego w Sosnowcu, sygn. akt III Kp 310/17 i inne akta sprawy.

 

W związku z powyższym, żądam by Sąd Apelacyjny w Katowicach zawiadomił  Prezesa Rady Ministrów Panią Beatę Szydło o bezczynności i zaniechaniach Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry i podległych mu służbowo prokuratorów o ukrywaniu afery finansowej, na kwotę ponad miliarda złotych  – przedstawionej w zapytaniu poselskim nr 2396  – przez Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Jachnika i Pana Janusza Sanockiego, w której pokrzywdzonymi są Michalina Jączek, Jan Jączek i wiele innych osób.

Patrz: załącznik nr 2 - zapytanie poselskie nr 2396.  

Powyższe działania nie są jednostkowe, lecz POKAZUJĄ MECHANIZM O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM i MAFIJNYM, będący pozostałością i mutacją systemu komunistycznego, który od 1945 roku do dziś funkcjonuje w tak zwanej prokuraturze i sądach.  

IV. Wnoszę o zwolnienie skarżącego z uiszczenia opłaty stałej od skargi w kwocie 200 PLN.

  UZASADNIENIE

  1. Dnia 18 czerwca 2007 roku podpisałem umowę kredytową z Getin Bankiem S.A.  (obecna nazwa Getin Noble Bank S.A.) na kwotę 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z przeznaczeniem na zakup akcji LC Corp S.A. na rynku pierwotnym. W późniejszym czasie UMOWA TA OKAZAŁA SIĘ WIELKIM OSZUSTWEM – AFERĄ  –  PIRAMIDĄ FINANSOWĄ, w wyniku której  moja matka Michalina Jączek straciła wszystkie środki pieniężne – kwotę znacznej wartości – a dodatkowo sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Arleta Miszczyk zrobiła Jej zadłużenie na KWOTĘ 40.000.000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) – patrz zapytanie poselskie nr 2396 – załącznik nr 2.  

Bezpośrednio w wyniku tych nieludzkich – przestępczych działań – moja mama Michalina Jączek przeżywała ogromne cierpienie i ból psychiczny, co doprowadziło Ją do udaru mózgu i śmierci.  
 

2. Dnia 28 listopada 2008 r. złożyłem w Prokuraturze Krajowej, Wydział III Zamiejscowy w Katowicach zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę mojej matki Michaliny Jączek i mojej osoby, przez przedstawicieli Getin Banku SA i Leszka Czarneckiego, z datą 28 listopada 2008 r., które również wysłałem listem poleconym do Prokuratury Krajowej w Warszawie, Wydział Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Dowód: „Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę mojej matki Michaliny Jączek i mojej osoby, przez przedstawicieli Getin Banku SA i Leszka Czarneckiego”, z datą 28 listopada 2008 roku, zaadresowane do Prokuratury Krajowej w Warszawie, Wydział Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Od dnia 28 listopada 2008 roku (data złożenia zawiadomienia o przestępstwie) do stycznia 2013 roku prokuratorzy i sędziowie apelacji katowickiej ukrywali przede mną kluczowy dowód w sprawie, jakim jest PROTOKÓŁ GENERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO,  Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU, w którym zespół funkcjonariuszy o najwyższym statusie i kwalifikacjach zawodowych, stwierdził świadome i zawinione naruszenie przez Getin Noble Bank SA szeregu przepisów Prawa Bankowego, cytuję:

"Proces kredytowania tych akcji oceniono jako mało ostrożnościowy i budzący wątpliwości na tle  obowiązujących przepisów prawa.

Uwagi budziły w szczególności:

- obowiązujące zasady wyliczania zdolności kredytowej, niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,

- przejściowa zmiana wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności w okresie kredytowania zakupu akcji,

- naruszenie przez Bank postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,

- brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp,

- przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej, określonej przepisami art. 128 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe (...).”

Dowód: Protokół Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku.

POWYŻSZY DOKUMENT URZĘDOWY POSIADA  FUNDAMENTALNE ZNACZENIE DLA NINIEJSZEJ SPRAWY, PONIEWAŻ FAKTYCZNIE POTWIERDZA WCZEŚNIEJSZE MOJE ISTOTNE ZARZUTY, TWIERDZENIA I WNIOSKI PRZECIWKO PRZEDSTAWICIELOM INSTYTUCJI FINANSOWEJ, KTÓRYCH DO DZIŚ WŁADZE PROKURATORSKIE I SĄDOWNICZE NIE CHCĄ ROZPOZNAĆ A PRZECIWNIE WSZYSTKO ROBIĄ ABY JE UKRYĆ.  

