Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 07-11-2011

Czy w RP mamy DWA PRAWA ? - zawiadomienie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez SSA Edytę Jefimko, SSA Barbarę Trębską, SSO Beatę Piwowarską.

Przewodniczący PE
Szanowny Pan
Jerzy Buzek
Rzecznik Praw Obywatelskich
Szanowny Pan
Nikiforos Diamandouros

" Skarżone postanowienie ma dla mnie bezspornie wyłącznie jedną zaletę, a mianowicie odmładza mnie o grubo ponad 50 lat przypominając okres „błędów i wypaczeń” początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, ale ponieważ jesteśmy w wieku XXI w pełni rozkwitu cywilizacji europejskiej, to smutno i straszno się robi co ta cywilizacja z nami robi".

Nie tylko Pan czuje się w obcowaniu z Wymiarem Sprawiedliwości ( Sędziowie, Prokuratorzy, urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości. .-choć przyznam, że zdarzają się wyjątki szanujące prawo RP)jak w systemie w latach 50-tych-ja również bywając na rozprawach w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie czy w Sądzie Okręgowym (wydział III,wydział XXIV i inne) czuję się "młodo" jak za dawnych lat!!!
Uważam,jednak że ..to smutno i straszno się robi,co robią z nami obywatelami RP FUNKCJONARIUSZE TEJ CYWILIZACJI (a nie cywilizacja)-bezkarnie!!!: sędziowie niezawiśli od ustaw, prokuratorzy wszędzie widzący czyny niezabronione...i my w tym wszystkim: niewolnicy bez żadnych praw! 
Czy Pan daje wiarę, że Sąd Apelacyjny w Warszawie w wydziale I i VI uznał w kilkunastu sprawach sądowych w sporach członków SBM "Politechnika" z SBM "Politechnika ,że uchwały podjęte przez ZP w dniu 28.05.2010 r. ISTNIEJĄ, a więc są ważne i obowiązują ? Wniosek jest prosty: nie obowiązuje PRAWO obywateli RP do Walnego Zgromadzenia, które Parlament RP uchwalił przecież w formie ustawy w 2007 r. dla wszystkich spółdzielców w Polsce. Sędziowie w RP są ponad prawem, ponad ustawami RP, ponad Parlamentem RP!!!!!!!!!!!!!! Jak żyć w takim kraju, gdzie nie obowiązują ustawy uchwalone przez SEJM RP dla obywateli RP ?
Do dziś nie mieliśmy zwołanego Walnego Zgromadzenia zgodnie z prawem obowiązującym w RP. W KRS dokonuje się wpisów jakich radca prawny, były sędzia tylko sobie zażyczy. Ale to już nie dziwi wobec ustalenia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, że ZP było organem uchwałodawczym w dniu 28.05.2010 r.-uchwały ZP są obowiązujące! 
Panie Prokuratorze Generalny,
Panie Ministrze Sprawiedliwości,
Panie Rzeczniku Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
Panie Posłanki i Panowie Posłowie na Sejm 
czy w RP mamy DWA PRAWA ?:
JEDNO to CZYSTA FIKCJA STANOWIONE DLA SZTUKI PRZEZ SEJM RP i nie do stosowania,
                                            a DRUGIE PRAWO stanowią Sędziowie w oderwaniu od PIERWSZEGO uchwalonego  
                                            przez Parlament RP ?
Z poważaniem
Jadwiga Sosińska
niewolnik z SBM "Politechnika"     


Dnia 5 listopada 2011 18:52 harcerz0 napisał(a):
                                                                                                                                        Warszawa dnia 1.11.2011r.
                                                                                 Pan Prezydent RP
                                                                                 Pan Premier RP
                                                                                 Pan Minister Sprawiedliwości RP
                                                                                 Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów  Powszechnych                              
                                                                                 Sędzia Marek Hibner
                               
 
                                                                                 Prokurator Generalny R.P.
                                                                                 jako
                                                                                 prokurator nadrzędny nad
                                                                                 Małgorzatą Musiał
 
                                                                                 prokuratorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ
                                                                                 za pośrednictwem prokuratora
                                                                                Małgorzaty Musiał
 
