Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 18-06-2011

Bronisław Komorowski - list otwarty do Prezydenta o ułaskawienie pracodawcy skazanego "za pomoc pracownikowi" Jana Sufina...

Wnioskodawca:

JAN SUFIN , syn Józefa i Bronisławy

Sala 118 , Zakład Karny w Tarnowie

ul. Wspólna 15 ; 33 - 100 TARNÓW

Stowarzyszenie wspierające wniosek, prośbę :

Parlament Ekologiczno - Rolny RP

Ogólnopolski i Polonijny Zarząd Główny Tarnów - Kielce, 16. VI .2011 r.

25-327 Kielce, ul. Wielkopolska 12/19

Tel./fax 48 41 3131581 , tel. k. 664697267

e-mail : koprowski_e7@wp.pl

NIP : 657-23-17-480 , REGON : 291166976

Dotyczy : Sygn. akt IX K 24 / 08 - SR Kielce

 

Szanowny Pan Bronisław Komorowski Prezydent RP

Prośba o Ułaskawienie

Dostojny i Wielce Szanowny Panie Prezydencie !

Działając na podstawie art. 565 $ 2 k.p.k. i w trybie art. 567 & 2 K.p.k. poprosiliśmy Pana Prezydenta RP pismem z dnia 11 marca 2011 r. o ułaskawienie skazanego Jana Sufina , zam. 28-432 Kielce, ul. Zapolskiej 27/27 , urodzonego 14 .VI.1945 r. w Kielcach, syna Józefa i Bronisławy z domu Rak od wykonania pozostałej kary określonej w wyroku IX K 24/08 – aktualnie odbywanej w Zakładzie Karnym w Tarnowie i z ostrożności procesowej wymieniliśmy wyrok w zawieszeniu IX K 307/10 Sądu Rejonowego w Kielcach oraz IV Kzw 15/11 Sądu Okręgowego w Kielcach .Z uwagi na popełnienie przez Sąd Rejonowy w Kielcach rażących uchybień, graniczących z popełnieniem przestępstwa karnego z art. 231 &1 k.k. , na co m.in.. składa się naruszenie art. 42K.k.w. i art. 388 p.6 i 9 K.p.k, art. 2 &2 p.2 i & 2 K.p.k. , art. .562& 2 K.p.k. w związku z art. 3 & 3 K.p.k. przy opiniowaniu prośby Jana Sufina o ułaskawienie, powstały nowe okoliczności, które dowodzą, iż wznowienie postępowania z urzędu w sprawie ułaskawienia Jana Sufina stało się konieczne i najlepiej by było, aby to postępowanie z urzędu podjął Pan Prezydent RP lub na wniosek Pana Prezydenta RP Pan Prokurator Generalny.

Odbywający karę więzienia Jan Sufin ustanowił swoim przedstawicielem mgr Eugeniusza Koprowskiego – Prezydenta PER RP , co na mocy art. 42 & 1 i & 3 K.k.w. , w związku z art. 63 Konstytucji RP i art. 62 Kp.c. jest zgodne z prawem i dopuszczalne, o czym Sąd został poinformowany m.in.. poprzez doręczenie stosownych pełnomocnictw. Sąd łamiąc ustawowe uprawnienia więźnia pozbawił Jana Sufina możności składania wniosków, próśb i skarg poprzez swojego przedstawiciela, bo nie dopuścił w/wym. do udziału w postępowaniu przed Sądem w dniu 6 maja 2011 r. i 15 czerwca 2011 r. , co w sytuacji nie doprowadzenia więźnia Zakładu Karnego w Tarnowie Jana Sufina na salę rozpraw w Kielcach , pozbawiło stronę możności działania we własnej sprawie i doprowadziło do tak istotnych uchybień o których mowa w tym uzasadnieniu .

