Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
1 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA ANDRZEJ KURSA DYREKTOR WIĘZIENNICTWA ZYGMUNT LIZAK SKAZANY ZA NIEWINNOŚĆ NA DOŻYWOCIE

Kursa - nie dość że bezprawnie skazany na dożywocie, nawet w więzieniu jest prześladowany, bity, pozbawiany praw - Zygmunt Lizak - pismo Kursy do dyrektora więziennictwa.

 Za publikacje swoich dokumentów funkcjonariusze zabrali mu już komp. Co jeszcze musi znieść za publikowanie prawdy? - okazuje się że w naszych więzieniach wszystko jest możliwe. Co najmniej nielogiczne jest samo stwierdzenie więziennych funkcjonariuszy, że to Kursa w jakiś sposób publikuje informacje o sobie, kiedy dobrze wiadomo że robi to przecież redakcja czasopisma AFERY PRAWA. Ale głupota i mściwość władz to nasza codzienność nie tylko w sądach. 
Dla nauczenia Kursy "porządku" wsadzono go do celi z jakimś idiotą który ma go nauczyć dyscypliny. 


Niestety, najróżniejszych idiotów nie brakuje zarówno wśród więzionych jak i wśród funkcjonariuszy więzień, oraz oczywiście wśród samych urzędników w polskich sądach.  

Wszak Temida od tysiącleci choć ślepa i  niedorozwinięta, walczy mieczem niszcząc co popadnie....

 

mgr inż. Andrzej Kursa                                                                 18.02.2007 r.

 Pińczów Zakład Karny
28-400 Pińczów
ul. 3-go Maja 34/405

 Szanowny Pan
Mjr mgr Zygmunt Lizak
Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Więziennictwa

31-155 Kraków  ul. Montelupich 7
 

            Szanowny Panie Dyrektorze 

Dziękuję za pismo O.I.S.W. z dnie 07.02.2007 r. (data wpływu – 17.02.2007).

Zgadzam się z Waszym stanowiskiem, iż biorąc pod uwagę sam przepis z art. 110A §2KKW Dyrektor więzienia fakultatywnie wg swojego chwilowego kaprysu może zezwolić – lub nie zezwolić na posiadanie przeze mnie (skazanego) laptopa.

Niestety Wasza decyzja, z pozoru prawidłowa, z uwagi na całokształt przepisów obowiązujących w Polsce i ich rangę ważności jest finalnie sprzeczna z prawem.
Otóż na w powoływanym się przez Was KKW – art. 1 § 2 stwierdza się, że: „w postępowaniu wykonawczym w kwestiach nie uregulowanych w niniejszym kodeksie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego”.

I tak KPK stwierdza:
         - art. 6 K.P.K. – prawo do obrony – „oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy”.

         
- art. 86 § 2 K.P.K stwierdza: „udział obrońcy w postępowaniu nie wyłącza osobistego działania w nim oskarżonego”.

Oczywiście chodzi tutaj o KAŻDE postępowanie (z postępowaniem w Sądzie Najwyższym oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka włącznie).
Zgodnie z zasadą: lego non distinguente nec nostrum est distinguere (ustawa nie rozróżnia, a więc i my nie rozróżniamy).
Ta gwarancja została powtórzona w Konstytucji RP (ustawie zasadniczej – ważniejszej niż Kodeks Karny Wykonawczy – K.K.W.) w art. 42 ust. 2: „Każdy... ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania”.

Dlatego też wypowiedzi Dyrektora więzienia w Pińczowie – Krzysztofa Dropa, czy też sędziego penitencjarnego w Kielc (który 13.02.2007 r. podtrzymał sprzeczną z prawem decyzję K. Ropa), że „mam adwokata”, że „to adwokat powinien mnie bronić”, że „mam prawomocny wyrok” – świadczą o braku ich rozumienia całokształtu prawnego.

1.      Konkludując: również obecnie mam prawo prowadzić swoją własną obronę, zarówno przed SN, jak i ewentualnie przed ETPC w Strasburgu.  Kolejną kwestią jest prawna ocena, czy pozbawienie mnie dostępu do mojego laptopa (na którym posiadam pełne orzecznictwo SN i S.A. – ok. 9 GB) stanowi decyzję sprzeczną z prawem, czy też nie. Art. 91 Konstytucji RP stanowi, że: „umowa międzynarodowa ratyfikowana ma pierwszeństwo  przed ustawą (rodzimą np. K.K.W., K.P.K.). W przypadku kolizji w ustawami ta umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo i jest stosowana bezpośrednio. Taką ratyfikowaną umową jest np. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – E.K.P.C. (Dz. U. Z 1993 r., nr 61, poz. 284). Art. 6 – prawo do rzetelnego procesu sądowego w ustępie 3 stwierdza: „Każdy oskarżony... ma co najmniej prawo do”:
      Lit. B – posiadania odpowiedniego czasu i MOŻLIWOŚCI do przygotowania obrony”.

