Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 07-01-2014

Koszalin - dowody matactw procesowych sędziów Sądu Okręgowego A. Jaracza, S. Przykuckiego, M. Mazura  - Rafał Krzyształowski

Obecność obserwatorów i włączona kamera powodem ucieczki z sali rozpraw składu orzekającego...

W dniu 9.10.2013r w Sądzie Okręgowym w Koszalinie V Wydziale Karnym Odwoławczym, pod kryptonimem V Kz 539/13, odbyło się niezwykłe posiedzenie SSO Andrzeja Jaracza, SSO Sławomira Przykuckiego i SSO Marka Mazura. Dotyczące rozpoznania zażalenia Rafała Krzyształowskiego na przestępcze postanowienie Sądu Rejonowego w Szczecinku. Wydane pod sygn. akt IIK 552/13 przez SSR Annę Pisarczyk. (Vide K- 173/175 a.s.)

">">Historia procedowania w powyższej sprawie jest klasycznym przykładem całkowitego pozbawiania pokrzywdzonego i jego syna konstytucyjnej ochrony prawnej przez skołtunionych ze sobą bezwzględnych togowych przestępców. Zagnieżdżonych w sądach i prokuraturach okręgu Koszalina. Między innymi w Szczecinku, Koszalinie, Białogardzie, Sławnie i Wałczu.

Zaskarżonemu postanowieniu Pokrzywdzony zarzucił:

1. Zostało wydane potajemnie z barbarzyńskim pogwałceniem przepisów kpk.

2. Rażące błędy w ustaleniu stanu faktycznego.

3. Przekroczenie granicy swobodnej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego.

4. Stronniczą interpretację udokumentowanych faktów, urągającą powadze wymiaru sprawiedliwości.

Wskazując na powyższe Pokrzywdzony domaga się: uchylenia postanowienia w całości i niezwłocznego udrożnienia sprawy zanim zarzuty objęte aktem oskarżenia ulegną przedawnieniu.

Najistotniejsze fragmenty uzasadnienia zażalenia.

….Jako pierwsze należy podnieść, że Prokuratura Rejonowa w Szczecinku, Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Karny oraz Sąd Okręgowy w Koszalinie Wydział Karny Odwoławczy, działając wspólnie i w porozumieniu ze sobą popełniły szereg przestępstw na szkodę oskarżycieli prywatnych Rafała i Mariusza Krzyształowskich, żeby z wiadomych powszechnie powodów nie dopuścić do udrożnienia kłopotliwego procesu karnego…….

Z powyższych powodów zaskarżone postanowienie zostało wydane potajemnie z rażącym pogwałceniem elementarnych norm prawa procesowego. Skatalogowanych w kpk. Między innymi bez określenia trybu jawności posiedzenia jak też poinformowania oskarżyciela prywatnego o jego terminie i możliwości czynnego uczestniczenia w nim. Z analizy materiału dowodowego sprawy jak też zebranego w aktach prokuratorskich o sygn. akt Ds. 1439/12, jednoznacznie wynika, że prokurator Jerzy Sajchta z SSR Katarzyną Brambor- Kwiatkowską, SSO Andrzejem Jaraczem, SSO Grzegorzem Polewiakiem, SSO Renatą Rzepecką – Gawrysiak, SSO Markiem Mazurem i SSR Anną Pisarczyk świadomie gwałcą prawo żeby za wszelką cenę ochronić Oskarżoną przed odpowiedzialnością karną.

……Najpierw prokurator Jerzy Sajchta w postanowieniu wydanym pod sygn. akt Ds. 1439/12 stronniczo ocenia zebrany w sprawie materiał dowodowy. W uzasadnieniu swojej niedorzecznej decyzji uznał, że Oskarżyciel prywatny na tym samym portalu internetowym….. dostępnym dla wszystkich, odwzajemnia epitety pod adresem Oskarżonej, po czym umarza dochodzenie i odsyła pokrzywdzonego do sądu. Tymczasem Oskarżyciel prywatny nigdy nie napisał na Oskarżoną ani jednego obraźliwego słowa w jakimkolwiek ogólnodostępnym portalu internetowym a jedynie odreagowywał pisząc na jej pocztę FB, która siłą rzeczy jest tylko i wyłącznie do jej wglądu. Zatem stawianie znaków równości pomiędzy stopniem szkodliwości działań Oskarżonej wobec Rafała Krzyształowskiego i jego zawinienia wobec niej, bez rzetelnego zbadania przyczyn jego odreagowania, było niedopuszczalne. Nie mogło też stanowić uprawnionej przesłanki do umorzenia sprawy w tej fazie postępowania dochodzeniowego. Zwłaszcza w sytuacji kiedy to Oskarżona będąc przesłuchaną w sprawie charakterze świadka, po wcześniejszym pouczeniu jej w trybie art. 233 § 1 kk, prawie odmowy zeznań i prawie odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania, zaprzeczyła wpisom internetowym objętym aktem oskarżenia. Stwierdziła, że żadnego z nich nie firmowała jak też nikt inny z jej komputera tego nie uczynił. Jednak prokurator Jerzy Sajchta ustalił ponad wszelką wątpliwość, że wszystkie wpisy objęte postępowaniem dochodzeniowym wyszły z komputera Oskarżonej a mimo to nie zainicjował wobec niej postępowania karnego za złożenie fałszywych zeznań. Natomiast w odpowiedzi na zawiadomienie Pokrzywdzonych o ewidentnym przestępstwie z art. 233 § 1 kk, popełnionym przez Oskarżoną, stwierdził cynicznie, że „czyny nie zawierają znamion czynu zabronionego…”

Vide – załącznik nr 1 – pismo Jerzego Sajchty z dnia 2.04.2013r sygn. akt Ds. 219/13.

A kiedy pokrzywdzeni odwiedzili Jerzego Sajchtę w prokuraturze żeby dopytać go o podstawy prawne na których oparł swoje niedorzeczne stanowisko zawarte w powyższym załączniku, wówczas trzęsąc się ze złości lub przepicia, użył przemocy w stosunku do Rafała Krzyształowskiego. Brutalnie wypchał go za drzwi zamiast odpowiedzieć mu na prozaiczne pytanie, prawną argumentacją.

Natomiast odpowiadając Rafałowi na kolejne jego dosadne pismo z dnia 8.04.2013r, dotyczące opisanego faktu (Vide załącznik nr 2), zarzucił mu bezpodstawnie cyt. … „wysoce niewłaściwe i agresywne zachowanie w dniu 8.04.2013r w sekretariacie tutejszej jednostki Prokuratury, zakłócając w istotny sposób pracę pracowników, wymagało podjęcia stosownych działań przywracających porządek w funkcjonowaniu Prokuratury Rejonowej w Szczecinku”.

Vide załącznik 3 – pismo prokuratora Jerzego Sajchty z datą 24.04.2013r wydane pod sygn. akt Ds. 219/13.

Z uwagi na brak odpowiedzi Pana prokuratora na prozaiczne pytania, w dniu 26.04.2013r Rafał Krzyształowski wystąpił do niego z ponagleniem, o udzielenie rzeczowej odpowiedzi. Dokumentując w piśmie jego perfidię.