3. Dnia 15 lutego 2016 r. otrzymałem postanowienie o umorzeniu śledztwa wydane przez prokuratora Krzysztofa Jarzynę z Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, z datą 21 stycznia 2016 r., który na podstawie art. 47 §1 KPK w związku z art. 40 §1 pkt 6 KPK PODLEGAŁ WYŁĄCZENIU Z MOCY USTAWY OD UDZIAŁU W TEJ SPRAWIE.

Podkreślam, że niniejsza sprawa dotyczy afery finansowej wielkiej wartości, w tym oszukania mojej matki i mnie na kwotę znacznej wartości i zgodnie z procedurą karną NIE POWINNA BYĆ PROWADZONA na szczeblu Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich lecz w wyższej jednostce.

W związku z powyższym złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Krzysztofa Jarzynę, ponieważ popełnił on szereg czynów karalnych z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 §1 KK – oszustwa procesowe na kwotę znacznej wartości i inne przestępstwa, działając na moją szkodę, przy pełnej aprobacie kierownictwa Prokuratury Okręgowej w Katowicach, Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach (obecnie Prokuratury Regionalnej w Katowicach) oraz Prokuratury Krajowej.  
 

Do dziś prokuratura NIE ROZPOZNAŁA PRZESTĘPSTW popełnionych na moją szkodę,  przez dyspozycyjnego i skorumpowanego prokuratora Krzysztofa Jarzynę, który BEZPRAWNIE DWUKROTNIE POZOROWAŁ ŚLEDZTWO, mimo że, z mocy prawa był wyłączony od sprawy.

Patrz: Skarga pokrzywdzonego na przewlekłość postępowania prokuratorskiego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Sosnowiec-Południe w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt PR 3Ds. 157.2016 i sygn. akt PR 3Ds. 123.2017, z dnia 28 sierpnia 2017 r., zaadresowana do Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Nie mogę odzyskać środków pieniężnych znacznej wartości przejętych w wyniku oszustwa, ponieważ śledztwo „prowadzą” prokuratorzy, którzy podają oczywiste kłamstwa do dokumentów mających znaczenie prawne i dowodowe,  sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy, manipulują i mataczą tokiem postępowania, chronią się nawzajem oraz popełniają inne czyny karalne. Ten przestępczy proceder prokuratorów TRWA PRAWIE DZIEWIĘĆ LAT, wspierany jest przez skorumpowanych sędziów apelacji katowickiej i najwyższe władze prokuratorskie.

Dowód: liczne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny Jączek i Jana Jączka, znajdują się w sądach apelacji katowickiej i w (tak zwanej) prokuraturze.

 

4. Podkreślić należy, że moja matka Michalina Jączek była kombatantem i na podstawie art. 19 Konstytucji RP powinna być otoczona specjalną opieką przez Państwo Polskie.

 

Tymczasem moją matkę nie zamęczyli okupanci, lecz potomkowie esbeków, resortowych dzieci i koteria funkcjonariuszy reprezentująca wymiar (NIE)sprawiedliwości. Zamiast skupić się na istocie afery, funkcjonariusze bezprawnie zadawali mojej mamie ogromny ból i cierpienie psychiczne, co doprowadziło Ją do udaru mózgu i śmierci. Natomiast mnie próbowano wrobić w pobicie skorumpowanego i dyspozycyjnego policjanta Konrada Manieckiego, w odwecie oskarżono mnie i zaocznie skazano za rzekome znieważenie sędziego SA Waldemara Szmidta, którego wcześniej oskarżałem o ukrywanie afery finansowej,  chronienie skorumpowanych prokuratorów, poprzez wydawanie orzeczeń sądowych, sprzecznych z prawem i rozumem.

Patrz: zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, z datą 27 stycznia 2016 r., zaadresowane do Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej  oraz do Krajowej Rady Sądownictwa   – DO DZIŚ NIEROZPOZNANE  – przez władze prokuratorskie i sądownicze.