Sąd orzekał w sprawie głównej i 6 maja oraz 15 czerwca 2011 r. jednoosobowo, a zgodnie z art. 562 & 2 K.p.k. w takim przypadku „prośbę o ułaskawienie rozpoznaje się w składzie jednego sędziego i dwóch ławników „ . Także na mocy art. 562 &1 K.p.k. „ Sąd rozpoznaje prośbę o ułaskawienie w takim samym składzie, w jakim orzekał „ .Wyżej ujawnione błędy, jawna i wyraźna dyskryminacja więźnia Jana Sufina oraz ograniczanie jego ustawowych uprawnień ( np. określonych w art. 42 k.k.w. ) nie dawały żadnych szans więźniowi i w przyszłości nie rokują nadziei na uczciwe, praworządne i sprawiedliwe traktowanie Jana Sufina ,a dodatkowym uzasadnieniem tego poglądu i spostrzeżenia są naruszenia prawa określone w art. 563 K.p.k. , bo-wiem Sąd Rejonowy w Kielcach ,rozpoznając prośbę o ułaskawienie, nie uwzględnił :

a) bardzo złego i nieustannie pogarszającego się stanu zdrowia Jana Sufina, o czym świadczą liczne udokumentowane badaniami specjalistycznymi ciężkie choroby Jana Sufina, o czym piszemy niżej i dokumentujemy szpitalną i inną specjalistyczną informacją lekarską ;

b) wyjątkowo ciężkiej i trudnej sytuacji ekonomiczno-rodzinnej, co wynika z licznych obciążeń komorniczych i niskiej emerytury, bo 627 zł. emerytura miesięczna nie wystarcza na pokrycie pełnych kosztów utrzymania mieszkania i leczenia, bo po opłaceniu tych kosztów koniecznych nie pozostaje mu nic na wyżywienie, niezbędne droższe leki, odzież, remonty i spłatę wielu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Pobyt w więzieniu nie sprzyja rozwiązaniu tych wyjątkowo trudnych problemów zdrowotnych, ekonomicznych i rodzinnych ;

  1. Sąd nie uwzględnił dobrego, wręcz wzorowego zachowania się skazanego tak po wydaniu wyroku, jak i z okresu około 40 – tu ostatnich lat całokształtu Jego życia społeczno-zawodowego , w tym z okresu minionych 12 lat pracy społecznej na stanowisku Sekretarza Generalnego PER RP, o czym świadczy wyróżniająca opinia, wydana skazanemu i uchwalona 9 marca i 26 maja 2011 r. przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlament Ekologiczno - Rolny RP .

Udokumentowanie i poinformowanie Sądu oraz opinii społecznej i wielu wpływowych instytucji oraz urzędów państwowych o tym, iż w Zakładzie Karnym w Tarnowie polski Wymiar Sprawiedliwości umieścił więźnia ciężko chorego , obarczonego co najmniej pięcioma zagrażającymi zdrowiu i życiu Jana Sufina chorobami , uważamy za szczególne wydarzenie, jakie nastąpiło po wydaniu wyroku .Także upubliczniona świadomość, iż tak ciężko chory Polak pozbawiony jest specjalistycznej opieki lekarskiej oraz specjalistycznych badań, a także ratujących zdrowie i życie leków, bo są za drogie i nie ma w Zakładzie Karnym w Tarnowie specjalistów, którzy by wydali receptę na zakup drogiego leku , to ważne wydarzenie, którego Sąd nie chce zauważyć i uwzględnić .Ufamy, iż pozytywna decyzja Pana Prezydenta RP o ułaskawieniu, stanie się ważnym wydarzeniem, które uratuje Jana Sufina od śmierci lub znacznej utraty zdrowia oraz pomoże wyjątkowo ciężko choremu polskiemu obywatelowi, wykorzystać resztki zdrowia i życia 66-letniego ,schorowanego starca, do uczciwej Służby Polsce i rozwiązywania wielu dolegliwości oraz problemów ubogiego emeryta .W zaistniałej sytuacji wznowienie postępowania z urzędu stało się konieczne ,a ujawnienie tego przekonania i tej świadomości ,uważamy za ważne, o szczególnym znaczeniu wydarzenie .

Oskarżony i skazany Jan Sufin z art. 270 - 271 & 1 k.k., ar. 297&1 k.k., art. 286 & 1 k.k. w związku z art. 11 &2 k.k. działając w dobrej wierze i nie z chęci uzyskania własnej korzyści majątkowej pomógł swoim współpracownikom w uzyskaniu kredytu, bo jako budowlaniec z średnim wykształceniem , nie w pełni zdawał sobie sprawę z odpowiedzialności karnej, za bezinteresowną pomoc, polegającą na poświadczeniu zatrudnienia etatowego, choć było to zatrudnienie okresowe .