Vide załącznik nr 4 – pismo Rafała Krzyształowskiego „ponaglenie” skierowane do Jerzego Sajchty z datą 26.04.2013r.

A co ciekawe pismo to do dnia dzisiejszego nie doczekało się odpowiedzi.

W dniu 6 grudnia 2012r, pod sygn. akt II Kp 397/12, kuriozalną decyzję prokuratora Jerzego Sajchtę uprawomocnił jego koleś z Sądu Rejonowego w Szczecinku. Sędzia Piotr Czerczak. Powielając w uzasadnieniu swojego postanowienia niedorzeczne ustalenia dokonane w sprawie przez Jerzego Sajchtę. Natomiast co do jednego byli zgodni. A mianowicie, że pokrzywdzeni są uprawnieni do złożenia prywatnego aktu oskarżenia.

Vide załącznik nr 5 – Postanowienie Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 6.12.2012r wydane pod sygn. akt IIK 397/12.

Wydawać by się mogło, że wniesienie przez pokrzywdzonych prywatnego aktu oskarżenia wraz z solidnie udokumentowanym wnioskiem o uwolnienie od kosztów sądowych, wreszcie doprowadzi do udrożnienia tego nieszczęsnego przewodu sądowego.

Tymczasem jakaś bliżej nie określona głupiutka lub skorumpowana togowa persona, fachowo sporządzony akt oskarżenia przekazuje do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Koszalinie, Wydziałowi Cywilnemu.

Vide załącznik nr 6 – pismo Sądu Rejonowego Wydziału Karnego w Szczecinku – z datą 10.01.2013r , sygn. akt IIK 22/13.

Natomiast jak na tradycję przystało, skorumpowany Sąd Okręgowy w Koszalinie z marszu bez zapoznania się z przedmiotowym aktem oskarżenia ani z zasadnym wnioskiem o uwolnienie od kosztów sądowych, domaga się od każdego z Oskarżycieli uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 800 zł w terminie 7 dni, pod rygorem zwrotu pozwu.

Vide załącznik nr 7 – wezwanie Sądu Okręgowego w Koszalinie Wydziału Cywilnego z dnia 24.01.2013r do uiszczenia wpisów sądowych po 800 zł od każdego z nich.

Do tej sędziowskiej perfidii oskarżyciele prywatni rzeczowo odnieśli się w swojej odpowiedzi z dnia 25.01.2013r – stanowiącej załącznik nr 8.

Vide załącznik nr 8.

Po otrzymaniu dosadnej odpowiedzi Oskarżycieli prywatnych, Sąd Okręgowy Wydział Cywilny zakończył swoją przestępczą misję i zwrócił sprawę Sądowi Rejonowemu Wydziałowi Karnemu w Szczecinku. Według „właściwości”. Dla kamuflażu istoty zaplanowanego przewlekania w udrożnieniu niniejszej sprawy, SSO Jacek Grześkowiak w miarę poprawnie uzasadnił wydane przez siebie postanowienie, wytykając szczecineckiemu sądowi brak profesjonalizmu i rażące uchybienia w ocenie stanu faktycznego.

Vide załącznik nr 9 – postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie Wydziału Cywilnego z dnia 29.06.2013r, wydane pod sygn. akt IC 22/13.

A kiedy sprawa wróciła do Sądu Rejonowego w Szczecinku Wydziału Karnego, jak na ironię wniosek Oskarżycieli prywatnych, dotyczący uwolnienia od kosztów sądowych rozpoznała sędzia Katarzyna Brambor – Kwiatkowska. Będąca w przeszłości mocno uprzedzoną do Oskarżycieli. Na której ciążą liczne nieodparte zarzuty postawione publicznie a dotyczące między innymi łamania przez nią prawa w celu szkodzenia prawnym interesom obydwóch Oskarżycieli. Tą kwestię bardziej szczegółowo wyjaśnia protokół posiedzenia SSR Katarzyny Brambor – Kwiatkowskiej, w podobnej sprawie o sygn. akt IIKp 267/13, której los został niewątpliwie w identyczny sposób przesądzony przez togowych notorycznych przestępców z Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Szczecinku.

Vide załącznik nr 10 – Protokół posiedzenia w sprawie o sygn. akt IIKp 267/13 celebrowanego przez Katarzynę Brambor – Kwiatkowską.

Chociaż Pani sędzia nie była wyznaczona do rozpoznania sprawy o sygn. akt II K 87/13, to mimo tego rozpoznała zasadny wniosek Oskarżycieli o uwolnienie od kosztów sądowych. Uczyniła to wyjątkowo perfidnie. Pod kontem zrobienia im barykady nie do sforsowania w dostępie do sądu, w postaci kosztów sądowych, których z uwagi na sytuację życiową i materialną nie są w stanie podźwignąć. ………………Vide załącznik nr 11 postanowienie SSR Katarzyny Brambor – Kwiatkowskiej, wydane w dniu 15.03.2013r pod sygn. akt IIK 87/13.

Zgodnie z uprawnieniami pokrzywdzeni zaskarżyli przedmiotowe postanowienie do Sądu Okręgowego w Koszalinie, wskazując w zażaleniu przyczyny jego wniesienia oraz rzetelnie dokumentując opisany stan faktyczny.

Vide załącznik nr 12 – Dosadne zażalenie Oskarżycieli prywatnych na postanowienie Sądu Rejonowego w Szczecinku Wydziału Karnego o odmowie uwolnienia od kosztów sądowych z datą 5.04.2013r – sygn. akt IIK 87/13.

Sędziowie z Sądu Okręgowego w Koszalinie Wydziału Karnego Odwoławczego, w osobach: SSO Grzegorz Polewiak, SSO Renata Rzepecka Gawrysiak, SSO Marek Mazur na przekór logice zebranego materiału dowodowego…………. utrzymali w mocy zaskarżone postanowienie. Uzupełniając wydanego przez siebie gniota o jeszcze perfidniejszą argumentację. Godzącą w powagę wymiaru sprawiedliwości i autorytet Państwa. W wydanym postanowieniu cynicznie zarzucili Oskarżycielom jakoby nie dopełnili obowiązku udowodnienia swoich uprawnień do uwolnienia od kosztów sądowych, czemu przeczy kompletna dokumentacja znajdująca się w aktach sprawy. Między innymi złożona wraz z aktem oskarżenia. W uzasadnieniu swojej perfidnej decyzji butnie dali do zrozumienia Oskarżycielom, że są bogami, którzy stoją ponad prawem i nie muszą go przestrzegać. Ma to swoje pełne odzwierciedlenie w uzasadnieniu wydanego postanowienia. Cyt: „ Gdyby zatem, zamiast pisania w zażaleniu o rzeczach nie mających znaczenia w niniejszej sprawie, wnioskodawcy więcej starań poświęcili na należyte udokumentowanie swojej rzekomo trudnej sytuacji materialnej, to być może mieliby większe szanse uzyskania zamierzonego celu”.