Druga ratyfikowana umowa to: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych – M.P.P.O. i P. (Dz. U. Z 1997 r., nr 38, poz. 167) – art. 14, ust. 3 stanowi: „Każda osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo, NA ZASADACH PEŁNEJ RÓWNOŚCI, co najmniej do następujących gwarancji:
      Lit. B „Dysponowania odpowiednim czasem i MOŻLIWOŚCIAMI w celu przygotowania obrony”
     
Lit. D: „Bronienia się osobiście...”

2.      Konkludując – ma ustawową gwarancję do dysponowania odpowiednimi możliwościami bronienia się na zasadzie PEŁNEJ RÓWNOŚCI.

Ostatnią kwestią wymagającą wykładni jest ta zasada „pełnej równości”.

Bardzo trafnie wyjaśnia to Sąd Najwyższy: Hofmański P., Zabłocki S. Glosa, Palestra 1998/7-8/6, Tela 2: „Sens tej gwarancji [równość broni], mającej zastosowanie w każdym postępowaniu przed sądem, niezależnie od stadium, w jakim postępowanie się toczy, polega na tym, że żadna ze stron nie może być w sytuacji wyraźnie gorszej niż strona przeciwna, gdy chodzi o możliwości przedstawienia swoich argumentów.”

Dzisiaj w XXI w., gdy całe gigantyczne orzecznictwo SN oraz ustawy można tylko i wyłącznie posiadać oraz sprawnie z niego korzystać na komputerze, gdy zarówno prokurator, jak i oskarżyciele posiłkowi wszystkie pisma piszą na komputerze – pozbawienie mnie dostępu do mojego starego laptopa stanowi postawienie mnie w sytuacji wyraźnie gorszej niż strony oskarżenia.

3.      Konkludując – brak dostępu do laptopa stawia mnie w wyraźnie gorszej sytuacji niż strony przeciwne. W tej sytuacji następuje kolizja z ustawą
    - in concreto

    - art. 110 A 
§ 2 K.K.W. – FAKULTATYWNOŚCIĄ zgody na posiadanie laptopa do obrony – zależnej od kaprysu przypadkowego dyrektora więzienia w Pińczowie, a ustawami wyższego rzędu, niż K.K.W.- art. 42, ust. 2 Konstytucji, art. 6 ust. 3 lit. B  -  E.K.P.C., art. 14, ust. 3. lit. B M.P.P.O. i P – obligatoryjnością prawa do obrony.

Jeszcze raz podkreślam, że i w samym K.K.W. zachodzi kolizja ustaw pomiędzy np. art. 110 A § 2 K.K.W., a art. 1 § 2 K.K.W – w związku z art. 6 i art. 86 § 2 K.P.K.

4.      Konkludując: Art. 91 Konstytucji nakazuje bezpośrednie stosowanie ratyfikowanej umowy międzynarodowej, w przypadku kolizji z ustawą rodzimą. 

Proszę również porównać:
         - art. 7 § 2 ustawy o ustroju sądów powszechnych
         - wyrok SN z 18.9.1973 r., V KRN 355/73 OSNKW 1974/1/17
         - wyrok SN z 01.09.1982 r. V KRN 229/82, OSNPG 1982/12/163 i wiele innych judykatów o identycznej treści.
 

Reasumując: wnoszę do pana Dyrektora O.I.S.W. prośbę o nakazanie podległego Panu Dyrektorowi więzienia w Pińczowie niezwłocznego oddania mi mojego laptopa w celu prowadzenia swojej obrony. 

Na zakończenie proszę o rozważenie przez Pana Dyrektora Okręgowego zachowania Krzysztofa Dropa, który z taką nieprawdopodobną determinacją od pierwszego dnia mojego pobytu w ZK w Pińczowie uniemożliwia mi prowadzenie pełnej obrony za pomocą mojego starego laptopa i maksymalne utrudnianie mi możliwości technicznych przedstawiania swoich argumentów.

Ja przecież bronię się tylko przed utrzymaniem tak skrajnie niesprawiedliwego wyroku dożywotniego pozbawienia mnie wolności za przekroczenie granic obrony koniecznej (swojego mieszkania) – art. 25 § 3 K.K.