5. Bezpośrednio  na skutek mojej walki o odzyskanie środków pieniężnych znacznej wartości oraz demaskowaniu przerażającej skali bezprawia w prokuraturze i sądach apelacji katowickiej, stałem się ofiarą represji, między innymi umyślnego odkręcenia i doprowadzenia do odpadnięcia koła w moim samochodzie podczas jazdy na trasie Lędziny  - Tychy, GDZIE CUDEM UNIKNĄŁEM ŚMIERCI, wybiciem dwukrotnie szyb w samochodzie, spuszczeniem powietrza w kole samochodu, w czasie przesłuchiwania mnie w Prokuraturze Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, wybiciem mi okien w mieszkaniu w Tychach (w dwóch pokojach), gdy w tym czasie przebywałem w Warszawie, groźbami karalnymi na ul. Warszawskiej w Katowicach, „skończysz w piachu” i innymi szykanami.  

6. Dnia 28 listopada 2017 r. o godz. 1230 (tak zwany) Sąd Rejonowy w Sosnowcu będzie rozpoznawał moje zażalenie na matactwa i manipulacje Prokuratora Rejonowego Sosnowiec-Południe w Sosnowcu Magdaleny Ziobro, która wraz z podległymi jej służbowo prokuratorami ukrywa aferę finansową -  patrz zapytanie poselskie nr 2396, POZORUJĄC działania w sposób sprzeczny z przepisami prawa i rozumem. Istotny jest fakt, że prokurator Magdalena Ziobro chroni dyspozycyjnego i skorumpowanego prokuratora Krzysztofa Jarzynę przed odpowiedzialnością karną, który bezprawnie umorzył śledztwo w sprawie afery finansowej -  patrz wyżej punkty 1, 2 i 3.  

Podkreślam, że Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu na podstawie art. 24 § 2 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze, Z MOCY USTAWY BYŁA I JEST WYŁĄCZONA OD PROWADZENIA NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.  
 

Zwracam uwagę na kluczowy fakt, że na podstawie art. 19 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016 poz. 177 z późn. zm.) oraz na podstawie § 25 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2016 poz. 508 z późn. zm.), POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE OSZUSTW PROCESOWYCH NA KWOTĘ ZNACZNEJ WARTOŚCI, to jest o czyn z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 KK, popełnionych przez skorumpowanego prokuratora Krzysztofa Jarzynę i jego popleczników z Prokuratury Okręgowej w Katowicach  oraz Prokuratury Regionalnej w Katowicach, na szkodę mojej matki i mojej osoby, powinno być prowadzone w Wydziale Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, a NIE POZOROWANE w Prokuraturze Rejonowej Sosnowiec-Południe w Sosnowcu.

 

7. Bulwersuje fakt, że Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu Małgorzata Hencel-Święczkowska żona Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Bogdana Święczkowskiego, dnia 28 listopada 2017 roku o godz. 1230  będzie rozpoznawać moje zażalenie na przestępcze działania prokuratury, która od wielu lat ukrywa aferę finansową.

Wyjaśniam, że afera finansowa – patrz zapytanie poselskie nr 2396 miała miejsce w czerwcu 2007 roku, gdy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym był Zbigniew Ziobro a Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego był wówczas Bogdan Święczkowski. Bezsporny jest fakt, wynikający z dokumentów prokuratorskich, że zarówno Zbigniew Ziobro, Bogdan Święczkowski i podlegli im służbowo prokuratorzy ukrywają aferę finansową, utrudniają mi dojście do prawdy i sprawiedliwości oraz uniemożliwiają odzyskanie bezprawnie przejętych pieniędzy - znacznej wartości, mimo złożonych interwencji poselskich i senatorskich.

Dowód: akta Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe w Sosnowcu, sygn. akt PR 3Ds. 123.2017, akta sprawy Sądu Rejonowego w Sosnowcu, sygn. akt III Kp 310/17 i inne akta sprawy.

 

8. Wyjaśniam również, że Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu Małgorzata Hencel-Święczkowska zna podstawowe zasady arytmetyki implikujące, że kwota 326 tys. złotych (bezprawnie przejęta w czerwcu 2007 r. przez bank) JEST KWOTĄ WIĘKSZĄ od kwoty 200 tys. złotych. Zatem zgodnie z procedurą - na podstawie art. 25 § 1 pkt 2 KPK (oszustwa procesowe na kwotę znacznej wartości z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 KK),  WŁAŚCIWYM RZECZOWO do rozpoznawania mojego zażalenia na czynności prokuratora Magdaleny Ziobro jest Sąd Okręgowy w Katowicach a nie Sąd Rejonowy w Sosnowcu.  