Skazany Jan Sufin wyraża szczery żal i stanowcze postanowienie poprawy, zapewnia, że już nigdy w przyszłości nie dopuści się czynów bezprawnych .Skazany od ponad 40 lat jest znanym i cenionym działaczem społecznym, m.in.. Około 16 lat był Skarbnikiem Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach Polskiego Związku Katolicko-Społecznego i ponad 12 lat pełni funkcję Sekretarza Generalnego Parlamentu Ekologiczno-Rolnego RP, a w 2010 roku był Pełnomocnikiem Finansowym Komitetu Wyborczego Kongresu Gospodarki Świętokrzyskiej .Skazany Jan Sufin cieszy się nienaganną, dobrą opinią i dotąd nie był karany. Zarząd Główny Parlamentu Ekologiczno-Rolnego RP uchwałami z dnia 9 marca i 26 maja 2011 roku udzielił członkowi Stowarzyszenia wyróżniającej opinii ,a niniejszej prośbie o ułaskawienie i przerwę w odbywaniu kary udziela rekomendacji oraz poręczenia organizacji społecznej. Dotąd nienaganna , wyróżniająca opinia środowiskowa i załączona opinia organizacji społecznej oraz przede wszystkim bardzo zły stan zdrowia predysponują skazanego Jana Sufina do udzielenia przez Dostojnego Pana Prezydenta RP ułaskawienia .Przy tym nadmieniamy, iż dotąd bardzo zły stan zdrowia Jana Sufina (między innymi zaawansowana choroba serca ,dławica piersiowa, z utrwalonym migotaniem przedsionków , miażdżycowe zwyrodnienie i uszkodzenie mięśnia sercowego, cukrzyca II stopnia, nadciśnienie tętnicze, powikłana po przebytym w listopadzie 2010 roku prawostronnym zapaleniu płuc ) oraz istotne dolegliwości starczego wieku 66-letniego w stopniu znacznym zagrażające zdrowiu i życiu więźnia Zakładu Karnego w Tarnowie, nie zostały wzięte pod ocenę i rozpatrzone tak przez Urząd Pana Prezydenta ,jak i nie były rozpatrywane przez Prokuratura Generalnego i Sąd Rejonowy w Kielcach .

Bardzo zły stan zdrowia Jana Sufina powodują między innymi : przewlekła niewydolność serca ,dławica piersiowa, z utrwalonym migotaniem przedsionków , miażdżycowe zwyrodnienie i uszkodzenie mięśnia sercowego, cukrzyca II stopnia, nadciśnienie tętnicze, powikłania po przebytym w listopadzie 2010 roku prawostronnym zapaleniu płuc – obecność płynu w prawej jamie opłucnej, rak prostaty – konieczny jest zabieg operacyjny na prostatę, zmiany zwyrodnieniowe, zwłaszcza stawu biodrowego prawego, w postaci szpary stawowej w górnym biegunie, dyskopatia na poziomie L1-L2,L54-Sl z osteofitozą brzeżną przednio-bocznych krawędzi trzonów kręgowych i sklerotyzacją podchrzęstną płytek granicznych przyległych trzonów kręgowych, kręgozmyk na poziomie LS – S1 z przesunięciem trzonu kręgu L.S ku przodowi o 15 mm z widoczną kręgoszczeliną  przepuklina p. ) oraz dolegliwości starczego wieku 66 – letniego człowieka w stopniu znacznym ograniczają predyspozycje i zdolność zdrowotną oraz wiekową do odbywania kary . Jan Sufin żadnych oszczędności nie posiada, a uzyskiwana renta jest objęta egzekucją komorniczą, co sprawia, że na całomiesięczne utrzymanie konieczne pozostaje 627 złotych . Gdy do tego dodamy pilne i niezbędne potrzeby na kosztowne leki i dietetyczne żywienie ( niezbędne, bo jest chory m.in. na cukrzycę II st. ), konieczność spłaty zadłużeń czynszowych oraz bieżącego utrzymania mieszkania , Jan Sufin posiada za mało środków finansowych na utrzymanie konieczne , brakuje mu niezbędnych środków na wszystko, w tym i na regularne, stałe opłaty związane z utrzymaniem mieszkania oraz ze spłatą długów , zaciągniętych pożyczek i kilku egzekucji komorniczych .

