Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 listopada 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 15-09-2012

DWA WYROKI W JEDNEJ  SPRAWIE WYDANE PRZEZ SĘDZIEGO W GLIWICACH  LESZKA  GUZA dotyczący Koncernu  PROCTER  & GAMBLE , a wcześniej GILLETTE który skrzywdził firmę z Rybnika.

W polskim Kodeksie Postępowania Cywilnego jest artykuł  379 jednoznacznie stwierdzający, że nie wolno 2 razy sądzić tej samej sprawy, gdyż wówczas postępowanie sądowe jest nieważne. Z punktu 3 tego artykułu jednoznacznie wynika, iż  nieważność postępowania zachodzi jeżeli  o to samo roszczenie między tymi samymi stronami  toczy się sprawa wcześniej wszczęta  albo jeżeli sprawa taka  została już prawomocnie osądzona .  

Na stronach AFER PRAWA opisujemy przypadki nagminnego łamania prawa przez sędziów.

Poniżej jeden z nich, bardzo bulwersujący, gdyż dotyczący  znanego na całym świecie Koncernu  PROCTER  & GAMBLE , a wcześniej GILLETTE ( w 2005 roku PROCTER  & GAMBLE przejęło GILLETTE), który skrzywdził firmę z Rybnika (obecnie w zawieszeniu), należącą do wdowy, gdyż męża doprowadzono nękaniem przy pomocy sądu do śmierci.  

W sprawie tej pokrzywdzoną wdową jest nasza dziennikarka, która zabiega od 2004 roku o to, aby pokazano jej w Sądzie Okręgowym w Gliwicach dokumenty, które sędzia Leszek Guza  powołał jako dowody  w drugi raz wydanym w tej samej sprawie wyroku o sygn. X GC 236/04.  

W obydwu procesach  - pierwszym w latach 2002/2003 i drugim  w latach 2004/2005 -  chodziło o to samo roszczenie, związane z towarem z tej samej niezamawianej dostawy, a stronami sporu były te same firmy, tj. powodem - GILLETTE z Warszawy, a pozwaną firma TECHDOM z Rybnika. 

Drugi proces w 2004 roku wytoczony został przez  pełnomocnika  GILLETTE -  adwokata Piotra Skrzydelskiego po  przegranej przez tą firmę w obu instancjach (Sąd Okręgowy w Gliwicach i Apelacyjny w Katowicach) oraz po fakcie przyznanego przez Zarząd  GILLETTE odszkodowania dla  Spółki TECHDOM  z Rybnika.  

Obrazowo przedstawia dramat życiowy zawodowy i rodzinny  sama pokrzywdzona jako przedstawiciel spółki w zawieszeniu Helena Fleszar.

W reportażu pokazany jest jeden wątek sprawy, którego istotą jest często występujący w wielu ludzkich  dramatach zapoczątkowanych przez sądy, fakt wydania przez sędziego wyroku o treści nie mającej nic wspólnego z materiałem dowodowym znajdującym się w aktach sprawy sadowej.  

W tej konkretnej sprawie dramatyczne jest to, że przez tyle lat nikt nie zdobył się na odwagę aby sprawę zakończyć w oparciu o  potwierdzone na piśmie dowody. Skoro pierwsze dwa wyroki Sądu Okręgowego  Gliwice z 2002 roku i Sądu Apelacyjnego Katowice z 2003 roku  były pozytywne dla Spółki TECHDOM z Rybnika, to jakie czynniki zadziałały, że w tej samej sprawie drugi wyrok wydany przez tego samego sędziego Leszka Guza  jest diametralnie inny mimo istnienia tych samych materiałów dowodowych?  

Sporządzony w oparciu o dokumenty imienny wykaz sędziów i prokuratorów  biorących udział w tej sprawie,  podkreśla powagę problemu, pokazuje, że nie jest to sprawa tylko tej pokrzywdzonej Spółki, ale ma szerszy zasięg i głębsze podłoże społeczne. Sprawa – jeśli brać pod uwagę dokumenty - jest bardzo prosta i czytelna:  dostarczono towar bez zamówienia, pisemnie obiecano go odebrać,  chodziło tylko, aby przestrzegać podstawowych przepisów, dotyczących faktur VAT.  

Pokrzywdzona pokazuje w reportażu, ile wyroków o zapłatę wydano i że negatywne dla niej  były tylko te wydane ponownie  w sprawie już osądzonej. Pozytywne były też wyroki wydane w oparciu o pozew na wiadomość, o którym mąż Heleny Fleszar  zmarł.  

