Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

List otwarty do Bronisława Komorowskiego - jeszcze tylko na chwilę Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej… wybrane z listów od czytelników

Kraków, 6 października 2009r.

Zbigniew Kękuś

Adres: do wiadomości ZG SOPO

Szanowny Pan

Bronisław Komorowski

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Dotyczy:

  1. Wniosek o doręczenie Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewowi Wassermannowi, niezwłocznie po jej otrzymaniu odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy na doręczoną Ministrowi w dniu 14 września 2009r. interpelację Posła Z. Wassermanna w sprawie prawomocnego, skazującego mnie z art. 226 § 1 kk i inne, sprzecznego z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006r., nr 190, poz. 1409/ wyroku z dnia 18.12.2007r. sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma /sygn. akt II K 451/06/.
  2. Zawiadomienie, że jeśli Poseł Zbigniew Wassermann nie otrzyma odpowiedzi na Jego interpelację, jak w p. 1, w terminie do dnia 19.10.2009r., w dniu 20.10.2009r. złożę zawiadomienie o popełnieniu przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Czumę przestępstwa z art. 231 § 1 kk.
  3. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, prezentującego przyczyny nie umieszczenia interpelacji Posła Zbigniewa Wassermanna w sprawie skazującego mnie z art. 226 § 1 i inne wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18.12.2007r. /sygn. akt II K 451/06/ na internetowych stronach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Wielce Szanowny Panie Marszałku,

Według przekazanej mi informacji, w dniu 14 września 2009r. doręczona została Ministrowi Sprawiedliwości-Prokuratorowi Generalnemu Andrzejowi Czumie interpelacja Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Wassermanna w sprawie prawomocnego, skazującego mnie z art. 226 § 1 kk i inne, sprzecznego z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006r., nr 190, poz. 1409/ wyroku z dnia 18.12.2007r. sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma /sygn. akt II K 451/06/.

Zgodnie z art. 193.1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Minister A. Czuma udzieli odpowiedzi na interpelację w formie pisemnej nie później niż w terminie 21 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 193.2 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Minister A. Czuma złożył pisemną odpowiedź na interpelację Posła Zbigniewa Wassermanna na Pana ręce.

Napisałem „złożył”, ponieważ termin 21 dni minął w dniu 5 października 2009r.

W związku z moimi dotychczas jak najgorszymi z Panem, jako Marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej doświadczeniami wnoszę, by Pan natychmiast przekazał Posłowi Zbigniewowi Wassermannowi odpowiedź, którą doręczył Panu Minister A. Czuma.

Dowiódł Pan nie raz, że Pan boi się „jak diabeł święconej wody” mnie, moich do Pana wniosków oraz dotyczących mojej osoby wniosków składanych do Marszałka Sejmu przez inne osoby.
Informuje Pan jednak media, że Pan sam widzi siebie w roli nawet … prezydenta Polski /radziłbym uważać, by własne ego Pana nie rozerwało kiedyś na strzępy, gdy się będzie chciało z Pana wydostać
J/.

Poza tym jest Pan przecież Marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Pora już chyba zatem po temu, żeby wreszcie dowieść, że poza rozbuchanym do granic śmieszności ego posiada Pan także kwalifikacje moralne niezbędne do sprawowania najważniejszych urzędów w Polsce.

Informuję, że jeśli Adresat kopii niniejszego pisma, Poseł Zbigniew Wassermann nie otrzyma odpowiedzi na Jego interpelację do dnia 19.10.2009r. złożę zawiadomienie o popełnieniu przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Czumę przestępstwa z art. 231 § 1 kk.

Prokurator, który je będzie rozpoznawał ustali wtedy, kto jest winny zwłoki w doręczeniu Posłowi Z. Wassermannowi odpowiedzi na Jego interpelację.

Coraz mniej mam czasu – rozumiem, że cieszą się z tego powodu niepomiernie moi wrogowie nieudacznicy - na oczyszczenie się z zarzutów, które uczyniły mnie przestępcą oraz na dowiedzenie, że przez 14 miesięcy ścigano mnie, a ostatecznie skazano wyrokiem z dnia 18.12.2007r. z art. 226 § 1, z którego ściganie było niedopuszczalne od dnia 19.10.2006r., gdy w Dzienniku Ustaw /nr 190, poz. 1409/ ogłoszono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., którym TK orzekł:

”1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 226 § 1 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji.

A mnie ścigał SSR Tomasz Kuczma i skazał wyrokiem z dnia 18.12.2007r. za znieważenie 15 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie właśnie … w związku z pełnieniem czynności służbowych, a nie podczas pełnienia czynności służbowych.

