Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 19-11-2011

  Andrzej Seremet   Prokurator Generalny - Z A W I A D O M I E N I E o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewę Zalewską  Ewę Śniegocką oraz Ewę Klimowicz – Przygódzką

Do wiadomości:
 
PARLAMENT EUROPEJSKI:
- Przewodniczący: Pan Jerzy Buzek ( president@europarl.europa.eu ) 
- Komisja Wolności Obywatelskich,Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych( liebe-sekretariat@europarl.europa.eu
- Komisja Praw Człowieka ( droi-sekretariat@europarl.europa.eu
- Komisja Prawa ( juri-sekretariat@europarl.europa.eu )
-Rzecznik Praw Obywatelskich: Pan Nikiforos Diamandouros
oraz
RP:

PAN PREZYDENT RP
PAN PREMIER RP
PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP 
RZECZNIK DYSCYPLINARNY Sędziów
Pan Sędzia Marek Hibner
Komisja Sejmowa Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Rzecznik Praw Obywatelskich
 
   


  Szanowny Pan
  Andrzej Seremet

  Prokurator Generalny
 Rzeczypospolitej Polskiej
  ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa


Z A W I A D O M I E N I E
o podejrzeniu popełnienia przestępstwaprzez : Sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewę Zalewską
           Sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewę Śniegocką
           Sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewę Klimowicz – Przygódzką
polegającego na :
1. poświadczeniu nieprawdy, co stanowi przestępstwo opisane w Art. 271 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny – zagrożone karą pozbawienia wolności od 3miesięcy do 5 lat
2. przekroczeniu uprawnień i działaniu na moją szkodę i na szkodę interesu publicznego, co stanowi przestępstwo opisane w Art. 231 § 1 w/w ustawy Kodeks Karny – zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, w związku z poświadczeniem nieprawdy opisanym w pkt. 1
3. nie dopełnieniu obowiązków i działaniu na moją szkodę i na szkodę interesu publicznego, co stanowi przestępstwo opisane w Art. 231 § 1 w/w ustawy Kodeks Karny w związku z Art. 271 § 1 tejże ustawy
4. naruszeniu porządku Konstytucyjnego tj. Art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu – sędziowie podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom, w związku z naruszeniem porządku prawnego w stopniu pozbawiającym mnie możności obrony swych praw, co stanowi przestępstwo nadużycia władzy opisane w Art. 231 § 1 w/w ustawy Kodeks Karny.