!

Sprawa nadal jest nie zakończona, a pokrzywdzoną nadal nachodzi Policja na podstawie wydanego przez byłego sędziego Sądu Rejonowego w Rybniku Andrzeja  Gozdawę- Grajewskiego postanowienia o aresztowaniu z dnia 26 września 2007 roku. Dowodem na potwierdzenie faktu, że najścia Policji są stosowane od pięciu lat do dzisiaj  jest pismo z Komendy  Miejskiej w Rybniku z dnia 06 września 2012 roku.

Pokrzywdzona nie zna takiej sygnatury akt KM 3537/08  podanej przez komornika  do Policji dlatego tym samym jest potwierdzenie, że jest nękanie bez rzetelnego udokumentowania.  

W tym miejscu pokrzywdzona  przypomina, że składała  oświadczenia do Sądu, że ani ona ani jej Spółka  nie jest i nigdy nie była dłużnikiem GILLETTE ani  PROCTER  & GAMBLE. Fakt jest  wręcz odwrotny bo  w aktach sądu jest dokument potwierdzający ,że Zarząd GILLETTE przyznał jej Spółce odszkodowanie. Z poszkodowanej próbuje zrobić się dłużnika, a na to brak dowodów. To temat do kolejnego artykułu.  

W styczniu 2004 roku ówczesny Zarząd  GILLETTE  przyznając Spółce TECHDOM z Rybnika odszkodowanie potwierdził, że Spółka ta została skrzywdzona. Teraz mamy 2012 rok, a  pełnomocnik obecnego PROCTER & GAMBLE  nie dopuścił do wykonania prawomocnych wyroków z 2002 i 2003 roku i nie potrafi jednocześnie wskazać dowodu, którym to rzekomo zaproponował  TECHDOM przyznane jej przez Zarząd odszkodowanie, ani nie potrafi okazać dowodu na rzekome odmówienie przyjęcia tego odszkodowania przez pokrzywdzoną. Siłą i zastraszaniem próbuje się złamać  osobę, która od lat żąda pokazania jej dowodów powołanych w wydanym przeciwko niej drugim wyroku, nieważnym z mocy prawa w myśl art. 379 pkt.3 , gdyż wydanym w tej samej sprawie.  

Fakt sądzenia dwa razy tej samej sprawy jest przez tyle lat ukrywany, ponieważ zgodnie z prawem nie wolno sprawy prawomocnie zakończonej sądzić ponownie na podstawie tego samego materiału dowodowego. Argument, że ta sprawa jest już  osądzona i zakończona dwoma prawomocnymi wyrokami był podnoszony przez Helenę Fleszar w imieniu Spółki (wtedy jeszcze działającej) w odpowiedzi na drugi bezpodstawny  pozew złożony w kwietniu 2004 roku.  

Jest to jeden z wątków pokazujących, jak w rzeczywistości działają osoby, które z racji swoich stanowisk winny stać na straży przestrzegania prawa. W tej sprawie – co symptomatyczne – inne stanowisko niż Sąd zajmuje Prokuratura Rejonowa z Rybnika, która po zbadaniu pisemnych  materiałów dowodowych stwierdziła w postanowieniu z dnia 29 września 2007 roku, że Helena Fleszar dziesiątki razy zwracała się do właściciela towaru o zabranie go Mimo to sędzia nałożył na nią trzy kary grzywny i wydał postanowienie o aresztowaniu motywując to tym, że rzekomo Fleszar nie chce oddać  niezamawianego towaru.  

Następne  wątki postępowania w tej sprawie  z wdową i jej rodziną  będą pokazywane w kolejnych artykułach.  

Więcej w sprawie Heleny:

Prześladowanie właścicielki Spółki TECHDOM z Rybnika przez GILLETTE i PROCTER & GAMBLE oraz warszawskiego adwokata Piotra Skrzydelskiego.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Kaycee
14-11-2016 / 10:11
~Judy
09-11-2016 / 16:33
~Makendra
09-11-2016 / 11:14
~Torn
06-11-2016 / 23:12
~Ziggy
06-11-2016 / 00:48
~Loran
26-10-2016 / 04:47
~Nook
24-10-2016 / 20:16
~Champ
21-10-2016 / 04:49
~Jaclyn
13-10-2016 / 00:58
~Rayshelon
12-10-2016 / 18:21