Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 15-05-2019

Poszkodowana Mirosława Mazurek Członek  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ " MŁODA RODZINA" w WARSZAWIE od 1994r.
02-796 Warszawa, Relaksowa 37/45

Szanowny Panie Redaktorze proszę o opublikowanie działania z naruszeniem prawa Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydziału Cywilnego Sygn. akt III C 1170/18 Andrzeja Lipińskiego, który ZARZĄDZENIEM  z dnia 21 stycznia 2019 roku  zarządził zwrot mojego WNIOSKU O SPORZĄDZENIE UZASADNIENIA O DORĘCZENIE ODPISU ORZECZENIA WRAZ Z UZASADNIENIEM. UZASADNIAJĄC:

Zarządzeniem z dnia 30 listopada 20218r., doręczonym wnioskodawcy dnia 20 grudnia, co wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru wezwania, wnioskodawca został zobowiązany do usunięcia  braków formalnych wniosku poprzez podpisanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia w terminie 7 dni doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu wniosku./ wniosek z z wraz z

W zakreślonym  terminie wnioskodawca nie usunął braków  formalnych wniosku, albowiem przedmiotowe uzupełnienie wpłynęło po terminie zakreślonym przez Sąd.   Mając powyższe  na względzie , na zasadzie  art. 130  §" 1 i 2 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc, zarządzam jak na wstępie. 

Uzasadnienie  wniosku jest niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarządzenie z dnia 30 listopada odebrałam, jak zauważa Sąd, 20 grudnia 2018r. a  wniosek uzupełniony przekazałam do Sądu natychmiast w wymaganym terminie 22 grudnia 2018r.

 Załączam udokumentowanie; Poczta Polska POTWIERDZENIE  NADANIA

przesyłki poleconej nr (00)459007734376097058  na adres Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny al. Solidarności 127 00-898 Warszawa pieczątka - datownik 22.12.2018.

Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe lub w placówce pocztowej operatora   świadczącego pocztowe usługi....jest równoznaczne z  wniesieniem go do sądu (art.165 § 2 k.p.c. )

Dodatkowo pragnę wyjaśnić, że ww. wezwanie do  usunięcia braków formalnych było niewiarygodne, ponieważ  na  gotowym  druku  ww. wniosku wnioskodawca zobowiązany jest wpisać tylko adresata, nr sprawy i  złożyć podpis wraz z adresem.  Osoba, która takie wnioski przyjmuje, zanim przybije pieczęć sprawdza je. Pomimo moich wątpliwości, na wszelki wypadek,  wysłałam w terminie  żądane uzupełnienie wniosku.

Przesyłkę z powyższym ZARZĄDZENIE odebrałam poświadczając odbiór w  placówce pocztowej dniu w 11 marca 2019 r. W  terminie  15 marca 2015r. Złożyłam przysługujące mi ZAŻALENIE na ww. ZARZĄDZENIE  do Sądu Apelacyjnego  za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Warszawie. 

                   U Z A S A D N I E N I E    Z A Ż A L E N I A                                              

Jestem członkiem tej Spółdzielni od 25 lat. Byłam na wszystkich walnych zgromadzeniach  członków. Interesuje się prawem spółdzielczym. Mam 12 segregatorów dokumentów dot. spraw Spółdzielni. Moją wiedzę przekazywałam Spółdzielcom.  Mogę być biegłą w sprawach spółdzielni.

Pozbawienie Powódki członkostwa spółdzielczego, wyłącznie na podstawie bardzo poważnych pomówień, które są przestępstwem, miało doprowadzić do zlicytowania  jej mieszkania, oraz usunąć raz na zawsze ze Spółdzielni, a prawdopodobnie z życia, przeszkodę  w zamiarach  biznesowych Andrzeja Olszewskiego w stosunku do naszej spółdzielczej własności.                                                                    Zarzuty sformułowane jako uzasadnienie  Uchwały o wykluczeniu z członkostwa  spółdzielczego nie zostały udokumentowane,  ponieważ były zuchwałym jawnym,  pomówieniem, które łatwo udokumentować.

Uchwałą Rady Nadzorczej na wniosek  zaocznego administratora naszej nieruchomości Andrzeja Olszewskiego, który przekonany o zagwarantowanej mu bezkarności przez Prokuratury Rejonowe i niektóre Sądy  pomawiał Powódkę o nie uiszczaniu opłat związanych z eksploatacją i utrzymywaniem nieruchomości..."co na przestrzeni lat skutkowało  koniecznością kilkakrotnego egzekwowania ich na drodze  sądowej." ! ! ! ! !                                                                                                                            Do  Sądu nie dostarczono tych nieistniejących  "licznych wyroków" pomimo to, Sędzia  Sądu SO Joanna Korzeń nie uchyliła, na wniosek mojego Pełnomocnika, Uchwały Spółdzielni  podjętej z naruszeniem  prawa spółdzielczego  o wykluczeniu  Powódki,  zdecydowała  uwzględnić nowy zarzut o rzekomo agresywnych zachowaniach Powódki.                                                                                                                  Po piętnastu miesiącach, czterech rozprawach polegających na przesłuchiwaniu świadków, którzy nie potwierdzili zarzutów i  wejścia w życie nowego prawa zabraniającego  pozbawienia  członków spółdzielni członkostwa,  Sędzia SO Joanna  Korzeń  postanowiła sprawę umorzyć a koszty  zasądziła Poszkodowanej Powódce,  której nie udowodniono pomówień, nękanej przez osoby dopuszczających się przestępstw i jak dotąd bezkarnych.

