Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 21-02-2012

List Otwarty Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. Konstytucyjną odpowiedzialni  za stan Państwa. Barbara Popławska                                                                                                                                                      
                                                                                                                                        Warszawa 17.02.2012 r.
Barbara Popławska

    MINISTER  SPRAWIEDLIWOŚCI  RP 
   SZANOWNY PAN
  Jarosław Gowin
Szanowny Panie Ministrze,

  Z niepokojem obserwuję przebieg procesów sądowych od 1996 r.,a od 2000 r. jestem sama ich uczestnikiem, niestety będąc do tego zmuszona bezprawnością działań poszczególnych sędziów sprawujących dziś już tylko tzw."wymiar sprawiedliwości", ponieważ dziś uzyskanie sprawiedliwego wyroku tzn. zgodnego z prawem, bo tak należy pojmować sprawiedliwość w życiu doczesnym, graniczy z CUDEM.  Sprawiedliwe są tylko wyroki PANA BOGA i wszyscy im  podlegamy w zakresie swoich czynów i odpowiedzialności za nie.  I dziś za brak CUDÓW w życiu doczesnym w postaci wyroków zgodnych z obowiązującym prawem odpowiada  niestety Pan Panie Ministrze i to z własnej nieprzymuszonej woli, bo chyba nikt Pana nie zmuszał do objęcia stanowiska Ministra Sprawiedliwości, ponieważ, gdyby Pan nie wiedział, zmuszanie do określonych zachowań - bycia Ministrem Sprawiedliwości i brania za to wynagrodzenia - to czyn karalny. A karze powinien podlegać Premier Donald Tusk, ponieważ skład Rady Ministrów to jego autorski projekt.
Co do bezprawnych działań sędziów to : Sędziowie Krajowego Rejestru Sądowego rejestrują statuty spółdzielni mieszkaniowych przyjęte przez zebrania przedstawicieli, które de iure nie są organami spółdzielni, dokonują również innych wpisów do KRS na podstawie uchwał zebrań przedstawicieli np. rady nadzorczej czy też sprawozdania finansowego, co de facto stanowi fałszowanie dokumentacji KRS i powoduje zagrożenie dla obrotu gospodarczego i wyczerpuje znamiona przestępstw opisanych w Art.231 i w Art.271  ustawy Kodeks Karny. 

Sędziowie Sądów Powszechnych uznają, że zebranie przedstawicieli członków spółdzielni mieszkaniowej jest pełnoprawnym organem spółdzielni, wbrew bezwzględnie obowiązującej dyspozycji Art.8(3) ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brznieniu cyt."Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli" i oddalają powództwa członków o ustalenie nieistnienia uchwał nieistniejącego de iure organu jakim jest zebranie przedstawicieli. Radcy prawni i adwokaci w znacznej większości wpisują się w to bezprawie i zachodzi uzasadnione podejrzenie ,że działają wspólnie i w porozumieniu z sędziami szkodząc członkom spółdzielni pozbawiając ich praw gwarantowanych przez Konstytucję i ustawy - lex specialis, w tym prawa do osobistego udziału w Walnym Zgromadzeniu - zatem bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie spółdzielni której majątek jest ich prywatną własnością, praw członka spółdzielni, prawa do mieszkania przez eksmisję włącznie. 

Ponieważ "działanie wspólne i w porozumieniu" wyczerpuje znamiona przestępczości zorganizowanej, może o strukturach mafijnych, a niespornym jest, że już funkcjonowania przestępczości zorganizowanej, nie mówiąc o strukturach mafijnych,  godząc w podstawowe interesy Państwa stanowi przestępstwo ścigane z urzędu, to pytam Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwości, Szanowny Panie Prokuratorze Generalny, Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Prezydencie : czy nie ścigacie bo udajecie że nie wiecie ? czy nie ścigacie bo popieracie ? 
Pytamy, my tubylcy, my walczący o swoje prawa spółdzielcy niczym Żołnierze Wyklęci, bo walka nasza ma wymiar absurdu, a w sądach my spółdzielcy jesteśmy przeklęci tak jak byli Żołnierze Wyklęci !
A sędziowie, jak podają media, walczą o pieniądze (wyższe uposażenia) - pochodzące oczywiście między innymi
z naszych podatków - a ich walka jest walką bez pardonu - ogłąszają "dzień bez wokandy" paraliżując pracę sądu i czynią to bezkarnie ! (link).