Powyższą argumentację przyjał Sąd Okręgowy w Katowicach w postanowieniu z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. akt VII S 13/17, cytuję:

„(…) W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na treść zawiadomienia Jana Jączka o popełnieniu przestępstwa, datowanego na dzień 29 marca 2016 roku, a dokładnie na przedmiot postępowania przygotowawczego, którego przeprowadzenia żądał skarżący, a którego niniejsza sprawa dotyczy. Powyższym zawiadomieniem Jan Jączek domagał się wszczęcia postępowania przygotowawczego o czyny z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. oraz art. 258 § 1 k.k., rozpoznanie których należy do właściwości Sądu Okręgowego jako Sądu I instancji.

Prowadzenie postępowania przygotowawczego, zainicjowanego wskazanym wyżej zawiadomieniem, w zakresie czynu spenalizowanego w art. 231 § 1 k.k. przez Prokuraturę Rejonową Sosnowiec-Południe w Sosnowcu sygn. PR 3 Ds. 123.2017 (uprzednio PR 3Ds. 157.2016) nie może być wyznacznikiem wpływającym na określenie sądu właściwego do rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego z przedmiotowego zawiadomienia Jana Jączka. Wskazaną właściwość wyznacza bowiem przedmiot postępowania, jakie miałoby być prowadzone – zgodnie z zawiadomieniem skarżącego, nie należy więc opierać się wyłącznie na wydanym w tym przedmiocie postanowieniu prokuratora o wszczęciu postępowania w sprawie (...)”.

Dowód: postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach, z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. akt VII S 13/17.

 

9. Zatem,  Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu Małgorzata Hencel-Święczkowska, która NIE CHCE przekazać powyższych akt prokuratorskich do  właściwego rzeczowo Sądu Okręgowego, jako Sądu I instancji i NIE CHCE stosować zasad prawidłowego rozumowania, mimo obowiązku ustawowego – patrz art. 7 KPK, NIE MOŻE pełnić urzędu sędziego i funkcji Prezesa Sądu.

 

Nie może być tak, że Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu Małgorzata Hencel-Święczkowska wyznaczyła siebie do rozpoznania bezczynności i zaniechań prokuratury, czyli zaniechań swojego męża Bogdana Święczkowskiego i jemu podległej służbowo  – dyspozycyjnej prokurator Magdaleny Ziobro.

Nie może być tak, że Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro i jego Pierwszy Zastępca Bogdan Święczkowski SĄ ŚLEPI I GŁUSI na popełniane z pełną premedytacją przestępstwa przez prokuratora Magdalenę Ziobro i innych podległych im służbowo prokuratorów, ukrywających aferę finansową na kwotę ponad miliarda złotych.

 

WNIOSKI KOŃCOWE

 

10. Jako spadkobierca mojej matki śp. Michaliny Jączek pokrzywdzonej w aferze finansowej, kombatanta, osoby odznaczonej przez Pana Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP, a zamęczonej na śmierć przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru (NIE)sprawiedliwości, Państwo Polskie zobowiązane jest mi pomóc odzyskać utracone środki pieniężne znacznej wartości w wyniku afery – piramidy kredytowej Getin Banku SA, a nie represjonować mnie tylko dlatego, że domagam się zwrotu zagrabionych pieniędzy znacznej wartości oraz niszczyć mi zdrowie i życie.

Jak zdecydowana większość Polaków popieram obecny Rząd i reformy naprawy Państwa Polskiego, które są już widoczne w wymiarze politycznym, społecznym i gospodarczym. Jednak z przykrością i rozgoryczeniem informuję, że tak jak większość pokrzywdzonych przez wymiar (NIE)sprawiedliwości nie widzimy żadnych pozytywnych zmian w prokuraturze i sądach.

W prokuraturze NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO, tak jak za (NIE)rządów PO-PSL DALEJ MAMY PAŃSTWO TEORETYCZNE, nie działa Sąd Dyscyplinarny ani Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej a Naczelnik tego Wydziału prokurator Elżbieta Janicka, jak wielokrotnie wskazałem i udowodniłem chroni skutecznie skorumpowanych prokuratorów i sędziów, wykonując działania dla pozoru, co jest niezgodne z prawem, jak również jest przestępstwem.

