Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA PROKUTAORÓW KATOWICKICH KONRAT ROGOWSKI IWONA SKRZYPEK DARIUSZ BARSKI JACEK ANCUTA

Katowice - niekompetentnych prokuratorów z prokuratury Apelacyjnej i Okręgowej w Katowicach w śledztwie przeciwko tzw. śląskiej mafii paliwowej - skarga do Ministra Zbigniewa Ćwiąkalskiego

Katowice, dnia 13 grudnia 2007 r.

B. M.
K. M.

Szanowny Pan Prof. Zbigniew Ćwiąkalski
Minister Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości

SKARGA

na czynności Prokuratury Okręgowej w Katowicach
i Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach
w sprawie prowadzenia największego
na Górnym Śląsku śledztwa
przeciwko tzw. mafii paliwowej
w sposób sprzeczny z obowiązującym porządkiem prawnym.

Zwracamy się z wnioskiem o podjęcie działań w sprawie, w której to w sposób ewidentny doszło do naruszenia i pokrzywdzenia naszych praw, co urąga poczuciu sprawiedliwości społecznej. Uprzejmie prosimy o udzielenie nam wsparcia w przedstawionej niżej sprawie.

W 2002 r. zawiadomiliśmy Prokuraturę o popełnieniu przestępstw m. in. na naszych osobach przez H. M. znanego jako „śląski baron paliwowy” i Z. S., skutkiem czego wszczęto śledztwo o sygnaturze V Ds 65/02/S, a po skierowaniu w kwietniu 2007 r. aktu oskarżenia do Sądu (obejmującego część zarzucanych sprawcom czynów), jest ono kontynuowane pod sygnaturą V Ds 31/07/S. Prowadząca je Prokuratura Okręgowa w Katowicach i nadzorująca ją Prokuratura Apelacyjna w Katowicach (Ap II Dsn 50/02/Kt) dopuściła się następujących nieprawidłowości:

1. Prokuratura po uprzednim nadaniu statusu osób pokrzywdzonych – osobom rzeczywiście poszkodowanym – w sposób bezprawny odebrała go (V Ds 65/02/S – śledztwo prowadził wówczas prokurator Konrad Rogowski).
Zawiadamiającym o istnieniu mafii paliwowej i dostarczającym kluczowych dowodów dla śledztwa (dysk twardy z autentyczną księgowością spółek paliwowych, zeznania byłej głównej księgowej tych firm, informacja o korumpowaniu funkcjonariusza państwowego, setki stron dokumentów ze sfałszowanymi podpisami), ograniczono skuteczną obronę w postępowaniach będących konsekwencjami przestępczej działalności, a wobec głównego oskarżonego, kierującego zorganizowaną grupą przestępczą, „barona” paliwowego H. M. Prokuratura rozważa złożenie wniosku do sądu o złagodzenie kary (Wypowiedź Prokuratora Tomasza Tadli dla TVP3, Nasz Dziennik 18.VI.2007 r., Nr 91).

2. Prokuratura przez pięć lat od momentu złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstw m. in. o fałszowaniu naszych podpisów ciągle bada ich autentyczność (jedna z ekspertyz została wykonana po upływie 14 miesięcy od wydania postanowienia przez prokuratora).
Dowód: Pismo Prokuratury Apelacyjnej z dnia 29.VI.2007 r.

3. Prokuratura nie wykonała ekspertyzy grafologicznej podpisów na niektórych dokumentach (pomimo zapowiedzi i ich zabezpieczenia), najprawdopodobniej sfałszowanych przez osoby kierujące mafią paliwową, doprowadzając do przedawnienia ewentualnej karalności.
Dowód: Pismo Prokuratury Okręgowej z dnia 25.V.2004 r. i 06.XI.2006 r.

