Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 października 2017
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA PROKUTAORÓW KATOWICKICH KONRAT ROGOWSKI IWONA SKRZYPEK DARIUSZ BARSKI JACEK ANCUTA

Katowice - niekompetentnych prokuratorów z prokuratury Apelacyjnej i Okręgowej w Katowicach w śledztwie przeciwko tzw. śląskiej mafii paliwowej - skarga do Ministra Zbigniewa Ćwiąkalskiego

Katowice, dnia 13 grudnia 2007 r.

B. M.
K. M.

Szanowny Pan Prof. Zbigniew Ćwiąkalski
Minister Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości

SKARGA

na czynności Prokuratury Okręgowej w Katowicach
i Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach
w sprawie prowadzenia największego
na Górnym Śląsku śledztwa
przeciwko tzw. mafii paliwowej
w sposób sprzeczny z obowiązującym porządkiem prawnym.

Zwracamy się z wnioskiem o podjęcie działań w sprawie, w której to w sposób ewidentny doszło do naruszenia i pokrzywdzenia naszych praw, co urąga poczuciu sprawiedliwości społecznej. Uprzejmie prosimy o udzielenie nam wsparcia w przedstawionej niżej sprawie.

W 2002 r. zawiadomiliśmy Prokuraturę o popełnieniu przestępstw m. in. na naszych osobach przez H. M. znanego jako „śląski baron paliwowy” i Z. S., skutkiem czego wszczęto śledztwo o sygnaturze V Ds 65/02/S, a po skierowaniu w kwietniu 2007 r. aktu oskarżenia do Sądu (obejmującego część zarzucanych sprawcom czynów), jest ono kontynuowane pod sygnaturą V Ds 31/07/S. Prowadząca je Prokuratura Okręgowa w Katowicach i nadzorująca ją Prokuratura Apelacyjna w Katowicach (Ap II Dsn 50/02/Kt) dopuściła się następujących nieprawidłowości:

1. Prokuratura po uprzednim nadaniu statusu osób pokrzywdzonych – osobom rzeczywiście poszkodowanym – w sposób bezprawny odebrała go (V Ds 65/02/S – śledztwo prowadził wówczas prokurator Konrad Rogowski).
Zawiadamiającym o istnieniu mafii paliwowej i dostarczającym kluczowych dowodów dla śledztwa (dysk twardy z autentyczną księgowością spółek paliwowych, zeznania byłej głównej księgowej tych firm, informacja o korumpowaniu funkcjonariusza państwowego, setki stron dokumentów ze sfałszowanymi podpisami), ograniczono skuteczną obronę w postępowaniach będących konsekwencjami przestępczej działalności, a wobec głównego oskarżonego, kierującego zorganizowaną grupą przestępczą, „barona” paliwowego H. M. Prokuratura rozważa złożenie wniosku do sądu o złagodzenie kary (Wypowiedź Prokuratora Tomasza Tadli dla TVP3, Nasz Dziennik 18.VI.2007 r., Nr 91).

2. Prokuratura przez pięć lat od momentu złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstw m. in. o fałszowaniu naszych podpisów ciągle bada ich autentyczność (jedna z ekspertyz została wykonana po upływie 14 miesięcy od wydania postanowienia przez prokuratora).
Dowód: Pismo Prokuratury Apelacyjnej z dnia 29.VI.2007 r.

3. Prokuratura nie wykonała ekspertyzy grafologicznej podpisów na niektórych dokumentach (pomimo zapowiedzi i ich zabezpieczenia), najprawdopodobniej sfałszowanych przez osoby kierujące mafią paliwową, doprowadzając do przedawnienia ewentualnej karalności.
Dowód: Pismo Prokuratury Okręgowej z dnia 25.V.2004 r. i 06.XI.2006 r.