Vide załącznik nr 13 – postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie Wydziału Karnego Odwoławczego z dnia 30.04.2013r, wydane pod sygn. akt IIK 148/13. Nieco niżej znajdują się jeszcze perfidniejsze stwierdzenia Cyt: „Zaznaczyć należy również, że Sąd Okręgowy nie znajduje powodów do uznania, że sędzia Katarzyna Brambor – Kwiatkowska powinna zostać wyłączona od rozpoznania niniejszej sprawy. Sam fakt, że wnioskodawcy są niezadowoleni z dotychczasowego orzekania pani sędzi w ich sprawach, nie świadczy o wystąpieniu okoliczności o jakich mowa w art. 41 § 1 kpk. Na marginesie, odnosząc się do wywodów zawartych w uzasadnieniu (zażalenia) zaznaczyć należy, że Sądowi Okręgowemu nie wydaje się, żeby to właśnie Mariusz i Rafał Krzyształowscy mieli kompetencje lub jakieś szczególne predyspozycje do oceny kwalifikacji zawodowych SSR Katarzyny Brambor – Kwiatkowskiej czy też innych sędziów, tak w zakresie wiedzy prawniczej, jak i strony etycznej”.

Trafną ripostą odnoszącą się do tych sędziowskich bredni może być znane porzekadło. „Pluj świni w oczy a powie, że deszcz pada”. (Czytaj sędziemu.)

W dniu 27. 05.2013r Pokrzywdzeni otrzymali odpowiedź na swoją skargę od sędziego Wizytatora Andrzeja Jaracza, którą w dniu 9 maja przesłali imiennie do Prezesa Sądu Okręgowego. Ewy Dikolenko. A dotyczącą sędziowskich przekrętów dokonywanych z premedytacją w tej sprawie. Mających na celu nie dopuścić do udrożnienia problematycznego dla „wymiaru sprawiedliwości” procesu karnego. Pani Prezes z wiadomych sobie powodów uchyliła się od obowiązku zbadania zasadności zarzutów podnoszonych przez Oskarżycieli wobec wskazanych z imienia i nazwiska sędziów. Natomiast udzielona w jej imieniu odpowiedź jest bełkotem typowym dla sędziego Andrzeja Jaracza. Dopasowanym do wcześniej wydanych postanowień o których mowa w obecnym zażaleniu.

Vide załącznik nr 14 – Pismo SSO Andrzeja Jaracza oznakowane VIII W-051-23-13 Sk, z datą 27.05.2013r.

Zadziwiające w tym bełkocie jest to, że w/w powiela niedorzeczne stwierdzenia swoich poprzedników, jakoby Oskarżyciele nie udokumentowali swojego położenia życiowego i materialnego. Brednie te ni jak się mają do ustaleń zawartych w postanowieniu SSR Katarzyny Brambor Kwiatkowskiej z dnia 15.03.2013r, wydanym pod sygn. akt IIK 87/13?. Vide załącznik nr 11.

Czy nie ma tam podanych źródeł i wysokości uzyskiwanych dochodów?.

To samo dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem Oskarżycieli.

Vide załącznik nr 12. Ścisła dokumentacja dotycząca SYTUACJI MATERIALNEJ i źródeł dochodu obydwóch oskarżycieli została załączona do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Złożonego wraz z prywatnym aktem oskarżenia. Potwierdzonym przez biuro podawcze Sądu Rejonowego w Szczecinku.

W dniu 13.06.2013r Oskarżyciele uiścili opłatę sądową w wysokości 300 zł o której mowa w piśmie SSO Andrzeja Jaracza.

Vide załącznik nr 15 – sądowy dowód wpłaty na kwotę 300 zł.

W dniu dokonania wpłaty Oskarżyciele niezwłocznie okazali dowód wpłaty w Sekretariacie Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Szczecinku prosząc kierownika żeby o fakcie poinformował właściwego sędziego i zainicjował udrożnienie sprawy.

Szczegółowy opis zdarzenia zawarty jest w piśmie Oskarżycieli z dnia 11.07.2013r, zatytułowanym „Wniosek o niezwłoczne udrożnienie sprawy o sygn. akt IIK 87/13”.

We wniosku tym Oskarżyciele jasno określili swoje żądania, informując jednocześnie Sąd, że w przypadku wymuszania kolejnych 300 zł na opłaty sądowe to pokrzywdzony Mariusz Krzyształowski siłą rzeczy będzie pozbawiony możliwości dochodzenia swoich praw przed „NIEZAWISŁYM SĄDEM” RP.

Vide załącznik nr 16 – wniosek Oskarżycieli z dnia 11.07.2013r

Pomimo jednoznacznego stanowiska zawartego w powyższym wniosku Oskarżycieli prywatnych Sąd sprawy nie udrożnił. A ponad to w dniu 12.08.2013r wezwał Rafała Krzyształowskiego do usunięcia braków formalnych prywatnego aktu oskarżenia z dnia 7.01.2013r cyt: „WSKAZANIE, PRZEZ KTÓREGO Z OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH ZOSTAŁA UISZCZONA KWOTA 300 ZŁ?…………Vide załącznik nr 17 – pismo sądowe z datą 12.08.2013r.

Do sędziowskiego debilizmu Oskarżyciele dosadnie odnieśli się pismem z datą 14.08.2013r. Vide załącznik nr 18 – pismo z datą 14.08.2013r.

Z uwagi na to, że sprawy ciągle nie udrażniano Oskarżyciele próbowali skontaktować się w tej sprawie z Prezesem Sądu Rejonowego w Szczecinku. Ewą Bajkowską – Zielińską. Ale po ich przybyciu do sądu okazało się, że Pani Prezes z wiadomych powszechnie powodów całkowicie usunęła z drzwi swojego sekretariatu tabliczkę informującą, w jaki dzień tygodnia i o jakich godzinach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków.

W sekretariacie stanowczo oznajmiono Oskarżycielom, że Pani Prezes w ogóle już nie przyjmuje interesantów. Polecono im złożenie swoich skarg względnie wniosków na piśmie. Oznajmiając im, że tylko w takiej formie można je teraz składać. Tego dnia i w kilka następnych Pani Prezes była ponoć nieuchwytna.

Dlatego też po tygodniu Oskarżyciele prywatni ponownie przybyli do sądu z zamiarem poproszenia Panią Prezes żeby ustaliła faktyczne powody przewlekania udrożnienia ich sprawy karnej. Oczekując powtórki „gry w pomidora” przez Panie z sekretariatu, tym razem weszli do pomieszczenia z włączoną kamerą. Żeby móc utrwalić nie zwykłe informacje podawane poprzednio przez jej podwładne. Było to w dniu 3.09.2013r ok. godz. 11.00.