4.
Prokuratura Okręgowa uzyskawszy zeznania w 2002 r. i 2004 r. o fałszerstwach dokumentów w Banku Śląskim, w związku z przestępczymi działaniami H. M., po upływie pięciu lat od tego faktu i na skutek otrzymania pięć lat później kolejnego zawiadomienia o popełnieniu tego samego przestępstwa przekazała sprawę do podrzędnej prokuratury. Prokuratura Rejonowa w Siemianowicach Śl. wszczęła w 2007 r. postępowanie przygotowawcze (sygn. akt 2 Ds. 911/07), a więc Prokuratura Okręgowa zaniechała czynności w 2002 r., nie zabezpieczając nawet dokumentów bankowych w Banku Śląskim Oddział w Siemianowicach Śl. (dot. dwóch spółek paliwowych – Kamagas i Joltrans), gdyż w 2007 r. oryginały nadal znajdują się w Banku. (Zeznania złożyli w ABW w śledztwie V Ds 65/02/S K. M. – z d. M. – w dniu 06.XI.2002 r. i jej mąż 17.III.2004 r.)
Dowód: Pismo Prokuratury Okręgowej w Katowicach z dnia 02.X.2007 r. z załącznikami.

5. Zaniechano zabezpieczenia głównego składnika majątku H. M. – bazy paliwowej w Siemianowicach Śl. – którą przebywający w areszcie śledczym podejrzany usiłował sprzedać za kwotę 60 000 000 zł., zamieszczając ofertę w Internecie. W listopadzie 2004 zaalarmowaliśmy Prokuraturę o w/w fakcie. Prokurator Konrad Rogowski podczas spotkania stwierdził, że o ogłoszeniu w Internecie wiedział już miesiąc przed naszym zawiadomieniem, jednak to po naszej interwencji oferta znikła ze strony internetowej.
W ramach postępowania stwierdzono kilkudziesięciomilionowe, a następnie nawet kilkusetmilionowe uszczuplenia Skarbu Państwa, natomiast Prokuratura Apelacyjna uznała czynności zabezpieczające za zbyt kosztowne.
Dowód: Pismo do Prokuratury Okręgowej z dnia 18.XI.2004 r.
Pismo Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach z dnia 3.I.2007 r.

6.
Prokuratura w sprawie karno – skarbowej o poświadczenie nieprawdy w zeznaniu rocznym PIT-32 przez K. M. poparła uchylenie przez Sąd Okręgowy wyroku korzystnego dla oskarżonej w sytuacji, gdy udowodniono przerobienie zeznania PIT-32 i udział w tym inspektora UKS w Katowicach, który poświadczył zgodność kserokopii z oryginałem dokumentu, na którym w miejscu podpisu naklejono pasek papieru ze skserowanym podpisem oskarżonej (Wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 23.03.2005 r. sygn. III Ks 12/02).

7. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok (sygn. akt I SA/Gl 269/05) w oparciu o ekspertyzę grafologiczną wykonaną przez UKS (biegłego Antoniego Felusia) w sposób niezgodny z zasadami kryminalistyki (z kserokopii, a za materiał porównawczy posłużyły trzy podpisy) i procedował na kserokopiach dokumentów oraz wyliczeniach z fikcyjnej dokumentacji spółki paliwowej, dokonanych przez aresztowanego inspektora UKS Henryka Szymczyka, choć oryginalna znajdowała się w Prokuraturze (trzy inne wyroki pomimo identycznego stanu faktycznego różnią się diametralnie sygn. akt III SA/Gl 524/07 str.9, I SA/Gl 343/05).
Prokurator Konrad Rogowski nie poinformował Sądu (I SA/GL 269/05) o konkretnych zarzutach wobec sprawców przestępstw sformułowanych w Postanowieniu z dnia 29.12.2003 r. (Informacje te były istotne do wydania korzystnych wyroków dla B. M. w pozostałych trzech sprawach.)
Dowód: Postanowienie Prokuratury Okręgowej z dnia 29.XII.2003 r., Pismo Prokuratury do WSA w Gliwicach z dnia 04.XI.2005 r.

Prokurator nie zlecił również wykonania powtórnej (prawidłowej) ekspertyzy grafologicznej materiału badanego przez UKS z kserokopii, pomimo zapowiedzi.
Dowód: Pismo Prokuratury z 25.05.2004 r. i 06.11.2006 r.