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103087,11146091,Gowin_ostrzega__Bezpardonowa_walka_sedziow_o_pieniadze___.html


Może już czas aby członkowie spółdzielni też walkę prowadzili bez pardonu - ogłosili "prawo bez sądów" - "olali" władzę ustawodawczą, sądowniczą, wykonawczą i dochodzili swoich praw bezpośrednio w oparciu o najwyższe prawo jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do NARODU  POLSKIEGO !

Poniżej przedstawiam Panu Ministrowi Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej przykłady "zgodnego z prawem" - vide supra Art. 8(3) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - orzekania przez Sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie,  najwyższej rangi sądu powszechnego.
 
Oto wyroki 8 spraw w/s o ustalenie NIEISTNIENIA UCHWAŁY ZP z 28.05.2010 r. wydane w sporach pomiędzy członkami spółdzielni, a SBM "Politechnika" w Warszawie, które wydano sprzecznie z obowiązującymi przepisami ustawy o sm z 2007 r.
Jednocześnie wyjaśniam, że podane wyroki dotyczą tego samego zebrania przedstawicieli odbytego w dniu 28.05.2010 roku dlatego, iż różni członkowie skarżyli różne uchwały tego zebrania, aby dać szansę możliwie każdemu sądowi sprawującemu "Wymiar Sprawiedliwości" sprawowania "Wymiaru Sprawiedliwości" sprawiedliwie, czyli zgodnie z obowiązującym prawem, ale niestety niżej wskazane sądy ze swojej szansy nie skorzystały.

-W dniu 11.10.2011 r. -Wyrok sygn. akt: VI ACa 422/11 
Sąd w składzie : Agata Zając,Regina Owczrek-Jędrasik i Anna Orłowska ustalił, że Zebranie Przedstawicieli odbyte  w dniu 28.05.2010 r. ISTNIEJE  JAKO PEŁNOPRAWNY ORGAN SBM "Politechnika", zatem istnieje uchwała podjęta przez ten organ w dniu 28.05.2010 r., która obowiązuje wszystkich członków spółdzielni.

-W dniu 14.10.2011 r.
osądzono hurtem 3 sprawy :
Wyrok
sygn. akt: I ACa 422/11
sygn. akt: I ACa 419/11
sygn. akt: I ACa 418/11
Sąd w składzie: Maria Szulc, Edyta Jefimko,Bogdan Świerczakowski i Marzena Konsek-Bitkowska
(zmieniali się Sędziowie-dlatego 4 os.) ustalił, że Zebranie Przedstawicieli odbyte w dniu 28.05.2010r.  ISTNIEJE JAKO PEŁNOPRAWNY ORGAN SBM "Politechnika", zatem istnieje uchwała podjęta przez ten organ w dniu 28.05.2010r., która obowiązuje wszystkich członków spółdzielni.

-W dniu 20.10.2011 r. osądzono również hurtem 3 sprawy :
Wyrok
sygn. akt: I ACa 492/11
sygn. akt: I ACa 417/11
sygn. akt: I ACa 562/11
Sąd w składzie: Przewodniczący Sławomir Czopiński, Bogdan Świerczakowski i Robert Obrębski
ustalił, że Zebranie Przedstawicieli odbyte w dniu 28.05.2010r. ISTNIEJE JAKO PEŁNOPRAWNY ORGAN SBM "Politechnika", zatem istnieje uchwała podjęta przez ten organ w dniu 28.05.2010r., która obowiązuje wszystkich członków spółdzielni.
Podając ustnie motywy rozstrzygnięcia Przewodniczący Sławomir Czopiński, odnosząc się do zapadłych wcześniej w tym wydziale wyroków - sygn. akt VI ACa 405/09, VI ACa 1000/10, VI ACa 338/10, którymi wydające je sądy ustaliły, że Zebranie Przedstawicieli NIE ISTNIEJE JAKO ORGAN SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, zatem nie istnieje uchwała podjęta przez ten organ - stwierdził cyt. "Sąd wydanym wyrokiem zmienia dotychczasową linię orzeczniczą przyjętą w tutejszym Sądzie Apelacyjnym".
 