4.
Prokuratura Okręgowa uzyskawszy zeznania w 2002 r. i 2004 r. o fałszerstwach dokumentów w Banku Śląskim, w związku z przestępczymi działaniami H. M., po upływie pięciu lat od tego faktu i na skutek otrzymania pięć lat później kolejnego zawiadomienia o popełnieniu tego samego przestępstwa przekazała sprawę do podrzędnej prokuratury. Prokuratura Rejonowa w Siemianowicach Śl. wszczęła w 2007 r. postępowanie przygotowawcze (sygn. akt 2 Ds. 911/07), a więc Prokuratura Okręgowa zaniechała czynności w 2002 r., nie zabezpieczając nawet dokumentów bankowych w Banku Śląskim Oddział w Siemianowicach Śl. (dot. dwóch spółek paliwowych – Kamagas i Joltrans), gdyż w 2007 r. oryginały nadal znajdują się w Banku. (Zeznania złożyli w ABW w śledztwie V Ds 65/02/S K. M. – z d. M. – w dniu 06.XI.2002 r. i jej mąż 17.III.2004 r.)
Dowód: Pismo Prokuratury Okręgowej w Katowicach z dnia 02.X.2007 r. z załącznikami.

5. Zaniechano zabezpieczenia głównego składnika majątku H. M. – bazy paliwowej w Siemianowicach Śl. – którą przebywający w areszcie śledczym podejrzany usiłował sprzedać za kwotę 60 000 000 zł., zamieszczając ofertę w Internecie. W listopadzie 2004 zaalarmowaliśmy Prokuraturę o w/w fakcie. Prokurator Konrad Rogowski podczas spotkania stwierdził, że o ogłoszeniu w Internecie wiedział już miesiąc przed naszym zawiadomieniem, jednak to po naszej interwencji oferta znikła ze strony internetowej.
W ramach postępowania stwierdzono kilkudziesięciomilionowe, a następnie nawet kilkusetmilionowe uszczuplenia Skarbu Państwa, natomiast Prokuratura Apelacyjna uznała czynności zabezpieczające za zbyt kosztowne.
Dowód: Pismo do Prokuratury Okręgowej z dnia 18.XI.2004 r.
Pismo Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach z dnia 3.I.2007 r.

6.
Prokuratura w sprawie karno – skarbowej o poświadczenie nieprawdy w zeznaniu rocznym PIT-32 przez K. M. poparła uchylenie przez Sąd Okręgowy wyroku korzystnego dla oskarżonej w sytuacji, gdy udowodniono przerobienie zeznania PIT-32 i udział w tym inspektora UKS w Katowicach, który poświadczył zgodność kserokopii z oryginałem dokumentu, na którym w miejscu podpisu naklejono pasek papieru ze skserowanym podpisem oskarżonej (Wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 23.03.2005 r. sygn. III Ks 12/02).

7. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok (sygn. akt I SA/Gl 269/05) w oparciu o ekspertyzę grafologiczną wykonaną przez UKS (biegłego Antoniego Felusia) w sposób niezgodny z zasadami kryminalistyki (z kserokopii, a za materiał porównawczy posłużyły trzy podpisy) i procedował na kserokopiach dokumentów oraz wyliczeniach z fikcyjnej dokumentacji spółki paliwowej, dokonanych przez aresztowanego inspektora UKS Henryka Szymczyka, choć oryginalna znajdowała się w Prokuraturze (trzy inne wyroki pomimo identycznego stanu faktycznego różnią się diametralnie sygn. akt III SA/Gl 524/07 str.9, I SA/Gl 343/05).
Prokurator Konrad Rogowski nie poinformował Sądu (I SA/GL 269/05) o konkretnych zarzutach wobec sprawców przestępstw sformułowanych w Postanowieniu z dnia 29.12.2003 r. (Informacje te były istotne do wydania korzystnych wyroków dla B. M. w pozostałych trzech sprawach.)
Dowód: Postanowienie Prokuratury Okręgowej z dnia 29.XII.2003 r., Pismo Prokuratury do WSA w Gliwicach z dnia 04.XI.2005 r.

Prokurator nie zlecił również wykonania powtórnej (prawidłowej) ekspertyzy grafologicznej materiału badanego przez UKS z kserokopii, pomimo zapowiedzi.
Dowód: Pismo Prokuratury z 25.05.2004 r. i 06.11.2006 r.