Sygn. akt : Pokrzywdzony : Bilski Zbigniew
4 Ds.1582/11/IV ul. Krasnobrodzka 12 m 130
03-214 Warszawa
 
 
Z A Ż A L E N I E
 
na postanowienie prokuratora Małgorzaty Musiał z dnia 27 września 2011 roku – doręczone mnie w dniu 26.10.2011r – o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie – jak podaje prokurator
- cyt.” przekroczenia uprawnień w dniu 31 stycznia 2011 roku w Warszawie przez sędzię Sądu Okręgowego i sędziów Sądu Apelacyjnego, poprzez oddalenie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 15 stycznia 2009 roku, postanowieniem z dnia 31 stycznia 2011 roku, czym w/w działali na szkodę interesu Zbigniewa Bilskiego”.
I które to postanowienie prokurator uzasadnia ( UWAGA – podaję pełny tekst w brzmieniu oryginalnym) :
cyt.” W dniu 14 września 2011r do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ wpłynęło zawiadomienie Zbigniewa Bilskiego. W zawiadomieniu podniósł on, że przestępstwo na jego szkodę popełnili sędziowie Sądu Apelacyjnego Edyta Jefimko i Barbara Trębska oraz sędzia Sądu Okręgowego Beata Piwowarska. Przestępstwo miało polegać na oddaleniu apelacji, postanowieniem z dnia 31 stycznia 2011 roku, sygn.akt. I ACa 783/10. Postanowienie to zostało wydane, według zawiadamiającego z naruszeniem przepisów Konstytucji i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Tym samym, sędziowie Sądu Apelacyjnego, przekroczyły swoje uprawnienia, poprzez wydanie postanowienia, utrzymującego w mocy wyrok z dnia 15 grudnia 2009r., co stanowiło wyraz źle pojętej solidarności zawodowej. Analizując treść zawiadomienia, złożonego przez Zbigniewa Bilskiego, należy stwierdzić, że Zbigniew Bilski nie podaje przesłanek uprawdopodobniających fakt popełnienia przez wskazane w zawiadomieniu osoby przestępstwa. Można wnioskować, że zawiadomienie złożone przez pokrzywdzonego, stanowi reakcję na niekorzystną decyzję procesową, tj. utrzymanie w mocy wyroku z dnia 15 grudnia 2009r, poprzez oddalenie apelacji, wniesionej przez pokrzywdzonego, co było niezgodne z oczekiwaniami zawiadamiającego. Wywołało to w konsekwencji, niepoparte obie-
ktywnymi przesłankami przekonanie, że osoby wydające postanowienie, swoim zachowaniem wypełniają znamiona przestępstwa w rozumieniu prawa karnego. To, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek obiektywnych podstaw do składania doniesień w tej sprawie i uwzględnieniu, że zachowanie wyżej wskazanych osób, było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, co uzasadnia wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa, w oparciu o art.17 § 1 pkt.2 kpk, tj. wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion żadnego czynu zabronionego”.
 
PONIEWAŻ
zawiadomienie dotyczyło podejrzenia popełnienia przestępstwa przez SSA Edytę Jefimko,
SSA Barbarę Trębską, SSO Beatę Piwowarską, polegającego na :