Jedna z Pań sekretarek niezwłocznie zadzwoniła do pani Prezes Ewy Bajkowskiej – Zielińskiej informując ją nerwowo, że Rafał Krzyształowski nagrywał kamerą przeprowadzoną z nią rozmowę. Zastraszała go wezwaniem policji, po czym poinformowała go, że Pani Prezes zaraz przyjdzie, nakazując aby Oskarżyciele wyszli z sekretariatu i poczekali na nią na zewnątrz. Pani Ewa Zielińska nie przyszła na rozmowę wyręczając się swoim zastępcą w osobie Marii Liszko-Jańczyk. Zanim Pani Wiceprezes zdążyła ustalić wszystkie powody przybycia interesantów do gabinetu, pośpiesznie do niego weszli dwaj naelektryzowani policjanci z pogotowiem do użycia przemocy. Ich widok zaskoczył Panią Marię Liszko – Jańczyk i z nieukrywanym zdziwieniem zapytała się Pani z sekretariatu, kto wzywał policję?. Nie było takiej potrzeby ponieważ nikt nie zagrażał porządkowi publicznemu. Natomiast dociekanie przez dziennikarza dlaczego Pani Prezes usunęła sporną tabliczkę informacyjną z drzwi swojego sekretariatu i odmawia udzielenia mu swojej „audiencji”, do czego zobowiązana jest z urzędu ustawą o ustroju sądów powszechnych, nie daje podstaw do wzywania na niego policji. Ale tak niestety się stało. Po wyjściu z gabinetu Prezesa, Rafał i Mariusz Krzyształowscy zażądali aby przybyli do zdarzenia policjanci wylegitymowali się i ujawnili do kamery powody swojej błyskawicznej „interwencji”. Oni natomiast podali tylko swoje stopnie i nazwiska, po czym starszy posterunkowy Noga zażądał od Oskarżycieli okazania mu dowodów osobistych. Następnie spisał ich dane w obecności świadków. Natomiast starszy sierżant sztabowa Medenecka przyjęła bardzo bojową postawę. Bezpodstawnie zarzucała Oskarżycielom, że zakłócili spokój w sądzie, w bliżej nieokreślony sposób. Ostrzegając ich jednocześnie, że jeżeli powrócą do sądu to zostaną zatrzymani lub ukarani mandatami karnymi. Zupełnie jak za czasów Stalina. A co ciekawe nie potrafiła rzeczowo sprecyzować powodu swojego przybycia na tą niezwykłą interwencję.

Na szczególną uwagę zasługuje jeszcze kilka faktów. A mianowicie. Podczas przeprowadzonej rozmowy z Rafałem Krzyształowskim pani Wiceprezes zapewniała, że zarzuty objęte jego prywatnym aktem oskarżenia nie ulegną przedawnieniu. Twierdziła stanowczo, że zostało jeszcze dużo czasu na osąd w sprawie.

Tymczasem kilka dni później bo w dniu 6 września 2013r, ni z gruszki, ni z pietruszki SSR Anna Pisarczyk w zastępstwie Katarzyny Brambor – Kwiatkowskiej na bliżej nieokreślonym co do jawności posiedzeniu, potajemnie umarza zainicjowane postępowanie. Wypisując brednie i niedorzeczności w uzasadnieniu wydanej przez siebie decyzji. Powiela z premedytacją bełkot swoich poprzedników.

Vide załącznik 19 – Postanowienie SSR Anny Pisarczyk o umorzeniu postępowania.Natomiast Katarzyna Brambor Kwiatkowska w tym samym czasie przymierzała się w do rozstrzygnięcia innego zażalenia na postanowienie skorumpowanej Prokuratury Rejonowej w Szczecinku, o którym mowa w załączniku nr 10. Została jednak powstrzymana w ostatniej chwili wnioskiem o jej wyłączenie.

Reasumując udokumentowane fakty należy stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że zarówno działania Prokuratury Rejonowej w Szczecinku jak też sędziów z tutejszego sądu i Sądu Okręgowego w Koszalinie były ze sobą ściśle zsynchronizowane i ukierunkowane na ukręcenie sprawie przysłowiowego łba. Przewlekanie z udrożnieniem sprawy przez Sąd Rejonowy w Szczecinku w opisany sposób jest niezbitym dowodem powiązań korupcyjnych pomiędzy wymienionymi w zażaleniu sędziami i prokuratorami. Nie pomijając w tym samej Oskarżonej od której Pani Prezes Ewa Bajkowska – Zielińska w imię mafijnej solidarności również nie wyegzekwowała nałożonej przez siebie grzywny. Za „naruszenie przez Oskarżoną powagi sądu” podczas ogłaszania wyroku w sprawie ………….. Należy przy tym nadmienić, że prokurator Prokuratury Okręgowej Elżbieta Lipińska – Błaszczyk, w postanowieniu wydanym w dniu 18.12. 2012r, zobowiązała prokuratora Jerzego Sajchtę „do zajęcia w odrębnym postępowaniu stanowiska odnośnie zgłaszanego w zażaleniu faktu składania w dochodzeniu Ds. 1439/12, przez świadków fałszywych zeznań oraz udostępnienie Oskarżonej informacji z akt spraw karnych”.

Vide załącznik nr 20 – postanowienie Prokuratury Okręgowej w Koszalinie z dnia 18.12.2012r o sygn. akt III Dsn 64/12/ Szk.

Ale prokurator Jerzy Sajchta zobowiązania nie wykonał chroniąc Oskarżoną przed odpowiedzialnością karną za przestępstwo skatalogowane w art. 233 § 1kk oraz jej informatorów. Policyjnych podżegaczy.

Zarzuty pod adresem skorumpowanych sędziów i prokuratorów uściśla odpowiedź Oskarżycieli prywatnych, na wezwanie do zapłaty…… z dnia 12.05.2013 r. Vide załącznik nr 21.

Poza wpłaconą do sądowej kasy kwotą 300 zł, Oskarżyciele nie posiadają innych zasobów finansowych, które próbują od nich wyłudzić szczecineccy sędziowie jako haracz za udrożnienie zainicjowanego przez nich procesu karnego. Dlatego też Mariusz jako mniej pokrzywdzony przez Oskarżoną, musiał zrezygnować z dochodzenia swoich konstytucyjnych praw przed sądem RP.

……..To nic, że opisany proceder przestępczy został ukoronowany przez Sąd Rejonowy w Szczecinku doprowadzeniem do przedawnienia okresu ścigalności zarzutów objętych aktem oskarżenia w następstwie czego sędzia Anna Pisarczyk ratując mocno nadwątloną reputację „wymiaru sprawiedliwości”, nie bacząc na przeszkody prawne umarza cuchnącą sprawę, ponieważ nie pozwolimy zamieść jej pod dywan. Utrzymanie w mocy tego kuriozalnego postanowienia jest równoznaczne ze złożeniem przez nas oficjalnego zawiadomienia do Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, o popełnieniu serii przestępstw na naszą szkodę przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości ze Szczecinka i Koszalina. A ponad to całą sprawę upublicznimy na łamach Barw Bezprawia i Afer Prawa. Umieszczając jednocześnie na You Tobe rozliczne nagrania filmowe dokumentujące sędziowskie, prokuratorskie i policyjne przestępstwa. Związane nie tylko z tą sprawą. Czarna lista Temidy w Barwach Bezprawia czeka na zapełnienie.

Wskazując na powyższe wnoszę jak na wstępie.

Rafał Krzyształowski

Załączniki: 21 sztuk jak ujęto w treści zażalenia.

CDN.