8. W piśmie z dnia 09.10.2006 r. K. M. informował Ministerstwo Sprawiedliwości o działaniach Dyrektora Izby Celnej w Katowicach i UKS w Katowicach, zmierzających do przeniesienia odpowiedzialności za prowadzoną przestępczą działalność przez H. M. na niego, a tym samym odciążenia winowajcy i uniemożliwienia naprawy szkód wyrządzonych Skarbowi Państwa w kwocie 20 000 000 zł. Ministerstwo przekazało sprawę do Prokuratora Apelacyjnego Tomasza Janeczka, celem jej zbadania. Prokuratura nie udzieliła żadnej odpowiedzi.
Dowód: Pismo MS do Prokuratora Apelacyjnego z dnia 30.X.2006 r.

9. Prokurator Iwona Skrzypek z Prokuratury Okręgowej w Katowicach, która przejęła prowadzenie śledztwa po awansie Prokuratora Konrada Rogowskiego do Prokuratury Apelacyjnej, wbrew stanowisku swoich przełożonych z Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Apelacyjnej, nie uznaje pełnomocnictwa adwokata, a tym samym nie chce przekazać odpowiedzi na wniosek (skargę) z dnia 9 sierpnia 2006 r., skierowany przez adwokata (byłego pełnomocnika) K. Orszagh do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo przekazało go do Prokuratury Apelacyjnej jako pismo pełnomocnika K. M. z kolei Prokuratura przesłała je do Prokuratury Okręgowej, aby udzieliła odpowiedzi.
Dowód: Pismo do Prokuratury Okręgowej w Katowicach z dnia 9.X.2007 r. z załącznikami.
Pismo Prokurator Iwony Skrzypek z dnia 19.IX.2007 i 12.XI.2007 r

10. Pomimo informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, iż nasza skarga (Analiza prawna prawidłowości postępowania organów ścigania z dnia 8 sierpnia 2007 r.) przekazana byłemu Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Barskiemu (do rąk własnych 28.VIII.2007 r.), została już rozpatrzona przez Prokuratora Apelacyjnego, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.
Dowód: Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 30.X.2007 r.

Ponadto biorąc pod uwagę fakt, iż bielska Prokuratura Okręgowa domaga się uchylenia immunitetu i zgody na aresztowanie prokuratora Jacka Ancuta z katowickiej Prokuratury Apelacyjnej w związku z przyjęciem łapówki od oskarżonego i podejrzanego H. M. (Dziennik Zachodni z dnia 26 października 2007 r.), obawiamy się, że nie pozostało to bez wpływu na postępowanie Prokuratury wobec naszych osób.

Opisane powyżej i w dołączonej Analizie prawnej działania i zaniechania organów powszechnej ochrony prawnej są sprzeczne z zasadami, jakimi powinno się charakteryzować państwo prawa a także przeczą zasadzie społecznej sprawiedliwości, która stanowi immanentny element funkcjonowania Rzeczpospolitej.

Z wyrazami szacunku B.M. K.M.

Załączniki:

- Analiza prawna prawidłowości postępowania organów ścigania
- Zawiadomienie o popełnieniu przestępstw z dnia 19.IX.2002 r.
- Pismo Prokuratury Apelacyjnej z dnia 29.VI.2007 r. (pkt 2)
- Pismo Prokuratury Okręgowej z dnia 25.V.2004 r. i 6.XI.2006 r. (pkt 3,7)
- Pismo Prokuratury Okręgowej z dnia 2.X.2007 r. z załącznikami (pkt 4)
- Pismo do Prokuratury Okręgowej z dnia 18.XI.2004 r.
-
Pismo Prokuratury Apelacyjnej z dnia 3.I.2007 r. (pkt 5)
- Postanowienie Prokuratury z dnia 29.XII.2003 r.
-
Pismo Prokuratury do WSA z dnia 4.XI.2005 r. (pkt 7)
- Pismo MS do Prokuratora Apelacyjnego z dnia 30.X.2006 r. (pkt 8)
- Pismo do Prokuratury Okręgowej z dnia 9.X.2007 r.
- Pisma Prokurator Iwony Skrzypek z 19.IX. i 12.XI 2007 r. (pkt 9)
- Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 30.X.2007 r. (pkt 10)

Do wiadomości:

- Pani Minister Julia Pitera - Pełnomocnik rządu ds. walki z korupcją
- Centralne Biuro Antykorupcyjne
- media

Ćwiąkalski Zbigniew - kolejny kontrowersyjny minister (nie)sprawiedliwości? - Sprawa Józefa Chmury ze skorumpowanej Dębicy.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