Sąd Apelacyjny  w Warszawie VI Wydział Cywilny dnia 14.06.2018 r. Sygn.  akt VI A Cz 125/18  w składzie następującym:                                                                      Przewodniczący Sędzia SA Grażyna Kramarska    Sędzia SA Jolanta Pyźlak (spr.) Sędzia SA Tomasz Pałdyna  po  rozpoznaniu w dniu 14 VI. 2018r. ma posiedzeniu niejawnym sprawy Mirosławy Mazurek przeciwko SMLWMR  z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nieważności uchwały  ewentualnie uchylenie uchwały na skutek zażalenia powódki  POSTANAWIA  uchylić zaskarżone postanowienie: ( dołączam  tylko część).  

      Zarządzenie Sędziego SO Andrzeja Lipińskiego  w Warszawie, w moim odczuciu, ma na celu uniemożliwienie  Powódce  wykazania działań przestępczych grupy osób, które  zarządzają majątkiem Spółdzielców SMLWMR w Warszawie i  działaniom którym się przeciwstawia, nagłośniała oraz czyniła starania  usunięcia  groźby utraty ich majątku, oraz wbrew POSTANOWIENIU Sądu Apelacyjnego, obciążyć Poszkodowaną kosztami.      

Ta  decyzja Sędziego, w odczuciu Powódki, chroni  osoby dopuszczające się osoby działań przestępczych przed odpowiedzialnością  i  umożliwia  tym osobom  realizację  planów ostatecznego wyeliminowania ze Spółdzielni oraz  prawdopodobnie z  życia niewygodnej osoby, która  jest przeszkodą w skutecznym  realizowaniu planów niebezpiecznych dla Spółdzielców SMLWMR

ZAŻALENIE  uzupełniam ważnymi dokumentami, które dokumentują    nieprawidłowości i bezprawie dotyczące sprawy  o  Sygn. akt III C 1170/18

Na wstępie przytaczam Zażalenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej "Młoda Rodzina"  w Warszawie  z dnia 21.11.2017r. r dostarczone mi w dniu 15.02.2019r. w  którym to prezes Jacek Galinowski,  powołany z naruszeniem prawa, w lutym 2016 r., w poczuciu bezkarności, zuchwale domaga się działań niezgodnych z prawem, obciążenia kosztami procesowymi Pokrzywdzoną, prześladowaną  przez niego, nękaną ogromnymi pomówieniami i prześladowaną licznymi pozwami o fikcyjne zadłużenia, którą usiłował pozbawić członkostwa  spółdzielczego w celu doprowadzenia   do zlicytowania  mieszkania Ofiary.

Załączam zgłoszenie do Ministra Sprawiedliwości  zatrudnienie, z naruszeniem prawa, do pełnienia funkcji prezesa Jacka Galinowskiego      w SMLWMR.                                                                                                                         
W DNIU 17 LUTEGO 2019 r. prezes Jacek Galinowski zamieścił informację, że pozbawił Mirosławę Mazurek możliwości publikowania wiadomości i opinii na spółdzielczym forum internetowym.

Na marginesie przypominam, że zgodnie z art. 4 o spółdzielniach mieszkaniowych koszty kancelarii prawnej nie stanowią kosztu utrzymania i eksploatacji danej nieruchomości, czyli koszty takie ponosi zarząd. W  tym wypadku Jacek Galinowski.  

Informuję, że w moim odczuciu, powyższa  sprawa  oraz inne dla  mnie niekorzystne  rozstrzygnięcia,   wynikają z zatrudnienia w naszej malutkiej 48 lokalowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej "Młoda Rodzina" w Warszawie, oficjalnie  jako administratora, Andrzeja Olszewskiego właściciela firmy INTACTO.
Załączam wykaz usług firmy Andrzeja Olszewskiego zamieszczone w  internecie.

Zatrudnienie tego specyficznego biznesmena Andrzeja Olszewskiego właściciela firmy INTACTO wytworzyło  bardzo poważną patologiczną i niebezpieczną sytuację dla Spółdzielców.                                                                                                                                
Andrzej Olszewski przejął naszą spółdzielczą własność - dorobek życia Spółdzielców, oraz nasze konto bankowe do którego ma wyłączny dostęp  i nie podlega żadnej kontroli. Zarządza nią jak swoją prywatną własnością.  Spółdzielcy nie mają żadnej  możliwości kontroli swoich finansów i opłat oraz podejmowania decyzji zgodnych z ich interesem. Rada Nadzorcza nie kontroluje jego poczynań, natomiast posłusznie wykonuje jego polecenia.                                                                                                                                                   
W moim odczuciu Andrzej Olszewski zatrudnił Jacka Galinowskiego jako prezesa w naszej Spółdzielni, który bez skrupułów i najmniejszych zahamowań skutecznie,  będzie zwalczał osobę, która ze swoją wiedzą i chęcią dzielenia się z nią ze Spółdzielcami jest przeszkodą w realizacji jego planów biznesowych..                                                                                                                                                                                                        
.          Mirosława Mazurek                                                                                                                        

Więcej:

Warszawa i kolejne dowody patologii i przestępstw popełnione w Spółdzielnia Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej "Młoda Rodzina"
 SM Warszawka i zaszczuta "Młoda Rodzina" Mirosława Mazurek
 Warszawa - władze spółdzielni "Młoda Rodzina" dalej mataczą - z listów od czytelników.
Przekręty w SM MŁODA RODZINA W-wa Mokotów przyklepuje sędzia Konrad Mielczarek...
Warszawska spółdzielnia MŁODA RODZINA oszukuje rozliczając koszty ogrzewania - niekompetencja ASR Sylwii Salach - z cyklu jak roluje się spółdzielców.

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

                            

                                                                                    

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.