Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 28-04-2012

Przestępcy którzy dumnie noszą nazwę urzędników: SSR Ewa Soczyńska, Prokurator Paweł Pietrzak i Daria Czerkawska-Staniec Asesor Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Żoliborza - zawiadomienie A. Seremeta i Ministra (nie)Sprawiedliwości.

                                                                                             Warszawa 25 kwietnia   2012 r.

                           Pan

                           Andrzej Seremet

                           Prokurator Generalny

                           Rzeczypospolitej Polskiej

                           ul. Barska 28/30

                           02 - 315 Warszawa

 

Pokrzywdzona : Maria Kondratowicz

Sygn.akt III Kp 173/12

2 Ds. 713/II/V


  SKARGA

Szanowni Państwo

Konstytucja,  najwyższe prawo Rzeczypospolitej Polskiej,   stanowi:

1/ że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka jest niezbywalna, nienaruszalna,jest   źródłem   praw   człowieka   i obywatela,

2/ Rzeczypospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia,

3/  nikt nie może być poddany nieludzkiemu, traktowaniu, karaniu,

4/ każdemu zapewnia się osobistą nietykalność i wolność,

5/  odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego,

6/  każdy obywatel ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.  

Tak Konstytucja RP formułuje podstawowe   zasady i wartości, życia obywateli,  w demokratycznym państwie prawa. Organy sądownicze wydają kontrowersyjne, sprzeczne ze sobą wyroki, omijają prawo. Kłamstwo bywa sztuką dyplomacji, a przestępcy dumnie noszą nazwę urzędników,  biznesmenów, prezesów. Przeciętny   Obywatel  został    wyrzucony   poza   prawo.  

Wydane  postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz z 22.09.2011 r., wypadkowa prowadzonego dochodzenia pozbawiła mnie prawa  do  własności, [zwrotu moich zamków przekazanych do ekspertyzy], prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy, obrony moich praw.
Wskazuje na poświadczanie nieprawdy co do okoliczności mających fundamentalne znaczenie w sprawie.

- Narusza zasady logicznego wyciągania wniosków, zasad współżycia społecznego.

- Mnie, poszkodowaną,  pozbawia się formułowania swobodnej oceny    wniosków, dowodów.  

- Nakazuje    mi    milczeć  w  sytuacji   nadużycia   prawa.   

Wydane 22.09.2011 r.  postanowienie,  jak  również  kolejne 03.04.2012 r. narusza  gwarantowane prawo do rzetelnego procesu sądowego - Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - pozbawia możności obrony swych praw.   Stawia mi zarzut  niedopuszczalności  dochodzenia  gwarantowanych praw. Takie działania,  wskazują   na  znamiona czynu z Art. 271 § 1 kk, poplecznictwa  Art.239 kk, działanie na szkodę interesu publicznego i prywatnego.   

Działanie SSR Ewy Soczyńskiej sprawującej wymiar sprawiedliwości demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej nie można uznać za wykonywanie prawa i nie może korzystać z ochrony. 

U Z A S A D N I E N I E  

W  dniu 11.01.2012 r. złożyłam zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia przez   Darię Czerkawską-Staniec Asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz ul. Karmelicka 9.    W  zażaleniu   wskazałam

nieumiejętność       bądź

- brak woli do prowadzenia sprawy   wg   zadań   prokuratury

za   dowód   podając:

1 - umorzenie postępowania w sytuacji braku wyczerpania inicjatywy dochodzeniowej,

2 - wcześniejsze zawiadomienia składane do prokuratury na długotrwałe nękanie mnie, działanie defamacyjne, kierowane wobec mnie groźby karalne, dwukrotne próby pobicia, stawianie mi zarzutów dokonania na majątku spółdzielni wielomilionowych strat,  grożenie zlikwidowaniem,  dokonywane przez   członków   Rady  Nadzorczej,  Rady Osiedla,  nieznanych    sprawców,

3- brak przesłuchania osób mających związek z włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem  mojego mienia,  mieszkania w dniu 05.04.2011 r.,

4 - umorzenie dochodzenia w sytuacji braku wyników ekspertyzy zamków przekazanych przeze mnie do zbadania,

5 - brak  wzięcia  pod uwagę   wątku   spółdzielczego,  w oparciu o wcześniejsze doniesienia  do prokuratury,