8. W piśmie z dnia 09.10.2006 r. K. M. informował Ministerstwo Sprawiedliwości o działaniach Dyrektora Izby Celnej w Katowicach i UKS w Katowicach, zmierzających do przeniesienia odpowiedzialności za prowadzoną przestępczą działalność przez H. M. na niego, a tym samym odciążenia winowajcy i uniemożliwienia naprawy szkód wyrządzonych Skarbowi Państwa w kwocie 20 000 000 zł. Ministerstwo przekazało sprawę do Prokuratora Apelacyjnego Tomasza Janeczka, celem jej zbadania. Prokuratura nie udzieliła żadnej odpowiedzi.
Dowód: Pismo MS do Prokuratora Apelacyjnego z dnia 30.X.2006 r.

9. Prokurator Iwona Skrzypek z Prokuratury Okręgowej w Katowicach, która przejęła prowadzenie śledztwa po awansie Prokuratora Konrada Rogowskiego do Prokuratury Apelacyjnej, wbrew stanowisku swoich przełożonych z Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Apelacyjnej, nie uznaje pełnomocnictwa adwokata, a tym samym nie chce przekazać odpowiedzi na wniosek (skargę) z dnia 9 sierpnia 2006 r., skierowany przez adwokata (byłego pełnomocnika) K. Orszagh do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo przekazało go do Prokuratury Apelacyjnej jako pismo pełnomocnika K. M. z kolei Prokuratura przesłała je do Prokuratury Okręgowej, aby udzieliła odpowiedzi.
Dowód: Pismo do Prokuratury Okręgowej w Katowicach z dnia 9.X.2007 r. z załącznikami.
Pismo Prokurator Iwony Skrzypek z dnia 19.IX.2007 i 12.XI.2007 r

10. Pomimo informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, iż nasza skarga (Analiza prawna prawidłowości postępowania organów ścigania z dnia 8 sierpnia 2007 r.) przekazana byłemu Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Barskiemu (do rąk własnych 28.VIII.2007 r.), została już rozpatrzona przez Prokuratora Apelacyjnego, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.
Dowód: Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 30.X.2007 r.

Ponadto biorąc pod uwagę fakt, iż bielska Prokuratura Okręgowa domaga się uchylenia immunitetu i zgody na aresztowanie prokuratora Jacka Ancuta z katowickiej Prokuratury Apelacyjnej w związku z przyjęciem łapówki od oskarżonego i podejrzanego H. M. (Dziennik Zachodni z dnia 26 października 2007 r.), obawiamy się, że nie pozostało to bez wpływu na postępowanie Prokuratury wobec naszych osób.

Opisane powyżej i w dołączonej Analizie prawnej działania i zaniechania organów powszechnej ochrony prawnej są sprzeczne z zasadami, jakimi powinno się charakteryzować państwo prawa a także przeczą zasadzie społecznej sprawiedliwości, która stanowi immanentny element funkcjonowania Rzeczpospolitej.

Z wyrazami szacunku B.M. K.M.

Załączniki:

- Analiza prawna prawidłowości postępowania organów ścigania
- Zawiadomienie o popełnieniu przestępstw z dnia 19.IX.2002 r.
- Pismo Prokuratury Apelacyjnej z dnia 29.VI.2007 r. (pkt 2)
- Pismo Prokuratury Okręgowej z dnia 25.V.2004 r. i 6.XI.2006 r. (pkt 3,7)
- Pismo Prokuratury Okręgowej z dnia 2.X.2007 r. z załącznikami (pkt 4)
- Pismo do Prokuratury Okręgowej z dnia 18.XI.2004 r.
-
Pismo Prokuratury Apelacyjnej z dnia 3.I.2007 r. (pkt 5)
- Postanowienie Prokuratury z dnia 29.XII.2003 r.
-
Pismo Prokuratury do WSA z dnia 4.XI.2005 r. (pkt 7)
- Pismo MS do Prokuratora Apelacyjnego z dnia 30.X.2006 r. (pkt 8)
- Pismo do Prokuratury Okręgowej z dnia 9.X.2007 r.
- Pisma Prokurator Iwony Skrzypek z 19.IX. i 12.XI 2007 r. (pkt 9)
- Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 30.X.2007 r. (pkt 10)

Do wiadomości:

- Pani Minister Julia Pitera - Pełnomocnik rządu ds. walki z korupcją
- Centralne Biuro Antykorupcyjne
- media

Ćwiąkalski Zbigniew - kolejny kontrowersyjny minister (nie)sprawiedliwości? - Sprawa Józefa Chmury ze skorumpowanej Dębicy.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.