Sądy w Kielcach i w Tarnowie nie uwzględniły wyżej opisanego stanu faktycznego, a nawet nie były w stanie zapoznać się z dokumentacją lekarską o złym stanie zdrowia Jana Sufina, bo Jan Sufin nie był badany w Zakładzie Karnym przez lekarzy specjalistów, a doręczonej przez Stowarzyszenie dokumentacji lekarskiej o stanie zdrowia Jana Sufina,.w dniu rozprawy głównej tj. 6 i 25.V.2011 r., nie było w aktach sprawy. Zakład Karny w Tarnowie doręczył do akt sprawy li tylko negatywną opinię lekarską Kierownika Więziennego Ambulatorium w Tarnowie,. która nie została poparta choćby jedną opinią lekarza specjalisty .
A przecież Jan Sufin i wspierające Go Stowarzyszenie dołączyło do akt sprawy dokumentację lekarską, w tym szpitalną, czym udokumentowaliśmy iż więzień jest osobą obarczoną wieloma chorobami, między innymi Jan Sufin choruje na :

  1. liczne, zagrażające zdrowiu i życiu więźnia choroby serca , co wymagało konsultacji z kardiologiem oraz zbadania chorego przez specjalistę kardiologa, dowodzą tego stwierdzone u Jana Sufina choroby serca : przewlekła niewydolność serca , dławica piersiowa, z utrwalonym migotaniem przedsionków , miażdżycowe zwyrodnienie i uszkodzenie mięśnia sercowego ;
  2. liczne, zagrażające zdrowiu i życiu choroby neurologiczne ,co wymagało konsultacji z neurologiem oraz zbadania chorego przez specjalistę neurologa, dowodzą tego stwierdzone u Jana Sufina takie choroby jak : zmiany zwyrodnieniowe, zwłaszcza stawu biodrowego prawego, w postaci szpary stawowej w górnym biegunie, dyskopatia na poziomie L1-L2,L54-Sl z osteofitozą brzeżną przednio-bocznych krawędzi trzonów kręgowych i sklerotyzacją podchrzęstną płytek granicznych przyległych trzonów kręgowych, kręgozmyk na poziomie LS – S1 z przesunięciem trzonu kręgu L.S ku przodowi o 15 mm z widoczną kręgoszczeliną ,nadciśnienie tętnicze, zagrażającą zdrowiu i życiu więżnia chorobę urologiczną , co wymagało konsultacji z urologiem oraz zbadania chorego więźnia przez specjalistę urologii, dowodzi tego stwierdzona u Jana Sufina choroba prostaty - rak prostaty – konieczny jest zabieg operacyjny na prostatę oraz na przepuklinę zagrażającą zdrowiu i życiu więźnia chorobę cukrzycy II st. , co wymagało konsultacji z diabetologiem oraz zbadania chorego przez specjalistę diabetologii , dowodzi tego stwierdzona u Jana Sufina choroba cukrzycy II st. ; zagrażającą zdrowiu i życiu więźnia chorobę płuc , co wymagało konsultacji ze specjalistą od chorób płucnych oraz zbadania chorego więźnia przez tego specjalistę , dowodzi tego stwierdzona u Jana Sufina choroba płuc- powikłania po przebytym w listopadzie 2010 r. prawostronnym zapaleniu płuc– obecność płynu w prawej jamie opłucnej .

Tak wiele chorób wymagało zasięgnięcia opinii co najmniej pięciu lekarzy specjalistów ,a całokształt stanu zdrowia podlegał ocenie lekarza biegłego sądowego internisty lub lekarza rodzinnego , a nawet w zaistniałej sytuacji wymagana i wskazana być powinna opinia Komisji Lekarskiej . Z tymi chorobami związane są liczne dolegliwości starczego wieku 66 – letniego więźnia, co w stopniu znacznym dodatkowo ogranicza predyspozycje oraz zdolność zdrowotną oraz wiekową do odbywania kary w Zakładzie Karnym . Tak wielce rażące braki i uchybienia popełnione w okresie opiniowania wniosku o ułaskawienie są dowodem rażącego złamania prawa przez Sąd oraz w sposób ewidentny naruszają dobra osobiste więźnia Jana Sufina , łamią wszystkie elementarne i podstawowe zasady odbywania kary określone przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, są obarczone znacznymi wadami prawnymi i etyczno – humanitarnymi ,dlatego skarga – zażalenie na Wyrok (Postanowienie) z 6 i 25. V. 2011 r. są w pełni uzasadnione ,a wniosek o wznowienie postępowania z urzędu jest wskazany, bo tak wielce rażące braki , uchybienia i z tymi uchybieniami związane wątpliwości Sąd powinien rozstrzygać na rzecz , na dobro i na korzyść wnioskodawcy - skazanego Jana Sufina . Dokumentację lekarską usunięto z akt sprawy i pominięto przy rozstrzyganiu prośby Jana Sufina o ułaskawienie .Tak rażące błędy i uchybienia wyrządzają wielką krzywdę skazanemu Janowi Sufinowi , naruszają prawo, szkodzą interesom Wymiaru Sprawiedliwości, dlatego mimo, że skarga – zażalenie w tej sprawie nie przysługuje, Sąd pierwszej instancji ,w ramach wznowienia z urzędu powinien ponownie sprawę tę wnikliwie zbadać i uczciwie, wszechstronnie ocenić, bo prośba skazanego zasługuje na uwzględnienie.