-W dniu 20.12.2011 r. -  Wyrok sygn. akt : VI ACa 938/11
Sąd Apelacyjny w Warszawie w składzie: SSA Regina Owczarek-Jędrasik,SSA Anna Orłowska i SSO (del.) Beata Waś sygn. akt: VI ACa 938/11 wydał wyrok Salomonowy: małżonek członka spółdzielni nie ma interesu prawnego w skarżeniu uchwały organu spółdzielni, zatem powództwo podlega oddaleniu. (Działanie na szkodę interesu prywatnego przez przekroczenie uprawnień - Art.231 Kodeksu Karnego)

Co się kryje Panie Ministrze za wyrokami niezgodnymi z obowiązującym prawem w brzmieniu art. 8(3) ust. 1 zdanie pierwsze cyt " Walne Zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli"  ?, których to wyroków istota jest następująca: Zebranie Przedstawicieli jest organem spółdzielni mieszkaniowej, a jego uchwały ISTNIEJĄ i obowiązują wszystkich członków.
Czy Sędziowie z łańcuchami na ramionach i Orłem na piersi sprawując "WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI" są uprawnieni do poglądów i ocen sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa którego  źródłem są ustawy ?
Sędziowie w sprawowaniu urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom (art.178 w zw. z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP).
Sędzia zatem nie może dokonywać żadnych "samowolek" mając Konstytucyjny nakaz orzekania zgodnie z Konstytucją oraz ustawami.
W rocie ślubowania Sędzia przyrzeka sprawiedliwość wymierzać m.in. zgodnie z przepisami prawa i bezstronnie.           
Są więc granice swobodnego dokonywania rozstrzygnięć-granice prawa.

  
Byłam na ogłoszeniu Wyroku przez Przewodniczącego Sławomira Czopińskiego -wyszłam zszokowana
jak z poprzednich, o których wspomniałam wyżej.
Grupa członków SBM" Politechnika" jest głęboko zaniepokojona stanem orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Że chorują ogniwa wymiaru sprawiedliwości w osobach poszczególnych sędziów, to powszechnie wiadomo, ale że choroba dotyka najwyższych funkcjonariuszy publicznych w państwie-Sędziów powołanych do kontroli rozstrzygnięć niższych instancji, to nie tylko zatrważa, ale  wręcz przeraża, bo to jest niepodważalny sygnał bliskiego upadku Państwa.

Konieczna jest naprawa sądownictwa przez wymianę kadr. 
Młodzi prawnicy czekają pozostając bez pracy, a tymczasem Wymiar Sprawiedliwości opanowały relikty okresu minionego podobno z rokiem 1989, którym tak jakoś przy okazji elity tego okresu zapewniły Konstytucyjną nieusuwalność, a co za tym idzie bezkarność. A nowej elicie władzy, tak radykalnie walczącej o wolność do roku 1989, po zdobyciu władzy już tylko na władzy, a nie na wolności obywateli zależy, a aby władzę utrzymać trzeba trzymać wykonawców miernych, biernych ale wiernych, a najlepsi są  tacy co służyli, służą i będą służyć, bo najlepsze są kadry sprawdzone.
Jest to niesporne POnieważ Platforma Obywatelska POsiada większość parlamentarną POzwalającą na dokonanie głębokich zmian włącznie ze zmianą Konstytucji w zakresie nieusuwalności sędziów i ich odpowiedzialności karnej za naruszanie prawa w stopniu wyczerpującym znamiona przestępstwa, ale PO co ? - prawda ?  Szczególnie gdy aktualne jest wciąż hasło "Władza się sama wyżywi". Jeżeli  jest inaczej proszę nas spółdzielców przekonać.