Tematy  w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY  PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Alican
24-12-2014 / 11:27
The 2-Step verification needs to be enbaocerfle" rel="nofollow">zcrsoqlmwi.com">enbaocerfle on a domain. In its current state it is an opt-in feature, that the user may or may not enable. This opt-in concept doesn't meet our eSecurity policies. eSecurity policies have to enbaocerfle" rel="nofollow">zcrsoqlmwi.com">enbaocerfle, not opt-in.Also the concept of the Application-specific passwords, that Google introduced w/ 2-step verification, needs to be re-visited. There should be no need to provision app-specific passwords. It creates the vulnerability of the passwords being sniffed from the network. Everything should be OAuth enabled. It is time to put ClientLogin(username/password) to rest. Saqib
~Kasia
20-12-2014 / 18:01
Thanks for the feedback. We've heard from folks about the need to enocfre 2-step verification on a domain and we are currently looking into it. Regarding Application Specific Passwords, ASPs enable users who want the stronger security of 2-step verification to continue using mobile devices and desktop applications. We agree that the best solution is to have these mobile and client applications use 2-step with OAuth, but unfortunately many of these tools don't have a UI that supports the second factor during the authentication process. For instance, most desktop mail clients were designed to send only a password as the authentication mechanism. However, some of these apps are working to support browser-based authentication which would enable the continued use of 2-step verification. Android devices have an option of browser authentication, as does Google Apps Sync for Microsoft Outlook. As other clients support this option, the need for Application Specific Passwords will be reduced. Remember that Application Specific Passwords may be revoked at any time, which helps provide better security than a standard password.
~Stan
21-11-2014 / 21:09
Koszalin to znane miasto skorumpowanych sedziow, adwokatow i prokuratorow, tu rzdko mozna cos wygrac zgodnie z litera prawa, skala korupcji i kumterstawa jest nie do okreslenia, dowodzenie prawdy nie ma najmniejszego znaczenia, tu wyroki i ich uzasadnienia sa pisane w kancelarjach adwokatow na ich zamowienia, sam sie o tym przekonalem jak wiel moze osiagnac osoba ktora zatrudni adwokata ze swiadka, ten zawsze znajdzie wyjsci nawet z najgorszej opresji a to co nie jego koledzy sedziowie i tak zrabuja na nazwisko rzekomego powoda, wzne ze zaplacil a oni znajda droge w swych uzasadnieniach aby je uzasadnic w sposb niczym nie odpowiadajacym prawu, stracilem miliony, mimo ze posiadam dowody na matactwo i akty korupcji nie moge sie przebic ba ta siega wielu ludzi z wymiaru sprawiedliwosci lokalnej sitwy, co moge uczynic jak z takimi gangami walczyc, osobami chronionymi przez swe imunitety w rzeczywistosci panstwo dalo im mozliwosc do wyzuwania i okradania ludzi z majatkow, bo sa bezkarni, podobnie jak wiekrzosc poukaladanych z nimi adwoakatow, taki jaest bezsprzecznie osoba J.Psiuch, do granic powiazanego znacznie poza Koszalin...posiada zdolnosci ukladania sie z ludzmi marginesu ..., tych ktorzy extra zaplaca jemu i jego kolegom.....
~marek777
15-03-2014 / 03:46
*** Dzień 24 stycznia 2014r ... posiedzenie w sprawie V Kz. 613/13/RRz-G & AJ & MW SO K-lin sala Nr 16 ; godz.12; posiedzenie CUCHNIE ponad ośmioletnią starzyzną charakterystycznej woni perfumowania procesowego gówna .... rozmydlanego latami procesowym awanturnictwem upośledzonej umysłowo dziczy magistrów prawa z NIEZAWISŁOŚCI pod przykrywką wyświechtanych Immunitetów ... ekipa sędziowska tradycyjnie NIE przygotowana formalnie i merytorycznie do prowadzenia postępowania procesowego w trybie posiedzenia ... SUPER intelektualny geniusz SSO Renata Rzepecka vel Gawrysiak - przewodnicząca bełkocąc pod nosem stwierdza, że stawił sie oskarżony (faktycznie oskarżyciel prywatny) ... NIE zgadza sie by przebieg posiedzenia sprawy V Kz. 613/13 rejestrować na taśmie audio-wideo ... oddala również wniosek by asystent oskarżyciela rejestrował przebieg posiedzenia ... wnioski wniesione przez oskarżyciela są kolejno oddalane ... SSO R. Rzepecka-Gawrysiak sprowadza postępowanie w sprawie V Kz. 613/13 do poziomu prowokacji i wywołuje żałosne widowisko swoim bezpośrednim awanturnictwem przez "otworzenie" katalogu żałosnych gróźb pod adresem obecnych na sali publiczności ... włącznie z wylączeniem jawności posiedzenia ... padają groźby nałożenia kar grzywny o wysokości ... 10 000,00 PLN/ na osobę bez uzasadnienia powodu ... publiczność NIE jest czynna i aktywna .... w milczeniu przygląda się sędziowskiej HISTERII i poza procesowego bicia piany ... sporządzona treść przesłanego protokółu NIE odpowiada faktycznej treści przebiegu posiedzenia stanowiąc literacki wytwór KONFABULACJI insynuacji urojeń własnych SSO Renaty Rzepeckiej vel Gawrysiak przy biernej postawie SSO Andrzej JARACZ & SSO Marek WALENTYNOWICZ ... PORA nazwać po imieniu co stanowi treść protokółu .... ten protokół tylko w części formalnej ... data godzina i skład i miejsce posiedzenia jest wiarygodny ... dalszy ciąg treasci NIE nadaje sie nawet do podtarcia DUPY... będzie chyba z tym nawet kłopot ... bo fałsz potrafi stanowić niezły poślizg ... procesowy. D O W Ó D : jak z KONFABULACJI do protokółu insynuacją urojeń własnych uroiła dla własnych potrzeb R. Rzepecka vel Gawrysiak i jej kolesie ... to GÓWNO prawdą jest, że trzy osoby wniosły sprzęt do nagrywania ... natomiast swoje groźby o ukaraniu 10.000,00 PLN nie mają żadnego rejestru - zapisu w protokóle ... SSO R. Rzepecka vel Gawrysiak (spr.) i jej kolesie najprawdopodobniej sa osobnikami