6 - brak wzięcia pod uwagę zgłaszanych przeze mnie  do prokuratury zawiadomień   w sprawie   zagrożenia  życia,  zdrowia mojego i moich bliskich,

7 - brak  protokołów   z   przesłuchania świadków w  sprawie z dnia  włamania, m.in.  R. R.[gospodarza]    przebywającego    w pobliżu wejścia do budynku od 10 oo  do  16 oo,

8 - brak odniesienia się do wątku przebywających w budynku robotników  spółdzielni mieszkaniowej  w miesiącach marzec, kwiecień 2011 r.,

9 - brak odniesienia się do parkujących w najbliższym pobliżu  wejścia do budynku samochodów,   mimo  podanego   numeru  rejestracyjnego,

10 - brak odniesienia się do sprawy  zamontowanego w czasie włamania podsłuchu,

11 - brak powiadomienia mnie o wynikach przeprowadzonej ekspertyzy zamków,

 12 - brak odniesienia się do  skradzionej książeczki wojskowej, dokumentów o tematyce spółdzielczej,  mienia,   zniszczeń dokonanych w mieszkaniu,

13- brak odniesienia się do sprawy pisma poleconego od komendanta KP Zeromskiego, skierowanego    na   adres  administracji spółdzielni,  przyjętego i odebranego  za mnie   przez   sekretarkę  dyrektora administracji WSM,

14 - brak odniesienia się do roli  policjantki KP Zeromskiego ujawniającej w toku śledztwa  informacje o włamaniu do mojego mieszkania, moje sprawy,

15 - oparcie śledztwa na sprzecznych z faktami wypowiedziach przygodnych ludzi, nie popartych   stosownymi   protokołami,

16 - nie zapewniono mnie i moim bliskim   poufności  informacji z dochodzenia, przed  osobami  trzecimi.

W sytuacji braku wyczerpania inicjatywy dochodzeniowej, Daria Czerkawska-Staniec Asesor Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Żoliborza  umarza dochodzenie.   
Składam zażalenie.  
Działanie SSR Ewy Soczyńskiej sprawującej wymiar sprawiedliwości demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej,  nie uwzględnia zażalenia.   
Czując się podwójnie poszkodowaną przez włamywaczy działających ewidentnie na zamówienie i brak zasad sprawiedliwości, ponownie składam zażalenie na postanowienie.   Prokurator odmawia jego przyjęcia.  Uznaje  moje działanie / poszkodowanej    za niedopuszczalne.  
 W  tych uwarunkowaniach, pytam -  czy  wynika  to  z  nieumiejętności       czy   braku   woli do prowadzenia sprawy   wg   zadań   prokuratury  ?

Uznaję za konieczne podać,   że o wynikach  dochodzenia,  zarządzeniach, postanowieniach w pierwszej kolejności   wiedziały osoby  w  Warszawskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej, w Radzie Nadzorczej, Radzie Osiedla.    
Praktycznie  po  arogancji zachowań wobec mnie,   zarzucaniu  mnie … braku prawa do występowania  do  organów ścigania... , rozpowszechnianiu pisma posiadanego przez prokuraturę  o wszczęcie dochodzenia...   mogłam domyślać  się  treści  wydanych    ww   postanowień  SIC !                                                                                                       

Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwości RP

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny RP,

DOKĄD zmierzamy?   Proszę wskazać mnie i mojej rodzinie drogę dochodzenia do praw,  do prawa obrony  !  
Proszę powiedzieć, dlaczego zadania prokuratury    jej  fundamentalny cel  strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstwa ze skutkiem stosowania kary dla winnych  obracany jest przeciw poszkodowanym ?  
Dlaczego Sędziowie łamią prawo, Prokuratorzy  odmawiają wszczęcia śledztwa,  przestępcy  wykonujący funkcje prezesów, dyrektorów, urzędników są  chronieni ?      
Czy w Polsce  prawo  będzie  znaczyło   prawo ? 
Kiedy z pieniędzy  podatników  państwo przestanie opłacać łamiących prawo funkcjonariuszy publicznych:   Sędziów,  Prokuratorów?