Panie Ministrze Sprawiedliwości i nie tylko nas, ale cały Naród Polski. Czekamy.
Póki co proponujemy reformę sądownictwa polegającą na nowej  formie prowadzenia procesów.  
A mianowicie, każdą sprawę prowadzi dwóch sędziów.
W sądzie rejonowym :
SSR i SSO jako bardziej doświadczony i posiadający wyższe kwalifikacje. 
W sądzie okręgowym :
SSO i SSA jako bardziej doświadczony i posiadający wyższe kwalifikacje.
W sądzie apelacyjnym :
SSA i SSN jako bardziej doświadczony i posiadajacy wyższe kwalifikacje.  
W ten sposób za jednym zamachem obniżamy koszty procesów bo będzie mniej apelacji i kasacji oraz uzyskujemy efekty szkoleniowe przez co również osiągamy  oszczędności w wydatkach na ten cel.
Proszę pamiętać, że jest to mój osobisty patent.
Do takich wniosków doszłam na skutek obserwacji procesu spółdzielcy Pani Joanny Gniewek prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Warszawie przez SSO Joannę Kruczkowską - sygn. akt III C 1751/07, która to sędzia na ostatniej rozprawie z udziałem publiczności wspieranej przez posła na Sejm RP rozłożyła ręce i zwróciła się do nas następującymi słowami cyt. "Zupełnie nie wiem co ja mam w tej sprawie zrobić. Może Państwo wiedzą i może mnie coś podpowiedzą". Podkreślam, że proces ten trwa w podobny sposób już ponad lat 10. Ile jeszcze potrwa Panie Ministrze Sprawiedliwości ? Do końca Pana kadencji ? Krócej? A może proces ten przeżyje Pana i jeszcze paru innych Ministrów Sprawiedliwości ?
A może za Kmicicem powtarzając : 
"kończ Waść wstydu oszczędź", ale to przecież dla Pana stanowczo za wcześnie. 

Reasumując.
Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwości !  I inni  Szanowni sprawujący władzę Konstytucyjną !   
Ponieważ jesteście odpowiedzialni za stan Państwa oczekujemy od Was działań które uchronią Nasze Państwo Rzeczpospolitą Polską od upadku.
Żądamy natychmiastowych zmian, ponieważ system niby to domykając się- faktycznie się wymyka. 

  
                                                 
                                                         Z  P O W A Ż A N I E M

                                                         Barbara Popławska
                                 Spółdzielca niewolnik XXI w. w Unii Europejskiej
                                                     -w Sądach wszystkich instancji od 2000 r. w walce o mieszkanie własnościowe-nadal w procesie
                                                               -obserwator sal sądowych od 1996 r. w sporach ze spółdzielniami mieszkaniowymi
                                                               -ogółem na salach sądowych w procesach z mojego powództwa lub spółdzielni spędziłam ponad 20 lat

Więcej:

Warszawa Spółdzielcy w końcu wygrywają z SBM "Politechnika" i jej nieuczciwym zarządem.
Warszawa 19.12.2011 r. o g. 9.40 s. Nr 203- do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa  SBM" Politechnika rozprawa o eksmisję z mieszkania własnościowego niesprzedanego i niezadłużonego.