psychicznie chorymi skoro sprawując zawód o najwyższym standardzie uchybiają godności sądu .... stwierdzając w dokumencie procesowym NIEprawdę, czyli popełniają przestępstwo niczym pospolici przestępcy ... Z racji wykonywania zawodu o NAJWYZSZYM STANDARDZIE i STATUSIE udowadniają, że są NIE pospolitymi przestępcami lecz wyróżniając się swoją "NIE tuzinkową" działalnością kryminalną pod przykrywką IMMUNITETU z NIEZAWISŁOŚCI ... ze struktury ogólno-społecznej ujawniają się , identyfikują po stronie typowej jak dla HOŁOTY. SUPER CURIOZUM stanowi fakt, że ten egzotyczno-toksykologiczny skład personalny jest ubabrany w procesowym GÓWNIE koszalińskiego awanturnictwa procesowego solidarnością zawodowa sitwy po uszy ... NAZISTOWSKIEJ (Bezprawie + Siła) taktyki i strategii wg doktryny cit. " ... kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce ..." D O W Ó D : V Kz. 288/08/US-R & RRz-G & AJ & JO - Sąd Okręgowy w Koszalinie dzień 21 lipiec 2008r godz. 10 : 30 sala 211 ... wirtualne posiedzenie ... tylko w formie pisemnego wytworu literackiego ... czyli. Posiedzenie formalnie się NIE odbywa >> fizycznie/materialnie. Jest fikcją. W posiedzeniu NIE uczestniczy zaskarżający, brak jest obrońcy z urzędu : adw. Paweł JÓŹWIAK. SSO Urszula Sobotowicz vel Rostek jest faktycznie trupem, któremu rzekomo w posiedzeniu towarzyszy SSO Renata Rzepecka vel Gawrysiak & SSO Andrzej JARACZ & PPO Jerzy OŻÓG >> na dzień dzisiejszy HERSZT prokuratorskich bandytów w Koszalinie i Okręgu ... CURIOZUM kolejne ... do dnia dzisiejszego SSO Andrzej JARACZ >> od dnia 01-09-2008r ... sporządza dokument uzasadniający z jakiego powodu bez sądowego NAKAZU OFIARA NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI prokuratorów i sędziów z Koszalina "leżakowała" w pierdlu bez dokumentu procesowego. INNY herszt ... płk SW Krzysztof OLKOWICZ zachowuje się podobnie ... w tej samej sprawie ... HOŁOTO NIC wam NIE będzie darowane ... miejsce dla bydła jest w oborze ...
~marek777
15-03-2014 / 01:15
*** Na porządku dziennym w Okręgu Koszalin - zadupia powiatowego Koszalin, Szczecinek, Białogard, Sławno i I N N E >> taki standard to NORMA ... w bezczelny sposób łamane jest konstytucyjne prawo oskarżonego do obrony, łamane są PRAWA Człowieka ... rządzi policyjno - prokuratorsko - sędziowski SYFILIS schizofrenii paranoidalnej ... to EPIDEMIA" widzimisię" z NIEZAWISŁOŚCI dziczy magistrów prawa po parasolem Immunitetów ... Szczecinek dzień 13 marzec 2014r >> godz. 10; sala Nr 21 Sądu Rejonowego w Szczecinku pod zarządem SSR Ewa Zielińska vel BAJKOWSKA Prezes Sądu ... CURIOZUM ... ten prawniczy geniusz jest ... RÓWNOLEGLE przewodniczącą : Wydział Karny ... kiedy jest potrzebna interesantom ... to najczęściej jej NIE MA ... i jako PREZES ... i jako Przewodnicząca ... administracyjna obsługa : sekretariatu Wydziału Karnego ... nigdy NIE wie ?! ... czy Przewodnicząca jest ! , czy jej NIE MA ?! podobnie ma się z prezesówną ... najczęściej odpowiedź dla interesantów brzmi : jest na naradzie w Sądzie Okręgowym w Koszalinie ... Tablica informacyjna NIE ISTNIEJE w Sądzie Rejonowym w Szczecinku ... kiedy ? przyjmuje PREZES Sądu ?!... dla Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej jest wiadomym, że panuje ogólnonarodowy bajzel wszechstronnie (MĘTNA WODA ZŁOTA RYBA) ale prokuratura ? ... sąd ? ułożone pod artykuły i paragrafy ?! tak, tak ... NIESTETY to wysokowyspecjalizowany CHLEW pod okupacją WTÓRNYCH analfabetów ... dziczy magistrów prawa ... to w Szczecinku przestępczość zorganizowana TOGOWEJ HOŁOTY z Koszalina ... postanowiła za sprawą II K. 731/13/KC-K zakończyć ponad 17 LETNIĄ NAZISTOWSKĄ ZBRODNIĘ na osobie Czesław ŚWIĄTEK z Sarbinowa ... wcześniej "pomogli" zamordować żonę Jadwigę ... wcześniej Czesława Świątek wsadzono do pierdla pod pretekstem, że "pobił sędziego" ... "miał zamiar" ... i INNE KONFABULACJE insynuacji urojeń własnych prokuratorsko - sędziowskiej HOŁOTY ... z pomówienia insynuacją urojeń własnych SSR Bogna Maria MAZUR & E. Plesiewicz ... P O W Ó D : KRADZIEŻ Prawa do pierwokupu dzierżawionej działki ... LEGALNIE od roku 1975 przez Rodzinę ŚWIĄTEK ... wg scenariusza, i na ZLECENIE PPO Andrzej SICHTA & SSO Janusz Skibicki Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie ... cdn. WKRÓTCE ... SUPER CURIOZUM >>> 16 sędziów z SR Szczecinek odmówiło udziału w tym procesowym SZWINDLU ... rodem z Koszalina
~marek777
12-03-2014 / 07:09
CURIOZUM stanowi fakt, że w dniu ... **07 marzec 2014r Wydział Karny Sądu Rejonowego w Szczecinku 76 - letni mieszkaniec Sarbinowa - Czesław ŚWIĄTEK, OFIARA NAZISTOWSKICH TOGOWYCH ZBRODNIARZY z Koszalina (na zlecenie *PPO A.SIUCHTA & SSO J. SKIBICKI* przy udziale komorników Grzegorz *Mrowiński & Sylwia *SZCZEPANIAK podpartych czterema bandytami w policyjnych mundurach (Posterunek Policji Państwowej w Mielnie Koszalińskim) usiłuje zapoznać się z koszalińskimi aktami sprawy II K. 731/13/KC-K KONFABULACJI insynuacji urojeń własnych TOGOWEJ HOŁOTY z Koszalina >>Sąd Okręgowy w Koszalinie - patrz : "Temida dziwnie stronnicza" - tygodnik "SOLIDARNOŚĆ" Nr 47 ( 24 -11-2006r). Mężczyzna jest wyczerpany ponad 17-letnią walką o należne mu Prawa z których został wraz z żoną okradziony : Kradzież PRAWA do Pierwokupu dzierżawy działki posiadanej LEGALNIE od roku 1975. Żona Czesława ŚWIĄTEK ... Jadwiga w wyniku najścia na posesję (13 lipiec 2011r) komornik G. MROWIŃSKI + bandyci w policyjnych mundurach nie doczekała rozpoznania ich KRZYWDY ... Pozbawiona przez policyjnych bandytów opieki bezpośredniej swojego męża (wcześniej pozbawiona przez lekarza (SMOLIŃSKA - żona PPR Krzysztof SMOLIŃSKI) opieki medycznej - Odmowa. Kobieta jest ciężko i przewlekle chora ... leży ... posiada cross z układu wydalniczego ... zostaje sama pozbawiona opieki pielęgniarskiej