 

11. Dlatego zwracam się do Pani Beaty Szydło Premiera Rządu Polskiego o powołanie Komisji,  celem zbadania nieprawidłowości i rażącego łamania prawa przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości rozpoznających sprawę afery – piramidy – finansowo kredytowej Getin Banku SA, w tym bezczynności i zaniechań Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, który jest „ślepy” i „głuchy” na interwencje poselskie, senatorskie i kilkadziesiąt pism skierowanych przeze mnie do niego. Patrz: zapytanie poselskie nr 2396 złożone przez Posłów na Sejm Pana Jerzego Jachnika i Pana Janusza Sanockiego.  
 

12. W tym kontekście bardzo trafne są słowa Pana Jarosława Kaczyńskiego - Prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość, że POLSKĘ TRZEBA ZMIENIĆ „nie w imię jakiegoś odwetu, nie w imię nienawiści czy zemsty, tylko w imię czystości Rzeczypospolitej, w imię naszych najbardziej podstawowych interesów i tych moralnych, które w wymiarze historycznym są najważniejsze i tych materialnych związanych z naszym bezpieczeństwem, musimy to uczynić.”  
 

13. Do niniejszej skargi załączam następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie pokrzywdzonego o działaniu w wymiarze sprawiedliwości gangu prokuratorsko-sądowego, chronionego przez najwyższe władze prokuratorskie, w tym przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, z dnia 7 listopada 2017 r., zaadresowane do  Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Beaty Marczak.

Załącznik nr 2 - Zapytanie poselskie nr 2396 złożone dnia 22 marca 2017 r. przez Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Jachnika i Pana Janusza Sanockiego, zaadresowane do Ministra Sprawiedliwości -  Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry.  
 

14. Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności,  wnoszę by Sąd uwzględnił skargę na przewlekłość postępowania Sądu Rejonowego w Sosnowcu, który na podstawie art. 25 § 1 pkt 2 KPK NIE JEST  WŁAŚCIWYM RZECZOWO do rozpoznawania mojego zażalenia na czynności prokuratora Magdaleny Ziobro.

 

    Pokrzywdzony Jan Jączek

 Więcej o przekrętach:

Zawezwany Skarb Państwa – Prokurator Okręgowy i Rejonowy w Katowicach w związku z aferą GETINBANK. Jan Jączek
Getinbank okradajacy klientów !?!
Protestowali przeciwko rządowi ….. i Getin Bankowi
Czy to bankowcy, czy „finansowi łowcy skór”? Oszustwa Getin(para)banku...
Getin Bank przestaje wypłacać pieniądze klientom
KATOWICE 22.08.2013r. PIKIETA W OBRONIE POKRZYWDZONYCH PRZEZ GETIN BANK SA
Oszukani przez Getin Bank i Czarneckiego
Klienci pokrzywdzeni przez Getin Bank protestują przed jego siedzibą
Zawiadomienie Prezydent Miasta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o zgromadzeniu publicznym 24.07.2013r.przed Zarządem Getin Banku –Getin Noble Banku SA
Katowice - wniosek pokrzywdzonego w aferze Getin Gangu Jana Jączka do SO Magdaleny Jagiełło
Warszawa - pikieta osób poszkodowanych przed siedzibą Getin Noble BANK 24 lipca 2013 r. Wniosek do SO Magdaleny Jagiełło
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO PRZEZ GETIN GANG DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI MARKA BIERNACKIEGO
KATOWICE SĄD OKRĘGOWY ROZPRAWA W SPRAWIE AFERY GETIN (PARA) BANKU SA 21.06.2013r. godz.9 
Jan Jączek walczący z Getin Bankiem o ukradzione rodzinie pieniądze zatrzymany z art. 212 kk
Wniosek o ściganie karne prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Sucham skrywającą aferę finansową Getin Banku SA Jan Jączek
Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold? Jan Jączek
Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek
Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego - Sąd Okręgowy w Katowicach VII Wydział Karny 8 maja 2013 r. o g. 11,10 odbędzie się rozpoznanie skargi Jana Jończyka  na bezczynność i zaniechania prokuratury w sprawie oszustw Getin Banku
ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ 17 KWIETNIA W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - KATOWICE godz. 9.20 
WNIOSEK POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PRZECIWKO PREZESOWI SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH JACKOWI GĘSIAKOWI
Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA
KATOWICE - ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - 25 LUTY
WNIOSEK O BEZPOŚREDNI NADZÓR PROKURATORA APELACYJNEGO W WARSZAWIE NAD ŚLEDZTWEM DOT. OSZUSTW GETIN BANKU SA Jan Jączek
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA DO WICEPREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ZBADANIA AFERY GETIN BANKU SA 

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.