Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

STATUT FUNDACJI  JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ "POROZUMIENIE BEZ BARIER"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez barier" zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym za Repertorium A. nr 6086/96 i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 2 Fundacja może używać nazw w skrócie: "Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej" lub "Fundacja - Porozumienie bez barier".

§ 3 Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4 Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5 1) Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2) Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6 Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 7 Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Socjalnej.

§ 8 Celem fundacji jest wspieranie działalności na rzecz zainicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego zawodowego i kulturalnego.

§ 9 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania bezpłatnych szkoleń, sympozjów, zebrani naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty i kultury poświęconych tematyce osób niepełnosprawnych;
2) dążenie do likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej np. (budynki administracji państwowej i samorządowej, szkoły i uczelnie, szpitale, teatry, kina, obiekty sportowe, lokale gastronomiczne, dworce kolejowe, lotniska) w formie dofinansowywania prac projektowo - wykonawczych;
3) dążenie do likwidacji istniejących utrudnień we wszelkich środkach komunikacji w formie dofinansowywania zakupu wózków inwalidzkich, specjalistycznych wind oraz innego sprzętu rehabilitacyjnego umożliwiającego osobom niepełnosprawnym korzystanie z ogólnie dostępnych środków transportu osobowego;
4) popularyzację osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych w dziedzinie nauki sztuk pięknych i sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muzealnych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym;
5) upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności oraz wiedzy o chorobach spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi lub społecznymi w formie finansowania bezpłatnych wydawnictw i publikacji dotyczących tej tematyki;
6) współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w formie dofinansowywania tzw. szkół i ośrodków integracyjnych;
7) popularyzację osiągnięć innych państw zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych w formie dofinansowywania druku i kolportażu bezpłatnych broszur zajmujących się tą tematyką, a uwzględniających doświadczenia zagraniczne; 
8) finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych;
9) dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, leczenia w kraju i za granicą;
9a) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej, organizacyjnej na rzecz podmiotów (osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących lub organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia;
10) dofinansowywanie osób niepełnosprawnych, chorych lub ubogich;
11) zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie;
12) finansowanie leków dla osób chorych;
13) dofinansowywanie imprez charytatywnych koncertów i wystaw
14) fundowanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników i obelisków 
15) nadawanie znaku "BEZ BARIER" oraz innych nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych w wspieraniu działalność Fundacji.

§ 10 Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) działalność wydawnicza;
2) działalność poligraficzna; 
3) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
4) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;
5)badanie rynku i opinii publicznej;
6) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
7) reklama;
8) działalność związana z organizacją targów i wystaw;
9) działalność galerii i salonów wystawienniczych.

§ 12 Dochody osiągane z działalności, o której mowa w §11 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój działalności gospodarczej. Dochody osiągane z działalności gospodarczej zawartej w §11 pkt. 4 przeznaczane będą w całości na realizację określonych w zezwoleniu Ministra Finansów i regulaminie gry przez niego zatwierdzonych celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych, będących jednocześnie celami statutowymi Fundacji.

§ 13 Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.

II MAJĄTEK FUNDACJI.

§ 14
1) Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację,
2) Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych), zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznacza dodatkowo kwotę 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 15Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
1) darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia, 
2) odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
3) dochody z działalności gospodarczej,
4) dochody ze zbiórek i imprez publicznych, 
5) dochody z praw majątkowych.

§ 16 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. 
3. Z dochodów określonych w § 15 pkt. 1) Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów. 
4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Rada Fundacji, kierując się - odnośnie funduszy opisanych w pkt. 3. - wolą spadkodawców i zapisodawców. 
5. Niezależnie od postanowień powyższych, w każdym roku kalendarzowym działania Fundacji, Fundacja będzie utrzymywać majątek w wysokości stanowiącej nie mniej niż 40 % przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej. 6. Kwota wskazana w pkt 5 może być, w całości lub w części, przeznaczona na realizacje celów Fundacji, w przypadku zaistnienia konieczności wsparcia inicjatyw szczególnie społecznie uzasadnionych. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Rada Fundacji na wniosek Fundatora. 

§ 17 O ile uchwala Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

III. ORGANY FUNDACJI

§ 18 Organami Fundacji są: 
1) Rada Fundacji;
2) Rada Główna Fundacji; 
3) Zarząd Fundacji.

§ 19
1.Rada Fundacji składa się od 3 do 15 członków. 
2.Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Powołanie Członka Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony.
3.Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci lub odwołania. Odwołanie Członka Rady Fundacji następuje w wyniku:
złożenia rezygnacji
sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych
zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka Rady Fundacji.

§ 20
1) Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2) Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji lub Fundatora.
3) Posiedzenia prowadzi Prezes Rady lub z jego upoważnienia Wiceprezes.
4) Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni Fundator lub przedstawiciele Fundatora,, członkowie Rady Głównej i członkowie Zarządu.
5) Na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji w nowym składzie, Rada Fundacji wybiera spośród kandydatów zgłoszonych przez Fundatora, z grona członków Rady, Prezesa oraz jednego bądź dwóch Wiceprezesów.
6) Każdy Członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i pracowników Fundacji.

