Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Redakcja wydawnictwa AFERY PRAWA przypomina tzw. osobom publicznym :-)

 - dla przypomnienia są to:
• posłowie, senatorowie,
• sędziowie, prokuratorzy, komornicy,
• osoby zajmujące kierownicze stanowiska w państwie (m.in. prezydent, marszałkowie parlamentu, premier, członkowie rządu, prezesi: TK, NIK, NSA, NBP, rzecznicy: praw obywatelskich, ubezpieczonych, szefowie: KRRiT, PAN),
• członkowie korpusu służby cywilnej (m.in. dyrektorzy i ich zastępcy w departamentach, urzędach wojewódzkich, rejonowych, główni księgowi w terenowych urzędach administracji rządowej ogólnej i specjalnej), 
• dyrektorzy i kontrolerzy NIK,
• przewodniczący, zastępcy oraz etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych,
• prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządu oraz skarbnicy banków państwowych,
• dyrektorzy, zastępcy oraz główni księgowi przedsiębiorstw państwowych,
• prezesi, wiceprezesi oraz członkowie zarządu spółek Skarbu Państwa oraz spółek, w których udział SP przekracza 50 proc. kapitału zakładowego lub 50 proc. liczby akcji,
• prezesi, naczelnicy oraz inspektorzy regionalnych izb obrachunkowych,
• prezesi, wiceprezesi, dyrektorzy i równorzędni w agencjach państwowych,
• inne osoby pełniące funkcje publiczne, jeżeli ustawa szczególna tak stanowi.

że termin SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH dla nich upływa 31.marca 2005r.
Nie zapomnijcie również o majątku małżonka!


W oświadczeniu majątkowym należy wymienić poszczególne składniki własnego majątku oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową, a także podać dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej i pełnionych funkcji publicznych.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. nr 106, poz. 679 z późn. zm.) urzędnicy administracji centralnej i terenowej oraz inne osoby powinny do 31 marca 2005 r. złożyć oświadczenia majątkowe, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu opuszczenia stanowiska (patrz: ramka). Radni oraz urzędnicy samorządowi gmin, powiatów i województw oświadczenia mogą składać do 30 kwietnia br. Oświadczenie dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Powinno zawierać w szczególności informacje o posiadanych zasobach pieniężnych (waluta polska, obca, papiery wartościowe), nieruchomościach (dom, mieszkanie, gospodarstwo rolne, plac, działka) oraz udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego (do 10 proc. i powyżej 10 proc. kapitału). 

Składający oświadczenie powinien ponadto podać informacje o nabytym – przez siebie albo małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków – mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. W oświadczeniu należy napisać też o prowadzonej działalności gospodarczej oraz pełnieniu funkcji w spółkach, spółdzielniach lub fundacjach (zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna) oraz o dochodach osiągniętych w tych jednostkach. W formularzu oświadczenia o stanie majątkowym (załącznik nr 3 do ustawy) znajduje się także rubryka, w której należy ujawnić: markę, model, rok produkcji posiadanego samochodu oraz zobowiązania o wartości powyżej 10 tys. zł, w tym dane o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone. 

Oświadczenia należy składać do jednostki zwierzchniej. Szczegóły na temat właściwości, trybu i zasad ich składania zawiera art. 8 i 10 ustawy. Kierownik jednostki jest zobowiązany do analizy oświadczeń i może porównać je z uprzednio złożonymi. Informacje o stanie majątkowym stanowią tajemnicę służbową, chyba że osoba, której dotyczą, pisemnie zgodzi się na ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba przyjmująca oświadczenie może ujawnić dane pomimo braku zgody składającego oświadczenie. Oświadczenia są przechowywane przez 6 lat. 

Za nie złożenie oświadczenia lub podanie w nim nieprawdy grożą sankcje służbowe i karne (od grzywny do 5 lat pozbawienia wolności). :-)
Za Gazetą Prawną - Janina Kotłowska - Rudni

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
Jedwabne tylko dla Żydów? i witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

Tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji w ukrywaniu durnowatych kantów... 
wierzcie mi, że prawda zawsze na wierzch wypłynie...., zresztą już ja się o to postaram... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.