swojego męża. Policyjni bandyci kują w kajdanki swoja OFIARĘ. TE policyjne tępe bydlaki ... stwierdzają DESPOTYCZNIE/apodyktycznie : " ... Jadwidze ŚWIĄTEK NIC NIE dolega ..." dochodzi do zakażenia ... nawet BÓG już NIE mógł pomóc Jadwidze .... w wyniku prokuratorsko - sędziowsko - komorniczo - policyjnego BANDYTYZMU kobieta umiera ... Wolna, Niepodległa i demokratyczna Rzeczpospolita Polska uzbrojona w bandytyzm na państwowym żołdzie ...za pieniądze podatnika. Jak przebiega zapoznanie z aktami sprawy II K. 731/13/KC-K w "królestwie" Krystyny MARCIAK - pok. Nr 20 SR Szczecinek ... Czesław ŚWIĄTEK do godziny 15-tej na stojaka zapoznaje się z aktami sprawy ... ok. 14 :30 personel - SEKRETARIATU Wyd. Karnego >> usiłuje zmusić OFIARĘ do oddania akt sprawy. Jak sie mądrzą w stylu jarmarcznego jazgotu/bełkotu : "Jedna Pani drugiej Pani" OFIARA może przyjechać w poniedziałek gdy maja do godz. 18 czynne. TE sadowe darmozjady NIE przyjmują do wiadomości, że Czesław ŚWIATEK został przez ponad 17 LAT okradziony ze wszelkich oszczędności ... komornik zabiera z comiesięcznej emerytury ponad 600,00 PLN ... Wcześniej wobec SKUTECZNEGO zniechęcania/utrudniania przez osobę K.MARCIAK >> zapoznania się z aktami sprawy. OFIARA usiłuje się porozumieć z Przewodniczącym Wydz. Karnego SR Szczecinek ... którym ... CURIOZALNE okazuje się być PREZES Sądu Rejonowego ... SSR Ewa Zielińska vel BAJKOWSKA ... ale wizyta u funkcyjnej ... w jej "pomieszczeniu służbowym" ... NIE dochodzi do skutku ... jest piątek ... prezesówna jest NIEOBECNA ... pod przykrywką .... "narada w Sądzie Okręgowym w Koszalinie". Wiewiórki ze szczecineckiego parku świergolą zupełnie inną wersję ... bardziej prawdopodobną i odpowiadającą właściwościom osobowościowym prezesówny. 76-letni Czesław ŚWIĄTEK nie dostał krzesła ani stolika by w spokoju zapoznać się z dokumentacją procesową. Przez ok. 2 godziny Bardzo skutecznie został doprowadzony przez sądową HOŁOTĘ do STANU wyczerpania psychiczno-fizycznego. W drodze powrotnej dojeżdżając do miejsca zamieszkania on i JEGO pasażer CUDEM uniknęli śmierci. Ujawnia się pod szyldem Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI na powiatowym zadupiu w Szczecinku ... funkcjonujący kolejny po Koszalinie ... CHLEW. Cdn. CURIOZUM w obiekcie sądu w Szczecinku BRAK jest TABLICY/informacji .... KIEDY ? Prezes SR Szczecinek przyjmuje interesantów... funkcyjna ? ... ale w kuluarach się "mówi" to "gwiazda Tańca ..." patrz : www.aferyprawa.eu/Prokuratura/Panie-prokuratorze-Seremet-Oto-Twoj-cy ciąg dalszy nastąpi ...
~rick
11-03-2014 / 21:41
*** POWRÓT do Przeszłości >> PROKURATURA funkcjonuje NIELEGALNIE W dniu dzisiejszym w Polsce wciąż obowiązuje Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. 1985 nr 31 poz. 138). Rzecz jasna tekst ogłoszony ustawy to ten sam tekst, który ogłoszono dnia 20 czerwca 1985 r.. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie taki drobny szczegół, że Polska Rzeczypospolita Ludowa podobno skończyła się w 1989 r. W gestii przypomnienia dziś mamy 27 lutego 2014 r.. Morał z tego taki, że Prokuratura w naszym kraju działa nielegalnie i/lub pracuje metodami komunistycznymi. Jak działa polski system prawny? Tego postaramy się dowiedzieć od Prokuratora Generalnego oraz Ministra Sprawiedliwości... #PROKURATURA #USTAWA #PRL #KOMUNIZM #KOMUNA #PRAWO W dniu dzisiejszym w Polsce wciąż obowiązuje Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. 1985 nr 31 poz. 138).
~marek777
19-02-2014 / 13:01
*** UWAGA ! w Koszalinie panuje OKUPACJA prokuratorsko - sędziowskiej FORMUŁY : ** przerost formy nad treścią **która osiągnęła swoje apogeum UPOŚLEDZENIA umysłowego u TOGOWEJ HOŁOTY. ... Od 30 listopada 2010 roku w Koszalinie na "tronie" Prokuratury Okręgowej w Koszalinie nastąpiła zmiana SZEFA . PPO Janusz RYCHLIŃSKI (kat i oprawca bojowników "Solidarności" >> * DOWÓD :Tadeusz WOŁYNIEC i I N N I) intelektualnie UPOŚLEDZONY umysłowo został zastąpiony geniuszem SUPER "intelektu" PPO Jerzy OZÓG, dla którego płynące dniem i nocą od 1945 roku gówna rowem melioracyjnym obok posesji Nr 23 w Dunowie ...cit. z POSTANOWIENIA " ... płynął w krótkich odstępach czasu od roku 2003 - 2004r ... " Dsn-160/06 PO K-lin autoryzacja : PPO J. OZÓG ... " GÓWNIANE rewelacje" Ożóga potwierdza jego psychicznie chory wspólnik PPR Krzysztof SMOLIŃSKI ... tych dwóch prokuratorskich ślizgaczy ochrania bandytę Jerzy Bylicki nałogowy alkoholik (ALK.16/96 SR K-lin) z objawami schizofrenii maniakalnej, seksualny zboczeniec, od ponad 30 LAT dokonujący masakry Jedynego ŻYWICIELA Rodziny - Matki samotnie wychowującej dzieci - Przemoc w Rodzinie. JEGO TĘPY koleś PPR Grzegorz Klimowicz na wołanie Ofiar Przemocy z posesji NR 23 w Dunowie o POMOC ... stwierdza pisemnie , że OFIARY PRZEMOCY zmyślają, ich wrażenia są irracjonalne ... w podobny sposób kwalifikuje i ocenia prokuratorskie KONFABULACJE insynuacji urojeń własnych PPR B. Romaniuk vel BATOR, która POMAGA okradać OFIARĘ Przemocy z własności jaką stanowi samochód Toyota ... własność OFIARY >> patrz : OPERACJA TOYOTA 2Ds. 198/02/BRvelB >> PR K-lin oraz I C 477/02/MJ>> SR K-lin ... *** PPO Jerzy Ożóg i jego HOŁOTA udowadniają, od ponad 14 LAT, że BEZPIECZEŃSTWO w Rodzinie to FIKCJA po POLSKU. TEN prokuratorski bandyta ... HERSZT prokuratorskiej przestępczej zgrai obok PPR T.BODO, B.Romaniuk vel Bator, K.KRET, I. Jankowska, G. Klimowicz, M.Wilczopolska i INNI > patrz : ***WYKAZ koszalińskich Nazistowskich zbrodniarzy z IMMUNITETAMI ... www.barwybezprawia.pl & www.aferyprawa.eu & Council of Europe & www.marek777.pl.tl ; stawiają Rodzinę z posesji Nr 23w Dunowie ... w stan jej ZAGŁADY biologicznej ... Koszalińska TOGOWA HOŁOTA pomaga wyrzucić z pracy w Banku (uczynić bezrobotną) Jedynego ŻYWICIELA RODZINY ... HOŁOTA