§ 21
1)Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2)Uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równiej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady.
3)Pracami Rady Fundacji kieruje jej Prezes. Prezes Rady Fundacji pozostaje w stałych kontaktach z Zarządem Fundacji i Radą Główną Fundacji. 
4)Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje społecznie. 

§ 22
Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji. Do zadań Rady Fundacji należy ponadto:
1) rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji, 
2) ustalanie kierunków i metod działania Fundacji, 
3) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu oraz podpisywanie z nimi stosownych umów,
4) decydowanie o utworzeniu i likwidacji wyodrębnionych zakładów,
5) określanie programów działania oraz zasad wspierania projektów, w tym przede wszystkim warunków przyznawania pomocy przez Fundację oraz wymogów, jakim powinny odpowiadać sprawozdania sporządzane przez podmioty korzystające z pomocy Fundacji,
6) proponowanie zmian Statutu i opiniowanie projektów zmian Statutu przedstawionych przez Fundatora lub Radę Główną Fundacji,
7) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
8) wybór biegłego rewidenta
9) podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji niniejszego organu postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 23
1) Rada Główna Fundacji składa się od 5 do 40 osób. Członków Rady Głównej Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Powołanie następuje na czas nieoznaczony. 
2) Członkami Rady Głównej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie bądź rzeczowo.
3) Członkostwo w Radzie Głównej Fundacji wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej bądź odwołania.
4) Odwołanie Członka Rady Głównej Fundacji następuje w wyniku:
złożenia rezygnacji
sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych
zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Głównej Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka Rady Głównej Fundacji.

§ 24
Rada Główna Fundacji jest organem opiniodawczo doradczym Fundacji. Rada Główna Fundacji propaguje cele, dla których realizacji Fundacja została utworzona. W szczególności do kompetencji Rady Głównej Fundacji należwna
1) opiniowanie określonych przez Radę Fundacji programów działania,
2) przedstawianie Radzie Fundacji opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji,
3) proponowanie zmian Statutu,
4) ustanawianie nagród i wyróżnień, o których mowa w § 9 pkt 15) Statutu
5) wskazywanie kandydatów osób (fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej), którym Fundacja nadaje znak "BEZ BARIER", oraz nagrody i wyróżnienia ustanowione zgodnie z pkt 5).

§ 25
1) Posiedzenia Rady Głównej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
2) Posiedzenia Rady Głównej Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady Głównej Fundacji, Prezesa Rady Fundacji bądź Fundatora. 
3) Rada Główna Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady.

§ 26
Członkowie Rady Głównej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

§ 27
Do kompetencji Fundatora należy: 
1) ustalenie i zmiana Statutu;
2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji i Rady Głównej Fundacji;
3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie organizacji pracy Zarządu;
4) decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją; 
5) decyzja o likwidacji Fundacji; 
6) ustalanie regulaminów pracy Rady Fundacji i Rady Głównej Fundacji;
7) składanie wniosków, o których mowa w § 16 pkt 6 Statutu.

§ 28
1) Zarząd składa się z 1 do 5 członków. Fundator może powierzyć jednemu z członków Zarządu pełnienie funkcji Dyrektora Generalnego.
2) Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator na czas nieoznaczony.
3) Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Dyrektor Generalny samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 
4) Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku śmierci bądź odwołania Członka Zarządu. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
- złożenia rezygnacji,
- choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
- nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu
- istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
- zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte wypełnianie sprawowanej funkcji,

§ 29
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Fundacji w szczególności: 
1) może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.
2) powołuje i odwołuje dyrektorów wyodrębnionych zakładów.
3) decyduje o każdorazowym przyjęciu subwencji, darowizny, zapisu lub spadku.
4) opracowuje rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji

§ 30
1) Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.2) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. 

§ 31
Uprawnienia dotyczące spraw pracowniczych wykonuje w imieniu Fundacji Dyrektor Generalny o ile został ustanowiony, bądź osoba upoważniona przez Radę Fundacji.. 

§ 32
Zarząd sporządza sprawozdania z realizacji celów Fundacji nie rzadziej niż raz w roku oraz roczne sprawozdania finansowe Fundacji i przedstawia je Radzie Fundacji.

IV. POSTANOWIENIA, KOŃCOWE

§ 33
Decyzje w sprawie zmian Statutu oraz likwidacji z przyczyn wskazanych w ustawie, o której mowa w Statucie w §1 podejmuje Fundator.

§ 34
1) W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Dyrektor Generalny bądź inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.
2) Środki finansowe pozostałe po likwidacji, Fundator, likwidator lub likwidatorzy przeistaczają innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie. 

Fundator
Jolanta Kwaśniewska

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
Jedwabne tylko dla Żydów? i witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

Tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji w ukrywaniu durnowatych kantów... 
wierzcie mi, że prawda zawsze na wierzch wypłynie...., zresztą już ja się o to postaram... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.