Polecamy sprawy tematyczne poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Brandie
03-01-2015 / 23:31
Tht'as the best answer of all time! JMHO tzztwfmh.com [url=xxeenfapqw.com]xxeenfapqw[/url] [link=bxfitcsqshb.com]bxfitcsqshb[/link]
~Continent
19-12-2014 / 15:22
I think people are getitng a little crazy...if they are truly shutting down trading to better there security to stop the rapent hacking I'm all for it. Right before hw 5.5 some of the best players like tactic1 and the leader of utopia (forget ign) were hacked and driven to leave the game. Imagine if you were them... Also Olivia is getitng a bit of a bad wrap as well, in my opinion this card is better than trow elf. There are still a huge number of demon decks that use trow as a wing card and Olivia's attack is only about 100 points less but has an ability that can actually activate and increase there attack; though it may not be a lot it's still better then a demon deck with a big boost to gods attack. So, if anything I think this makes trow elf obsolete. This is of coarse depending on how difficult it will be to get the other three to get it to ff in the events.
~marek777
06-08-2012 / 12:04
„Z A D U C H szmaba” wg działalności ministra Krzysztofa KWIATKOWSKI- ego. cd. do Rafała Krzyształowskiego ze Szczecinka – OFIARA koszalińskich szarlatanów Niepospolitych kryminalnych przestępców w T O G A C H. ***S A M O G W A Ł T - Anny W A L E N C I A K*** w dniu 18-07-2012r - sala Nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie. **SSR A. Walenciak do spółki, w POROZUMIENIU z **PPR I. Paczkowska - Łabędź został poprzedzony w dniu 17-04-2012r i 27-04-2012r II Kp.787/11/AW Grą w DURNIA z Zygmuntem Cąkała – OFIARA przestępczości zorganizowanej na przesłankach kryminalno - politycznych w której TE pierwsze skrzypce „grał” wójt gminy ŚWIESZYNO mgr inż. Franciszek SZCZEPANIK** oraz jego wspólnik OSZUST do potęgi N-tej - S K R Z Y P E K**. Całość OPERACJI okradania Z. CĄKAŁY z hektarów, kredytów i awanturnictwa matactwem odsetek KONTROLOWAŁA koszalińska – zachodniopomorska mafijna ośmiornica koordynowana przez : Stanisława GAWŁOWSKIEGO – poseł Platformy Obywatelskiej. W dniu 18-07-2012r Sądowe SZAMBO PROCESOWE – kontynuuje tradycje koszalińskiej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY „widzimisię” pozbawionych logiki rozumowania jako E R Z A T Z P R A WA z insynuacji urojeń własnych prokuratorów i sędziów – od ponad 12 lat. D O W Ó D : O F I A R A NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWCÓW podpartych M i n i s t e r s t w e m S P R A W I E D L I W O Ś C I w autoryzacji : RYDZAK & REWA & RESIAK z MS oraz Antonina S U W A Ł A od sędziego A. S E R E M E T PG. Robią WAŁA ciągłością tradycji ministerialnych DURNI z obecnego pryncypała – prof. J. G O W I N. Był Kalwas, Ziobro, Ćwiąkalski i Czuma – pośrednik Pana Boga. Zrobili własne interesy i … poszli dalej „usprawniać” RESORT S P R A W I E D L I W O Ś C I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-2012r - Marek Krasnopolski – emerytowany oficer policji państwowej, ekspert kryminalistyki. Spełniający od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku POMOCY OFIAROM PRZEMOCY w Rodzinie. W stanie NARUSZENIA ***Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej *** sprowadzonych do poziomu rolki papieru toaletowego przez : ***SSR Anna W A L E N C I A K*** rozpoczęła GRĘ w Durnia ze swoją ofiarą. NIEPOCZYTALNOŚĆ umysłowa ? psychiczna choroba sędziego ?! czy polityczno - kryminalna działalność " GOSPODARCZA " koszalińskiej prokuratorsko-sędziowskiej dziczy magistrów prawa jak przystało