Z poważaniem
Maria Kondratowicz

Jednocześnie zawiadamiam o:

SĄD  właściwy do rozpoznania sprawy

  z a  p o ś r e d n i c t w e m

                                                         Paweł Pietrzak

                                                         Prokurator  Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz

sygnatura  akt  2 Ds. 442/12/IV

Pokrzywdzona : Maria Kondratowicz
                          01-711   Warszawa

                                                       Z A Ż A L E N I E

na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia z dnia 29 marca 2012 r. na podstawie:

1. art.17 § 1 kpk  Nie wszczyna się postępowania , a wszczęte umarza gdy czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;

2. art.305 § 1 kpk Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź odmowie;

3. art.325 (a)  kpk  organy: odpowiednie stosowanie przepisów o śledztwie.

W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia, prokurator stawia mnie, poszkodowanej zarzut kierowania się niczym nie popartymi domysłami.  Imperatywnie stwierdza, iż niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania przygotowawczego gdy brak jest uzasadnienia. Odmawia wszczęcia dochodzenia,  mimo posiadania kompleksu zdarzeń bezspornie potwierdzających kierowane wobec mnie działania przestępcze, zagrażającego mnie i moim bliskim.  Zagrożenie kierowane przez ludzi, włamanie, zniszczenia, kradzież,  szkody, brak bezpieczeństwa potwierdzone faktami, wg prokuratora jest … domysłem.   Mimo, iż przywołuje fakt  dokonanej analizy sprawy,   nie łączy zdarzeń mających miejsce w czasie ostatnich lat,  nie korzysta z posiadanej przez prokuraturę dokumentacji w sprawie.  Nie odnosi się do faktu  niezaprzeczalnego braku wyczerpania inicjatywy dochodzeniowej.

Kierowane wobec mnie groźby karalne, próby pobicia, włamanie do mieszkania, rabunek mienia, zniszczenie mieszkania, specyficzna kradzież dokumentów o tematyce spółdzielczej WSM, uporczywe nękanie przez pracowników WSM, stawianie bezpodstawnych zarzutów działania na szkodę innych, doprowadzanie do zagrożenia życia sąsiada pozbawionego szybu wentylacyjnego, grożenie  odcięciem dopływu gazu do mieszkania przez kierownictwo spółdzielni,   wymuszanie na mnie konieczności rozkucia ściany  w kuchni na  bliżej niesprecyzowane potrzeby sąsiada z II piętra,  długotrwałe stosowanie  wobec mnie defamacji, a  …   niczym nie poparte ... domysły.    Prokurator,  z niejasnych przyczyn nie łączy faktów  w całość, odrzuca je.  

Fakty te wskazują:

- na poświadczanie nieprawdy co do okoliczności mających fundamentalne znaczenie w sprawie.

- prowadzą do naruszenia zasady logicznego wyciągania wniosków, zasad współżycia społecznego.

- mnie, poszkodowaną,  pozbawia się formułowania swobodnej oceny    wniosków, dowodów.  

- pozbawiają mnie  możliwości obrony  w  sytuacji   nadużycia   prawa.   

Postanowienie,   narusza  gwarantowane prawo do rzetelnego procesu sądowego - Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - pozbawia możności obrony swych praw.   Stawia mi zarzut  niedopuszczalności  dochodzenia  gwarantowanych praw. Takie działania,  wskazują   na  znamiona czynu z Art. 271 § 1 kk, poplecznictwa  Art.239 kk, działanie na szkodę interesu publicznego i prywatnego.   

U Z A S A D N I E N I E  

Od  lat jestem działaczem samorządowym, aktywnie wprost mówię o nieprawidłowościach dziejących się w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W oparciu o obowiązujące prawo zarzucam władzom spółdzielni działanie na szkodę członków, właścicieli. Jest to fundamentalny niepopularny dla ww  efekt moich działań.  Niniejsze  zażalenia na odmowę prowadzenia rzetelnego śledztwa może wskazywać na

nieumiejętność       bądź

brak woli do prowadzenia sprawy   wg   zadań   prokuratury.