Bardzo ciężko chory Człowiek, wielce zasłużony dla Polski działacz społeczny , uczciwy obywatel RP, tylko dlatego, że ludzka wrażliwość na ludzką nędzę i biedę polskiego obywatela, zmuszonego losowymi nieszczęściami do zaciągnięcia niewielkiego kredytu,by przeżyć, wymusiła potwierdzenie etatowego zatrudnienia , więzień Jan Sufin za to trafił do więzienia .

W Zakładzie Karnym w Tarnowie umiera ciężko chory 66-letni Polak, a polski Prezydent RP , polski Prokurator i polski Sąd udają, iż nic o tym nie wiedzą , że swoimi decyzjami uczestniczą w zbrodni polskiego Wymiaru Sprawiedliwości i zbrodnię usiłowania zamordowania ciężko chorego Jana Sufina - więźnia Zakładu Karnego w Tarnowie wspierają !W tej sprawie Sędziowie Sądu Rejonowego w Kielcach , świadomie złamali ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy ( Dz.U. Nr 90, poz. 557 – zwłaszcza jej art. 42 , w dniach 6 .V. i 15.VI.2011r. oraz tym dopuścili się przestępstwa karnego z art. 231 k.k. ) . Liczymy na to, że uprawnione do tego organy i instytucje , którym to przestępstwo karne ujawniamy, nadadzą bieg prawny te-mu doniesieniu o popełnienia przestępstwa karnego przez Sędziów Sądu Rejonowego w Kielcach . Ufam, iż w zaistniałej sytuacji Pan Prezydent RP skorzysta z uprawnień określonych w art. 565 $ 2 K.p.k. i w art. 567 & 2 K.p.k i w trybie pilnym zapobiegnie kolejnej zbrodni dokonywanej w majestacie polskiego Wymiaru Sprawiedliwości, na Janie Sufin !.....

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy Pana Prezydenta o życzliwe, pozytywne załatwienie prośby o ułaskawienie Jana Sufina i wyrażenie zgody na przerwę w odbywaniu przez niego dalszej kary .

W załączeniu przesyłamy :

1. Kserokopie dokumentacji lekarskiej o stanie zdrowia więżnia Jana SUFINA ( oryginały pozostają do okazania zainteresowanym przez przedstawiciela więźnia mgr Eugeniusza Koprowskiego – tel. kom. 664 697 267 ) :

a) Karta Informacyjna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Oddziału Wewnętrznego I w Kielcach , Nr host. 21469/2010 z leczenia od 23.X.2010 r. do 3.XI.2010 roku ;

b) Zaświadczenie lekarskie z 1.VII.2009r. ;

c) Konsultacja urologiczna z 26.V.2009r. ;

d) Wynik Badania RTG / USG Nr 225/Chjr. z 14.VII.2009 r. ;

e) Karta Informacyjna Powiatowego Szpitala Oddziału Wewnętrznego II w Starachowicach , Nr Księgi G. 4173 - 2009 z leczenia od 23.III.2009 r. do 26.03.209 roku ;

2. Nienaganne , pozytywne, bardzo dobre, wyróżniające opinie Zarządu Głównego Parlamentu Ekologiczno -Rolnego RP przyjęte uchwałami z dnia 9 marca i 26.V.2011 roku ,którymi udzielono Panu Janowi Sufin - członkowi Stowarzyszenia i niniejszej prośbie rekomendacji oraz skazanemu Janowi Sufinowi udzielono p o r ę c z e n i a organizacji społecznej ;

3. Pełnomocnictwo dowodzące, że Jan Sufin ustanowił na mocy art. 42 K.k.w. swoim przedstawicielem mgr Eugeniusza Koprowskiego - doręczone Sądowi Rejonowemu w Kielcach przed rozpatrzeniem prośby o ułaskawienie w dniach 6 .V. i 15 .VI. 2011 r. 4. Kserokopie Decyzji ZUS o wysokości emerytury Jana Sufin – 627 zł. miesięcznie i jej komorniczym zajęciu .