na prywatny folwark pod szyldem Ministerstwa Sprawiedliwości wg wytycznych jakie A S Krzysztof K W I A T K O W S K I pozostawił po „USPRAWNIANIU” Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI - patrz dz. „FAKT” z dnia 16-10-2009r . WYTYCZNE : Udaremniać OFIAROM PRZEMOCY czynności procesowe. Zgodnie z zastosowaną koszalińską technologią sądową. SSR A. WALENCIAK rozpoczęła przewód sądowy „powtórką SZWINDLU” przez użycie „sprawdzonego” scenariusza sprawy VIII K. 945/03/KK SR K-lin, gdzie OFIARĘ napadu trójki pijanych bandytów : Jerzy Bylicki & Elżbieta Bartkowska vel Bylicka & Agnieszka KOZIOROWSKA – córka Elżbiety Bartkowskiej – konkubiny nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin) z objawami schizofrenii maniakalnej -seksualnego zboczeńca (zoo i pedofil) – przerabiano na sprawcę napadu - M. KRASNOPOLSKI. Na wyżyny Niepoczytalności umysłowej w tamtym czasie WYSZEDŁ V Wydział Karny Odwoławczy (SO K-lin PREZES SSO J. SKIBICKI) pod przewodniczącym** felczer I. Jóźwiak. awansowany na - śledczego **UB-e, następnie awansowany* na SSO. Jego wspólnikami w procesowym SZWINDLU GRĄ w DURNIA byli : SSO A. Jaracz, M. Mazur, G. Polewiak, B. Lewandowski, R. Rzepecka - Gawrysiak i I N N I. SSR A.WALENCIAK tą samą metodą usiłowała przygotować swoją „procesową ślizgawkę” pod nieobecność prokuratora. Tak jak w sprawie VIII K. 945/03/KK SSR Katarzyna Krystowczyk udaremniała nagrywanie rozprawy. Tak też ślizgacz SSR A. WALENCIAK usiłowała poprowadzić przedmiotowy SZWINDEL procesowy bez rejestracji na taśmie audio – video. N I E wyraziła zgody na rejestracje przewodu sądowego przy udziale dziennikarza śledczego aferyprawa.eu. Zgodnie z oczekiwaniami SSR A. WALENCIAK przy udziale protokolanta sfałszowała protokół sądowy sprawy II K. 343/12/AW z dnia 18-07-2012r. Co sobie ubzdurała SSR A. Walenciak i jej wspólnicy : SSR J. Sroczyński & PPR T. BODO, SSR S. Wróbel, G. RUDY, M. Wiśniewska, K. Krystowczyk i cała reszta sędziowsko - prokuratorskiej przestępczej zgrai. Taki przebieg SZWINDLU jaki się odbył w dniu 18-07-2012r miał zapewnić wiarygodność wystawionej przez B. Bretner opinii psychiatrycznej. Stary oszust (wiadome od roku 2002) – Ofiara ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie – sprawca Jerzy BYLICKI - NA ZLECENIE SUPER DURNIA SSR T. KRZEMIANOWSKI - przerobiona przez lekarskiego matołka Barbara BRETNER na osobnika z zespołem paranoidalnym – Jedyny ŻYWICIEL RODZINY - Matka samotnie wychowująca dzieci – patrz operacja „TOYOTA”. SSR A. WALENCIAK dokonała SAMOGWAŁTU na samej SOBIE. Procesowo obnażyła się jako pospolity cwaniaczek. GÓWNIARZ z IMMUNITETEM, który w miejsce SZTUKI PRAWA i Jego zasad. Logiki rozumowania. Dochodzenia i dowodzenia prawdy materialnej. Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz zwykłej ludzkiej rzetelności i uczciwości U D O W O D N I Ł, że jest osobą bez honoru i godności. WALENCIAK J E S T osobnikiem B E Z T W A R Z Y. *PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ * Pozostaję wierny przysiędze służyć Polsce, Narodowi i Ludziom Mimo przeciwnego wiatru kierunku NIE zmienię. KTO otarł się o śmierć NIE boi się żyć. Marek Krasnopolski.
~czesłąw45
25-03-2012 / 18:04