Wnoszone do Prokuratury zawiadomienia znakomicie łączą się w całość, który to fakt potwierdza :

1 umorzenie poprzedniego postępowania w sytuacji braku wyczerpania inicjatywy dochodzeniowej,

2 wcześniejsze zawiadomienia składane do prokuratury na długotrwałe nękanie mnie, działanie defamacyjne, kierowane wobec mnie groźby karalne, dwukrotne próby pobicia, stawianie mi zarzutów dokonania na majątku spółdzielni wielomilionowych strat,  grożenie zlikwidowaniem,  dokonywane przez   członków   Rady  Nadzorczej,  Rady Osiedla,  nieznanych    sprawców,

3 brak przesłuchania osób biorących udział  w nękaniu, grożeniu, włamaniu, kradzieży,  dokonanych zniszczeniach na pięć dni przed zebraniem mieszkańców osiedla,

4 pomijanie znaczących faktów  w  prowadzonych przeciwko mnie działaniach,

5 pomijanie wątku   spółdzielczego,  w oparciu o wcześniejsze doniesienia  do prokuratury,

6 brak wzięcia pod uwagę zgłaszanych przeze mnie  do prokuratury zawiadomień   w sprawie   zagrożenia  życia,  zdrowia mojego i moich bliskich.

Okoliczności te  bezspornie wskazują:

1 - poświadczenia nieprawdy, co stanowi przestępstwo opisane w Art. 271 par.1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny, zagrożonego karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5;

2 - przekroczenia uprawnień i działaniu na moją szkodę i na szkodę interesu publicznego,co stanowi przestępstwo opisane w Art. 231 par.1 Kodeksu Karnego zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, w związku z poświadczeniem nieprawdy opisanym w pkt 1l

3 - niedopełnienia obowiązków i działania na moją szkodę i na szkodę interesu publicznego co stanowi przestępstwo opisane w Art. 231 par.1 KK w związku z Art. 271 par.1 KK;

4 - naruszenia porządku Konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego sądu, równości prawa wobec wszystkich obywateli.

Wydane postanowienie zaskarżam w całości.

Wnoszę o uchylenie postanowienia i nakazanie wszczęcia śledztwa z zakreśleniem jego kierunków, z wyłączeniem Prokuraturów Prokuratury Rejonowej Zoliborza.

Prokuratorowi  Pawłowi Pietrzak   zarzucam, że :

wystawiając dokument w postaci postanowienia o którym mowa w petitum zażalenia poświadczył w nim nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, co w świetle zapisu Art.271 par.1 ustawy Kodeks Karny podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesiecy do lat 5l

niedopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego i mojego interesu prywatnego, co w świetle zapisu Art. 231 par.1 ustawy Kodeks Karny podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Reasume:
Funkcjonariusz publiczny - prokurator Paweł Pietrzak będąc obowiązany do ścigania sprawców przestępstw, zamiast ścigać ochrania, naruszając przepisy prawa karnego w sposób wyżej opisany, wyczerpując znamiona wysokiej szkodliwości społecznej czynu.

Konkluzja:

Prokurator Paweł Pietrzak wyczerpał znamiona przestępstwa poplecznictwa - Art. 239 par.1 Kodeksu Karnego - podlegając przez to karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

POPLECZNICTWO - udaremnienie postępowania karnego w celu pomocy sprawcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej.                                                                                                      

Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwości RP

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny RP,  

Uprzejmie proszę o doprowadzenie do stosowania prawa również  wobec poszkodowanych.

Z poważaniem

Maria Kondratowicz

 do wiadomości: PAN PREZYDENT RP

                          PAN PREMIER RP

                          PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP

                          PANI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH RP

              PAN RZECZNIK DYSCYPLINARNY SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECH.  przy KRS   

                          SEJMOWA KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.  