U Z A S A D N I E N I E

Ad. Pkt. 1
Wyżej wymienieni sędziowie rozpoznając na jawnej rozprawie w dniu 27 maja 2011 roku sygn. akt VI ACa 1465/10 moją skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 2006 roku – sygn. VI ACa 93/06 poświadczyli nieprawdę,że stawający w imieniu pozwanej SBM„Politechnika”z siedzibą przy ul. Etiudy Rewolucyjnej 48 w Warszawie adwokat Marcin Smoczyński jest ustanowiony w sprawie, w sytucji gdy adwokat Marcin Smoczyński żadnym pełnomocnictwem ustanawiającym jego pełnomocnikiem SBM „Politechnika” w sprawie nie legitymował się w dacie rozprawy tj. w dniu 27.05.2011r.
DOWODY :
obecna na rozprawie publiczność, która do tego wezwana będąc fakt nie legitymowania się pełnomocnictwem potwierdzi- protokół z rozprawy który nie odnotowuje złożenia pełnomocnictwa-brak pełnomocnictwa w aktach sprawy.
REASUMUJĄC
Fakt, że adwokat Marcin Smoczyński nie użył pełnomocnictwa, wynika z przepisów obowiązującego prawa w dacie 27 maja 2011 roku tj. :
ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze, która w Art. 36 § 1 stanowi cyt.:
„Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni”, a w Art. 37 § 1 stanowi cyt.:
„Statut może postanowić, że jeżeli ilość członków przekroczy liczbę w nim określoną, walne zgromadzenie członków zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli” przepisu szczególnego jakim jest ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu Art. 8³ ust. 1 cyt. „Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli” w rozumieniu którego zgodnie z zasadą „lex specialis derogat legi generali” przepis Art. 37 ustawy Prawo Spółdzielcze nie ma zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych, co oznacza że w tych spółdzielniach może wyłącznie funkcjonować walne zgromadzenie oraz z faktu, że SBM „Politechnika” działa po dacie 31 lipca 2007 roku tj. dacie wejścia w życie zapisu Art. 8³ przez zebranie przedstawicieli zamiast przez Walne Zgromadzenie,ponieważ bezspornym jest,że udzielone pełnomocnictwo byłoby pełnomocnictwem udzielonym przez osoby nieuprawnione do działania w imieniu i na rzecz SBM „Politechnika” gdyż działające z mandatu zebrania przedstawicieli nie będącego organem przewidzianym w przepisach obowiązującego prawa.
A to oznacza, że udzielone pełnomocnictwo byłoby dokumentem fałszywym, którego podrobienie przy użyciu pieczątek i symboli SBM „Politechnika”, jak również użycie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (Art. 270 § 1 Kodeksu Karnego), a tego adwokat Marcin Smoczyński, ze zrozumiałych względów, wolał uniknąć i czemu absolutnie dziwić się nie można.
KONKLUZJA
Sąd w osobach SSA wyżej wskazanych „wziął na siebie” udział adwokata Marcina Smoczyńskiego w rozprawie – potwierdzając nieprawdę – za podstawę przyjmując zapis Art. 180 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu cyt. „ Sędziowe są nieusuwalni”.

Ad. Pkt. 2
Dopuszczenie do udziału w rozprawie osoby nieuprawnionej jaką był adwokat Marcin Smoczyński – vide pkt. 1 – wyczerpuje znamiona opisanego przeze mnie przestępstwa skutkiem, którego moja szkoda jest ewidentna, również w postaci obciążenia mnie kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 1800,- złotych na rzecz osoby nieuprawnionej – SBM „Politechnika” działającej przez organ nie przewidziany w przepisach obowiązującego prawa tj. zebranie przedstawicieli.
Inną sprawą jest świadomy udział adwokata Marcina Smoczyńskiego w rozprawie przy braku uprawnień w celu uzyskania korzyści majątkowej, co polecam szczególnej uwadze Prokuratora Generalnego, ponieważ zachowanie takie nosi znamiona przestępstwa, również przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i na pewno podważa zaufanie obywateli do tzw. zawodów zaufania publicznego.

Ad. Pkt. 3
Sąd w osobach SSA wyżej wskazanych rozpoznając w dniu 27 maja 2011 roku moją skargę vide pkt. 1 – zarządził przerwę w rozprawie, która trwała ok. 15 minut. Po przerwie Sąd wydał postanowienie w przedmiocie przyjęcia mojej skargi do rozpoznania, które co do istoty brzmiało następująco : Sąd postanowił przyjąć skargę powódki Barbary Popławskiei do rozpoznania uznając skargę za uzasadnioną. Sąd odracza ogłoszenie wyroku do dnia 10 czerwca 2011 roku,godzina 13(15), sala nr 2.
Ponieważ protokół z rozprawy nie zawiera zapisu w przedmiocie zarządzenia przerwy, jak również nie zawiera zapisu w przedmiocie wydania postanowienia o przyjęciu mojej skargi do rozpoznania niespornym jest, że SSA Ewa Zalewska, Ewa Śniegocka, Ewa Klimowicz-Przygódzka nadużyły władzy dokonując fałszerstwa intelektualnego, co wyczerpuje znamiona przestępstw opisanych w Art. 231 § 1 i Art. 271 § 1 Kodeksu Karnego.
DOWÓD :
- obecna na rozprawie publiczność, która wezwana do tego będąc fakt zarządzenia przerwy w rozprawie i fakt wydania po przerwie postanowienia w przedmiocie przyjęcia skargi do rozpoznania z wyznaczeniem terminu ogłoszenia wyroku bez wątpienia potwierdzi.