Do wiadomości z prośbą o życzliwe zainteresowanie i skuteczną pomoc :

1. Szanowny Pan Donald TUSK , 00-683 Warszawa , ul. Marszałkowska 87/85

Premier Rządu RP , e-mail : biuro.tusk@op.pl , kontakt@kprm.gov.pl

2. Szanowny Pan Krzysztof Kwiatkowski , e-mail : skargi@ms.gov.pl ,

Minister Sprawiedliwości

00 – 950 Warszawa , Aleje Ujazdowskie 11

3 Szanowny Pan Andrzej SEREMET, Prokurator Generalny RP ; pk.skargi@ms.gov.pl

02-315 Warszawa , ul. Barska 28/30 ; e-mail: rzecznik@ms.gov.pl

Dotyczy: prośba o wszczęcie postępowania o ułaskawienie z urzędu, na mocy art. 499,

bez zwracania się o opinię do Sądu Rejonowego w Kielcach .

4. Szanowna Pani Prof. dr hab. IRENA LIPOWICZ

Rzecznik Praw Obywatelskich , e-mail : biurorzecznika@brpo.gov.pl ;

Aleja Solidarności 77 ; 00 – 090 W A R S Z A W A

5. Sąd Najwyższy RP , Izba Karna ; e-mail : ik@sn.pl

Szanowny Pan Stanisław Zabłocki , Sędzia SN

Przewodniczący Wydziału I Zagadnień prawnych

Dotyczy: wznowienia z urzędu postępowania w sprawie IX K 24 / 08 / Sąd Rejonowy w Kielcach/ oraz IX K 14/11 o ułaskawienie Jana Sufina z uwagi na złamanie art. 42 K.k.w. art. 388 p. 6 i 9 K.p.k. oraz art. 2 &2 p. 2 i $ 2 Kpk w związku z art. 3 & 3 K.p.k. , a także popełnieniem przestępstwa karnego określonego w art. 231 &1 k.k.

+ Szanowny Pan Andrzej SIUCHNIŃSKI, Sędzia SN

Przewodniczący Wydziału VI do spraw dyscyplinarnych sędziów oraz skarg na przewlekłość postępowania .

Dotyczy : ukarania 2 Sędziów SR w Kielcach za pozbawienie Jana Sufina możności działania w dniach 6 .V. i 15.VI.2011 r. we własnej sprawie , m.inn. poprzez złamanie art. 42 K.k.w. oraz pominięcie istotnych dowodów w sprawie , w tym dokumentacji lekarskiej o faktycznym stanie zdrowia więżnia Jana Sufina ,czym naruszono art. 3 & 3 K.p.k oraz popełniono przestępstwa karne z art. 231 & 1 k.k. 
Sąd Najwyższy: Plac Krasińskich 2/4/6 ; 00 – 951 Warszawa 41 ; e-mail :
ik@sn.pl

6. Szanowny Pan Sędzia Antoni Górski

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

ul. Rakowiecka 30 ; 02-528 Warszawa

e-mail : biuro@krs.gov.pl 

Dotyczy : ukarania 2 Sędziów SR w Kielcach za pozbawienie więźnia Jana Sufina możności działania w dniach 6 .V. i 15.VI.2011 r. we własnej sprawie , m.in.. poprzez złamanie art. 42 K.k.w. oraz pominięcie istotnych dowodów w sprawie , w tym dokumentacji lekarskiej o faktycznym stanie zdrowia Jana Sufina , czym naruszono art. 3 & 3 K.p.k oraz popełniono przestępstwa karne z art. 231 & 1 k.k.