Nigdy nie miałem bezpośredniego kontaktu z trzynaściorgiem spośród piętnastu sędziów, którzy obciążyli mnie ich zeznaniami i razem z prokurator Radosławą Ridan z Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód oraz sędzią Sądu Rejonowego w Dębicy Tomaszem Kuczmą uczynili przestępcą winnym ich znieważenia w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, tj. za pośrednictwem Internetu.

Niech mi Pan Marszałek nie ma – bardzo uprzejmie proszę - za złe, że ośmielam się Pana poganiać, ale jak wspomniałem mam za sobą same złe z Panem jako Marszałkiem Sejmu doświadczenia, a coraz bardziej ciąży mi – z tej choćby przyczyny, że po wyegzekwowaniu ode mnie części nałożonej na mnie wyrokiem z dnia 18.12.2007r. kary grzywny, wciąż prześladuje mnie oraz nie wiedzieć czemu moją matkę, komornik Marcin Godyń z Kancelarii Komorniczej przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy - wydany przed niespełna dwoma laty w sprzeczności z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, skazujący mnie z art. 226 § 1 i inne wyrok SSR Tomasza Kuczma z dnia 18.12.2007r.

Wnoszę, jak na wstępie.

dr Zbigniew Kękuś

Ojciec Przestępca

Do wiadomości:

1. Pan Zbigniew Wassermann, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 30-005 Kraków

2. Pan Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

3. Państwo: Bogdan Borusewicz, Krystyna Bochenek, Zbigniew Romaszewski, Marek Ziółkowski - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

4. Państwo: Ewa Kierzkowska, Krzysztof Putra, Jerzy Szmajdziński Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

5. Panowie: Przemysław Gosiewski - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość; Grzegorz Napieralski - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewicy; Stanisław Żelichowski - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

6. Pani Danuta Przywara, Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa

7. Pan Jerzy Baczyński, Redaktor Naczelny, Polityka, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa

8. Pan Mirosław Błaszczyk - Prezes Zarządu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

9. Pan Jarosław Hendzel, Dyrektor Generalny "Radio Muzyka Fakty" sp. z o.o., Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków

10. Pan Adam Hromiak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskie Radio SA , al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

11. Pan Piotr Farfał - Prezes Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa

12. Pan Paweł Fonfara, Redaktor Naczelny „Polska” ul. Domaniewska 41, 02-696 Warszawa

13. Pan Stanisław Janecki - Redaktor Naczelny, „Wprost”, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa

14. Pan Grzegorz Jankowski - Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

15. Pan Wojciech Maziarski - Redaktor Naczelny "Newsweek", ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

16. Pan Michał Kobosko - Redaktor Naczelny, „Dziennik”, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa

17. Pan Robert Kozyra, Prezes Radio ZET sp. z o.o, ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa

18. Pan Paweł Lisicki - Redaktor Naczelny, „Rzeczpospolita”, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

19. Pan Adam Michnik - Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

20. Pani Ewa Sołowiej - Redaktor Naczelny, „Nasz Dziennik”, ul. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa

21. Pan Tomasz Sommer – Redaktor Naczelny, „Najwyższy Czas”, ul. Mickiewicza 23/50, 01-552 Warszawa

22. Strony internetowe: www.zgsopo.pl, www.zkekus.pl, www..aferyprawa.com

23. Pan Donald Tusk, Premier Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

24. Ekscelencja[1] Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich RP, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa[1] „Robert Mazurek: „Jak się właściwie należy do pana zwracać? Panie doktorze, rzeczniku, ministrze? Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich: Po prostu ekscelencjo.” /„Kochanowski: Jestem organem konstytucyjnym, wywiad Roberta Mazurka z RPO, Januszem Kochanowskim, Dziennik, 19-20.01.2008r. s. 24, 25.


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Rafa
23-12-2014 / 12:00
Is that really all there is to it because that'd be flgngeraastibb." rel="nofollow">ctskwhdr.com">flgngeraastibb.
~Jim
19-12-2014 / 18:26
Требование 3.4 гласит (в оригинале):"Render PAN, at minimum, ubadreanle anywhere it is stored... by using any of the following approaches:- One-way hashes based on strong cryptography;- Truncation;- Index tokens and pads (pads must be securely stored);- Strong cryptography with associated key-management processes and procedures."Отсюда вывод - если PAN хранятся в сообщениях на почтовом сервере, то следует шифровать.Подробнее .