Ad. Pkt. 4
W dniu 10 czerwca 2011 roku Sąd w osobie SSA Przewodniczącej Ewy Zalewskiej ogłosił postanowienie o odrzuceniu mojej skargi pouczając mnie o przysługujących środkach zaskarżenia w postaci skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Również doręczając mnie w dniu 17 sierpnia 2011 roku odpis postanowienia z dnia 10 czerwca 2011 roku wraz z uzasadnieniem Sąd pouczył mnie o możliwości wniesienia skargi kasacyjnej.
Natomiast ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego przewiduje zażalenie jako środek zaskarżenia postanowienia o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania .
Świadome wskazanie niewłaściwego środka zaskarżenia w celu uniemożliwienia mnie prawnie skutecznego wyeliminowania z obrotu prawnego postanowienia z dnia 10 czerwca 2011 roku jest pozbawieniem mnie możności obrony swych praw z rażącym naruszeniem obowiązującego porządku prawnego z konsekwencją w postaci naruszenia porządku Konstytucyjnego i wyczerpuje znamiona przestępstwa nadużycia władzy opisanego w Art. 231 § 1 ustawy Kodeks Karny.

Wnoszę o ściganie sprawców, w imię demokratycznego państwa prawnego jakim mieni się RZECZPOSPOLITA POLSKA, również w Unii Europejskiej której jest członkiem.

Z poważaniem
Barbara Popławska

 

W dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~SALOmON
21-11-2011 / 07:34
właśnie ukradziono mi rower & skrzynkę POcztową i skopano auto www.facebook.com/photo.php?fbid=197151790367061&set=a.175822365833337.44 widać bezpieka sra w gacie ze strachu i POsuwa się... Sprawcy co ukazuje film nadeszli od stromy sądu, komendy wojewódzkiej i prokuratury godz 16:44 - kamery przemysłowe ‎19.11.2011r. prawdoPOdobnie "skopano" auto które miałem do dysPOzycji tył lewe drzwi · Andrei Valkevich Może Panu jest lepiej wyjechać poza Polskę teraz, jeżeli dziś tam jest zagrożenie dla pańskiego życia, bo Ci ludzie wcześniej czy później spróbują, wszystko jedno, Pana zamordować! ... To oczewiście! Na przykład, do Australii czy Ameryki Północnej! Sławomir Salomon spoko. Jeszcze POlska nie zginęła puki my żyjemy. Co Prawda POwiat i I urząd Pracy Wrocław za ujawnienie fałszerstw i zabójstwa oraz budowy aquparku za ok 80 mln pln poza normami bezpieczeństwa od listopada 2010r odmówił mi pracy jak i w POwiatowym urzędzie pracy do dzisiaj jak i Wszelkiego wsparcia Miejski ośrodek POmocy sPOłecznej reprezentowany przez Prezydenta Dutkiewicza i Kurię czyli Caritas dając zupkę zwaną POmyjami za 20 gr. w warunkach jakich świń się karmi. Oszczędzając na żywności schudłem . To są dobre strony. Przecież nie będę uciekał. Teraz to MY sPOłeczeństwo namierzyliśmy oprawców naszego narodu i.....Co nam obca przemoc wzięła....
~on
20-11-2011 / 23:40
zaraz Czy P. Zaleska to nie nie od Zalewskich hotele Sandra Pogorzelica & Karpacz / prokurator Gen. z Wrocławia. A P Śniegocka od Śniegockiego od biurowca na złotej, gdzie Piotr Tymochowicz miał biura?
~agent
20-11-2011 / 17:46
Seremet ? Ciekawe jakie podejmie czynności ten znający prawo, były sędzia krakowskiego wymiaru niesprawiedliwości !!!!!!!