MAM ŚWIADOMOŚĆ, że zostanę zamordowany przez koszalińskich togowców - bandytów uzbrojonych w Immunitety tak jak zamordowali moją żonę. Jest ponad wszelką wątpliwość WIADOME, że prokuratorzy i sędziowie są osobiście zainteresowani, by kwitło i rozwijał się bandytyzm, awanturnictwo i wszelkiego rodzaju chamstwo. By oni zawsze byli NIEZBĘDNI. Chociaż powszechnie jest wiadomym, że brak im piątej klepki a zamiast mózgów mają gówno. Ich DEWIZĄ JEST : cit. " ...kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce" Nazistowska doktryna głoszona w Koszalinie przez SSR M. Wiśniewska - do OFIAR prokuratorsko-sędziowskiej PRZEMOCY - obecnie Prezes Sądu Rejonowego. ***od 1973 roku posiadaliśmy dzierżawę działki przylegającej do naszej posesji przy ulicy Bursztynowej 5 w Sarbinowie 76-034 gm. Mielno k/ Koszalina. Do roku 1989 pies z kulawą nogą nie interesował się tą działką, aż nagle w 1995r Prokurator PPO Andrzej SIUCHTA wykazał się w imieniu swoich pociotków - awanturników : Żak & Sobejko zainteresowaniem. Z pomocą wójta : Zbigniew Choiński - były sekretarz PZPR po hitlerowsku okradli nas z dzierżawy. SPALILI nawet archiwum, aby "zniknęła" dokumentacja dzierżaw. Nas kryminalnymi metodami awanturnictwem procesowego matactwa pozbawili dzierżawy i obłożyli karami oraz grzywnami na łączną kwotę ponad 200 tys. PLN i końca NIE widać, bo dwóch złodziei radców prawnych Jagoszewski & Osoś wymuszeniem rozbójniczym dziczy magistrów prawa w awanturnictwie procesowym jeszcze chce wyłudzić 50 tys.PLN. By mnie zastraszyć - 70 letniego ciężko i przewlekle chorego człowieka wsadzono mnie do pierdla ( w Koszalinie funkcjonuje "prywatne" więzienie pod państwową przykrywką, gdzie na "leżakowaniu" prywatnych klientów robią interesy : SSO Janusz Skibicki - Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie & płk SW K. WYPYCH. Super CURIOZUM - SSO j. SKIBICKI jest moim sąsiadem w Sarbinowie - zam ul. Słoneczna 6. WCZEŚNIEJ : Psychicznie chora SSR Bogna Maria Mazur insynuacją urojeń własnych stwierdziła, że została przeze mnie pobita w toku przewodu sądowego, co NIE polega na prawdzie. Jej świadkiem rzekomego pobicia był chohsztapler Jerzy SCHWARZ - radca prawny, który w toku przewodu sądowego, gdy demonstrowałem materiały dowodowe napadł mnie fizycznie - odpychając siłą, by wytrącić mi dokumenty. Co mu się udało. Następnie przeszkadzał mi skutecznie zbierać rozrzucone dokumenty. Koleżanka w/w - SSR M. Plesiewicz solidarnością zawodową sitwy nakazała mnie wsadzić do pierdla. Tam pierdlu u Skibickiego poznałem super człowieka. Jego wsadzili do tego pierdla po to, by go wyleczyć z patriotyzmu i spełniania Konstytucyjnego Obywatelskiego Obowiązku Udzielania Obowiązku Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. CURIOZUM - sprawca przemocy nałogowy alkoholik posiadał rodzinę w Sądzie Rejonowym. Ponieważ wraz z żoną broniliśmy swoich należnych i legalnych praw do dzierżawy awanturnicy : Żak & Sobejko wszelkimi bandyckimi metodami przy pomocy wujka - PPO A. SIUCHTA "umilali" nam życie. Łamane było i jest prawo, zasady prawa, Złamane zostały Prawa Człowieka. Solidarnością zawodową sitwy prokuratorzy, sędziowie i policjanci udowadniali, że Postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej służą im wyłącznie do podcierania sobie dupy. Grozili, niszczyli nasady drzew, ogrodzenie, wysypywali gruz, złamali nawet prawo budowlane. Wszystko odbywało się pod ochroną i w majestacie NAZISTOWSKIEGO PRAWA przy pomocy prokuratorsko-sędziowsko-policyjnej dziczy solidarnością zawodowej sitwy. Dążenia koszalińskich bandytów trwające ponad 16 LAT miały jeden CEL. LIKWIDACJA Biologiczna. MORD. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. Czas Powiedzieć po IMIENIU : od dołu do góry zalega OBORNIK magistrów i profesorów prawa. Między nimi funkcjonują RYDZAK * RESIAK * REWA z MS oraz Antonina SUWAŁA z Prokuratury Generalnej. Ministerialne DAMY robią WAŁA z pryncypała. Wałem kolejnym będzie Jarosław GOWIN – filozof. * PRAWDA* HONOR * WOLNOŚĆ * K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie. patrz – http\\ : www.aferyprawa.pl W Y K A Z N A Z I S T O W S K I CH Z B R O D N I A R Z Y z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów. Jarosław Sroczyński, Sylwia Wróbel, Katarzyna Krystowczyk, Marian Wawrzynkowski, Iwona Jankowska, Tomasz Bodo, Marek Paluch, Robert Mąka, Małgorzata Wiśniewska, Barbara Lubner, Jacek Bytner, Małgorzata Jarecka, Beata Wysocka, Jacek Matejko, Adriana Tynebor Mąka, Jarosław Cezary Stebelski, Izabella Sobolewska, Agnieszka Karbowska Suszek, Zuzanna Ostrowska, Aneta Skupień, Grzegorz Klimowicz, Barbara Romaniuk vel Bator, Krzysztof Smoliński, Iwona Kucharczyk, Bożena Kondek, Tomasz Krzemianowski, Piotr Wedman, Grzegorz Polewiak, Janusz Skibicki, Maria Jankowska, Ewa Kosiec, Andrzej Jaracz, Zbigniew Ambroziak , Radosław Chamionek Liliana Czuchryta - sporządził : asesor Prokuratury Rejonowej Dawid Kasprzyk. Solidarnością zawodową sitwy lokalną mafię wspierają kolesie prokuratorsko - sędziowskiego NAZISTOWSKIEGO awanturnictwa i bandytyzmu : Andrzej JARACZ, Sławomir Przykucki, Danuta Sokołowska, Aleksander Nowiński, Jerzy OŻÓG, Janusz RYCHLIŃSKI, Renata Rzepecka – Gawrysiak, Małgorzata Plesiewicz, Agnieszka Trośniak, Agnieszka Bajor, Piotr Walenciak, Karolina Szymczewska, Bogna Maria Mazur, Marek Mazur, Marcin Mazur, Małgorzata Ratajska - NOWAK vel Przykucka, Czesław Podgórny, Jacek Antoniewicz, Marta Knotz, Tadeusz Szkudlarek, Dariusz Jarząbek, Zbigniew Rdesiński, Urszula Fijałkowska, Wiesława Stawczyk, Agnieszka Sołtyka, Wacław JON, Marek Ciszewski, Hanna Życka, Małgorzata Szałankiewicz Warzyńska, Przemysław Kopaczewski, Sylwia Estkowska – Machuła, Małgorzata Stachowiak, Monika Zabel – Szafer, Piotr Cichoń, Wanda Wieczorek, Beta Słomczyńska – Kuźba, Maria Ferster, Leszek Miazek, Maria Łysień, Alicja Tyka, Agnieszka Plaga, Maciej Cuber, Anna Sus, Agniszka Oleksy, Łucja Laufer, Katarzyna KRET, Ewa DIKOLENKO, Marcin Wawrzynkowski, M. Paczkowska- Łabędź i I N N I. WYKAZ NAZISTÓW DEGENERATÓW z M S - Okręgu koszalińskiego z I M M U N I T E T A M I zarejestrowany The Registrar European Council of Europe - Strasbourg MAM ŚWIADOMOŚĆ, że zostanę ZAMORDOWANY. Dlatego ujawniam działalność NAZISTOWSKICH bandytów z IMMUNITETAMI * Got mit uns * ZBRODNIARZY z resortu Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI. Mechanizm ZBRODNI zarejestrowany został w tyg. "Solidarność" Nr 47/ 2006r z dnia 24-11-2006r pt. "Temida dziwnie stronnicza" oraz pt. "Prawo nie sprawiedliwość" dz. Miasto - 2010r oraz Interpelacja poselska - dz. Miasto - 2010r MEGA HIT - sekretarzyna stanu w MS - CURIOZUM Krzysztof KWIATKOWSKI - jeszcze NIE minister - na zapytanie pisemne Marszałka SEJMU RP Krzysztof PUTRA - podpisał spreparowane w MS przez tercet : RYDZAK * RESIAK * REWA urojenia insynuacji własnych dla kolesia SIUCHTY z Koszalina. AWANTURNICZA Działalność ministerialnego BARACHŁA NIE jest charytatywna.
~Tomek
21-02-2012 / 10:21
Obrót wierzytelnościami i docieplanie budynków? Niezły wałek. POWODZENIA
~Barbara
21-02-2012 / 09:01
Zapraszam wszystkich zainteresowanych dzisiaj 21 lutego o godz. 13:00 do sali 521 Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, ul. Ogrodowa 51a na proces byłego zarządu SM Przy Metrze oskarżonego w 2006r. o niegospodarność i przekroczenie uprawnień podpisaniem umowy w czerwcu 2000 r. na docieplenie ponad 50 budynków mieszkalnych przez firmę FINESCO, której jedyną statutową działalnością był obrót wierzytelnościami. Jutro będą zeznawać świadkowie-członkowie RN w 2000r. popierający oskarżonych. Szczególnie interesujące mogą być zeznania pani Krzemińskiej-funkcjonariuszki UOP.