7. Helsińska Fundacja Praw Człowieka , e-mail : hfhr@hfhrpol.waw.pl 

ul. Zgoda 11

00 – 018 W A R S Z A W A

8. Sz. P. Zdzisław Raczkowski
Redaktor Naczelny Czasopisma „ AFERY PRAWA „

38 - 500 Sanok , ul. Polna 15 , e-mail : afery@poczta.fm

9. Fundacja Akademia JURIS 

ul. Hozjusza 2

01 – 565 W A R S Z A W A ; e-mail : biuro@academiaiuris.pl

11. Kluby Parlamentarne i Koło Poselskie , e-maile : kp-po@kluby.sejm.pl ,

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Naim
23-12-2014 / 12:53
Hi Jana, I've followed your" rel="nofollow">asqrhvrzaid.com"> phaoogrtphy for some time now! Your shots are incredible. The ones of Chriselle Lim were so romantic. I just bought a Canon EOS 60D, but I have no idea how it works yet, but in due time! I'd love to chat with you about tips and tricks I wanna skype!
~Tetris
19-12-2014 / 20:35
Lisa Poore Hi Jana, love your site! I don't know if you remember me from Guardian? You took perictus of my children. Well, they are 22 and 19. Carly wants to be a photographer so I don't know if you have filled the intern position? She was photographer for her high school yearbook and her senior year she was photo editor. She has also taken perictus for Trtribune.com. I can have her call or e-mail if you have not filled the postion yet.
~ Bogusław
26-10-2011 / 20:59
Jan Sufin Został oskarżony jak czytam na podstawie między innymi z art. 270 - 271 & 1 k.k. A dlaczego sąd Okręgowy w Olsztynie za te same przestępstwo nie pociągną do odpowiedzialności Olsztyńskiego wojewodę który stwierdził abym używał niezgodnie z prawem nie istniejącego meldunku. Postępowanie nadzorowała SSO Beatę Grzybek Sygn. Akt. IC 130/11 cytuję pismo z dnia 7 marca 2011r. Pozwany wojewoda nie posiada samodzielnej zdolności do występowania w charakterze strony w postępowaniu cywilnym. Kto nie ma prawa w działaniu w własnej sprawie przed wymiarem sprawiedliwości tzw. III RP. Art. 13. § 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Polskie sądy potrafią zrobić z człowieka na świeczniku idiotą, narkomanem itd. Bogusław Maśliński
~Leoś
24-06-2011 / 13:06
Szanowny Panie Prezydencie RP ! Wspieramy prośbę Pana Jana Sufina,bo znamy Go jako Człowieka Prawego,Uczciwego i wielce zasłużonego ,m.inn. dla ubogich oraz pokrzywdzonych. Dziś są imieniny Pana Jana Sufina,wiele tysięcy ludzi jest z naszym Solenizantem i wiele osób dobrze Mu życzy .Prosimy o ułaskawienie...bo ujawnionme fakty kompromitują polski Wymiar Sprawiedliwości i mogą przyczynić się do poprwy wizerunku Dostojnego Pana Prezydenta RP. Panie Prezydencie, daj Pan szansę Sobie i Polsce ! bo sprawa Pana Jana Sufina zasługuje na Pańską Osobistą interwencję .Z poważaniem Leoś z Przyjaciółmi z Piotrkowa Trybunalskiego . P.s. - wersja autoryzowana,poprawiona. Za błędy literowe poprzedniej wersji przepraszam Leoś
~Leoś
24-06-2011 / 08:45
Sznowny Panie Prezydencie ! Wspieramy prośbę Pana Jana Sufina,bo znamy Go jako Człowieka Prawego,Uczciwego i wielce zasłużonego dla ubogich oraz pokrzywdzonych. Dziś są imieniny Jana Sufina,wiele tysięcy ludzi jest z naszym Solenizantem i wiele osób dobrze Mu życzy .Prosimy o ułaskawienie...bo ujawnionme fakty kompromitują polski Wymiar Sprawiedliwości i mogą przyczynić się do poprwy wizerunku Pana Prewzydenta RP. Panie Prezydencie, aaj Pan szansę Sobie i Polsce !Bo sprawa Pana Jana Sufina zasługuje na Pańską Osobistą interwencję .Z poważanieniem Leoś z Przyjaciółmi z Piotrkowa Trybunalskiego .
~muszal3
23-06-2011 / 00:19
Gość poświadczał nieprawdę. To naprawdę jest drobnostka?
~analiza
21-06-2011 / 18:08
Bronek, pokaż, że MASZ serce. Dlaczego w TYM kraju gnoi się normalnych obywateli, a popiera sądowniczo-policyjno-prokuratorską mafię?