Nie rozumiem zachowania K. Dropa. Zgodnie z powiedzeniem, że „jak nie wiadomo o co chodzi, to może chodzi o pieniądze” – być może K. Drop ma finansowy interes w uniemożliwianiu mi obrony.

Dlatego proszę Pana Dyrektora Okręgowego o rozważenie możliwości korupcji K. Dropa, która tłumaczyła by to jego dziwne zachowanie. 

Z poważaniem
A. Kursa

Obrona konieczna – art. 25 kk. Andrzej Kursa  oskarżony o morderstwa z naruszeniem prawa.

Za publikacje swoich dokumentów funkcjonariusze zabrali mu już komp. Co jeszcze musi znieść za publikowanie prawdy? 

 Kursa - własna opinia medyczna w  sprawie zabójstwa - fakty dla pouczenia skorumpowanych i nieetycznych przebiegłych biegłych sądowych lekarzy i podobnych im prawników-oszustów łasych na każdą złotówkę...

Stres -  pierwotny podświadomy cichy zabójca... Obrona konieczna. Walczymy dla ochrona własnej egzystencji, dobra materialnego i wartości osobistych . Andrzej Kursa - skazany za to że walczył o swoje...

MAFIA W TOGACH - PROCEDURA KARNA PO POLSKU - wspomnienia z pobytu w więzieniu Andrzeja Kursa. Jak zostaje się sędzią w Polsce, biegli i inne psy sądowe, prawda o więzieniach i aresztantach.

MOWA KOŃCOWA OSKARŻONEGO - ANDRZEJ KURSA

Kolejne strony dokumentują stale uzupełniane cykle nieodpowiedzialnego zachowania się funkcjonariuszy władzy i urzędników państwowych:
Sędziowie - oszuści. W tym dziale przedstawiamy medialne dowody łamania prawa przez sędziów - czyli oszustwa "boskich sędziów". Udowodnione naruszania procedury sądowej, zastraszania świadków, stosowania pozaproceduralnych nacisków na poszkodowanych i inne ich nieetyczne zachowania. Czas spuścić ich "z nieba na ziemię" :-)
  Prokuratorzy - czyli tzw. "odpady prawnicze", śmiecie, najczęściej nieetyczni i nie dokształceni funkcjonariusze władzy. Aktualizacja na rok 2007.
Prokuratorzy do zwolnienia od razu - ARCHIWUM - 2006r
SKORUMPOWANI SĘDZIOWIE I PROKURATORZY - czyli nie tylko pijackie wpadki
 "boskiej władzy" , którzy w końcu spadli na ziemię...:-)

Oszustwa polityków - przekręty i wpadki znanych "mniej lub więcej" polityków, czyli urzędników państwowych oszukujących i pasożytujących na narodzie - stale uzupełniany cykl: POLITYKA WłADZA PIENIąDZ
Policyjne afery 2007 - handel tajnymi informacjami ze śledztw, narkotykami, wymuszenia policyjne, pijani policjanci, policjanci terroryzujący własną rodzinę i świadków... - słowem "psie przękręty".
oszustwa komornicze - pasożytów społeczeństwa, często typowych chamów i nieuków,  którzy oszukują właścicieli firm, poszkodowanych i wierzycieli oraz w dupie mają obowiązujące PRAWO
Urzędnicy państwowi i ich matactwa 2007 - dokumentujemy tu oszustwa urzędników państwowych takich jak: polityk, wójt, starosta, burmistrz, prezydent, rzecznik - wszelkich kombinatorów na których utrzymanie pracujące całe społeczeństwo, a którzy swoje publiczne stanowisko wykorzystują dla swojej prywaty i zysku. 
UDOKUMENTOWANE  FAKTY POMYŁEK LEKARSKICH
Psychiatryczne przekręty pseudo-biegłych udających lekarzy - aktualny stale uzupełniany cykl przedstawiający typowych schizofreników, decydujących o zdrowiu i majątkach ludzi, którzy bez wiedzy za to za kasę wydają opinie niezgodne z prawdą i nie mające nic z fachowością...
  Poseł to ma klawe życie :-)

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

A dla odreagowania sympatyczne linki dla poszkodowanych przez schorowane organy sprawiedliwości :-))
10 przykazań dla młodych adeptów prawa, czyli jak działa głupota prawników + modlitwa...
"walczący z wilkami, szeryf z Bieszczad czyli z impotentnymi organami (nie)sprawiedliwości?" takie sobie dywagacje Z. Raczkowskiego
Wilk Zygfryd - CZARNA BIESZCZADZKA RZECZYWISTOŚĆ...

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com  
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński i sympatycy SOPO

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm 
redakcja@aferyprawa.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.