  1. Naruszeniu porządku konstytucyjnego
- Art.178 ust.1 w związku z Art. 87, sędziowie podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom
- również ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu Art.8³ ust.1 zdanie
 pierwsze cyt.” Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione
przez zebranie przedstawicieli” –przez ignorowanie ustawy będącej źródłem powszechnie obowiązującego prawa
Rzeczypospolitej Polskiej
- Art. 10 ust.1, ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej
- Art. 10 ust.2, władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały
  1. Naruszeniu porządku prawnego
- Art.8³ ust.1 cyt.”Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli”-przez oddalenie apelacji ze skutkiem utrzymania w mocy wyroku Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w osobie SSO Zofii Malarskiej z dnia 15 grudnia 2009 roku sygn. akt. I C 828/09 w przedmiocie oddalenia powództwa o uchylenie uchwał Zebrania Przedstawicieli i uznającego zebranie przedstawicieli organem Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” prawnie umocowanym ( SIC ! )
UWAGA
W uzupełnieniu podkreślić należy, że przedmiotem powództwa było ustalenie nieistnienia uchwał, natomiast SSO Zofia Malarska w wyroku podała nieprawdę, że powodowie na rozprawie ( 15 grudnia 2009r ) ostatecznie wnieśli o uchylenie uchwał.
Dowód : brak w protokole zapisu o cofnięciu powództwa o ustalenie nieistnienia uchwał i wniesieniu nowego powództwa o uchylenie uchwał
  1. Nadużyciu władzy i działaniu na moją szkodę i na szkodę interesu publicznego
- Art.231 § 1 KK w związku z Art.178 ust.1, Art.87, Art.10 ust.1 i 2 Konstytucji R.P.
przez przekroczenie uprawnień tj. stosowanie prawa w sposób sprzeczny z przeznaczeniem tego prawa czyli w sposób bezprawny oraz przez nie dopełnienie obowiązków tj. nie stosowanie prawa którego źródłem są ustawy, którym sędziowie podlegają
  1. Poświadczeniu nieprawdy
- Art.271 § 1 KK
przez podanie cyt.” Z protokołu rozprawy z dnia 15 grudnia 2009 roku wynika, iż ostatecznie wnosił powód o uchylenie uchwał na podstawie Art.42 prawa spółdzielczego”
Dowód : brak w protokole zapisu o cofnięciu powództwa o ustalenie nieistnienia uchwał  i wniesieniu nowego powództwa o uchylenie uchwał na podstawie Art.42 prawa spółdzielczego
  1. Poplecznictwie
- Art.239 § 1 KK
przez poświadczenie nieprawdy – vide pkt.4 – w tej samej kwestii w której złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez SSO Zofię Malarską, w celu utrudnienia lub udaremnienia postępowania karnego przez założenie, że „ kupą mości panowie,kupy nikt nie ruszy”
to prokuratorowi – Małgorzacie Musiał – autorowi postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa z dnia 27 września 2011 roku
zarzucam :
- brak umiejętności czytania
lub
- brak rozumienia czytanego tekstu,
a jeżeli te zarzuty się nie potwierdzą, to
zarzucam :
- brak znajomości powszechnie obowiązującego prawa
lub
- brak kwalifikacji do pełnienia funkcji prokuratora
dowód : brak merytorycznego uzasadnienia do podstaw prawnych mojego zawiadomienia,nie odróżnianie postanowienia od wyroku – vide uzasadnienie postanowienia, a jeżeli i te zarzuty się nie potwierdzą, to
zarzucam :
- poświadczenie nieprawdy ( Art.271 § 1 KK ) – m. innymi polegające na :
cyt.” Analizując treść zawiadomienia, złożonego przez Zbigniewa Bilskiego, należy stwierdzić, że Zbigniew Bilski nie podaje przesłanek uprawdopodobniających fakt popełnienia przez wskazane w zawiadomieniu osoby przestępstwa”
cyt.”…zachowanie wyżej wskazanych osób, było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, co uzasadnia wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa” –w celu udaremnienia postępowania karnego ( Art.239 § 1 KK ) o czym niniejszym zawiadamiam Prokuratora Generalnego R.P. celem przeprowadzenia stosownych czynności.
 
KONKLUZJA
Uznając zasadność zażalenia wnoszę o uchylenie skarżonego postanowienia.
 
REASUMUJĄC
Skarżone postanowienie ma dla mnie bezspornie wyłącznie jedną zaletę, a mianowicie odmładza mnie o grubo ponad 50 lat przypominając okres „błędów i wypaczeń” początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, ale ponieważ jesteśmy w wieku XXI w pełni rozkwitu cywilizacji europejskiej, to smutno i straszno się robi co ta cywilizacja z nami robi.
 
Z poważaniem
Zbigniew Bilski

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~promyk
19-11-2011 / 09:27
Szok i beznadzieja,brak słów,na takie bezprawie którego autorami są osoby piastujące tak odpowiedzialne funkcje.