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Labradorek
09-03-2014 / 21:00
Kolejny Pietrzak to prokurator z Poznania, Artur Domański - prokurator prokuratury okregowej w Poznaniu, skazuje na zamówienie, zamawiajacym był adwokat Aleksander Jóskowiak, wyjątkowa szuja, a na straży ich niewinności stoi Prokurator Mateusz Pakulski, wyjątkowy drań, cała trójca do kamieniołomów.
~marek777
06-08-2012 / 11:59
„Z A D U C H szmaba” wg działalności ministra Krzysztofa KWIATKOWSKI- ego. cd. do Rafała Krzyształowskiego ze Szczecinka – OFIARA koszalińskich szarlatanów Niepospolitych kryminalnych przestępców w T O G A C H. ***S A M O G W A Ł T - Anny W A L E N C I A K*** w dniu 18-07-2012r - sala Nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie. **SSR A. Walenciak do spółki, w POROZUMIENIU z **PPR I. Paczkowska - Łabędź został poprzedzony w dniu 17-04-2012r i 27-04-2012r II Kp.787/11/AW Grą w DURNIA z Zygmuntem Cąkała – OFIARA przestępczości zorganizowanej na przesłankach kryminalno - politycznych w której TE pierwsze skrzypce „grał” wójt gminy ŚWIESZYNO mgr inż. Franciszek SZCZEPANIK** oraz jego wspólnik OSZUST do potęgi N-tej - S K R Z Y P E K**. Całość OPERACJI okradania Z. CĄKAŁY z hektarów, kredytów i awanturnictwa matactwem odsetek KONTROLOWAŁA koszalińska – zachodniopomorska mafijna ośmiornica koordynowana przez : Stanisława GAWŁOWSKIEGO – poseł Platformy Obywatelskiej. W dniu 18-07-2012r Sądowe SZAMBO PROCESOWE – kontynuuje tradycje koszalińskiej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY „widzimisię” pozbawionych logiki rozumowania jako E R Z A T Z P R A WA z insynuacji urojeń własnych prokuratorów i sędziów – od ponad 12 lat. D O W Ó D : O F I A R A NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWCÓW podpartych M i n i s t e r s t w e m S P R A W I E D L I W O Ś C I w autoryzacji : RYDZAK & REWA & RESIAK z MS oraz Antonina S U W A Ł A od sędziego A. S E R E M E T PG. Robią WAŁA ciągłością tradycji ministerialnych DURNI z obecnego pryncypała – prof. J. G O W I N. Był Kalwas, Ziobro, Ćwiąkalski i Czuma – pośrednik Pana Boga. Zrobili własne interesy i … poszli dalej „usprawniać” RESORT S P R A W I E D L I W O Ś C I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-2012r - Marek Krasnopolski – emerytowany oficer policji państwowej, ekspert kryminalistyki. Spełniający od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku POMOCY OFIAROM PRZEMOCY w Rodzinie. W stanie NARUSZENIA ***Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej *** sprowadzonych do poziomu rolki papieru toaletowego przez : ***SSR Anna W A L E N C I A K*** rozpoczęła GRĘ w Durnia ze swoją ofiarą. NIEPOCZYTALNOŚĆ umysłowa ? psychiczna choroba sędziego ?! czy polityczno - kryminalna działalność " GOSPODARCZA " koszalińskiej prokuratorsko-sędziowskiej dziczy magistrów prawa jak przystało na prywatny folwark pod szyldem Ministerstwa Sprawiedliwości wg wytycznych jakie A S Krzysztof K W I A T K O W S K I pozostawił po „USPRAWNIANIU” Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI - patrz dz. „FAKT” z dnia 16-10-2009r . WYTYCZNE : Udaremniać OFIAROM PRZEMOCY czynności procesowe. Zgodnie z zastosowaną koszalińską technologią sądową. SSR A. WALENCIAK rozpoczęła przewód sądowy „powtórką SZWINDLU” przez użycie „sprawdzonego” scenariusza sprawy VIII K. 945/03/KK SR K-lin, gdzie OFIARĘ napadu trójki pijanych bandytów : Jerzy Bylicki & Elżbieta Bartkowska vel Bylicka & Agnieszka KOZIOROWSKA – córka Elżbiety Bartkowskiej – konkubiny nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin) z objawami schizofrenii maniakalnej -seksualnego zboczeńca (zoo i pedofil) – przerabiano na sprawcę napadu - M. KRASNOPOLSKI. Na wyżyny Niepoczytalności umysłowej w tamtym czasie WYSZEDŁ V Wydział Karny Odwoławczy (SO K-lin PREZES SSO J. SKIBICKI) pod przewodniczącym** felczer I. Jóźwiak. awansowany na - śledczego **UB-e, następnie awansowany* na SSO. Jego wspólnikami w procesowym SZWINDLU GRĄ w DURNIA byli : SSO A. Jaracz, M. Mazur, G. Polewiak, B. Lewandowski, R. Rzepecka - Gawrysiak i I N N I. SSR A.WALENCIAK tą samą metodą usiłowała przygotować swoją „procesową ślizgawkę” pod nieobecność prokuratora. Tak jak w sprawie VIII K. 945/03/KK SSR Katarzyna Krystowczyk udaremniała nagrywanie rozprawy. Tak też ślizgacz SSR A. WALENCIAK usiłowała poprowadzić przedmiotowy SZWINDEL procesowy bez rejestracji na taśmie audio – video. N I E wyraziła zgody na rejestracje przewodu sądowego przy udziale dziennikarza śledczego aferyprawa.eu. Zgodnie z oczekiwaniami SSR A. WALENCIAK przy udziale protokolanta sfałszowała protokół sądowy sprawy II K. 343/12/AW z dnia 18-07-2012r. Co sobie ubzdurała SSR A. Walenciak i jej wspólnicy : SSR J. Sroczyński & PPR T. BODO, SSR S. Wróbel, G. RUDY, M. Wiśniewska, K. Krystowczyk i cała reszta sędziowsko - prokuratorskiej przestępczej zgrai. Taki przebieg SZWINDLU jaki się odbył w dniu 18-07-2012r miał zapewnić wiarygodność wystawionej przez B. Bretner opinii psychiatrycznej. Stary oszust (wiadome od roku 2002) – Ofiara ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie – sprawca Jerzy BYLICKI - NA ZLECENIE SUPER DURNIA SSR T. KRZEMIANOWSKI - przerobiona przez lekarskiego matołka Barbara BRETNER na osobnika z zespołem paranoidalnym – Jedyny ŻYWICIEL RODZINY - Matka samotnie wychowująca dzieci – patrz operacja „TOYOTA”. SSR A. WALENCIAK dokonała SAMOGWAŁTU na samej SOBIE. Procesowo obnażyła się jako pospolity cwaniaczek. GÓWNIARZ z IMMUNITETEM, który w miejsce SZTUKI PRAWA i Jego zasad. Logiki rozumowania. Dochodzenia i dowodzenia prawdy materialnej. Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz zwykłej ludzkiej rzetelności i uczciwości U D O W O D N I Ł, że jest osobą bez honoru i godności. WALENCIAK J E S T osobnikiem B E Z T W A R Z Y. *PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ * Pozostaję wierny przysiędze służyć Polsce, Narodowi i Ludziom Mimo przeciwnego wiatru kierunku NIE zmienię. KTO otarł się o śmierć NIE boi się żyć. Marek Krasnopolski.
~miki
05-05-2012 / 23:25
RODACY - "CHMARA ŚCIERWA" o której **jakel** jest pod państwową ochroną. Zachodzi pytanie - kogo właściciel Pensjonatu "ORZEŁ" Donald T U S K - czyli chłoptyś od kopania piłki wzywa do powrotu do POLSKI i po CO ?! Donald T U S K Gra w HUJA z 40 mln OBYWATELI. Na razie kombinuje ze swoją N A Z I S T O W S K Ą F E R A J N Ą OPANOWANĄ EPIDEMIĄ SYFILISU SCHIZOFRENII PARANOIDALNEJ jak zlikwidować świadków swojej NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI - proste. Emerytury dostaną E M E R Y C I jak zdechną. Dowód : zgon mężczyzny to wiek ok. 65 LAT. Być może kobiety dożyją. No cóż L A R W Y żywią się TYLKO p a d l i n ą !!! Ś C I E R W O znajduje schronienie np. w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego 62. TO Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej. Tam NIE tylko szkoli się Straż Graniczną. Tam szkoli się nawet agentów A B W od gen. Krzysztofa Bondaryka. Wszyscy wyszkoleni w COSzSG wpadają na łapówkach i I N N Y C H szwindlach ?! CURIOZUM ? Czy to przypadek ? Angole szkoląc swoich kandydatów ***odpowiedników COSzSG i ABW - do łbów pompują : "PIERWSZY RAZ TO PRZYPADEK : DRUGI raz - " to jest tylko - * być może* - Trzeciego razu u angoli już NIE MA. W Polsce po 14 LATACH MORD na gen. Marek Papała - eureka - to pospolita kradzież samochodu i przypadkowa śmierć. MORD Krzysztofa O L E W N I K A ma być zakończony zapłatą RTEKOMPENSATY za poniesione koszta przez Rodzinę. Do M E R I T U M . W Koszalinie, prokuratorskie Ś C I E R W O PPR Liliana C Z U C H R Y TA otrzymało posadkę wykładowcy w C O S z SG jej dewizą jest : „ łapówki Są po to żeby B R A Ć” … „ dajcie mi człowieka a paragraf się znajdzie” … to NIE kto INNY jak ŚCIERWO Czuchryta robiła interesy z „młotkarzami” na terenie NIEMIEC. To NIE kto inny jak ŚCIERWO Czuchryta była wspólnikiem Tajnej OPERACJI koszalińskiej policji kr. „Janosik” reżyser omc. gen. Jarosław MA R Z E C *** koleś ministra MSW prokuratora Janusz Karczmarek & Komediant Główny Policji prokurator KONDRATOWSKI i I N N I. To NIE kto I N N Y jak ŚCIERWO Czuchryta pomagała okradać z działki NR 48 w Dunowie Matkę Samotnie Wychowującą Dzieci - OFIARĘ PRZEMOCY w Rodzinie której sprawca ponad 30 LETNIEJ Przemocy w Rodzinie posiadał Rodzinę pracującą w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. To ŚCIERWO CZUCHRYTA – pomagała zlikwidować Policealną Szkołę Detektywów i Pracowników Ochrony prowadzoną przez legendę koszalińskiej policji. To ŚCIERWO CZUCHRYTA przerabiała OFIARE napadu - sprawca pijany kryminalista i jego psychicznie chora konkubina Elżbieta Bartkowska koleżanka prokuratorów i sedziów wraz pijaną córką Agnieszka KOZIOROWSKA – na sprawcę napadu. Pomagała fałszować protokóły i zniszczyć dowód rzeczowy w sprawie : C O R P U S D E L I C T I. i I N N E Itp. Itd. na kilogramy wyczyny ŚCIERWA CZUCHRYTA i jej kolesi z PR K-lin pod kierunkiem PPR T. BODO, G. Klimowicz pod nadzorem : PPO J. Ożóg & J. Rychliński – patrz Wykaz NAZISTOWSKICH ZBRODNIARZY z IMMUNITETAMI dziczy magistrów prawa zarejestrowany w Council of Europe. Czego może uczyć i szkolić w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej prokuratorskie kurwiszcze ?! pozbawiony zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania degenerat. ZDEMORALIZOWANA L. CZUCHRYTA magistra prawa. Pospolita ludzka kanalia. P R A W D A, H O N O R, W O L N O Ś Ć
~Demaskator
29-04-2012 / 13:57
~obywatel
29-04-2012 / 10:09
mafia, mafia i jeszcze raz mamy dowód że rządzi mafia sądowo - prokuratorska.
~NoNameNeeded
28-04-2012 / 22:31
*** Polonica 23.04.2012 wydanie finałowe!!! *** Najnowsza lista żydów w zniewalanej Polsce! Dowiedz się kto ma polskie pochodzenie a kto... zupełnie "inne"... Rębacz, Hajncel, Pilich, Orzechowska, Jarnuszkiewicz, Sikora! Dowiedz się kim jest Artur Rębacz - skorumpowany policjant - zobacz zdjęcia skorumpowanej gnidy przeprowadzającej zaciekłe i nienawistne ataki na patriotów polskich. Nowe zdjęcia Tuska i Kaczyńskiego w jarmułce! "Jaki dług ma Polska?" "Kim jest Donald Tusk!" "Żydzi w Ameryce a sprawa polska" "Czy Bóg istnieje?" "Zapamiętaj te twarze!" Najnowsze wydanie "Encyklopedia wiedzy o Polsce - Polonica" znajduje się w archiwum Service Pack Plus w pliku o nazwie Bonus.rar Ściągnij, rozpakuj, uruchom index.html. LINK: www.softmania.pl/program-1252-nieoficjalny_service_pack_plus_dla_win Przekaż wiedzę swojej rodzinie, dzieciom, znajomym! Uwaga, na zdjęciu Daria Staniec - gnida uwikłana w układy układziki zamiast postawić zarzuty skorumpowanym funkcjonariuszom, stawia je patrotom polskim! Zobacz "Zapamiętaj te twarze". Ze swojej strony potwierdzam, że Ewa Soczyńska również tkwi w układach-układzikach. Skorumpowane gnidy dyspozycyjne! Prawda, Wiedza, Świadomość, znajomość prawdziwej historii i faktów