PPR Aneta SKUPIEŃ hitlerowską metodą usiłuje z kasjerki bankowej zrobić osobę psychicznie chorą (zespól paranoidalny) ... do pomocy dobiera sobie "dyżurnych" lekarzy psychiatrów biegłych sądowych : upośledzone umysłowo : Barbara BRETNER & Helena STEĆ vel Matuszewska & Elżbieta Kondaków vel Konarska ... te lekarskie DEBILE w 3(trzy) lata później powołane przez psychicznie chorego sędziego ... NIE stwierdzają u tej samej kasjerki, że jest psychicznie chora. SUPER kosmiczne CURIOZUM stanowi fakt, że te same lekarskie durnie powołane do przebadania bandyty Jerzy BYLICKI (2Ds. 744/01) NIE stwierdzają choroby psychicznej oraz że jest nałogowym alkoholikiem z objawami schizofrenii maniakalnej. Bandyta Bylicki posiada wsparcie Rodziny Bartulewicz pracującej w Sądzie Rejonowym, w Koszalinie. Kolesie z pracy na ** " uszach stają" byle dop.... OFIAROM PRZEMOCY ... ***patrz : www.youtube.com/watch?v=KO9jApqttXI & www.youtube.com/watch?v=T7rrKNRuCas oraz www.marek777.pl.tl & www.aferyprawa.eu . HERSZT prokuratorskich bandytów PPO Jerzy OŻÓG zabłysnął "obecnością" w wirtualnym posiedzeniu V Kz. 288/08 pod "przewodniczącym" (biologiczny trup) SSO Urszula Sobotowicz vel Rostek , w dniu 21 lipiec 2008r Sąd Okręgowy w Koszalinie ... Trupowi w "posiedzeniu towarzyszli" : SSO Renata Rzepecka vel Gawrysiak & SSO Andrzej JARACZ ... w tym egzotycznym "posiedzeniu" NIE uczestniczył obrońca z urzędu adwokacina Paweł Jóźwiak .... synalek SSO Ignacy JÓŹWIAK (były śledczy UB) z awansu społecznego po tajnych kompletach mianowany na sędziego w resorcie (NIE)sprawiedliwości. Kanalia SSO I. Jóźwiak w szwindlu procesowym VIII K.945/03/KK SR Koszalin usiłował awanturnictwem procesowym przerobić OFIARĘ napadu na sprawce napadu. Tej "przeróbki " podjęła się ta sama lekarska HOŁOTA jak do kasjerki bankowej. OFIARA napadu skutecznie się broniła ... Ponieważ sfałszowano protokóły sądowe, zniszczono materiał dowodowy (bandyci w policyjnych mundurach III KP przy ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie) kanalia z UB SSO Ignacy JÓŹWIAK usiłował przy pomocy lekarskiej hołoty - biegłych sądowych przerobić OFIARĘ napadu na psychicznie chorego osobnika. SUPER CURIOZUM stanowi FAKT, że upośledzony umysłowo prokurator Jerzy OŻÓG ubzdurał sobie ZWYCIĘSTWO wyborcze pod hasłami : NEMO est SUPRA Leges ... w Wyborach na senatora ... rzeczywistość okazała się przekorna ... NIE pomogły prokuratorskiemu bandycie UROJONE namaszczenia trybem : "Gott mit uns"
~marek777
26-01-2014 / 01:19
*** Prokurator Generalny Andrzej SEREMET o "związanych rękach" otrzymał od OFIARY NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI TOGOWEJ HOŁOTY z Koszalina (prokuratorzy, sędziowie, radcy prawni, komornicy - zamordowana żona Jadwiga ŚWIATEK - 13-07-2011r) - Czesław ŚWIĄTEK mieszkaniec Sarbinowa - ZAWIADOMIŁ o KRADZIEŻY PRAWA do Pierwokupu dzierżawy przez PPO Andrzej SIUCHTA ... ten PG skierował do kolesia SIUCHTY >> urzędowy NAKAZ na przeprowadzenie czynności rewizyjnych na okoliczność dokonanych działań kryminalnych przez prokuratorów i sędziów z Koszalina. HERSZT prokuratorskich bandytów PPO Jerzy OŻÓG ( SZEF PO K-lin) zlecił SZEFOM prokuratur w Szczecinku i Drawsku Pomorskim aby przeprowadzili czynności procesowe mające wyjaśnić Kradzież PRAWA do Pierwokupu dzierżawy na szkodę Rodziny Świątek .. Solidarnością zawodową sitwy TOGOWA HOŁOTA z Koszalina aby rozmydlić ?! NAZISTOWSKA ZBRODNIĘ "wyprodukowała" ze ŚWIĄTKA ... oskarżonego ... ?!! zaś nałogowy alkoholik PPR SEJCHTA ze Szczecinka rozpoczął terroryzować w pijanym widzie OFIARĘ w toku przesłuchania – Ds.1185/12 pokój służbowy PPR Aniołowskiej (PR Szczecinek) ... Ofiara zawiadomiła A. SEREMETA o hitlerowskich zwyczajach PPR SEJC HTY .... rozpoczęło się perfumowanie gówna przez TOGOWĄ HOŁOTĘ ... które zakończyło się, tym że sędziowie II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego ze Szczecinka ... wytrzeźwieli ... do ich szarych komórek dotarło, że ZBRODNIA ma Historię ponad 17 LETNIEGO awanturnictwa procesowych SZWINDLI dokonanych solidarnością zawodowa sitwy i że kolesie upośledzeni umysłowo z Koszalina usiłują ich wrobić w koszaliński gnój procesowy ... w dniu 02 stycznia 2014 roku Postanowili wycofać od udziału w NAZISTOWSKIEJ koszalińskiej ZBRODNI ich kolesiów w TOGACH opanowanych EPIDEMIĄ syfilisu schizofrenii paranoidalnej TOGOWCÓW ... patrz : *www.aferyprawa.eu & **www.barwybezprawia.pl oraz*** **patrz : 5 kart Zawiadomienia z dnia 20-01-2014 z WNIOSKIEM do Prezydenta RP B. KOMOROWSKI o nadanie MEDALU "Za Ofiarność i Odwagę" tym sędziom (16 osób) ... ciąg dalszy nastąpi ...
~Anna
22-01-2014 / 21:56
*** ~ ix ... cit. "" Logika sędziów jest taka, jaką narzuca społeczeństwo ... " Czy u sędziów w Rzeczpospolitej POLSKIEJ istnieje logika ?? resort NIEsprawiedliwości to jeden wielki biznes ... patrz : Andrzej SEREMET „jego małpy i jego cyrk” ... mam związane ręce ... ale NIE przy okienku kasowym !!. siedzą pierdzą w stołki ... mają co żryć ... ciepło w DUPĘ i …wróżą KONFABULACJAMI insynuacji urojeń własnych w miejsce logiki rozumowania i dochodzenia – dowodzenia prawdy materialnej ... pod DEKLEM kosmiczne gówno zamiast mózgu ... sędzia TO ZAWÓD o ponad STANDARDOWYCH właściwościach : cit. "kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce ..." >> To Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie SSR Małgorzata WIŚNIEWSKA do OFIAR prokuratorsko-sędziowskiej PRZEMOCY ... w Koszalinie a w Rzeczpospolitej … panuje EPIDEMIA syfilisu schizofrenii paranoidalnej … jak stwierdził cwaniak z komina elektrociepłowni vel Donald-a TUSK-a … cit. „ … za 20 LAT będziemy bogaci ..” była jużź II Japonia … była „zielona wyspa” gruszki na wierzbie …. Obiecuje … PICUJE cwaniak z osiedlowego stragana ... TAK, tak Donald TUSK-a …