 
~hxy
17-03-2017 / 11:21
hxy3.17 www.ysloutlet.us.com/ www.airmax90.us.com/ www.oakleysunglassesoutletsale.us.com/ www.hollistercanada.com/ www.fitflopssale.me.uk/ www.louisvuittonoutlet-store.us.org/ www.burberryoutlet.ca/ www.katespadeoutletonlinestore.us.com/ www.prada-handbags.co.uk/ www.fitflopsshoes.in.net/ www.cartier-watches.us/ www.nikeroshe-run.org.uk/ www.louisvuittonoutlet-online.us.org/ www.mbt-shoesoutlet.us.com/ www.rolex-outlet.us.com/ www.michaelkorscanada.ca/ www.vans-shoes.cc/ www.michaelkorsoutletclearancemk.us.com/ www.cheap-nikeshoes.cc/ www.swarovskioutlet.us.com/ www.thomassabocharms.org.uk/ www.ralphlaurenoutlet.org.uk/ www.louisvuittonoutletclearance.us.com/ www.christianlouboutin-shoes.org.uk/ www.louis-vuittonlv.us.com/ www.coachoutletclearancesale.us.com/ www.nike-airmax90.org.uk/ www.oakleysunglassesoakley.us.com/ www.louis-vuitton.org.uk/ www.omegawatches.me.uk/ www.mulberry-handbagsoutlet.org.uk/ www.sunglassesoakley.co.uk/ www.fitflopssale.in.net/ www.coachoutletonlinecoachoutlet.us.com/ www.rayban--sunglasses.me.uk/ www.coach-factoryoutlets.us.com/ www.michaelkorsoutlet-uk.me.uk/ www.coachfactory-outletonline.com.co/ www.nike-rosherun.me.uk/ www.polo-outlet.in.net/ www.borselouisvuittonborse.it/ www.coachoutlet-clearance.us.com/ www.coachfactoryoutletcoachoutletonline.us.com/ www.edhardy.us.com/ www.coachoutletcanada.com.co/ www.polooutletus.us.com www.kobe9elite.us.com/ www.michael-korsoutletclearance.com.co/ www.converseshoes.us.com/ www.guccioutlet-store.us.com/ www.oakleysunglassesuk.com.co/ www.coachfactoryoutletstore.com.co/ www.michaelkorsfactoryoutletonline.in.net/ www.cheapreplicawatches.com.co/ www.beatsbydrdre.co.uk/ www.cartier-outlet.us.com/ www.rayban-sunglassesoutlet.us.com/ www.wholesaleraybansunglasses.us.com/ www.oakley-sunglasseswholesale.us.com/ www.linksoflondons.co.uk/ www.toryburchoutlets.us.org/ www.ralph-laurenpolo.us.com/ www.coachoutletclearanceonline.com.co/ www.fitflopssale.us/ www.basketballshoes.us.com/ www.cazal.us.com/ www.kobeshoes.us/ www.toryburchoutletstores.us.org/ www.cheapjordan-shoes.us.com/ www.toryburchoutlet-online.us.com/ www.michaelkorshandbagsclearance.us.com/ www.pololacostepas-cher.fr/ www.ugg-bootsoutlet.org.uk/ www.christianlouboutin-outlet.me.uk/ www.truereligionoutlet.org.uk/ www.cheapraybansunglasseswholesale.us.com/ www.instylerionicstyler.com/ www.katespade.org.uk/ www.rolexwatchesoutlet.us.com/ www.nikeoutletstore.us/ www.outlettruereligion.in.net/ www.cheapraybansunglasses-wholesale.us.com/ www.air-huarache.org.uk/ www.raybansunglassesuk.com.co/ www.fitflop.in.net/ www.long-champoutlet.us.com/ www.mulberry-handbags.co.uk/ www.truereligionjeans.org.uk/ www.lacostepoloshirts.cc/ www.jordanshoes.us.com/ www.toryburch.com.co/ www.nike-mercurial.net/ www.louisvuittonoutlet1.us.com/ www.cheapjordansonline.us.com/ www.pradaoutlet.us/ www.ralphlauren-polo.com.co/ www.pandorajewelrys.us.org/ www.louis-vuittonhandbags.me.uk/ www.oakleysunglasses-sale.us.com/ www.nfljerseyswholesale.us.com/ www.michaelkors-handbags.co.uk/ www.oakleysunglasses-wholesale.com.co/ www.ralphlaurenpolo.us.com/ www.bottega-venetaoutlet.net/ www.coachoutletonlineclearance.com.co/ www.outletmichaelkors.org.uk/ www.mizunorunningshoes.us/ www.iphone-case.org.uk/ www.chromeheartsoutlets.us.com/ www.coachhandbagsclearance.us.com/ www.outletmichaelkors.co.uk/ www.michae-kors-outlet.ca/ www.longchampbag.org.uk/ www.ferragamoshoes.org.uk/ www.coachoutletonline.com.co/ www.cheapfootballshirt.org.uk/ www.pandoracharmssaleclearance.org/ www.truereligion-jeansoutlet.us.com/ www.nikeblazerpaschers.fr/ www.coachoutletonlineclearance.us.com/ www.soccerjerseys.us.com/ www.michaelkors-outletuk.org.uk/ www.nikefree-run.me.uk/ www.airjordan4.org/ www.ralphlaurenpoloofficial.us.com www.oakleysunglassescheapwholesale.us.com/ www.fredperrypoloshirts.com/ www.michaelkorsfactoryoutletofficial.us.com/ www.cheapjordansfreeshipping.us.com/ www.christianlouboutinoutletsale.us.com/ www.michaelkorswallet.net/ www.ray-bansunglasses.com.co/ www.borsegucci-outlet.it/ www.cheap-jordanshoes.us.com/ www.coachoutletstore.com.co/ www.pradasunglasses.us.com/ www.outletchristianlouboutin.us.com/ www.swarovskicrystaljewelry.us.com/ www.lakersjerseys.us.com/ www.pandoracharmsjewellery.org.uk/ www.raybanscheap.us.com/ www.fitflopsshoes.co.uk/ www.michaelkorsbags.org.uk/ www.michaelkorsoutlet-onlineclearance.us.com/ www.burberry-outletstore.in.net/ www.valentinooutlet.us.com/ www.mulberrybagsmulberryhandbags.co.uk/ www.airhuarache-nike.co.uk/ www.guccihandbags.us.org/ www.mcmoutletstore.us.com/ www.clearancefitflopssale.com/ www.wholesale-nbajerseys.com/ www.kobebryantshoes.in.net/ www.louisvuittonoutletlv.us.com/ www.versacesunglasses.com.co/ www.michaelkorsoutletmichaelkorsoutletonline.us.com/ www.guccioutletonlinestore.us.com/ www.chrome-heartsoutlet.us.com/ www.swarovski-outlet.in.net/ www.cheapsoccerjersey.net/ www.handbagslongchamp.us.com/ www.truereligionjeansoutlet.co.uk/ www.coachoutlet-onlineclearance.us.com/ www.louisvuittonoutlethandbags.us.com/ www.cheapmlbjerseys.us.com/ www.hollisterclothing-store.us.com/ www.pradashoes.us/ www.coachoutlet-onlines.us.com/ www.hollister-clothingstore.in.net/ www.nhl-jerseyswholesale.us.com/ www.nikerosheone.us/ www.raybans-sunglasses.us.com/ www.giuseppe-zanotti-outlet.org/ www.adidasoutletstore.in.net/ www.swarovski-crystal.me.uk/ www.louis--vuittonoutlet.us.com/ www.ralphlaurenpolo-outlet.us.com www.coachoutletclearance.us.com/ www.juicycoutureoutlet.net/ www.mulberrybags.me.uk/ www.poloralphlaurenoutletstore.us.com/ www.longchamphand-bags.us.com/ www.michaelkorshandbags-onsale.us.com/ www.rolexwatchesforsale.me.uk/ www.truereligion-jean.us.com/ www.nikeoutletstores.us/ www.nikestore-uk.me.uk/ www.yeezyboostoutlet.us.com/ www.salomonshoessalomonoutlet.us.com/ www.niketrainers.me.uk/ www.ralphlaurenoutletstores.us.com www.montblancpenss.us.com/ www.hollisterclothings.net/ www.polooutletonline.us.com/ www.longchamphandbag.co.uk/ oakley.sunglassess.us.com/ www.michaelkors-outletclearance.us.org/ www.truereligionjeanssale.com/ www.eccoshoesoutlet.us.com/ www.michaelkorsoutletonline-clearance.us.com/ www.jeanstruereligion.in.net/ www.michaelkorsoutletstoresofficial.us.com/ www.diorsunglasses.com.co/ www.polo-ralphlaurenoutlet.us.com/ www.michaelkorsoutletonlinemk.us.com/ www.ralphlauren-pascher.fr/ www.louis-vuittonoutletstore.us.com/ www.ferragamo-shoes.us.com/ www.truereligionjeansoutlets.us.com/ www.nike-airmaxshoes.org.uk/ www.michaelkors-outletonlineclearance.us.com/ www.swarovski-crystal.org.uk/ www.raybansunglassescheap.com.co/ www.cheap-snapbacks.us.com/ www.michaelkorsoutlet-clearance.us.org/ www.newbalanceshoes.in.net/ www.ugg-outlet.me.uk/ www.herveleger.us.com/ www.hollister-clothingstore.net/ www.adidas-wings.in.net/ www.louisvuittonpascher.fr/ www.cartier.us.com/ www.beatsbydrdre-headphones.us.com/ www.coachfactoryoutletsale.com.co/ www.airforce1.us.com/ www.michaelkorsoutletmichaelkorshandbags.us.com/ www.truereligionoutlet-store.us.com/ www.adidasnmdshoes.us.org/ www.michael-korsoutletonlineclearance.us.com/ www.nikefree5.us/ www.guccioutletonlinestores.org/ www.hermes-outlet.us.com/ www.ralphlauren-uk.org.uk/ www.cheapmlbjerseys.net/ www.replica-watchesforsale.us.com/ www.cheapjerseyswholesale.org/ www.guccioutletonline.us.org/ www.coachoutletstoreclearance.us.com/ www.authenticlouisvuittonoutlet.us.com/ www.yeezyboost350sale.us.com/ www.raybanssunglasseswholesale.us.com www.toryburch-outletstore.in.net/ www.ferragamo.eu.com/ www.rolexwatchesforsale.in.net/ www.louisvuittonoutletlouisvuittonhandbags.us.com/ www.christianlouboutinshoessale.us.com/ www.louisvuittonoutlet-official.us.com/ www.todsoutlet.us.org/ www.kevindurantshoes.net/ www.nikerosherun.me.uk/ www.michaelkorsoutletonlineofficial.us.com/ www.ferragamoshoes.com.co/ www.ugg-bootsoutlet.me.uk/ www.louisvuittonoutletstoreofficial.us.com/ www.raybansunglasses1.us.com/ www.sunglassesrayban.org.uk/ www.pumaoutletonline.com/ www.ray-bansunglassesofficial.us.com/ www.maccosmetics.us.com/ www.louisvuittonhandbagsoutlet.org.uk/ www.hermesbelts.us.com/ www.rolexwatchesrolexoutlet.us.com/ www.coachfactoryoutlet-store.com.co/ www.truereligion.org.uk/ www.coachoutletonlineshopping.us.com/ www.ralphlauren-polo.org.uk/ www.louisvuitton-outletonline.us.org/ www.hollister-clothingstore.org/ www.poloralphlaurenoutlet-online.us.com/ www.reeboktrainers.org.uk/ www.louisvuitton-outletclearance.us.com/ www.louisvuittonoutlet-onlines.us.com/ www.pandoraoutlet.name/ www.polo-outlet.com.co/ www.coach-outletstore.com.co/ www.raybans-sunglasses.com.co/ www.long-champoutlet.in.net/ www.christianlouboutinshoesoutlet.us.com/ www.nikeairmax90.me.uk/ www.ralphlaurenpoloshirts.us.com/ www.coachoutletclearanceonline.us.com/ www.reebokoutletstores.us.com/ www.clevelandcavaliers.us.com/ www.cheapnba-jerseys.us.com/ www.cartierwatchesforwomen.us.com/ www.oakleysunglassesofficial.us.com/ www.mulberrysale.co.uk/ www.hermesbirkin.org/ www.rolexreplicawatches.com.co/ www.louis-vuittonoutletonlines.us.com www.louisvuittonoutletauthentic.us.com/ www.rolex-watches.it/ www.raybansunglasses2.us.com/ www.nike-outletonline.com/ www.truereligionjeanssale.in.net/ www.coachoutletonline-factory.us.com/ www.longchamp-handbags.co.uk/ www.mont-blancpens.com.co/ www.polooutletstores.us.com www.hollisterclothingstore.in.net/ www.michaelkorsuk-outlet.org.uk/ www.michaelkorsoutletonlineclearance.us.org/ www.mulberry-handbags.me.uk/ www.michaelkorshandbags.in.net/ www.lebronjamesshoes.in.net/ www.michaelkorshandbagsofficial.us.com/ www.raybansunglassessale.com.co/ www.ferragamoshoesoutlet.net/ www.christianlouboutinscheap.us/ www.burberryoutletstore.in.net/ www.toryburchoutletonlinestore.in.net/ www.pandorajewelryoutlet.us.com/ www.louisvuittonoutlet-clearance.us.com/ www.truereligionjeans-canada.com/ www.nikeairmaxshoess.co.uk/ www.hollistersaleuk.co.uk/ www.oakleysunglassescheapsale.us.com/ www.longchampoutlet.us.com/ www.suprashoes.us.com/ www.michaelkorshandbagsoutlet.us.org/ www.michaelkorsfactoryoutlet.us.org/ www.oakleysunglasseswholesaleauthentic.us.com/ www.cheap-michaelkorshandbags.us.com/ www.katespadehandbags.me.uk/ www.cheapnf-ljerseys.us.com/ www.michaelkorshandbagsoutletsale.us.com/ www.michaelkorsoutlet-official.us.com/ www.hollisterclothing.org.uk/ www.fitflopsoutletsale.com/ www.adidas-trainers.org.uk/ www.lebronjames.us.com/ www.ralphlaurenpoloshirts.org.uk/ www.salvatore-ferragamo.in.net/ www.hollisterclothing.co.uk/ www.michael-korsoutletclearance.us.org/ www.cheap-raybans.org/ www.nikefreerun5.me.uk/ www.outlet-louisvuitton.us.com/ www.adidasnmduk.org.uk/ www.airmaxuk.org.uk/ www.oakleysunglassesdiscount.com.co/ www.poloralph-lauren.org.uk/ www.oakleysunglassesformen.com.co/ www.fitflopssaleclearance.in.net/ www.jordan-shoes.us.com/ www.nike-airmax2015.us/ www.futbol-baratas.com/ www.poloralph-lauren.us.com/ www.airmax90.org.uk/ www.swarovskicrystals.com.co/ mulberryoutlet.outlet-store.co.uk/ www.cheapoakley-sunglasses.com.co/ www.ralphlauren-outletuk.co.uk/ www.foampositeshoe.net/ www.oakleysunglasseswholesaleoakley.us.com/ www.coach-onlineoutlet.us.com/ www.coachoutletstoreonlineclearance.us.com/ www.mulberryhandbagssale.co.uk/ www.adidasukstore.org.uk/ www.cheapoakleysunglassesformen.us.com/ www.hermesoutletstore.us.com/ www.marc-jacobs.us.org/ www.cheap-raybansunglasses.com.co/ www.christianlouboutinonline.us.com/ www.cheapnfljerseyss.us.com/ www.coachoutletonlinestore.eu.com/ www.louisvuittonoutletlouisvuitton.us.com/ www.christianlouboutinoutletstore.us.com/ www.coachfactoryoutlet.de.com/ www.cartierwatchesforsale.us.com/ www.oakley-sunglasses.nom.co/ www.truereligion-sale.in.net/ www.louisvuittonhandbagsoutlet.us.com/ www.rolexwatches-uk.me.uk/ www.ferragamooutletstore.net/ www.oakleysunglassesoutletcheap.us.com www.louis-vuittonhandbags.org.uk/ www.beats-headphones.in.net/ www.coachoutlethandbags.us.com/ www.beatsheadphones.org.uk/ www.burberrysaleoutlet.us.com/ www.asicsisrael.com/ www.oakleysunglassescheapoutlet.us.com/ www.oakleysunglasseswholesalechina.us.com/ www.louisvuittonoutletstoreslv.us.com/